Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen
kokeilu
Johtaja Tommi Eskonen, Tampereen kaupunkiseudun TYP
Kuopion työllisyysseminaari 23.2.2017
Työllisyyskokeilun valtakunnalliset
lähtökohdat
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman Työllisyys ja
kilpailukyky -painopistealueen tavoitteena on turvata hyvinvointipalvelujen
ja tulonsiirtojen rahoitus toteuttamalla uudistuksia, joilla parannetaan työn
kannustavuutta, työllistämisen houkuttelevuutta, työvoimahallinnon
toimivuutta ja kilpailukykyä.
Uudistusten tavoitteena on lisätä työn tarjontaa, yrittäjyyttä ja
elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä vahvistaa julkista taloutta.
2
27.2.2017
Tommi Eskonen
Työllisyyskokeilun valtakunnalliset
lähtökohdat
Osana hallitusohjelmaa toteutetaan vuosina 2017–2018 työllisyys- ja
yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja, joiden tavoitteena on luoda työnhakijaja työnantaja-asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen, hallinnonalojen rajat
ylittävä kustannusvaikuttava toimintamalli vuoden 2019 jälkeiseen aikaan.
Kokeilut liittyvät hallitusohjelman kahden kärkihankkeen toimeenpanoon
• kärkihanke 2: Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja
yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla ja
• kärkihanke 5: Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi.
3
27.2.2017
Tommi Eskonen
Työllisyyskokeilun valtakunnalliset
lähtökohdat
Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmaan sisältyy kirjaus selvittää
työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta
kuntien vastuulle, Tanskan mallin mukaisesti.
Selvitys tehtiin syksyllä 2015 työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla
laajapohjaisessa valmisteluryhmässä.
Valmisteluryhmä ehdotti tammikuussa 2016, että työvoimapalvelujen
järjestämisvastuun siirtoa voitaisiin kokeilla joillakin alueilla.
Selvityksen valmistuttua TEMssä päätettiin, että päätös kokeilun
mahdollisesta käynnistämisestä tehdään sen jälkeen, kun tiedetään, mitä
työvoima- ja yrityspalveluille tapahtuu maakuntauudistuksessa.
4
27.2.2017
Tommi Eskonen
Työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset
kokeilut mahdollistava lainsäädäntö
•
Kokeiluun valittiin 9 aluetta. Mukana kolme maakunnallista ja 6 alueellista kokeilua.
Pirkanmaan kokeilu kattaa Tampereen kaupunkiseudun ja Sastamala-Punkalaidun
alueen.
•
Toteutusaika kesä 2017 – 31.12.2018
•
Hallituksen esitys laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista
koskevasta kokeilusta on lausuntokierroksella.
•
Lain mukaan kunnat vastaisivat kokeilualueilla julkisten työvoima- ja
yrityspalveluiden tarjoamisesta kokeilun asiakaskohderyhmälle.
•
Kokeilussa kunta vastaa asiakkaan palveluprosessista mukaan lukien asiakkaiden
ohjaaminen palveluihin.
•
Asiakkaan palveluprosessista vastaaminen ulottuu kokeilualueilla myös työllistymistä
edistävään monialaiseen yhteispalvelun (TYP) tarjoamiseen, aktivointisuunnitteluun
ja kotouttamiseen.
5
27.2.2017
Tommi Eskonen
Työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset
kokeilut mahdollistava lainsäädäntö
Kokeilualueilla
• työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia,
• kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia ja
• kotoutumisen edistämisestä annettua lakia
sovellettaisiin poikkeavasti siten, että työ- ja elinkeinotoimisto ei osallistuisi
kohderyhmän osalta monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoon eikä
aktivointisuunnitelman ja kotoutumissuunnitelman laatimiseen.
6
27.2.2017
Tommi Eskonen
Työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset
kokeilut mahdollistava lainsäädäntö
• Kokeilun tavoitteena on tukea maakuntamalliin siirtymistä pohjustamalla
työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuun siirtymistä
maakunnille sekä mahdollistamalla työllisyyspalvelujen kehittäminen.
