vuosikokous pidetään

No 3
M a a l i sku u
201 7
S e u ra ku n ta l e h ti
An te Ta l ve n sa a ri
Aa l e Tyn n i , ru n osta " Ka a ri si l ta "
Kemijärven SiionRukoushuoneyhdistys ry:n
vuosikokous pidetään
Rukoushuoneella
Pelkosenniementie 24
98120 Kemijärvi
su 19.3.2017 klo 12
Esillä vuosikokousasiat.
Hallitus
J u h a n n u s l ä h e styy j a se n m u ka n a Va sa ra pe rä n
J u h a n n u sj u h l a t. O l e m m e e d e l l e e n m u ka n a
j ä rj e stä m ä ssä n ä i tä j u h l i a j a ol i si n i i n h i e n oa , e ttä
m e i l tä ol i si m u ka n a e d u stu sta n i i n m u si i ki ssa ku i n
ke i tti öl l ä ym m i ssä ta rvi ta a n . E n n e n ka i kke a m u ka n a
j u h l i l l a . E d e l l i se t vu od e t ova t osoi tta n e e t n i i d e n
tä rke yd e n j a pa i ka n tä l l ä a l u e e l l a poh j oi sta S u om e a .
H e rra n on ol l u t m u ka n a tu ossa ki n työssä .
E l ä m m e od otu kse n a i ka a . H a l u a n e d e l l e e n roh ka i sta
se u ra ku n ta a ru koi l e m a a n e tsi m ä ä n H e rra n ka svoj a .
Ra u h a n te rve h d ys se u ra ku n n a l l e . Ta l vi ta i ttu u j a
ke vä t l ä h e styy. Tä ssä m u u ta m i a i som pi a ta pa h tu m i a
se u ra ku n n a n ru kou sa i h e i ksi . N ä m ä ki n ta pa h tu m a t
ova t m e i d ä n se u ra ku n ta pe rh e e n yh te i si ä
pon n i stu kse n a i h e i ta .
Työn te ki j ä pä i vä t ova t m e i l l ä 8 – 9 . 4 . oh j e l m a on
n ä kyvi ssä i l m oi tu sta u l u l l a . Ka i kki vä h ä n ki n
va stu u ta ka n ta va t ova t te rve tu l l e i ta m u ka a n
va ru sta u tu m a a n j a kä si tte l e m ä ä n yh te i si ä a si oi ta .
J i ppi i Ri sti n m a a kon se rtti on 3 0 . 4 kl o 1 6 . 0 0 m e i d ä n
ka u n i i ssa E va n ke l i sl u te ri l a i se ssa ki rkossa . H a a ste on
i so j a ta rvi tse m m e pa l j on ru kou sta j a a rm oa , e ttä
ka i ke sta se l vi tä ä n ! Tote u ta m m e kon se rti n
yh te i styössä u se a m m a n ki n ta h on ka n ssa , m u tta
pä ä yh te i styöku m ppa n i on S od a n kyl ä n
Tä m ä ra i va a ti e tä J u m a l a n i l m e stym i se l l e j a a n ta a
m e i l l e l u j a n poh j a n se i stä J u m a l a n S a n a n pä ä l l ä .
Ka i kki ta pa h tu koon l e vosta j a va pa u d e sta , m u tta
su u n ta on se l ke ä , l öytä ä J u m a l a n voi m a j a j oh d a tu s.
O l e m m e tä ysi n H ä n e stä ri i ppu va i si a !
Al ku se u ra ku n ta od otti ru kou kse ssa J u m a l a n
l u pa u ksi a , ti e tä m ä ttä m i tä ka i kke a se toi tu l l e ssa a n .
O d ote tti i n J u m a l a n voi m a a !
H eb. 1 1 : 27
U skossa M oose s j ä tti E g ypti n pe l kä ä m ä ttä ku n i n ka a n
vi h a a , KO S KA h ä n i kä ä n ku i n n ä ki se n , j oka on
n ä kym ä tön !
E tsi kä ä m m e si tä m i kä on n ä kym ä tön ta ta va l l i se l l e
si l m ä l l e , m i n kä voi va i n va i n n ä h d ä h e n g e n si l m i n .
Ru n sa sta si u n a u sta ka i ki l l e !
Va pa a se u ra ku n ta . Tu tta vu u s tu oh on se u ra ku n ta a n
on ol l u t ri ka stu tta va .
I so h a a ste on ope te l l a pa l j on u u si a l a u l u j a j a sa a d a
l a pse t m oti voi tu a tu oh on i soon pon n i stu kse e n .
Ku oroon voi osa l l i stu a m yös a i ku i si a , j ote n
J i ppi i ke rh oon pe rj a n ta i si n voi tu l l a m u ka a n
ope tte l e m a a n l a u l u j a . M yös soi ttota i toi se t ova t
te rve tu l l e i ta , koska m u u te n ol e m m e pe l kki e n
ta u stoj e n va ra ssa . Toi voi si n m yös, e ttä kyse i se n ä
su n n u n ta i n a koko se u ra ku n ta vä ki va ra i si tu on pä i vä n
j a pyrki si tu l e m a a n m u ka a n kon se rtti i n . Tä l l ä on
e ri ttä i n I S O m e rki tys!
La ste n J i ppi i l e i ri on 8 ­1 1 . 6 O i n a a n kou l u l l a .
O d ota m m e kova sti tu ota l e i ri ä j a j ospa ta a s sa a ta i si i n
pi e n i vi d e o m u i stoksi tu ol ta l e i ri l tä .
Le h te m m e ka n si ku va ssa on ku va ttu n a si l ta I tä ra n n a n ti e l l ä Lu u su a ssa . Ku va n yh te yte e n on l a i n a ttu Aa l e Tyn n i n
Ka a ri si l ta ru n osta l oppu osa . Ru n o ke rtoo ka a ri si l l a sta , yh te yd e n ra ke n ta m i se sta yl i pi m e yd e n j a tyh j yyd e n .
J u m a l a on S u u ri Yh te yd e n ra ke n ta j a , H ä n l ä h e styi m e i tä , yh te yd e n m e n e ttä n e i tä j a ra ke n si pu i se n ka a ri si l l a n , ri sti n . S i e l l ä
J u m a l a i tse P oj a ssa n sa J e e su kse ssa Kri stu kse ssa ra ke n si yh te yd e n si l l a n . S e si l ta ra ke n n e tti i n i a n ka i kki se n ra kka u d e n
ra ke n n u sa i n e i sta !
