Kirjelomakpohja suomi Word 2003 - ELY

KUULUTUS
VARELY/3204/2016
28.2.2017
KUULUTUS
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on
27.2.2017 antamallaan päätöksellä VARELY/3204/2016 myöntänyt luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin nojalla Kustavin ja Uudenkaupungin kalastusalueille luvan
ampua merimetsoja ja häiritä niiden pesintää Uudenkaupungin, Kustavin ja Taivassalon alueella.
Päätös pidetään nähtävillä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku, 3.3.2017 – 10.4.2017 välisenä aikana.
Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisessa lehdessä 3.3.2017, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen virallisella ilmoitustaululla, Kustavin ja Taivassalon kunnan, sekä Uudenkaupungin kaupungin virallisilla ilmoitustauluilla.
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Lisätietoja: Ylitarkastaja Ritva Kemppainen, puh. 0295 023 012
VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
vaihde 020 636 0060
[email protected]
faksi (02) 230 0009
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
PL 236, 20101 Turku