• Kokeilussa kehitetään työttömille tarjottavia työllistymistä tukevia
palveluja ja palvelujen tuottamiseen liittyvä toimintamalleja.
• Joillakin kokeilualueilla kuntouttava työtoiminta korvattaisiin
työllistymistä tukevalla työelämäkokeilulla tai sosiaalisella
kuntoutuksella.
7
27.2.2017
Tommi Eskonen
Kokeilun tavoitteet Tampereen kaupunkiseudulla
•
Kokeilun tavoitteena on
•
•
•
•
•
•
Kokeilulla tavoitellaan 10 % säästöä työttömyydestä aiheutuviin julkisiin kustannuksiin
Säästö tulee ensisijaisesti työttömyyden laskusta
•
•
•
•
•
8
edesauttaa alueen talouskasvua, uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja,
parantaa työmarkkinoiden kohtaantoa,
lisätä työllisyyden hoidon palveluiden asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja kokonaistaloudellisuutta sekä
yksinkertaistaa työllisyyspalvelun asiakkaiden palvelujärjestelmää ja parantaa asiakasprosessin kokonaishallintaa
Työllisyyden edistämisessä lähdetään aiempaa selkeämmin liikkeelle yritysten osaamis- ja kasvuhaasteiden
tunnistamisesta ja niihin vastaavien räätälöityjen osaajaratkaisuiden tarjoamisesta
Tavoitteena on myös korostaa työnhakija-asiakkaan vastuuta kehittää itseään, osallistua palveluihin ja koulutukseen sekä
ottaa vastaa työtä. Yksi tällainen kehityspolku on yrittäjyyden korostaminen ja siihen valmentaminen
työllistymisvaihtoehtona.
Tavoitteena on vahvistaa nuorisotakuun mukaista aktivointia
Kokeilun tavoitteena on osaltaan kehittää maahanmuuttajille suunnattua yrittäjyyskoulutusta ja –aktivointia
Tavoitteena on, että vuoden 2018 loppuun mennessä kaupunkiseudun työttömyysaste laskee vähintään kahdella
prosenttiyksiköllä. Tämä tarkoittaa noin 4 000 työttömän vähenemää.
27.2.2017
Tommi Eskonen
Kokeilun valmistelu kokeilualueella
• Ei ole palveluja parantava kokeilu siirtää TE-toimiston tehtäviä kunnalle, vaan rakentaa em. tehtävät
kuntien palvelukokonaisuuksien sisään (esim. starttiraha, määräaikaishaastattelut)
• Asiakaspalveluprosesseissa jää monia rajapintoja TE-toimistoon, rakennettava yhdessä esim.
asiakasohjaus.
• Kokeilu ei kosketa vain kuntien työllisyyspalveluja, vaan palvelukokonaisuutta tulee katsoa osana kunnan
elinkeino-, koulutus ja sosiaali- ja terveyspalveluja huomioiden kuntien tuleva rooli elinvoiman ja
hyvinvoinnin osalta. Haastaa koko kunnan palvelujen suunnitteluun.
• Kokeilu on ensisijaisesti palvelujen kehittämisohjelma, jossa valmistaudutaan kasvupalvelulain ja sotepalvelujen hengessä tulevaan: (kunnan yleinen toimiala, kilpailullisuus)
• Lainsäädännöllisten tehtävien haltuunotto seudulla käynnistynyt. Määrittää valmistelua operatiivisten
tavoitteiden ja mittariston osalta, määrittää jakoa lähipalvelu/keskistetty palvelu/yleistehtäviin, raamittaa
sopimista ja kokeilun organisointia (sisällä sopimuksissa). Määrittää mm. TE-hallinnolta siirtyvien
resurssien jakoa ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyviä toimia.