Ta rm o P e rä l ä n ki rj oi tu s F a ce b ook­si vu l l a n sa :
” Ka i kki ol e m m e sa a ri a va l ta m e re ssä j a i h m i ssu h te e t ova t si l toj a e ri sa a ri e n vä l i l l ä . S i l l a t m a h d ol l i sta a e ttä voi n m e n n ä
toi se n sa a re l l e vi e ra i l u l l e e l i m e i l l ä on yh te ys. M u tta j oku voi tu l l a m i n u n sa a re l l e rosvore tke l l e j a h a a voi tta a m i n u a j a j os
e n h a l u a e n ä ä h ä n tä n i i n pol ta n si l l a n . M u tta si l l oi n h e l posti voi kä yd ä e ttä pol ta m m e l opu l ta m u u tki n si l l a t j otta ku ka a n e i
pä ä se h a a voi tta m a a n e n ä ä . M u tta si l l oi n e i ku ka a n pä ä se m yöskä ä n ra ka sta m a a n e n ä ä .
J os n ä i n on kä yn yt, n i i n tu l e e a l ka a u u d e l l e e n ra ke n ta m a a n si l toj a . I h m i se t pe l kä ä l ä h e i syyttä , ka i pa a m m e toki n i i tä ,
m u tta pe l kä ä m m e si tou tu m i sta . S e n vu oksi i h m i se t e tsi vä t i n ti i m i syyttä si tou tu m a ttom i sta i h m i ssu h te i sta j a se n
se u ra u kse n a h a a voi ttu va t. I n ti i m i syys va a ti i si tou tu n e i su u tta . S e te ke e m e i stä h a a voi ttu vi a j ote n i h m i ssu h te e n tu l e e ol l a
si tou tu n u t, j otta voi m m e koke a i tse m m e tu rva l l i se ksi si i n ä su h te e ssa . ”
1 . P i e ta ri 1 : 1 , 2
” P i e ta ri , J e e su kse n Kri stu kse n a postol i ,
va l i tu i l l e m u u ka l a i si l l e , j otka a su va t h a j a l l a a n
P on tossa , G a l a ti a ssa , Ka ppa d oki a ssa ,
Aa si a ssa j a B i tyn i a ssa ,
j a j otka I sä n J u m a l a n e d e l tä ti e tä m i se n
m u ka a n ova t H e n g e n pyh i ttä m i se n ka u tta
Tä ssä ku va ssa on va stu u vu orossa Ke m i j ä rve n
va l i tu t J e e su kse n Kri stu kse n ku u l i a i su u te e n
j a h ä n e n ve re l l ä n sä vi h m otta vi ksi .
Li sä ä n tyköön te i l l e a rm o j a ra u h a . ”
H e l l u n ta i se u ra ku n n a n vä ki , pu h u m a ssa Le i f F l i n k. Ti l a i su u s ol i
si i tä e ri koi n e n , e tte i yh tä ä n l a u l u a l a u l e ttu , ku n pa i ka l l a e i ol l u t
m i e l e stä ä n ta rpe e ksi h yvi ä l a u l a j i a . S i l ti ti l a i su u s ol i yksi
e ri koi si m m i sta j a ra ke n ta vi m m i sta m i ssä ol e n ol l u t m u ka n a .
P i e ta ri , J e e su kse n Kri stu kse n a postol i ,
O l i koh a n se Le i fi n oi va l l u s, e ttä n yt ku n ol e m m e tä l l a i se l l a
va l i tu i l l e m u u ka l a i si l l e , j otka a su va t h a j a l l a a n
pi e n e m m ä l l ä j ou kol l a kool l a n i i n m i tä , j os va i n e n si n j u te l l a a n
P e l kose n n i e m e l l ä , S a vu koske l l a , S a l l a n
m i tä m e i l l e ku u l u u ? M i n ä ta a s e n si n e h d oti n , e ttä j ä ä d ä ä n
pe ru koi l l a , ym pä ri La ppi a j a koko
poh j oi ska l otti a l u e e l l a ,
j a j otka I sä n J u m a l a n e d e l tä ti e tä m i se n
m u ka a n ova t H e n g e n pyh i ttä m i se n ka u tta
tä h ä n ka h vi on pöyd ä n ym pä ri l l e e i kä m e n n ä i soon sa l i i n ri vi i n
i stu m a a n n i i n n ä e m m e toi se m m e ka svokka i n . N i i n si tte n
a l oi m m e j u tu ste l e m a a n E e va a l oi tti , a u toi m m e Le i fi n ka n ssa
te ke m ä l l ä pi e n i ä kysym yksi ä j a m u u te n ki n vä l i m a i n i n n oi l l a n i i n
i l m a pi i ri re n tou tu i j a i l okse m m e l ä h e s j oka i n e n a va u tu i
va l i tu t J e e su kse n Kri stu kse n ku u l i a i su u te e n
j a h ä n e n ve re l l ä n sä vi h m otta vi ksi .
Li sä ä n tyköön te i l l e a rm o j a ra u h a .
Te e m m e se u ra ku n n a l l i sta työtä m yös
” h a j a l l a a n ” a su vi e n u skovi e n pa ri ssa
ym pä ri stöku n n i ssa . S a vu koske l l a kä ym m e
yh te i styössä S a l l a n H e l l u n ta i se u ra ku n n a n
ka n ssa vu oroku u ka u si n . S a vu koske n ku n ta
on vu okra n n u t h yvi n e d u l l i se sti ti l oj a n sa
kä yttööm m e j a ku sta n n u kse t j a a m m e S a l l a n
ka n ssa pu ol i ksi . Tä m ä yh te i styö­ j a
ke rtom a a n e l ä m ä stä ä n j a
h u ol i sta a n m yös i l oi sta a n ki n m i tä
ka i kke a ol i sa a n u t koke a . E rä ä l l ä si sa re l l a ol i a j a n koh ta i se n a
a si a n a m a h d ol l i n e n m u u tto e te l ä ä n tyttä ri e n sä l ä h i stöl l e
a su m a a n . E l ä m ä syrj ä kyl ä l l ä on i kä ä n tym i se n e d e te ssä e n ti stä
h a a ste e l l i se m pa a j a yksi n ä i syyski n m e i n a a va i va ta . S i tte n , ku n
a u ton a j okorti sta j ou tu u l u opu m a a n on ki n j o pa l j on
h a n ka l a m pa a . Tä l l a i si a a si oi ta j a oi m m e toi n e n toi si l l e m m e j a
l opu ksi yh d e ssä ru koi l i m m e h e n ki l ökoh ta i se sti j oka i se n
pu ol e sta . I l m e i stä n ä ki , e ttä m on e t ol i va t tu l e e t koske te tu i ksi j a
m i e l i ol i ke ve n tyn yt. U skon , e ttä tä l l a i se e n i l m a pi i ri i n h a l u a a
tu l l a u u d e l l e e n .
