Tiedonkulku, tiedon tuottaminen ja käyttö

Metsien monikäyttö tiiviimmin
osaksi metsänomistajien
neuvontapalveluja ja
metsäsuunnittelua
Koulutus metsäammattilaisille
MMM:n rahoittama METSO-yhteistutkimushanke:
Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi (2013-2016)
Koulutuksen tavoitteet
Löydetään uusia tapoja tehdä yhteistyötä ja saada
vertaistukea myös organisaatiorajojen yli
Opitaan tunnistamaan arvokkaita kohteita ja neuvomaan metsänomistajia
monimuotoisuutta lisäävästä metsänhoidosta
Löydetään konkreettisia tapoja siirtyä nykyistä metsänomistajalähtöisempään ja
vuorovaikutteisempaan metsäsuunnitteluun ja -neuvontaan
Tunnistetaan keinoja saada uusia asiakkaita ja uusia työtilauksia
Haetaan suunnittelulle, neuvonnalle ja luonnonhoidolle maisematason vaikuttavuutta ja
kustannustehokkuutta tilanrajat ylittävän palvelun keinoin
27.2.2017
Virittäytymismateriaali ja ennakkotehtävä
• Virittäytymismateriaali: Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse linkki
materiaaliin, joka johdattelee koulutuksen teemoihin ja houkuttelee
osallistujia miettimään päivän teemoja etukäteen omalta kohdaltaan
esim: https://www.youtube.com/watch?v=F5pA2v9JL38
• Ennakkotehtävä: Keskustele noin 10 minuuttia keskustelu esimiehesi
kanssa metsänomistajalähtöisyyden periaatteita soveltavan
neuvonnan ja suunnittelun mahdollisuuksista omassa työssäsi. Voitte
keskustella esimerkiksi seuraavista asioista
• Miksi metsäsuunnittelua pitäisi monipuolistaa huomioimaan paremmin monikäyttö ja
•
•
•
•
•
metsänomistajan tavoitteet?
Miten voisit edistää metsien monipuolista käyttöä omassa työssäsi? Miten se olisi helpompaa?
Miten omassa työympäristössäsi tai toimintamalleissa voitaisiin paremmin huomioida metsien
monimuotoisuus ja monikäyttö? Voit esittää konkreettisia esimerkkejä omasta työstäsi.
Mitkä ovat suurimpia esteitä, jos niitä on, toimintatapojen monipuolistamiselle?
Mitä hyötyä tästä olisi metsänomistajalle?
Mitä hyötyä omalle organisaatiolle?
Koulutuspäivän ohjelmaesimerkki
9:00 – 9:30 Tavoitteet ja ennakkotehtävän anti
9:30 – 12:00 Tiedonvaihtoa kolmen teeman kautta
Teema I: Pallo on metsäammattilaisilla - kaikki peliin!
Teema II: Tiedonkulku, tiedon tuottaminen ja käyttö
Teema III: Puheesta konkretiaan - kehittämisideat kehiin ja kentälle!
12:00 – 13:00 Lounas
13:00 – 15:00 Käynti maastokohteella
Kohteen suunnittelu- ja neuvontahaasteiden esittely
Keskustelu ratkaisuehdotuksista
Päivän yhteenveto ja palaute
27.2.2017
Miksi monitavoitteista suunnittelua ja neuvontaa?
METSOohjelman
tavoitteiden
saavuttaminen
rahoituksen
niukkenemisesta
huolimatta
Tarve varmistaa arvokkaiden
luontokohteiden säilyminen ja
kehittyminen
Paine huolehtia
ponnekkaammin myös
metsien muista arvoista ja
käyttömuodoista
yhdistettynä puuntuotantoon
Uusiutuvan
metsäteollisuuden
investoinnit ja lisääntyvä
puunhankinta
Ajankohtaiset
muutokset
toimintaympäristössä
Metsäneuvojien ja
-suunnittelijoiden työ
muuttuu uusien
osaamisvaatimusten
ja vuorovaikutteisten
työtapojen myötä
Kasvavat
asiakaslähtöisyyden
vaatimukset
Metsätalouden toiminnan yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden varmistaminen
Miksi palveluita kannattaa tarjota tilarajojen yli?