9
27.2.2017
Tommi Eskonen
Tampereen kaupunkiseudun kokeilukokonaisuus
• Alkuperäisenä tavoitteena Tampereen kaupunkiseudun kokeilulla oli pilotoida
työllisyyden edistämisen kunnallista kokonaisvastuuta Tanskan mallin mukaisesti
• Tampereen kaupunkiseudun kokeilukokonaisuus jäsentyi neljään toisiaan tukevaan
osaan:
• Elinvoimaisuuden vahvistaminen - tehokas työnvälitys ja uudet ratkaisut
• Työvoiman uusintaminen ja osaamisen vahvistaminen
• Monialaiset työllisyyspalvelut ja matalan kynnyksen työpaikkojen luominen
• Sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuus
10
27.2.2017
Tommi Eskonen
Tampereen kaupunkiseudun ja Sastamala
Punkalaitumen alueellisen työvoima- ja
yrityspalvelun kohderyhmä
Pirkanmaan kokeilualueella henkilön kotikunta vastaa julkisten työvoima- ja
yrityspalveluiden tarjoamisesta työttömille työnhakijoille (JTYP-lain
mukainen määritelmä), jotka eivät ole työttömyysturvalain 5 luvun 2 §:n 1
momentissa tai 5 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla oikeutettuja
palkansaajan tai yrittäjän ansiopäivärahaan.
Kohderyhmän koko on noin 22 000 työtöntä työnhakijaa.
Tampereen yliopiston työelämän tutkimuslaitos laatii saatavilla olevien
tietojen pohjalta kohderyhmän profiloinnin palvelujen suunnittelun tueksi.
Kohderyhmä on dynaaminen, eli uusia asiakkaita tulee jatkuvasti ja vanhoja
poistuu asiakaskohderyhmästä.
11
27.2.2017
Tommi Eskonen
Työttömät työnhakijat, jotka eivät saa
ansioturvaa…
1. Kohderyhmällä epävakaa asema työmarkkinoilla ja moninaisia
palvelutarpeita
2. Nuoret kattavasti mukana kohderyhmässä
3. Maahanmuuttajien kotoutus osana kokeilua
4. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu kokeilun ytimessä
5. Työttömyysturvan niukkuus yhdistää kohderyhmää
6. Kohderyhmästä työllistytään avoimille työmarkkinoille
7. Kohderyhmä on selkeä ja helposti rajattavissa
12
27.2.2017
Tommi Eskonen
Läpileikkaavat toiminnot mm.
maahanmuuttajapalvelut
Jokaisella työnhakijalla omatyöntekijä
suunnitelma
toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
työllistyminen
Tampere (3500)
Työttömyyden pitkittymisen uhka
tilanne
suunnitelma
toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
työllistyminen
Tampere (3000)
Monialaiset palvelut
tilanne
suunnitelma
toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
työllistyminen
tilanne
suunnitelma
toteutus
Koto-suunnitelmat ja toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
osaamisen hyödyntäminen ja
työllistyminen
Koto-koulutus
tilanne
suunnitelma
toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
työllistyminen
Ylöjärvi (1150)
tilanne
suunnitelma
toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
työllistyminen
Kangasala (950)
tilanne
suunnitelma
toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
työllistyminen
Lempäälä (800)
tilanne
suunnitelma
toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
työllistyminen
Pirkkala (600)
tilanne
suunnitelma
toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
työllistyminen
Orivesi (350)
tilanne
suunnitelma
toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
työllistyminen
Vesilahti (150)
tilanne
suunnitelma
toteutus
seuranta
suunnitelma
toteutus
työllistyminen
Lähipalvelut
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- kuntakohtaiset työllisyyspalvelut
- työllistymisen koordinointi
3 kuukauden määräaikaishaastattelut kytketään tukemaan
kokonaisprosessia
työllistyminen
Nokia (1400)
Sastamala ja Punkalaidun (800)
27.2.2017
Työnantaja
- yhteistyö
tilanne
maahanmuuttajien kotouttaminen
13
Oppilaitosyhteistyö
Tampere (5500)
Nuoret (17-29 v.)
Tampere (3000)
1000 pv tmt
Työnhakijaksi
ilmoittautuminen
ja oma työnhaku
sähköisesti
Työ- ja
toimintaky
vyn
arviointi
Oma prosessin muotoilu ja vertailukehittäminen
Yhteinen palvelupooli
seudullisesti hyödynnettävissä olevat palvelut
osa paikallisesti koordinoitua asiakkaan työllistymispolku
työllistymistä edistävät palvelut (työvoimakoulutus, uravalmennus,
työnhakuvalmennus, työhönvalmennus jne.)