a vu n a n tosopi m u s on ol l u t h yvä ra tka i su n ä i n
voi j o n yt sa n oa , ku n toi m i n ta on j a tku n u t j o
j on ki n a i ka a , pa ri se n vu otta . Va i kka j u u ri n yt
e i ol e su u re m pa a osa n ottoa ” u l kopu ol i ste n ”
ta h ol ta , on ku i te n ki n tä rke ä tä va a l i a u skovi e n
yh te yttä j a ra ke n tu m i sta kokoon tu m a l l a a i ka ­
a j oi n . U se i n a i n a ki n i tse ol e n koke n u t
ti l a i su u d e t h yvi n ki n ra ke n ta vi ksi va rsi n ki n , j os
n i i stä m u od ostu u va pa a m u otoi n e n ,
vu orova i ku tte i n e n yh d e ssä ol on h e tki . Koe n ,
e ttä m e i d ä n e h kä pi tä i si e n e m m ä n e tsi ä
tä m ä n su u n ta i sta m a l l i a m yös
ru kou sh u on e e m m e ti l a i su u ksi ssa va i on ko se
l i i a n va i ke a a i som m a l l a j ou kol l a ? Ai n a ki n
pi e n e m m i ssä ryh m i ssä se on n i stu u , j os
” ve tä j ä t” pi tä ä h a l l i n n a ssa a si a n . U u d e n
S a l l a n ti i m i ol i tu l l u t ti l a i su u te e n e tu kä te e n sopi m i l l a a n
pu h u j a va stu i l l a a n H e l e n a S i pol a j a U l l a Ke l l oku m pu , S i sko
Te sta m e n ti n m a l l i n m u ka i se ssa se u ra ku n n a n
P e l ton i e m i se kä pa stori O l l i Te u kku kä ytti vä t
kokou kse ssa on n ä h tä vi ssä j u u ri tä m ä
pu h e e n vu oron . An n i kki Ka l l u n ki l u ki pä i vä n m i e te sa n a n .
” vu orova i ku tu kse n ” e l e m e n tti : ” Ku i n ka si i s
on , ve l j e t? Ku n tu l e tte yh te e n , on j oka i se l l a
j ota ki n a n n e tta va a : m i l l ä on vi rsi , m i l l ä
ope tu s, m i l l ä i l m e stys, m i kä pu h u u ki e l i l l ä ,
m i kä se l i ttä ä ; ka i kki ta pa h tu koon
ra ke n n u kse ksi . ”
Ku n e si m pu h u j a on pu h u n u t
ope tu spu h e e n sa , ol i si h yvä a i n a ki n j osku s,
e ttä ol i si m a h d ol l i su u s ke sku ste l l a pu h e e n
si sä l l östä . Voi si kyse l l ä ta rke n n u ksi a , j os
j oki n a si a e i tu l l u t se l vä ksi . M yös te rve
ra ke n ta va a rvoste l u on su ota va , j os pu h e e n
si sä l tö j a ” h e n ki ” h e rä ttä ä i h m e tystä
ku u l i j oi ssa .
Tä m ä ka i kki on pe ru ste l ta vi ssa Ra a m a tu l l a .
Tä ssä ku va ssa on l a u l a m a ssa S a l l a n l a u l u ryh m ä :
H e l e n a S i p ol a , An n i kki Ka l l u n ki , Ka a ri n a H u h ta l a ,
I rm a S a a ri n i e m i .
Työn te ki j ä pä i vä t Ke m i j ä rve l l ä 8 –9 . 4 . 2 0 1 7
­ Lu j a n a Kri stu kse ssa ­
La u a n ta i 8 . 4
Te re tu l e m a st ka h vi tu s 9 . 0 0 – 1 0 . 0 0
P ä i vi e n a l otu s;
M u si i ki ssa ;
Ra a m a ttu tu n ti Ra u n o J a l a vi sto 1 0 . 0 0 – 1 1 . 3 0
Ta i va s­b ä n d i
Ru oka 1 1 . 3 0 – 1 3 . 0 0
Yh te i ste n a si oi d e n kä si tte l y + Yh te i stä ru kou sta 1 3 . 0 0 – 1 6 . 0 0
Ka h vi ta u ko 1 6 . 0 0 – 1 6 . 3 0
Ra a m a ttu tu n ti ;
Ra u n o J a l a vi sto 1 6 . 3 0 – 1 8 . 0 0
I l ta ti l a i su u s M a rttyyri e n ä ä n i ;
P e tri N u oti o 1 8 . 3 0
S u n n u n ta i 9 . 4
Aa m u ka h vi 9 . 0 0 – 1 0 . 0 0
Ra a m a ttu tu n ti ;
Ra u n o J a l a vi sto 1 0 . 0 0 – 1 1 . 3 0
Ka h vi ta u ko 1 1 . 3 0 – 1 2 . 1 5
P ä ä tösj u h l a ;
M u si i ki ssa ;
– ”Jeesus on antanut minulle kaiken, mitä
olen tarvinnut elämään. Hän on antanut
turvan, kun olen kohdannut kuoleman. Ja
Hän on pitänyt taloudellisesti huolta
silloinkin, kun tilanne on tuntunut
toivottomalta.
Rauno iloitsee siitä, että hän on voinut olla
välittämässä lähetystyöntekijänä toivon
sanomaa miljoonille ihmisille”. Rauno
Jalavisto
Ra u n o J a l a vi sto 1 2 . 1 5 – 1 4 . 0 0
Ta i va s­b ä n d i
Te rve tu l oa m u ka a n yh te i si e n a si od e n ä ä re l l e . P a n osta m m e
m yös yh te i se e n ru kou kse e n . J os ta rvi tse t m a j oi tu sta ota
Rauno Jalavisto ja hänen vaimonsa Eija
ovat työskennelleet kauan Kiinassa
lähetystyössä. Nyt he ovat osa‑
aikaeläkeläisinä Suomessa Avainmedian
palveluksessa ja käyvät Kiinassa edelleen
kuukauden jaksoja 2 ‑ 3 kertaa vuodessa.
yh te yttä Ka ri La h te l a 0 4 4 2 0 51 8 54 .
