Menestystä metsäteollisuudesta:

Menestystä
metsäteollisuudesta:
Viestimme hallituksen
puolivälitarkasteluun
Uusiutuva metsäteollisuus =
menestyvä Suomi
Hyvinvoiva metsä on biotalouden perusta.
Metsäteollisuus luo hyvinvointia suomalaisille puuhun perustuvilla biotalouden ratkaisuilla, investoimalla, työllistämällä ja maksamalla veroja.
Hallituksen on otettava EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa sekä metsien käyttöön liittyvässä EU-sääntelyssä aktiivinen ja kilpailukykyä parantava ote. Kauppapolitiikalla on
edistettävä vapaakauppaa ja mahdollistettava metsäteollisuustuotteiden sujuva vienti
ja tuonti. Tiiviit kahdenväliset yhteydet Venäjälle ovat tärkeitä: investointien myötä ja raaka-aineen tarpeen kasvaessa on puun saanti
Venäjältä
turvattava.
METSÄTEOLLISUUSYRITYSTEN
KANSANTALOUDELLINEN MERKITYS
Metsäteollisuuden menestys edellyttää kilpailukykyistä ja vakaata toiminta- ja investointiympäristöä. Siksi hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan, ettei se lisää teollisuuden kustannuksia kuluvan vaalikauden
aikana.
UPM
OP
Nordea Finland
Metsä Group
Metsäteollisuusyritysten
kansantaloudellinen
merkitys on suuri
Nokia
Stora Enso
Neste
Kesko
Elisa
Supercell
0
500
1 000
yrityksen tuottama arvonlisä
1 500
2 000
2 500
3 000
ostojen kautta syntyvä arvonlisä
3 500
4 000
Milj. euroa
LÄHDE: Etla 2016
TALOUDEN RAKENTEET KUNTOON
Julkisen talouden tasapainottamista on jatkettava ja
verotuksen on oltava kilpailukykyistä.
Työmarkkinoiden toimivuutta on parannettava.
Työaikalain ja vuosilomalain uudistamisen tulee vähentää
työmarkkinoiden jäykkyyksiä.
Perhevapaajärjestelmän muutos ei saa lisätä työnantajien
kustannuksia.
11,7
mrd€
Metsäteollisuuden
viennin arvo 2015
150 000
Metsäteollisuuden Suomessa suoraan
ja välillisesti työllistämät henkilöt 2015
Koulutuspolitiikka ja
TKI-toiminta nostettava
keskiöön
Oppisopimusjärjestelmää on kehitettävä
joustavammaksi ja tehokkaammaksi.
Byrokratian vähentämiseksi oppisopimustoimistojen tehtävät tulee
siirtää koulutuksen järjestäjien hoidettaviksi.
Ammatillisen koulutuksen reformi on toteutettava.
Rahoitusmalli on muutettava tulosperusteiseksi.
Ammatillista koulutusta ei tule siirtää maakuntahallinnon alaisuuteen.
Koulutuksen resurssien ohjaus tulee olla valtakunnallista.
Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä on vahvistettava ja korkeakoulujen profilointiin on kannustettava nykyistä enemmän.
596
milj. €
TUTKIMUS, KEHITYS JA INNOVAATIOT
ON TUOTAVA VAHVEMMIN HALLITUKSEN
OHJELMAAN.
Metsäteollisuuden
yhteenlasketut tutkimusja kehittämistoiminnan
menot Suomessa
2010-2015*
*sahatavara, paperi ja painaminen
Julkista TKI-rahoitusta on myönnettävä
myös suurten yritysten metsäbiotalouden
hankkeisiin.
Innovaatioiden demonstrointiin ja kaupallistamiseen on saatava enemmän julkista rahoitusta.
Energia- ja ilmastopolitiikkaan
pitkäjänteisyyttä
Teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja
hiilivuodon torjunta ovat ilmastopolitiikan
keskeisiä lähtökohtia, jotka on turvattava
ajankohtaisissa EU-hankkeissa, kuten päästökaupparevisiossa, ei-päästökauppasektorin taakanjaossa, uusiutuvan energian edistämisessä mukaan lukien biomassan kestävyyspolitiikka sekä EU:n energiatehokkuusdirektiivissä.
