1 Kosken Tl kunta Pöytäkirja 1/2017 Kunnanvaltuusto 27.2.2017

1
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
1/2017
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
______________________________________________________________________________
Kokousaika
Maanantai 27.02.2017 kello 19.00 -
Kokouspaikka
Kosken Tl kunnantalo, valtuustosali
Saapuvilla
olleet jäsenet
Liite nro 1
Muut saapuvilla
olleet
Kunnanjohtaja Jari Kesäniemi
Hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen
Laillisuus ja
päätösvaltaisuus
§1
Asiat
§1-
Pöytäkirjan
tarkastustapa
§2
Allekirjoitukset
Heikki Pietilä
Puheenjohtaja
Jukka Matilainen
Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan
tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Tarkastusaika
Perjantai 03.03.2017
Allekirjoitukset
Laine Pirjo
Pöytäkirjan
nähtävänäolo
Maanantaina 06.03.2017 Kosken Tl kunnantalo kello 9.00-15.45
Laurila Jari
Todistaa
Hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen
Pöytäkirjantarkastajat:
2
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
_____________________________________________________________________________
1§
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kv 27.02.2017
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Työjärjestyksen 10 §:n mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta
tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto
on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa.
Työjärjestyksen 9 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä
kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto
voi päättää kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan.
Kuntalain 58 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle sekä kunkin valtuustoryhmän kolmelle ensimmäiselle varavaltuutetulle 20.02.2017 ja kuulutus
kokouksesta on samana päivänä asetettu kunnan ilmoitustaululle.
Päätösehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen mahdollisesti ilmoittamat esteet sekä varavaltuutettujen osanotto kokoukseen.
Päätös:
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
3
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
______________________________________________________________________________
2§
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Kv 27.02.2017
Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan
tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua,
jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.
Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu.
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä
olevaksi maanantaina 06.03.2017 klo 9.00 – 15.45.
Päätösehdotus:
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Pirjo Laine ja Jari Laurila.
Tarkastus esitetään suoritettavaksi kunnanvirastossa perjantaina 03.
päivänä maaliskuuta 2017.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:
4
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
_____________________________________________________________________________
3§
KOSKEN TL KUNNAN LÄMPÖKESKUKSEN ALUEEN ASEMAKAAVA
Kh 18.1.2016 § 16
Isokuovintien eteläosaan sen itäpuolelle on M- alueelle toteutettu jokin
verran teollisuusrakentamista ja kunnan lämpökeskus varastorakennuksineen. Tavoitteena on saada kaava vastaamaan toteutunutta tilannetta
ja mahdollisimman luonteva lisärakentamismahdollisuus.
Alue (M) on osin rakennettua entistä peltoaluetta. Länsireunalla alue rajoittuu Isokuovintiehen, jonka länsipuoli on alueen kohdalla kaavoittamatonta maatalousmaata (virkistyskäyttöön soveltuvaa talousmetsää). Eteläreunalla alue rajautuu Urheilupuiston alueeseen (VU). Itäreunalla alue
rajautuu asemakaavassa maatalousalueeksi (M) osoitettuun alueeseen
(viljelykäytössä olevaa peltoa). Pohjoisreunalla alue rajautuu asemakaavassa teollisuusalueeksi osoitettuun alueeseen (T-1). Muutettavan alueen maapinta-ala on noin 1 ha.
Alueelle on vuosien 2013 - 2014 aikana laadittu asemakaava, joka hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 17.3.2014 (§ 3). Kaavasta valitettiin. Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 14/0292/1 21.10.2014 kumonnut
kunnanvaltuuston päätöksen, koska päätös on esteellisyydestä johtuen
syntynyt virheellisessä järjestyksessä.
ELY-keskus on mm. kunnan ja ELY-keskuksen välisessä kehittämiskeskustelussa kehottanut kuntaa käsittelemään asemakaavan uudestaan ja
saattamaan näin pienen, mutta tärkeän kaavan lainvoimaiseksi. Aiemmin hyväksyttyä kaava-aineistoa on tarkoitus käyttää hyvin paljon pohjaaineistona uuden kaavan valmistelussa.