S a n a n j u l i sta j a n a toi m i i Ra u n o J a l a vi sto, te e m a n a l u j a n a
Kri stu kse ssa . H ä n j a ka a koke m u ksi a a n l ä h e tyske n ti l tä
h e n g e l l i se n työn h a a ste i sta j a j u l i sta a J u m a l a n S a n a a .
Ai h e i ta kä si te l tä vä ksi voi l ä h e ttä ä osoi tte e se e n
p. vi sa l a 7 3 @g m a i l . com . Voi m yös soi tta a :
S rkn yh d ysh e n ki l ö P e kka Ru otsa l a
P a stori P e kka Vi sa l a
040 1 906399
0 50 59 8 3 8 9 5
Ta i va sb ä n d i on
se u ra ku n ta m m e om a t
soi tta j a t j a l a u l a j a t:
P e tri N u oti o on M a rttyyri e n ä ä n i
J u kka Ve ste ri n e n , Ti m i F l i n k,
yh d i stykse n toi m i n n a ssa
Ka ri La h te l a , E rkki Va n h a l a ,
e va n ke l i sta n a
M a u ri H a n h i su a n to, H a n n u
Ru otsa l a
kä rsi vä n j a va i n otu n
se u ra ku n n a n pu ol e sta pu h u j a .
Ku va ssa P e tri va i m on sa M i a ­M a ri
E l e n a n ka n ssa .
” M i ksi sa l l i t se n , e ttä i h m i si ä ra a d e l ti i n
ta i ste l u ke n tä l l ä ? ! M i ksi sa l l i t, e ttä l a psi a ku ol i
n ä l kä ä n sa m a a n a i ka a n ku n toi se t h e i tti vä t
ru oka a poi s, koska h e i l l ä ol i si tä l i i ka a ? ! M i ksi
sa l l i t syöpä ta u ti e n ri u d u tta a i h m i si ä ? M i ksi ?
M i ksi ?
B u sch va sta si :
” Ku u l ka a pa s! S e l l a i n e n j u m a l a , j on ka e te e n voi t m e n n ä
a u kom a a n su u ta si tu ol l a ta va l l a j a j oka a n ta a si n u n ra a h a ta
i tse n sä ti l i l l e si n u n se i soe ssa si tu om a ri n a , ku n h ä n i tse on
syyte ttyn ä – se l l a i n e n j u m a l a on ol e m a ssa va i n om i ssa
ku vi te l m i ssa si . S i ksi m i n ä ki n voi n sa n oa : ” P oi s se l l a i n e n
j u m a l a ! ” P oi s se l l a i n e n type rä j u m a l a , j on ka om a a i ka m m e on
i tse l u on u t j a j on ka voi m m e a se tta a syytte e se e n , työn tä ä
syrj ä ä n ta i va sta a va sti ka i pa a e si i n ta rpe i d e n m u ka a n !
Wi l h e l m B u sch m u i ste l e e e rä stä ta pa u sta 2 7 ­vu oti a a n a
S e l l a i sta j u m a l a e i ol e ol e m a ssa .
pa ppi n a . Tu ol l oi n S a ksa n E sse n i ssä 1 9 2 0 ­l u vu l l a ol i
ka i vostyöl ä i ste n l a kko. B u sch kä ve l i ka u pu n g i l l a pa pi n
pu vu ssa j a j oku h u u si h ä n e l l e : Tu l ka a pa s tä n n e !
” Ku u l ka a h a n , m u sta ta kki ! J os J u m a l a on ol e m a ssa – m i tä
e n kyl l ä kä ä n u sko – n i i n si i n ä ta pa u kse ssa a i on
ku ol e m a n i j ä l ke e n a stu a h ä n e n e te e n sä j a sa n oa h ä n e l l e :
” M i ksi sa l l i t se n , e ttä i h m i si ä ra a d e l ti i n ta i ste l u ke n tä l l ä ? !
M i ksi sa l l i t, e ttä l a psi a ku ol i n ä l kä ä n sa m a a n a i ka a n ku n
toi se t h e i tti vä t ru oka a poi s, koska h e i l l ä ol i si tä l i i ka a ? !
M i ksi sa l l i t syöpä ta u ti e n ri u d u tta a i h m i si ä ? M i ksi ? M i ksi ?
J a si tte n a i on sa n oa h ä n e l l e : ” S i n ä , j u m a l a , a l a ve tä ä !
M e n e poi s! H ä i vy! ”
H a l u a n ku i te n ki n ke rtoa si n u l l e , e ttä on ol e m a ssa toi n e n ,
tod e l l i n e n J u m a l a . H ä n e n e te e n sä si n ä tu l e t a stu m a a n
syyte ttyn ä , j a si l l oi n si n ä e t pysty e d e s a va a m a a n su u ta si ,
si l l ä H ä n tu l e e kysym ä ä n si n u l ta : ” M i ksi e t a n ta n u t m i n u l l e
ku n n i a a ? M i ksi e t ku tsu n u t m i n u a a vu kse si ? M i ksi e l i t
sa a sta i su u d e ssa ? M i ksi va l e h te l i t? M i ksi vi h a si t? M i ksi
ri i te l i t? M i ksi … ? ” .
N ä i n H ä n tu l e e kysym ä ä n si n u l ta . S i l l oi n sa n a t j u u ttu va t
ku rkku u si e tkä l öyd ä yh te ä ä n va sta u sta . E i ol e ol e m a ssa
j u m a l a a j ol l e m e voi m m e sa n oa : ” M e n e poi s! ” S e n si j a a n
ol e m a ssa pyh ä , e l ä vä , tod e l l i n e n J u m a l a , j oka voi ke rra n
sa n oa m e i l l e : ” M e n e poi s! ”
S i l l oi n pa stori B u sch ru pe si h u u ta m a a n :
” Ai va n oi ke i n ! P oi s se l l a i n e n j u m a l a ! P oi s se l l a i n e n
j u m al a! ”
H i l j a i su u s va l ta si ym pä ri stön . J u m a l a l l e va l i tu ksi a l a d e l l u t
M u oka ttu ki rj a sta Wi l h e l m B u sch , J e e su s – J u m a l a n
vi i m e i n e n sa n a .