Kemera-lain vaatimukset
hankkeiden minimilaajuudesta
• Vrt. monen perhemetsänomistajan pienet pinta-alat
Toimivan ekologisen verkoston
rakentuminen keskeistä
luonnonhoidon ja suojelun
vaikuttavuudelle
• Metsän luontoarvojen kehittämistä kannattaa
tarkastella maisemamittakaavassa
Toimivat käytännöt useiden tilojen
alueelle osuvista tie- ja
ojahankkeista
Palvelujen tuottamisen
kustannustehokkuus
Hyvä palvelu helppoutta
arvostaville metsänomistajille
• Tie- ja ojahankkeiden kokemukset ja toimintamallit
siirrettävissä myös muunlaisiin palveluihin
• Toteuttajille laajempia työmaita tai useita
työkohteita lähekkäin
• Metsäasiat tulee hoidettua oman tilan osalta
kuntoon samalla kun ne hoidetaan naapurissakin
Teema I: Pallo on metsäammattilaisilla kaikki peliin!
Monimuotoisuuden kohtalo ratkaistaan suureksi osaksi talousmetsissä
tehtävillä toimilla, ei pelkästään eriytetyillä suojelualueilla
• Luontoarvojen turvaaminen on jokaisen velvollisuus ja sen täytyy olla osa normaalia
metsänhoitoa
• Usein myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi riittää pieni muutos totuttuihin tapoihin:
aina ei tarvita METSO-sopimusta, vaikka niilläkin paikkansa on
• Monikäytön ja monimuotoisuuden suojelu talousmetsissä paranee useimmiten pienillä
toimenpiteillä, jotka kaikki hallitsevat
Taktinen 10 vuoden sykleissä tehtävä metsäsuunnittelu vähenee, sen sijaan
jokainen asiakaskontakti on potentiaalinen suunnittelukerta, jolloin tavoitteita
ja niiden saavuttamista on kartoitettava ja mietittävä
Kun jokainen (metsäneuvoja, suunnittelija, työnjohtaja, konekuski, metsuri)
huolehtii, että oman työn jälkeen halutut piirteet edelleen ovat metsässä
tallessa, niin ne säilyvät
• Jokaista tarvitaan tiedonkulun varmistamisessa!
Metsänomistajien tavoitteet monipuolistuvat
– palveluiden seurattava perässä
Metsänomistajien metsilleen asettamien tavoitteiden tärkeys (Hujala ym. 2016)
Metsäammattilaisilla on vaihtelevasti, mutta jo aika
hyvin kokemusta monipuolisesta suunnittelusta
Metsäammattilaisten toteuttamien neuvonta- ja suunnittelutoimien yleisyys (Hujala ym. 2016)
Myös ammattilaiset kannattavat
metsänomistajalähtöistä,
monitavoitteista suunnittelua
82 % vastaajista:
79 % vastaajista:
94 % vastaajista:
metsäsuunnitelman
tulee perustua
metsänomistajan
tavoitteisiin
•
•
•
•
suunnittelijan
ammattitaitoon
kuuluu
monimuotoisuuden
suojelun
toimenpiteet
metsäsuunnitelmassa
tulee tarvittaessa
painottaa riistaa,
virkistyskäyttöä tai
suojelua
Miksi juuri mistään ei löydy tehtyjä monitavoitteisia suunnitelmia?
Mikä metsäsuunnittelun prosessissa estää tämän toteutumisen?
Osataanko metsänomistajan tavoitteet kysyä oikealla tavalla?
Onko käsitys metsäsuunnittelusta liian kankea tai vanhentunut?
27.2.2017
Pienryhmätehtävä
Keskustele noin neljän hengen ryhmissä 10-15 minuutin ajan,
kirjoittakaa kolmesta viiteen keskeisintä ajatusta ylös
Tilanrajojen ylittäminen myynnin ja markkinoinnin välineenä:
-
Miten saadaan aikaan tilanrajat ylittävää suunnittelua ja hankkeita?
Missä tilanteissa naapurimetsänomistajat saadaan keskustelemaan
keskenään? Rajojen avaus, tien teko?
Mitä hyötyä tästä olisi? Miksi kannattaisi tehdä yhteisiä hankkeita?
Miten nykyiset toimintatavat ja tietojärjestelmät tukevat tämänkaltaista
toimintaa? Miten niitä voisi edelleen kehittää?
