C(2017)

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 28. helmikuuta 2017
(OR. en)
6898/17
COMER 29
COEST 57
WTO 54
DELACT 40
SAATE
Lähettäjä:
Saapunut:
Vastaanottaja:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
24. helmikuuta 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
C(2017) 1184 final
Asia:
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, annettu 24.2.2017,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kazakstanin poistamisesta sen
liitteessä I olevasta maiden luettelosta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 1184 final.
Liite: C(2017) 1184 final
6898/17
ts
DG C 1
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 24.2.2017
C(2017) 1184 final
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…,
annettu 24.2.2017,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755 muuttamisesta siltä osin
kuin on kyse Kazakstanin poistamisesta sen liitteessä I olevasta maiden luettelosta
FI
FI
PERUSTELUT
1.
DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN TAUSTA
Kazakstan liittyi 30. marraskuuta 2015 Maailman kauppajärjestöön. Tämän vuoksi on tarpeen
poistaa Kazakstanin tasavalta asetuksen (EU) 2015/755 soveltamisalasta. Kyseisen asetuksen
20 artiklassa siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä maiden poistamiseksi
mainitun asetuksen liitteestä I.
2.
SÄÄDÖKSEN HYVÄKSYMISTÄ EDELTÄNEET KUULEMISET
Tässä asetuksessa ehdotettu toimenpide on jäsenvaltioiden asiantuntijoiden lausunnon
mukainen.
3.
DELEGOIDUN SÄÄDÖKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ
Kazakstan poistetaan asetuksen (EU) 2015/755 liitteestä I, ja se sisällytetään oletusarvoisesti
asetuksen (EU) 2015/478 soveltamisalaan – kyseessä on suojalausekkeita koskeva EU:n
perusasetus WTO:n jäsenmaiden osalta.
FI
2
FI
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…,
annettu 24.2.2017,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/755 muuttamisesta siltä osin
kuin on kyse Kazakstanin poistamisesta sen liitteessä I olevasta maiden luettelosta
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon tiettyjen kolmansien maiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä
29 päivänä huhtikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
2015/755 1 ja erityisesti sen 20 artiklan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Ottaen huomioon Kazakstanin liittymisen Maailman kauppajärjestöön olisi säädettävä
Kazakstanin poistamisesta asetuksen (EU) 2015/755 soveltamisalasta.
(2)
Sen vuoksi asetusta (EU) 2015/755 olisi muutettava,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Poistetaan asetuksen (EU) 2015/755 liitteestä I nimi ”Kazakstan”.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24.2.2017.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
Jean-Claude JUNCKER
1
FI
EUVL L 123, 19.5.2015, s. 33.
3
FI