D a ta ki rj a t ku sta n n u s
m i e s sa n oi :
” H e tki n e n , te h ä n ol e tte pa ppi ! E tte h ä n te sa a h u u ta a
tu ol l a i si a ! ”
h ttp: //m i ka tu ovi n e n . n e t/j u m a l a ko­syytokse n ­koh te e n a ­
vi i m e i se l l a ­tu om i ol l a /
Le i l a Ta l ve n sa a ri pi tkä l l e va pa a l l e
Yl i 4 0 vu otta ke stä n yt työu ra P e l kose n n i e m e n ku n n a n
pa l ve l u kse ssa kod i n h oi ta j a n työssä on ta ka n a ! Le i l a
tu l i ku n n a n työh ön e n si n h a rj oi tte l i j a ksi j a sa m a n ti e n
si tte n va ki tu i se ksi työn te ki j ä ksi vu on n a 1 9 7 6 . Ku n ta
on ol l u t h yvä työn a n ta j a m i stä ki i tokse t
ku n ta työn a n ta j a l l e , j os n e tä tä ki n ka u tta si n n e j ote n ki n
vä l i ttyy!
Le i l a j ä ä e n si n vi e ttä m ä ä n ke rtyn e i tä l om a pä i vi ä ä n
ku n n e s va rsi n a i n e n e l ä ke a i ka a l ka a 1 . 8 . a l ka e n .
(Ti e d oks i n i i l l e , j otka e i vä t m e i tä n i i n h yvi n tu n n e ,
Le i l a Ta l ve n s a a ri on tä m ä n l e h d e n toi m i tta j a n E rkki
Ta l ve n s a a re n va i m o)
"Paljon on naisia, toimellisia menoissaan,
mutta yli niitten kaikkien kohoat sinä".
Pettävä on sulous, kauneus katoavainen;
ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää!
Snl 31:29,30
Ku va ssa Le i l a on l ä h d össä vi i m e i se l l e työpä i vä l l e e n
1 5. 2 . 2 0 1 7 kl o 7 . 4 5, vä h ä n on m i e l i ssä h a i ke u tta , m u tta
m yös u u d e n e l ä m ä n j a kson a l ka m i se n i l oa ki n !
Tunsin edesmenneen (
k.2002 )
lähetyssaarnaaja Jukka
Rokan vuosikymmenien
ajan. Jo nuorena miehenä
kuuntelin hänen
puheitaan, profetioitaan
ja näkyjään. Voimakas
julistus ja kuuluva ääni
erotti Rokan monista
muista julistajista.
Markku Vuorinen
J u kka Rokka
” I h on i n ou si ka n a n l i h a l l e , ku n tä m ä n l u i n . O l e n ku u l l u t
profe ti a n a i ka i se m m i n , m u tta n yt n ä yttä ä si l tä , e ttä n ä ky
tote u tu u m e i d ä n si l m i e m m e e d e ssä . ” ; n ä i n ki rj oi tti h e n ki l ö,
j oka l ä h e tti m i n u l l e J u kka Roka n profe ti a n .
Tu n si n e d e sm e n n e e n ( k. 2 0 0 2 ) l ä h e tyssa a rn a a j a
J u kka Roka n vu osi kym m e n i e n a j a n . J o n u ore n a
m i e h e n ä ku u n te l i n h ä n e n pu h e i ta a n , profe ti oi ta a n j a
n ä kyj ä ä n . Voi m a ka s j u l i stu s j a ku u l u va ä ä n i e rotti
Roka n m on i sta m u i sta j u l i sta j i sta .
S a a rn oj a tu l i j a sa a rn oj a m e n i .
S a m oi n kä vi profe ti oi d e n , n i i tä tu l i j a n i i tä m e n i , m u tta
m u u ta m a t profe ti a t j ä i vä t e l ä m ä ä n , se kä pu h u tte l e m a a n
ku u l i j oi ta a n .
O h e i n e n Roka n profe e ta l l i n e n n ä ky on koke n u t
” yl ösn ou se m u kse n . ” S i i tä pu h u ta a n j a ke sku ste l l a a n n i i n
sosi a a l i se ssa m e d i a ssa ku i n pöytä ke sku ste l u i ssa .
Ka tsota a n m i tä Rokka e n n u sti H e l l u n ta i h e rä tykse n
Ta l vi pä i vi l l ä Ta m pe re e l l a .
H ä n ke rtoi , e ttä h ä n e l l e n ä yte tti i n sa m a n ä ky kol m e ke rta a ,
i l ta pä i vä l l ä , se u ra a va n pä i vä n a a m u pä i vä l l ä j a vi e l ä
i l ta pä i vä l l ä . Ku n Rokka m i e tti pi tä i si kö h ä n e n i l m oi tta a
Yh tä kki ä n ä i n l e ve ä te rä i se n ve rta va l u va n
” i sl a m i n m i e ka n ” i ske vä n j osta i n Lä h i ­ I d ä n
su u n n a l ta koh ti U kra i n a a j a m u i ta i rti
re vä i styj ä ka n soj a . S i tte n n u o i rra l l a a n ol l e e t
S i rppi j a va sa ra a l koi va t l ä h e styä toi si a a n
ti h ku e n ve rta , va i n otu ksi j ou tu n e i d e n
j u u ta l a i ste n j a kri sti ttyj e n ve rta . Ku n ve ri vi rra t
h u u h toi va t ka n soj a , ku u l i n vä ke vä n ä i tku n j a
va l i tu kse n ke ske l tä pyh i e n ki i tosta j a
yl i stystä , si l l ä h e ym m ä rsi vä t J e e su kse n
tu l e m u kse n ol e va n e d e ssä . Ke ske n ka i ke n
j ä rkytykse n ku u l i n voi m a l l i se n h u u d on : ”
Työpä i vä n n e on l yh yt, m u tta si u n a ttu .
Tä yttykä ä H e n g e l l ä ! P a l a tka a a l ku l ä h te i l l e ,
si l l ä i l m a n P yh ä ä H e n ke ä e tte ke stä , m i tä
e d e ssä on . Ka tso, m i n ä tu l e n pi a n ; sa n oo
H e rra . ”
n ä ke m ä n sä a si a t kokou svä e l l e , n i i n h ä n ku u l i se l vä sti ä ä n e n
sa n ova n , e ttä h ä n e n pi tä ä m e n n ä kokou sh u on e i ston e te e n
j a ke rtoa n ä ky. N ä ky pol tti Roka n si si m m ä ssä , m u tta
h u om i oi ta va a on se , e ttä Rokka e i su i n pä i n ryn n ä n n yt
l a va l l e vi e sti ä ä n j u l i sta m a a n , va a n a rvi o m i e l e ssä ä n ol i ko
profe ti a ta rkoi te ttu tu ota va ksi e si i n vä l i ttöm ä sti j a j u u ri tä l l e
RO KKA O N P U H U N U T J A P U H U U
VI E LÄKI N
Roka n profe ti a n a j a n koh ta i se t sa n a t ova t
M oskova , U kra i n a j a ta ppa va , ve rta vu ota va
” i sl a m i n m i e kka ” .
