Lataa pdf - Europa.eu

EU:n neuvosto
PRESS
FI
LEHDISTÖTIEDOTE
93/17
28.2.2017
Neuvoston päätelmät EU:n suhteista Sveitsin valaliittoon
1. Neuvosto on tarkastellut 16. joulukuuta 2014 antamiensa päätelmien mukaisesti EU:n ja Sveitsin valaliiton välisten suhteiden
yleistä tilannetta. Neuvosto arvioi tarvittaessa uudelleen näiden suhteiden ja muidenkin EU:hun kuulumattomien Länsi-Euroopan
maiden suhteiden tilannetta vuoden 2018 loppuun mennessä.
2. EU ja Sveitsi ovat keskeisiä talouskumppaneita ja yhteiskuntamme ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Näin ollen hyvät ja
luotettavat keskinäiset suhteet hyödyttävät molempia osapuolia. Neuvosto panee merkille 27. heinäkuuta 2016 päivätyn kirjeen,
jossa Sveitsi ilmoittaa EU:lle, että sen EU-jäsenyyttä koskeva hakemus olisi katsottava peruutetuksi. Neuvosto suhtautuu
myönteisesti Sveitsin liittoneuvoston vahvistukseen siitä, että se on vakaasti sitoutunut pitämään yllä ja edelleen vahvistamaan
yhteistyötään EU:n kanssa, ja se kannustaa kehittämään tätä yhteistyötä, mukaan lukien keskeisissä ulkopoliittisissa asioissa.
3. Se katsoo, että henkilöiden vapaa liikkuvuus on EU:n politiikan peruspilari ja että sisämarkkinat ja niiden neljä vapautta ovat
jakamattomia. Neuvosto seurasi tarkasti Sveitsin lainsäädäntöprosessia, joka aloitettiin laajamittaisen maahanmuuton
vastustamista koskeneesta kansalaisaloitteesta 9. helmikuuta 2014 järjestetyn kansanäänestyksen johdosta. Sveitsin
liittokokous hyväksyi näin ollen 16. joulukuuta 2016 tekstin, joka voidaan panna täytäntöön henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta
tehdyn sopimuksen mukaisia EU:n kansalaisten oikeuksia kunnioittaen, jos tarvittavassa täytäntöönpanoasetuksessa
selvennetään vielä avoimet asiat, kuten oikeus saada tietoa avoimista työpaikoista ja lisätoimien hyväksymismenettely,
erityisesti sen varmistamiseksi, että rajatyöntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan. Neuvosto pitää rohkaisevana Sveitsin valmiutta
keskustella kaikista asioista, jotka voisivat tulla esiin kyseisellä sopimuksella perustetussa EU:n ja Sveitsin sekakomiteassa.
4. Neuvosto pitää myönteisenä vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen ulottamista Romaniaan, Bulgariaan ja Kroatiaan.
Se antaa niiden kansalaisille rajoittamattoman vapaan liikkuvuuden oikeudet Sveitsissä. Kroatian osalta neuvosto tunnustaa,
että Sveitsi on täyttänyt sitoumuksensa 16. joulukuuta 2016 ja tallettanut ratifiointikirjansa. Neuvosto kuitenkin toteaa, että
pöytäkirjan III viivästynyt ratifiointi Sveitsissä viivästytti Kroatian kansalaisiin sovellettavien siirtymäkausien alkua. Tämä olisi
otettava huomioon uudessa täytäntöönpanolainsäädännössä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja sitä olisi tarkistettava
säännöllisesti. Neuvosto pitää myönteisenä Sveitsin täysimääräistä osallistumista Horisontti 2020 -ohjelmaan ja mahdollista
neuvottelujen jatkamista sen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan.
5. Neuvosto panee merkille Sveitsin vahvistuksen siitä, että se noudattaa alakohtaista lähestymistapaa. Neuvosto kuitenkin
muistuttaa, että yhtenäisyyden ja oikeusvarmuuden varmistamiseksi kansalaisille ja yrityksille alakohtaisen lähestymistavan
kehittäminen pidemmälle edellyttää yhteisten institutionaalisten puitteiden perustamista nykyisille ja tuleville sopimuksille, joiden
kautta Sveitsi osallistuu EU:n sisämarkkinoihin. Neuvosto painottaa EU:n ja Sveitsin yhteisymmärrystä siitä, että neuvottelut
institutionaalisia puitteita koskevasta sopimuksesta on saatava päätökseen mahdollisimman pian. Sen tekeminen mahdollistaa
EU:n ja Sveitsin kokonaisvaltaisen kumppanuuden kehittymisen sellaiseksi, että käytetään kaikki sen mahdollisuudet.