Aloite alueen kaavoittamiseen tulee Kosken Tl kunnasta.
Esityslistan liitteenä ovat asemakaavaluonnos 11.1.2016 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2016.
Päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus päättää aloittaa Talolan kylän lämpökeskuksen alueen Rek 4:106 asemakaavan laadinnan ja kuuluttaa hankkeen vireilletulosta maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
2. Kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman
11.1.2016 sekä 11.1.2016 päivätyn asemakaavaluonnoksen. Kaavahankkeen valmisteluaineisto asetetaan yleisesti nähtäville 14 päivän ajaksi. Kaava-asiakirjat lähetetään tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.
Lausuntopyynnöt toimitetaan seuraaville tahoille:
-
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Liedon ympäristöterveyslautakunta
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta
Kosken Tl rakennus- ja tekninen lautakunta
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
5
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
______________________________________________________________________________
-
Päätös:
Kosken Tl sosiaalilautakunta
Kosken Tl vapaa-ajanlautakunta
Kosken Tl elinkeinolautakunta
Kosken Tl sivistyslautakunta
Varsinais-Suomen liitto
Turun maakuntamuseo
Fortum
Kosken Aluelämpö Oy
Härkätien Puhelin Oy
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki
Tuominen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Vaparanta ja
kunnanhallituksen jäsen Martti Mäkitalo poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kunnanhallitus valitsi pykälän käsittelyn ajaksi puheenjohtajaksi Petteri
Urmaksen ja toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Marja Mattilan.
Kh 18.4.2016 § 87
Kunnanhallitus hyväksyi 11.1.2016 päivätyn asemakaavaluonnoksen
18.1.2016. Kaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 29.1 – 15.2.2016 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatiin seuraavat lausunnot:
- ELY 9.2.2016
- Kosken Tl Vapaa-ajanlautakunta 15.2.2016
- Varsinais-Suomen Pelastuslaitos 5.2.2016
- Terttu Haavisto 11.2.2016
- Varsinais-Suomen liitto 21.3.2016
Kaavoittajan laatima yhteenveto lausunnoista jatkotoimineen löytyvät
21.3.2016 päivätystä asemakaavan muutoksen selostuksesta.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy 12.4.2016 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asemakaavan muutoksen selostuksen sekä 19.2.2016
päivätyn asemakaavaehdotuksen. Kaavahankkeen valmisteluaineisto
asetetaan yleisesti nähtäville neljäntoista päivän ajaksi. Kaava-asiakirjat
lähetetään tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Lausunnot pyydetään:
-
Pöytäkirjantarkastajat:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta
Liedon ympäristöterveyslautakunta
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta
Kosken Tl rakennus- ja tekninen lautakunta
Kosken Tl sosiaalilautakunta
Varsinais-Suomen liitto
Turun maakuntamuseo
Fortum
Kosken Aluelämpö Oy
Härkätien Puhelin Oy
Kosken Tl sivistyslautakunta
6
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
_____________________________________________________________________________
Päätös:
Kosken Tl elinkeinolautakunta
Kosken Tl vapaa-ajanlautakunta
Hyväksyttiin kokouksessa asemakaavan muutoksen selostuksen kohtaan 4.5.3. tehdyin täsmennyksin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki
Tuominen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Vaparanta ja
kunnanhallituksen jäsen Martti Mäkitalo poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
§ 87 ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Petteri Urmas ja pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Minna Lehti.
Kh 9.1.2017
Kunnanhallituksen 18.4.2016 hyväksymät 11.1.2016 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja 27.4.2016 täydennetyn asemakaavan
muutoksen selostus sekä 19.2.2016 päivätty asemakaavaehdotus olivat
julkisesti nähtävillä 9.5 - 25.5.2016 välisen ajan.