j ou kol l e . S a a tu a a n a si a a n si sä i se n va rm u u d e n h ä n a stu i
P rofe ti a n j ä rkyttä vä osu u s sa a tta a te h d ä
e si i n j a toi sa n om a n sa .
m on i i n l u ki j oi h i n m e rki ttä vä n
Toi n e n m e rki l l e pa n ta va se i kka ol i se , e ttä va i kka kyse e ssä
va i ku tu kse n , m u tta m i n u a i n n oi tta a
ol i H e l l u n ta i h e rä tykse n työn te ki j öi d e n m e rki ttä vi n
e n i te n profe ti a n l oppu osa : ” Tä yttykä ä
vu osi tta i n e n ta pa h tu m a , n i i n Roka n profe ti a l l e l öytyi ti l a a .
O l i n i tse pa i ka n pä ä l l ä j a m u i sta n vi e l ä ki n tu n te e n , j on ka
profe ti a m i n u u n j ä tti .
S I RP P I H E I LU I M O S KO VAN YLLÄ J A VAS ARA
U KRAI N AN YLLÄ
O tte i ta J u kka Roka n profe ti a sta :
” S a l l i n e tte m i n u n ke rtova n , m i tä n ä i n , koi n j a ku u l i n . N ä ky
a n n e tti i n m i n u l l e kol m e ke rta a , e i l e n , tä n ä ä n a a m u pä i vä l l ä
j a n yt kol m a n n e n ke rra n . N ä i n tu ol l e h a rm a a l l e se i n ä l l e
I l m e styvä n e n ti se n N e u vostol i i ton e ri osi i n pi rstou tu n e i d e n
ka n soj e n ka rta n . N u o ka n sa t korostu i va t ka rta l ta ku i n
ve ri si n ra j oi n . M u tta n oi d e n ka n soj e n yl l e l a ske u tu i va l oi sa
si u n a u ste n pi l vi . Ku u l i n ka i kki a l ta va l ta va a ki i tosta j a
yl i stystä . S e m e rki tse e , e ttä H e rra on l a ske va vä ke vä n
h e rä tykse n n oi d e n ka n soj e n ke sku u te e n , m u tta tu ota
si u n a u ste n a i ka a e i ke stä ka u a n . Ka n soj e n ka rtta a
ka tse l l e ssa n i n ä i n e n ti se n N e u vostol i i ton sym b ol i n , si rppi j a
H e n g e l l ä . P a l a tka a a l ku l ä h te i l l e , si l l ä i l m a n
P yh ä ä H e n ke ä e tte ke stä . ”
Li i kku e ssa m m e P a tm os­ kokou sm a tkoi l l a
ol e m m e profe ti a l l i se n sa n a n l i sä ksi
roh ka i sse e t ku u l i j oi ta va ru sta u tu m a a n
P yh ä n H e n g e n voi m a l l a j a H e n g e n l a h j oi l l a .
N ä m ä a si a t tu l e va t syksyl l ä n ou se m a a n
voi m a l l i se sti e si i n j u l i sta m a m m e sa n om a n
vä l i tykse l l ä .
Loka ku u n 6 pä i vä n ä sta rtta a ra d i o P a tm os
j ossa l a u a n ta i si n ku u l l a a n oh j e l m a sa rj a :
” M a a i l m a profe ti a ssa ” , oh j e l m a ssa
ku u l e m m e J u kka Roka n j u l i stu sta .
O l ka a m m e h e rkki ä j a a i sti ka a m m e
m i l l a i se ssa a j a ssa e l ä m m e .
Tä yttykä ä m m e H e n g e l l ä j a
pa l ve l ka a m m e H e rra a i l ol l a .
va sa ra , ku i n re vä i styn ä ka h ti a . S i rppi h e i l u i M oskova n yl l ä ,
m u tta va sa ra j ossa i n U kra i n a n a l u e e l l a .
h ttp: //www. pa tm os. fi /b l og i /ki rj oi tu kse t/6 2 2 /pr
H e rä tykse n a va i m e t?
O l e n ku u l l u t vi i m e i se n 3 6 vu od e n a i ka n a ti e s
" H e rä tykse n od otu s, se n ru koi l e m i n e n j a a va i m e t si i h e n ?
N ä i tä sa n oj a ol e n ku u l l u t h e l l u n ta i l a i ska ri sm a a tti si ssa
pi i re i ssä si i tä a sti ku n tu l i n u skoon . N yt a rve l e n , e ttä tä h ä n
kä tke ytyy su u ri a on g e l m i a .
m i n kä l a i sta j u l i stu sta j a l u ke n u t ki rj oj a si i tä m i l l ä
a va i m i l l a h e rä tys sa a d a a n a i ka a n . M i kä ol i si se
sa l a i n e n a va i n , j oka a va i si ta i va a n ove t? M i kä ä n
n i i stä e i ol e vi e l ä tu otta n u t sa toa S u om e ssa j os
sa toa m i tta a n si l l ä on ko h e rä tys tu l l u t.
Al u ksi : U skon si i h e n , e ttä i h m i ste n tu l i si h e rä tä
h e n g e l l i se sti j a ru koi l e n si tä sä ä n n öl l i se sti . E tsi n m e l ke i n
pä i vi ttä i n ti l a n te i ta , j oi ssa voi si n ke rtoa J e e su kse sta .
Li sä ksi ol e n ä h n yt vu on n a 1 9 9 3 n ä yn tu l e va sta
n u ori soh e rä tykse stä , j on ka u skon vi e l ä tu l e va n S u om e e n .
M u tta …
H e rä tys (e n g l . re vi va l ), ka n sa n h e rä tys (e n g l . a wa ke n i n g )
va i u u d i stu s (e n g l . re n e wa l )?
Ra tka i su ksi on ta rj otti i n 1 9 9 0 ­l u vu n a l u ssa
u skovi e n a a m u ru kou ksi a (koska Kore a ssa ki n n e
te ke vä t n i i n ), ka u pu n g i n pa stori e n kokoon tu m i sta
yh te e n , h e rä tyskokou ssa rj a n pi tä m i stä
sta d i on i l l a , e va n ke l i oi n ti ka m pa n j a a n ä kyvä sti
m e d i a ssa j n e .