6. Sveitsi on EU:n kolmanneksi suurin talouskumppani ja EU on Sveitsin tärkein kauppakumppani. Vaikka nykyisin
kahdenvälinen kauppasuhde toimii yleensä sujuvasti molempien osapuolten eduksi, EU:n toimijoiden Sveitsin markkinoille
pääsylle on asetettu joitakin rajoituksia, etenkin elintarvike- ja palvelualoilla. Näitä rajoituksia on käsiteltävä kahdenvälisten
taloussuhteiden epäsymmetrisyyteen puuttumiseksi. Neuvosto on huolissaan eräiden sopimusten epäyhtenäisestä
soveltamisesta ja siitä, että Sveitsi on ottanut käyttöön liittovaltion tai kantonien tasolla myöhempiä oikeudellisia toimia ja
käytäntöjä, jotka eivät ole kyseisten sopimusten, etenkään henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevan sopimuksen kanssa
yhteensopivia. Neuvosto pyytää Sveitsiä kumoamaan tällaiset rinnakkaistoimet ja olemaan hyväksymättä uusia toimenpiteitä,
jotka eivät ole sopimuksen mukaisia.
7. Neuvosto panee merkille Sveitsin rahoitusosuutta koskevan uuden oikeusperustan hyväksymisen 30. syyskuuta 2016. Tämän
rahoitusosuuden tarkoituksena on kaventaa taloudellisia ja sosiaalisia eroja EU:ssa, ja sen pitäisi olla suhteessa niihin
huomattaviin hyötyihin, joita Sveitsi saa osallistumisestaan sisämarkkinoille. Neuvosto kannustaa Sveitsiä ryhtymään
tarpeellisiin keskusteluihin EU:n kanssa, jotta rahoitusosuuden uusimisesta voitaisiin sopia mahdollisimman pian.
8. Neuvosto suhtautuu myönteisesti Euroopan yhteisön ja Sveitsin sopimuksen muuttamisesta 27. toukokuuta 2015
allekirjoitetun pöytäkirjan ratifiointiin ja sen voimaantuloon sovitusti 1. tammikuuta 2017 alkaen; sillä säädetään toimenpiteistä,
jotka ovat säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY vahvistettuja vastaavia.
9. Neuvosto panee merkille 12. helmikuuta 2017 pidetyn äänestyksen kielteisen tuloksen sellaisen Sveitsin lainsäädännön
osalta, jolla oli tarkoitus korvata joitakin haitallista verokilpailua aiheuttavia etuuskohteluun oikeuttavia verojärjestelmiä ja käytäntöjä uusilla toimilla. Neuvosto korostaa oikeudenmukaisen verokilpailun tarvetta ja kannustaa voimakkaasti Sveitsiä
noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan ja etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla asianomaiset viisi verojärjestelmää
voidaan poistaa tosiasiallisesti ja nopeasti yritysverotusta koskevan EU:n jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisen vuoden 2014
yhteisen julkilausuman mukaisesti. Neuvosto aikoo myös jatkossa seurata asiaa tarkasti.
10. Neuvosto on tyytyväinen Sveitsin huomattavaan edistymiseen uuden rautatieyhteyden rakentamisessa Alppien poikki
rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen 34
artiklan mukaisesti. Gotthardin pohjatunnelin (maailman pisin rautatietunneli) avaaminen 1. kesäkuuta 2016 on merkittävä
edistysaskel, joka tulee auttamaan tehokkaan ja ympäristön kannalta kestävän liikenteen kehittämistä Euroopassa.
11. Sveitsi on läheinen kumppani oikeus- ja sisäasioiden alalla, erityisesti Schengenin säännöstön soveltamisessa. Euroopan
jouduttua ennennäkemättömien muuttovirtojen kohteeksi neuvosto antaa tunnustusta Sveitsin toimille sekä sen harjoittamalle
rakentavalle ja myönteiselle yhteistyölle, etenkin Euroopan muuttoliikeagendaa toteutettaessa.
12. Neuvosto arvostaa EU:n ja Sveitsin jatkuvaa YUTP-yhteistyötä, erityisesti Sveitsin hyödyllistä osallistumista YTPPoperaatioihin ja sen tiivistä yhteistyötä humanitaarisen avun ja pelastustoiminnan alalla, ja odottaa nykyisen yhteistyön
kehittämistä. Neuvosto suhtautuu myönteisesti siihen, että äskettäin on tehty sopimukset Sveitsin osallistumisesta
siviiliturvallisuusalan uudistamista koskevaan Euroopan unionin neuvontaoperaatioon Ukrainassa ja Euroopan unionin YTPPoperaatioon Malissa (EUCAP Sahel Mali). Lisäksi neuvosto toteaa, että Sveitsi on vapaaehtoisesti yhtynyt EU:n rajoittaviin
toimenpiteisiin tapauskohtaisesti. Neuvosto kannustaa Sveitsiä pysymään tiiviisti mukana ja johdonmukaisena rajoittavien
toimenpiteiden soveltamisessa ja niiden kiertämisen estämisessä. Neuvosto kannustaa Sveitsiä jatkamaan ja lisäämään EU:n
rajoittaviin toimenpiteisiin yhtymistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai
uhkaavien toimien ja Ukrainan tilannetta horjuttavien Venäjän toimien johdosta toteutettujen EU:n rajoittavien toimenpiteiden
osalta.
Press office - General Secretariat of the Council
Rue de la Loi 175 - B-1048 BRUSSELS - Tel.: +32 (0)2 281 6319
[email protected] - www.consilium.europa.eu/press