Mahdollisuudet biomassavarojen monipuoliseen hyödyntämiseen kestävällä tavalla on taattava EU-lainsäädännössä.
Otettava huomioon kunkin EU-maan erityispiirteet.
Kestävyyskriteereistä tai hiilinieluista ei saa
tulla rajoitteita, jotka pienentävät kestäviä
hakkuumahdollisuuksia.
⅔ Suomen
uusiutuvasta
energiasta
metsäteollisuus­
sidonnaista
Sääntely sujuvammaksi ja
kiertotalous käytäntöön
SUJUVOITETAAN SÄÄDÖKSIÄ
-KÄRKIHANKETTA ON VIETÄVÄ
MÄÄRÄTIETOISESTI ETEENPÄIN.
KIERTOTALOUS-KÄRKIHANKKEIDEN ON
TUETTAVA SÄÄNTELYÄ JA JÄTTEIDEN
MONIPUOLISTA HYÖDYNTÄMISTÄ.
Sääntelyä on perattava, purettava ja uudistettava. Sähköisiä lupa- ja valvontajärjestelmiä on kehitettävä määrätietoisesti kohti yhden luukun mallia. Myös lupien maksimikäsittelyajat on otettava käyttöön.
MARA-asetuksen on tähdättävä jätteiden
hyötykäytön lisäämiseen maanrakentamisessa. Hyötykäyttötavoitteet ja kiertotalouden periaatteet eivät toteudu, mikäli kenttärakenteiden raja-arvoja kiristetään.
Yhden luukun lainsäädäntöhanke on toteutettava laajalla soveltamisalalla. Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä on minimoitava.
Puu liikkeelle entistä
paremmin ja kestävästi
Kysyntä ja tarjonta on saatava kohtaamaan
ja puu liikkeelle metsistä entistä paremmin.
Metsävaratietoja ja sähköisiä palveluja on
hyödynnettävä tehokkaammin.
Metsänomistusrakennetta on parannettava
mm. estämällä tilojen pirstoutuminen, kasvattamalla tilakokoja, lisäämällä yhteismetsäomistusta sekä purkamalla kuolinpesäomistusta.
5,3 mrd €
Metsäteollisuuden
yhteenlasketut
investoinnit
Suomessa 2010-2016
(sis. vuoden 2016 ennakkotiedot)
Metsätalouden verotusta ja hyvän metsänhoidon kannustinjärjestelmää on kehitettävä. Suomi on saatava houkuttelevaksi investointiympäristöksi myös mekaaniselle puunjaMetsätuholakia on korjattava.
lostukselle. Metsähakesähkötuki on poistettava.
Tarvitaan konkreettinen ja koordinoitu toimintaohjelma kestävien hakkuumahdolliMetsien ja soiden suojelua on jatkettava vasuuksien kasvattamiseksi ja puun tarjonnan paaehtoisin keinoin, siksi METSO-rahoitusta
vahvistamiseksi.
on vahvistettava.
65
milj m
75
milj m
3
3
Teollisuuden puun käyttö nyt ja
tarve vuodesta 2018 alkaen
80%
Lähes kaikki puun myyntitulot
menevät yksityisille ihmisille.
+350 milj €
Kasvava kotimaisen puun
käyttö tarkoittaa lisää puun
myyntituloja.
Liikennettä ja väyliä uudistettava
– kustannustehokkuutta logistiikkaan
Liikenneverkkoa on kehitettävä pitkäjänteisesti ja alemman tiestön liikennöitävyys on turvattava.
Liikenteen ja väylähallinnon uudistukset on toteutettava harkiten.
Logistiikkakustannukset eivät saa nousta ja liikenneverkon
yhtenäisyys on säilytettävä.
Rautateiden raakapuuterminaalien toinen vaihe on toteutettava,
väylämaksu ja ratavero on poistettava.
Teollisuudelle on kompensoitava mahdollisesta lisäsääntelystä ja
verotuksesta aiheutuvat lisäkustannukset – dieselveron palautusjärjestelmä on otettava käyttöön.
@metsateollisuus
/Metsateollisuus
lastuja.fi
www.metsateollisuus.fi
[email protected]