Äl ä ym m ä rrä m i n u a vä ä ri n : n ä i l l ä ka i ki l l a on ol l u t
su u rta m e rki tystä u skovi e n h e rä ä m i se ssä j a
ke ski n ä i se ssä yh te yd e ssä se kä yksi l öi d e n
M on e sti n ä yttä ä m e n e vä n te rm i t se ka i si n j a pu h u m m e
h e rä tykse stä ku n kyse e ssä on ki n u u d i stu s. Ku n e i ­u skova t
h e rä ä vä t on kyse e ssä h e rä tys. Ku n e i ­u skovi e n
h e rä ä m i stä ta pa h tu u pa l j on j ol l a i n pa i kka ku n n a l l a e i vi e l ä
ol e kyse ka n sa n h e rä tykse stä , j ossa u skoon tu l oj a ta pa h tu u
m e rki ttä vä ssä m ä ä ri n sa m a a n a i ka a n m on e l l a
pa i kka ku n n a l l a . Ku n u skova t u u d i stu va t on kyse e ssä
u skoon tu l oi ssa . M u tta h e rä tystä n e e i vä t ol e
sa a n e e t a i ka i se ksi . J oku voi si sa n oa , e ttä ” n e
ova t l a ske n e e t pe ru sta a si l l e , e ttä h e rä tys voi
syttyä m yöh e m m i n ” , m u tta si l l oi n a rve l e n , e ttä
tu on a j a tu kse n ta ka n a on ” ku n l öyd ä n oi ke a n
te kn i i ka n , oi ke a t a va i m e t, n i i n si l l oi n H e n ki
vu od a ttu u ” j a si i h e n e n i h a n l ä m pe n e .
u u d i stu sl i i ke . S i ksi a rvoi si si n , e ttä n s. Toron ton si u n a u s
1 9 9 0 ­l u vu l l a e i ol l u t h e rä tys va a n u u d i stu sl i i ke . P e n sa col a n
M i te n si tte n h e rä tys tu l e e ?
h e rä tys se n j ä l ke e n ol i pa i ka l l i n e n h e rä tys. Vi i m e i si n
S u om e a koske tta va ka n sa n h e rä tys ol i ka i ke ti N i i l o Yl i ­
Va i n i on a i ka n a 1 9 8 0 ­l u vu n ta i tte e ssa ku n e ri
pa i kka ku n n i l ta tu l i u skoon i h m i si ä a i ka pa l j on .
E n ti e d ä . Arve l i si n , e ttä se n e si i n tu l oa e d e l tä vä t
m on e t a si a t, j otka yh d e ssä ku m u l oi tu va t.
Yh te i sku n n a l l i n e n e pä va ka u s, i h m i ste n
l i sä ä n tyn yt h ä tä j a e pä va rm u u s, pe ttym ys
P i tä i si kö ru koi l l a h e rä tystä ? N o, e i se h a i ta ksi ol e , m u tta …
m a te ri a a n j a j a n o l öytä ä j ota i n syve m pä ä . N i i n
a i n a ki n a rve l e n , e ttä e i ­u skova sosi ol og i voi si
1 ) J e e su s e i m i ssä ä n kä ske n yt ru koi l e m a a h e rä tystä . H ä n
kä ski ru koi l e m a a n e l on korj a a j i a . S a to on si i s va l m i i n a .
M i ksi ? Va sta u s on koh d a ssa 2 .
2 ) J e e su s j u l i sti , e ttä l opu n a i ka on a l ka n u t. J u m a l a n
sa n oa , m u tta sosi ol og i e i ota h u om i oon P yh ä n
H e n g e n yl i l u on n ol l i sta toi m i n ta a . S i ksi a rve l i si n ,
e ttä h e rä tys on ki i n n i J u m a l a n su ve re e n i sta
pä ä tökse stä .
va l ta ku n ta , j oka tu l e e m a a i l m a n l opu ssa koko
tä yte yd e ssä ä n on m u rta u tu n u t e si l l e j o n yt e tu a j a ssa
N o, m i kä on m e i d ä n osu u te m m e ?
(M a rk. 1 : 1 5 " Ai ka on tä yttyn yt, J u m a l a n va l ta ku n ta on tu l l u t
l ä h e l l e . Kä ä n tykä ä j a u skoka a h yvä sa n om a ! " ). S i ksi syn n i t
sa a d a a n a n te e ksi , sa i ra a t pa ra n n e ta a n , d e m on i t a j e ta a n
u l os j a köyh ä t ru oki ta a n . Va l ta ku n ta on si i s j o tu l l u t i h m i si ä
l ä h e l l e , kä d e n u l ottu vi l l e j a h e i d ä n tu l e e va i n a stu a si i h e n
si sä l l e . H U O M ! Tä m ä on ol l u t tod e l l i su u tta J e e su kse n
a j oi sta m e i d ä n a i koi h i n a sti !
J u l i sta a J e e su sta j a J u m a l a n va l ta ku n ta a ka i ki l l e
e i ­u skovi l l e , te h d ä ra kka u d e n te koj a j a a u tta a
h ä d ä n a l a i si a . E l ä ä h e n g e l l i se sti h e re i l l ä j a P yh ä n
H e n g e n j oh d a tu kse ssa . M u tta J u m a l a sta on
ki i n n i se m i l l oi n j a m i ssä h ä n a n ta a l a a j a n
h e rä tykse n .
3 ) J os ka h ta e d e l l i stä a si a a e i ym m ä rre tä n i i n si i tä se u ra a
h e rä tysre tori i kka a n l i i ttyvä on g e l m a : voi m m e ru koi l l a
J a si l ti . . . ru koi l e n , e ttä S u om i h e rä i si ! : ­)"
pol ve m m e ve ri l l e h e rä tystä , m u tta j os e m m e
a rki e l ä m ä ssä m m e ke rro ke n e l l e kä ä n J e e su kse sta n i i n e n
u sko, e ttä se on oi ke i n . H e rä tykse n ru koi l e m i n e n voi
pa h i m m a ssa ta pa u kse ssa ol l a e va n ke l i oi n n i n u l koi sta m i sta
j ol l e ki n e pä m ä ä rä i se l l e h e rä tykse l l e ta i
h e rä tyskokou ssa rj a l l e , j ossa m e pa ssi i vi se sti od ota m m e ,
e ttä i h m i se t ryn tä ä vä t kokou ssa l e i h i n kysym ä ä n ” m i te n
voi n pe l a stu a ? ” i l m a n , e ttä m e i tse a u ka i se m m e su u ta m m e
ke n e l l e kä ä n .