Keskustelun purku: jakoon parhaat ideat ryhmistä
Teema II: Tiedonkulku, tiedon tuottaminen ja käyttö
Yhdessä tekeminen hälventää mahdollisia epäluuloja tehokkaasti,
kun huomataankin, mistä on kyse ja opitaan
Suuri osa puustotiedoista saadaan suunnitelmien pohjaksi
automaattisesti
• Maastossa voidaan panostaa toimenpiteiden suunnitteluun, ei puustotiedon keruuseen
Täysipainoisen suunnitelman koostaminen vaatii:
•
•
•
•
Monimuotoisuustiedot
Puusto- ja maastotiedot
Kaavatiedot
Tiedon, mitä omistaja tavoittelee (millaisen metsän hän haluaa ja miten hän
metsäänsä käyttää) ja mihin hän haluaa investoida
• Mielellään myös näkemyksen rajanaapureiden tavoitteista metsiensä käytölle
Toimiva tiedonkulku on tärkeä osana
monimuotoisuuden turvaamista
Ekologisten
Luonnonhoidon
perusteiden
koulutuksiin
yleistajuinen
osallistuminen
selittäminen
Vaihtoehtojen
aktiivinen
tarjoaminen
maanomistajille
Uudet
tiedonhankintakontaktit
Neuvojan
uusien taitojen
harjoitteleminen
Kokemusten
jakaminen ja
niistä
oppiminen
Yhteiset
markkinointihankkeet
Luonnonhoito
mukaan koko
toimintaketjuun
Yhteistyön
vahvistaminen
Tilan luontokohteilla
käyminen
Tilan
luontoarvojen
tunnistaminen
Maanomistajan
näkemysten
selvittäminen
Tilaa
ympäröivien
luontoarvojen
selvittäminen
16
Ekologisen ja
sosiaalisen
tiedon
yhdistäminen
Vaikutusten
seuranta
Hoitotoimien
ennakointi
Parantunut
tiedonkulku
Tunnistettuja mahdollisuuksia parantaa tiedonkulkua. Salomaa ym. 2016
Tiedonkulku metsäsuunnittelussa
Tutkijoiden järjestämissä laajapohjaisissa metsä- ja
ympäristöalan toimijoiden ryhmäkeskusteluissa
Somerolla, Joensuussa ja Virroilla esiin nousseita
havaintoja:
Sekä suunnittelija voi ottaa yhteyttä
rajanaapureihin
Ja maanomistajat itse voivat tehdä
aloitteen yhteiseen toimintaan ja aloittaa
neuvottelut
Niin siinä aika luontevaa ois se
että jos joku ois kiinnostunu siittä
suojelusta niin sitte, mie voisin
ottaa siihen naapuriin yhteyttä
että tää nyt tää teijän naapuri on,
sillä on ehkä tämmöstä virreillä
että ootteko kiinnostunu. Se nyt
ois ihan semmosta
normaalielämää.” (Mhy:n
neuvoja, nainen, Joensuu)
Justiin tuossa [neuvojan]
työvaiheessa tavallaan tää
neuvonta pitäs pystyä
tekemään, että siellä
metänomistajien kanssa sitä
yhteistyötä, ja tämmösiä
yhteistarjouksia tai
yhteishommia etteenpäin
lähtis. (Viranomainen, mies,
Joensuu)
Jos tämmöstä maisematason tarkastelua halutaan
niin sillon pitää ehdottomasti ajatella niin että
tilarajat, ylittäviä hankkeita ja kohteita täytyis saada
aikaan jollakin tavalla ja mitenpä se muuten tässä
Metso-hengessä onnistuis ku sillä tavalla että
naapurimaanomistajat ja saman kyläseudun tai
maisema-alueen maanomistajat ikään kuin
yhdessä neuvotellen sopii asiasta. (Tutkija, mies,
Rekijokilaakso)
Tutkimus kertoo maanomistajien toiveista, jotka tulee
ottaa huomioon palveluja kehitettäessä
Eri palveluiden
tarpeellisuus omien
metsien
monimuotoisuuden
säilyttämiseen tai
lisäämiseen liittyviä
päätösten kannalta
(Hujala ym. 2016)
Mistä mitäkin tietoa saa? Millä tiedoilla
suunnitelmat koostetaan?