Tommi Eskonen
Monialaiset työllisyyspalvelut ja matalan
kynnyksen työpaikkojen luominen
Tavoitteena on lisätä työvoimapalveluiden asiakaslähtöisyyttä, tehostaa työllistymistä edistävien palveluiden
toteutusta sekä edistää matalan kynnyksen työtilaisuuksien syntymistä
• Kehitetään palvelutarpeen arviointia ja palveluihin ohjausta työllisyys-, koulutus- ja sosiaali- ja terveyspalvelujen
sekä kolmannen sektorin toimijoiden ja yksityisten HR-palvelujen yhteistyönä
• Tehostetaan ja virtaviivaistetaan työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun toteutusta
• Kevennetään suunnitelmien roolia yksittäisiin palveluihin ohjaamisessa
• Kootaan työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutussuunnittelun tueksi asiantuntijapalveluiden kokonaisuus
• Kehitetään kuntouttavaa työtoimintaa sekä työmarkkinavalmiuksien että sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta
• Tiivistetään järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä ja vahvistetaan niiden roolia matalan kynnyksen
työtilaisuuksien tarjoajana
• Kartoitetaan julkisen sektorin järjestämisvastuulla oleviin palveluihin ja tehtäviin liittyvät tukipalvelut ja
selvitetään edellytyksiä niiden muokkaamiseksi matalan kynnyksen työtilaisuuksiksi
• Hyödynnetään hankinnoissa sosiaalisia kriteereitä työtilaisuuksien luomiseksi
• Palkkatulon suojaosaa esitetään kokeilun ajaksi nostettavaksi 500 euroon kuukaudessa
14
27.2.2017
Tommi Eskonen
Sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuus
Tavoitteena on lisätä työttömien henkilöiden osallisuutta ja valmiuksia siirtyä työmarkkinoille poluttaviin
palveluihin sekä parantaa palveluiden asiakaslähtöisyyttä ja yksittäisten palvelujen kytkeytymistä
palvelukokonaisuuksiksi
• Kehitetään sosiaalipalveluiden ja työllisyyspalveluiden yhteinen palvelutarpeen arvio
•
•
Kehitetään kuntien aktiivista ja osallistavaa sosiaalityötä
•
•
•
•
15
Asiakkaiden kokonaisvaltainen kartoitus, omatyöntekijämalli, monialaisen verkostomaisen työotteen kehittäminen
Asiakkaiden aktivointi ja osallistaminen mm. erilaisen ryhmätoiminnan, kokemusasiantuntijatoiminnan ja
kuntakohtaisten alueellisten hyvinvointikeskusten sekä lähitorien palveluiden avulla
Tutkitaan mahdollisuutta kannustaa sosiaalityön asiakkaita, jotka osallistuvat kansalaisjärjestötoimintaan ym.
aktivoivaan palveluun esim. toimeentulotuen taloudellisen tuen avulla
Haetaan pidempiä ratkaisuja tai siirtymiä työllisyyspalveluihin
Esitetään Tampereen kaupunkiseudun kokeilulle linkitystä mahdolliseen perustulo- tai osallistavan
sosiaaliturvan kokeiluun. Selvitetään hakeutumista OTE Osatyökykyisille tie työelämään -hankkeen pilotointiin.
27.2.2017
Tommi Eskonen
Isot kaupungit työllisyyskokeilujen vetureina ja
työllisyyspalvelujen uudistajina
• Merkittävä osa työttömistä asuu suurissa kaupungeissa ja
kaupunkiseuduilla (esim. pääkaupunkiseudun osuus
pitkäaikaistyöttömistä on 44 %)
• Intressinä elinvoiman edistäminen ja asukkaiden hyvinvointi
• Ammatillinen koulutus, elinkeinopalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut
• Monipuoliset työtilaisuudet
• Laaja verkosto ja strateginen näkemys
• Läsnä kuntalaisten arjessa
• Julkiset hankinnat
• Allianssi-malli ja SIB
16
27.2.2017
Tommi Eskonen