Ki rj oi tu s on kopi oi tu n eti n kesku stel u fooru m ei l ta , ei kä
ki rj oi tta j a n h en ki l öl l i syyd estä ol e ti etoa ta i on j ä ä n yt
ta l l en ta m a tta ed es n i m i m erkki . Asi a m i stä teksti ssä
pu h u ta a n on ku i ten ki n m i el estä n i h yvä a j a tel l a , m i tä
oi kei n ta rkoi ta m m e, ku n pu h u m m e h erä tyksestä .
Term i ku i ten ki n pa l j on korostu u va rsi n ki n ru kou ksi ssa .
”Koko Jumalan armotaloudessa
on vain kaksi asiaa:
Kristus ja syntinen.
Näissä kahdessa on koko
autuudenjärjestys.
Eikä oikeastaan mitään muuta
kuin nämä kaksi asiaa olekaan pyhän
Raamatun sisältönä.
Kristus toisaalla, toisaalla syntinen,
Armahtaja ja armahdettava,
Auttaja ja autettava,
vanhurskas ja väärä,
taluttaja ja eksyvä.
Näitä kahta koettaa Jumala
sovittaa yhteen.
Meidän pelastuksemme riippuu
kokonansa siitä,
pääsevätkö ne toistensa pariin vai
ei.”
– Wilhelmi Malmivaara (1854-1922)
Ru kou sh e tki
S u om e n j a koko i h m i sku n n a n
p u ol e sta se u ra ku n n a n ru kou sh u on e e l l a a i n a
m a a n a n ta i ­i l ta i si n kl o 2 0 ­2 1
Ru kou sh e tki
Ke ski vi i kko kl o 1 9 . 0 0
Ki el i ka h vi l a
toi m i n n a ssa !
Torsta i si n Ki el i ka h vi l a kel l o 1 7 . S a m a ka tu
m i ssä on pi en i K­Ka u ppa . Tu l ka a j a otta ka a
ystä vi ä m u ka a n !
TU LE VAT TI LAI S U U D E T (a l u sta va )
M a a l i sku u 2 0 1 7
ke 1 . 3 . kl o 1 9 Ru kou si l ta , J oh a n n a
to 2 . 3 . kl o 1 7 Ki e l i ka h vi l a
pe 3 . 3 . kl o 1 6 J i ppi i ­ke rh o
S u 5. 3 . kl o 1 1
E h tool l i sj u h l a , O R + LF
m a 6 . 3 . kl o 2 0 Ru kou stu n ti
ti 7 . 3 . kl o 1 3 P ä i vä pi i ri
ke 8 . 3 . kl o 1 9 Ru kou si l ta ,
to 9 . 3 . kl o 1 7 Ki e l i ka h vi l a
S äh köposti osoi te m m l eh ti asi oi h i n l i i ttyen :
S u 1 2 . 3 . kl o 1 1
P ä i vä ti l a i su u s
m a 1 3 . 3 . kl o 2 0 Ru kou stu n ti
si i on [email protected] m ai l . com
ti 1 4 . 3 . kl o 1 8 M i e ste n i l ta
ke 1 5. 3 . kl o 1 9 Ru kou si l ta ,
Le h d e n toi m i tta j a
to 1 6 . 3 . kl o 1 7 Ki e l i ka h vi l a
e rkki . ta l ve n s a a ri @g m a i l . com
pe 1 7 . 3 . kl o 1 6 J i ppi i ­ke rh o
S u 1 9 . 3 . kl o 1 1
P ä i vä ti l a i su u s,
S rkn n e tti s i vu t M a u ri H a n h i su a n to
Kl o 1 2 Yh d i stykse n j a srk: n
0 4 0 77871 2 7
vu osi kokou kse t
h ttp : //ke m i j a rve n h e l l u n ta i srk. com /
m a 2 0 . 3 . kl o 2 0 Ru kou stu n ti
ti 2 1 . 3 . kl o 1 3 P ä i vä pi i ri
Van h i m m i sto:
ke 2 2 . 3 . kl o 1 9 Ru kou si l ta ,
P e kka Vi s a l a p a stori p j
04051 87477
Pekka Ru otsal a
0 4 0 1 90 6 399
Lei f Fl i n k
0 4 0 2 1 83381
Aatos Tu ovi n en
0 4 0 52 50 956
E . Tal ven saari
0 4 0 0 1 2 3887
to 2 3 . 3 . kl o 1 7 Ki e l i ka h vi l a
S u 2 6 . 3 . kl o 1 6 H yvä ­S a n a ­ti l a i su u s, Ti m i j a
J u kka
m a 2 7 . 3 . kl o 2 0 Ru kou stu n ti
ti 2 8 . 3 . kl o 1 8 M i e ste n i l ta
ke 2 9 . 3 kl o 1 9 Ru kou si l ta ,
E va n ke l i s ta
Ti m i F l i n k
0 4 6 ­5 6 7 3 8 1 8
to 3 0 . 3 . kl o 1 7 Ki e l i ka h vi l a
pe 3 1 . 3 . kl o 1 6 J i ppi i ­ke rh o
S u 2 . 4 kl o 1 1
H al l i tu s:
E h tool l i sj u h l a
Kari Lah tel a pj
0 4 4 2 0 51 854
Pekka Ru otsal a si h t.
0 4 0 1 90 6 399
Aatos Tu ovi n en
0 4 0 52 50 956
M ai j a S i m i l ä
0 4 0 0 51 6 4 0 1
Tarj a Ru otsal a
0 4 4 2 6 2 0 1 84
La 8 . 4 . kl o 1 0 La pi n Työn te ki j ä pä i vä t
M au ri H an h i su an to
0 4 0 77871 2 7
S u 9 . 4 . kl o 9 La pi n työn te ki j ä pä i vä t
m a 3 . 4 . kl o 2 0 Ru kou stu n ti
ti 4 . 4 . kl o 1 3 P ä i vä pi i ri
ke 5. 4 . kl o 1 9 Ru kou si l ta ,
to 6 . 4 . kl o 1 7 Ki e l i ka h vi l a
P e l kose n n i e m i :
S eu raku n n an pan kki yh teys:
Ti l i n u m ero:
Kem i j ärven H el l u n tai seu raku n ta
FI 6 980 0 0 1 770 2 4 70 97
Ti 1 4 . 3 .
kl o 1 8 E va n ke l i u m i n i l ta P ä i vä tu pa
S i n i pu l ssi ssa
S a vu koski :
S u 1 2 . 3 . kl o 1 5 H yvä n sa n om a n ti l a i su u s