Kaavaehdotuksesta saatiin seuraavat lausunnot:
-
Varsinais-Suomen maakuntamuseo 27.5.2016
Varsinais-Suomen pelastuslaitos 19.5.2016
Kosken Tl Ympäristönsuojelulautakunta 23.5.2016
Caruna 8.6.2016.
Kaavoittajan laatima yhteenveto lausunnoista jatkotoimineen löytyvät
27.4.2016 päivätystä asemakaavan muutoksen selostuksesta.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy
19.2.2016 päivätyn ja 9.5 - 25.5.2016 yleisesti nähtävillä olleen lämpökeskuksen asemakaavan kaavaehdotuksen aluearkkitehti Seppo Pärnän kaavaehdotuksen mukaisena.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki
Tuominen, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Vaparanta ja
kunnanhallituksen jäsen Martti Mäkitalo poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
§ 16 ajaksi puheenjohtajaksi valittiin Petteri Urmas ja pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Marja Mattila.
Kv 27.02.2017
Päätös:
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
7
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
______________________________________________________________________________
4§
TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN / KOSKEN TAIDESÄÄTIÖ
Kh 30.1.2017 28 §
Kosken Tl kunnanvaltuusto on päätöksellään 18.12.2006 § 52 päättänyt
antaa omavelkaisen takauksen Kosken Osuuspankille Yrjö Liipolan museosäätiön lainoista enintään 98.500 euroon.
Lainan takausvastuuksi muodostui 80.000 euroa. Takausvastuu on tällä
hetkellä 70.000 euroa. Takaus vanhenee 20.3.2017.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kosken Taidesäätiön
lainan takausta jatketaan 20.3.2027 saakka.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Petteri Urmas, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Jyrki Anttila ja kunnanvaltuuston II
varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa Nuotio poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kv 27.02.2017
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:
8
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
_____________________________________________________________________________
5§
KUNNANJOHTAJAN VIRAN KELPOISUUSEHDOT JA VIRAN HAETTAVAKSI
JULISTAMINEN / KUNNANJOHTAJAN VALINTA
Kh 9.1.2017 § 12
Kosken Tl kunnan kunnanjohtaja Jari Kesäniemi on valittu Forssan
kaupunginjohtajan virkaan. Kesäniemen tarkoituksena on aloittaa virassa 1.3.2017.
Kuntalain 41 §:n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta
toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja. Kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan.
Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi.
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan johtamisen edellytyksistä.
Ennen viran täyttämistä se on julistettava julkisesti haettavaksi.
Viranhaltijoita yleisesti koskeva kunnallisesta viranhaltijasta annetun
lain mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai
kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.
Kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kelpoisuuksista kunnan virkoihin on voimassa, mitä viran perustamisen yhteydessä on päätetty sekä
laissa ja asetuksessa määrätty. Kunnanjohtajan viran perustamisen yhteydessä v. 1972 kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtoja ei ole määritelty. Myöskään kuntalaissa ei ole säännöksiä kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista.
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset tulee kunnanhallituksen
vahvistaa ennen viran haettavaksi julistamista.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusehdot
määritellään seuraavasti:
Kunnanjohtajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta kunnallishallinnosta.
Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran julkisesti haettavaksi ajalla 10.1.2017 – 25.1.2017.
Viran kelpoisuusehtojen lisäksi kunnanjohtajalta edellytetään yhteistyökykyä, esimiestaitoja sekä kehittämis- ja hankekokemusta. Erityistä painoarvoa annetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä maakuntauudistuksen tuntemiselle.
Hakijoilta toivotaan Uusi kunta 2020 näkemystä. Tulevien rakenteellisten uudistusten vuoksi tehtävään voidaan liittää hallintojohtajan tehtäviä.
Palkkaus määräytyy tehtäväkohtaisena palkkana, hakija voi esittää
palkkatoiveensa. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
9
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
______________________________________________________________________________
Viranhakukuulutus julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, Auranmaan Viikkolehdessä, Turun Sanomissa, Salon Seudun Sanomissa ja Kuntalehden verkkosivuilla. Viran hakuaika merkitään päättyväksi 25.1.2017 kello 14:00.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä § 12 ajan toimi kunnanjohtaja Jari Kesäniemi.