Metsälain 10 § mukaiset erityiset
elinympäristöt maanomistajan
valtuutuksella tai SMK:n toimistolla
nähtävillä
Uhanalaisten
metsälajien
ja liito-oravan
elinpaikat
SilvaDatan
päivittäminä
Metsä- ja
luonnonsuojelulain suojelemat
elinympäristöt
Muinaismuistokohteet
Maanmittauslaitos:
Kiinteistötiedot
19
27.2.2017
Kunnat:
kaavoitusasiat,
julkisia
Presentation / Author
Tutustu SMK-yhteyshenkilösi
avustuksella myös alueesi
”Totelmaan” (Alueellinen
luonnonhoidon toteuttamisohjelma),
jotta voit tarvittaessa ehdottaa
metsänomistaja- asiakkaittesi tiloille
luonnonhoitotoimia osana isompaa
kohdennettua kokonaisuutta
Organisaation
omat rekisterit
Kaupalliset
toimijat: esim.
kaukokartoittajat
Teema II: Pienryhmätehtävä
Keskustele noin neljän hengen ryhmissä 10-15 minuutin ajan, kirjoittakaa
kolmesta viiteen keskeisintä ajatusta ylös
• Tilanrajat ylittävyys tiedon liikkumisessa:
-
Mitä ongelmia on eri toimijoilta saatavissa tiedoissa?
Tiedonkulku koko ketjussa (ei vain suunnittelutilanne, vaan kaikki metsässä
tehtävä eli neuvojat, urakoitsijat…)
Kuinka integroida suunnittelijoiden luonnonhoidon osaaminen neuvojille ja
muulle toimintaketjulle (hakkuu-urakoitsija, metsuri taimikonhoidossa...)?
Paino monimuotoisuus- ja monikäyttötiedon keräämisen, tuottamisen ja
käytön kehittämisessä; millä saadaan myös uusia (ja haluttuja) painotuksia
suunnitelmiin?
– Keskustelun purku: jakoon muutamia ryhmissä syntyneitä
ideoita
Teema III: Puheesta konkretiaan
- kehittämisideat kehiin ja kentälle!
Metsäsuunnittelu
muuttaa muotoaan ja
käyttötarkoituksiaan
 Suunnitelmasta yhä
suoraviivaisemmin
toteutukseen: paremmin
vastinetta suunnitteluinvestoinnille
 Metsävara- ja
suunnittelutiedon
mobiilikäyttö:
konkreettisempaa ja
reaaliaikaista hyötyä
omistajalle ja muille
toimijoille
Esimerkkejä palveluaihioista (Hujala ym. 2010)
Kehittämisideoista ja kokeiluista osa työtä
Rajat tutkimuksen,
kehittämisen ja
arkikäytäntöjen välillä
hälvenevät
• Pienillä kokeiluilla ja niiden
arvioinnilla päästään
nopeammin kiinni lupaavimpiin
ideoihin, joita voidaan edelleen
jalostaa
• Tutkimus- ja kokemusperäisen
tiedon sulauttaminen tuo
lisäarvoa palveluille
• Hyvien kokemusten jakaminen
on menestyksen avain
Kokeilevan kehittämisen malli
Kohti suunnittelu- ja neuvontapalvelujen uusia muotoja
• Uusille monikäytön
ja luonnonhoidon
palveluille on
piilevää kysyntää
• Miten kysyntä
kanavoidaan
työtilauksiksi omalle
organisaatiolle ja
tyytyväisiksi
luottoasiakkaiksi?
Metsänomistajien omia arvioita metsänhoidon menetelmävalinnoista ja
palvelujen hankinnasta metsälakiuudistuksen jälkeen (Hujala ym. 2016)
Teema III: Pienryhmätehtävä
• Keskustele noin neljän hengen ryhmissä 10-15 minuutin ajan,
kirjoittakaa kolmesta viiteen keskeisintä ajatusta ylös
• Miten tilanrajat ylittävyyttä ja/tai suunnittelun/neuvonnan
monikäyttöpainotteisuutta voisi kokeilla kehittävällä otteella?
-
-
Mitä voisin kokeilla omassa arkityössä?
Millaisista kokeiluista haluaisin itse kuulla toisilta?