Kh 30.1.2017 § 23
Kunnanjohtajan virkaan saapui määräaikaan mennessä 10 hakemusta.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää
1. valita haastatteluun kutsuttavat viranhakijat.
2. valita haastattelijat haastatteluun.
Päätös:
Kunnanhallitus
1. valitsi haastatteluun kutsuttaviksi Hanna-Maria Grandellin, Jukka
Matilaisen, Jyri Mäntylän ja Henri Partasen.
2. valitsi haastattelijoiksi kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen pöytäkunnan luottamushenkilöt täydennettynä Perussuomalaisten valtuustoedustajalla.
Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä § 23 ajan toimi kunnanjohtaja Jari Kesäniemi.
Kh 7.2.2017/ § 36
Haastattelut suoritettiin 2.2.2017.
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkotoimista. Tarkennettu päätösehdotus tehdään kokouksessa.
Käsittely:
Kunnanhallitus käsitteli haastattelut ja arvioi hakijat.
Päätös:
Käydyn keskustelun perusteella kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virkaan valitaan Jukka Matilainen ja varalle Henri Partanen.
Merkittiin pöytäkirjaan, että hallinto- ja sosiaalijohtaja Jukka Matilainen
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä § 36 ajan toimi kunnanjohtaja Jari Kesäniemi.
Kv 27.02.2017
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajat:
10
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
_____________________________________________________________________________
6§
ILMOITUSASIAT
Kv 27.02.2017
Päätös:
7 §
MUUT ASIAT
Kv 27.02.2017
Päätös:
--------------------
Koskella Tl 20.2.2017
Kunnanjohtaja
Jari Kesäniemi
Hallinto- ja sosiaalijohtaja
Jukka Matilainen
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
11
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
______________________________________________________________________________
KUNNANVALTUUSTON NIMENHUUTOLUETTELO
Kosken Tl kunnanvaltuuston kokous
1§
Liite 1
27.02.2017
Kokouksen laillisuus
Läsnä
Poissa
Jaa
Ei
Anttila Jyrki
Hacklin Timo
Hahko Virpi
Hämäläinen Risto
Jalli Marja
Jansson Mika
Kivikallio Elina
Kujala Pertti
Laine Pirjo
Laurila Jari
Lehti Minna
Mattila Marja
Mäkitalo Martti
Niemelä-Laaksonen Anne
Nummela Olli-Pekka
Nuotio Pirjo-Liisa
Pietilä Heikki
Toivonen Timo
Tuominen Heikki
Urmas Petteri
Vaparanta Heikki
VARAVALTUUTETUT
SUOMEN KESKUSTA R.P.
1. Kupi Kimmo
2. Julla Hans
3. Rauhala Elina
KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.
1. Kulo Voitto
2. Leino Pirjo
3. Toivonen Mika
SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE
R.P.
1. Kuusinen Arvo
PERUSSUOMALAISET R.P.
1. Satto Tapio
Yhteensä
Puheenjohtaja ___________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
Pöytäkirjanpitäjä_______________________
Tyhjä
12
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
_____________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä
kunnanvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua
tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
HValL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskiellon perusteet
Valitusviranomainen ja -aika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 7. krs, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Kunnallisvalitus, pykälät
valitusaika 30 pv
Hallintovalitus, pykälät
valitusaika
Muu valitusviranomainen, pykälät
osoite ja postiosoite
valitusaika
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
______________________________________________________________________________
Pöytäkirjantarkastajat:
13
Kosken Tl kunta
Pöytäkirja
Kunnanvaltuusto
27.2.2017
______________________________________________________________________________
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan
tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valitusasiakirjojen
toimittaminen
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan
omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Lisätietoja
Pöytäkirjantarkastajat:
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös;
nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava:
nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Kunnanjohtaja Jari Kesäniemi puh. 044-744 1111