Mitkä nykyiset toimintatavat edistävät kokeiluja? Entä estävät? Omassa
organisaatiossa? Entä omassa toiminnassa?
Saako metsänomistaja sen tuotteen tai palvelun, jonka hän haluaa? Miten
metsänomistajat voisi houkutella mukaan vuorovaikutteisiin kokeiluihin?
– Keskustelun purku: jakoon muutamia ideoita ryhmistä
27.2.2017
Päivän ohjelma – Koulutuksen jatkot
9:00 – 9:30 Tavoitteet ja ennakkotehtävän anti
9:30 – 12:00 Tiedonvaihtoa kolmen teeman kautta
Teema I: Pallo on metsäammattilaisilla - kaikki peliin!
Teema II: Tiedonkulku, tiedon tuottaminen ja käyttö
Teema III: Puheesta konkretiaan - kehittämisideat kehiin ja kentälle!
12:00 – 12:30 Lounas
12:30 MAASTOSSA
Kohteen suunnittelu- ja neuvontahaasteiden esittely
Keskustelu ratkaisuehdotuksista
Päivän yhteenveto ja palaute
SEURAAVAT VIIKOT
 Päivän materiaalit ja ohjeistus kehittämistehtävään lähetetään sähköpostilla
 Kehittämistehtävien purkuun, esim. LYNC-kahvitauolla, sovitaan ajankohta!
27.2.2017
Iltapäivä maastossa
Joku osallistujista on suunnittelu-/neuvontakohteen esittelijä
Aiheen käsittely ongelmalähtöisenä siten, että esitettyyn
tapaukseen mietittään yhdessä vastauksia, mahdollisesti
jopa niin että kohteen omistajakin olisi paikalla
Päivän lopuksi lyhyt yleiskeskustelu: Heräsikö ajatuksia,
saiko eväitä, löytyikö keinoja? Mitä pitäisi tehdä
Metsänomistajat-ketjussa tueksi? Miten tulevien kokeilujen
kokemukset jaetaan muiden kanssa? Millainen
jatkotapaaminen ja milloin?
• Palautelomakkeen täyttäminen ja palautus viimeistään palautekeskustelun
yhteydessä
27.2.2017
Koulutuksen sisällön ja materiaalin suunnittelu ja
toteutus
•
•
•
•
•
•
Sari Pynnönen, Marko Mäki-Hakola, Markus Nissinen (MTK)
Riikka Paloniemi (Suomen ympäristökeskus)
Teppo Hujala (Luonnonvarakeskus)
Anna Salomaa (Helsingin yliopisto)
Leena Lehtomaa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Sanna Kasurinen, Kaisa Lindell (Suomen metsäkeskus,
Itäinen palvelualue)
• MMM:n METSO-yhteistutkimushanke: ”Tieto ja vuorovaikutus
monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi” (2013-2016)
27.2.2017
Lähteet
• Hujala, T., Kurttila, M., Korhonen, K., Hänninen, & H. Pykäläinen, J. 2010. Metsänomistajien
päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja
suojelupäätösten tukea. Metsäntutkimuslaitoksen työraportteja 177. 40 s.
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp177.htm
• Hujala, T., Pynnönen, S., Kurttila, M., Arponen, A., Kasurinen, S., Tähtinen, S., Primmer, E.,
Paloniemi, R. 2016. Metsien monimuotoisuuden suojelu ja metsien käsittelyjä
monipuolistavien neuvontapalvelujen kehittäminen: Maanomistajien ja
metsäammattilaisten näkemyksiä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 69/2016: 36 s.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-332-1
• Oratuomi, J., Paloniemi, R., Hujala, T., Arponen, A. (toim.) 2017. Tieto ja vuorovaikutus
monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi. Yhteistutkimushankkeen tulokset
ja päätelmät. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 12 s.
• Paloniemi R., Hujala T., Rantala S., Harlio A., Salomaa A., Primmer E., Pynnönen S.,
Arponen A. 2017. Integrating ecological and social knowledge to support targeting of
voluntary biodiversity conservation. Conservation letters.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12340/full
• Salomaa, A., Paloniemi, R., Hujala, T., Rantala, S., Arponen, A., Niemelä, J. 2016. The use
of knowledge in evidence-informed voluntary conservation of Finnish forests. Forest
Policy and Economics 73: 90–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2016.09.004
.