Työttömyysturvan menot kääntyivät laskuun vuonna 2016

Tilastokatsaus
Lisätietoja:
Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307, [email protected]fi
02.03.2017
Työttömyysturvan menot kääntyivät laskuun
vuonna 2016
Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia
vuonna 2016 yhteensä 4 974 milj. euroa, mikä on 2 % vähemmän
kuin edellisvuonna. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan
osuus menoista oli 2 805 milj. euroa ja Kelan maksaman perusturvan osuus 2 169 milj. euroa.
Kelan maksaman työttömyyden perusturvan menot olivat vuonna
2016 toista vuotta peräkkäin ennätyksellisen suuret. Työttömyyskassojen maksaman ansioturvan menot sen sijaan kääntyivät
laskuun. Ansioturvan menojen laskun taustalla on sekä korvattujen
päivien määrän väheneminen että keskimääräisen maksetun
päiväkorvauksen pieneneminen.
Maksetut työttömyysturvaetuudet vuonna 2016
Milj. euroa
Yhteensä
4 974,1
Ansioturva
Ansiopäiväraha
Vuorottelukorvaus
2 805,0
2 707,6
97,4
Perusturva
Peruspäiväraha
Työmarkkinatuki
Vuorottelukorvaus
2 169,1
336,3
1 832,6
0,2
Työttömyysajalta maksetut etuudet
Ansioturva
Perusturva
3 864,1
2 389,5
1 474,6
Aktiivitoimenpiteiden ajalta maksetut etuudet 1 012,4
Ansioturva
318,1
Perusturva
694,3
Muutos, %
vuodesta 2015
-1,8
-5,7
-5,4
-11,1
3,7
-1,6
4,8
-17,1
-2,5
-5,2
2,1
2,3
-7,4
7,5
Kela | tilasto- ja tietovarastoryhmä
PL 450, 00056 Kela | puh. 020 634 1502 | [email protected]fi | www.kela.fi/tilastot
1 (4)
Korvattujen päivien määrällä mitattuna työttömyysturvaetuudet
kasvoivat edellisvuodesta. Työttömyysturvan etuuspäiviä maksettiin 105 milj. kappaletta vuonna 2016, mikä on prosentin enemmän
kuin edellisvuonna. Ansioturvaetuuksien päivien määrä laski 4 % ja
Kelan maksamien perusturvaetuuksien päivien määrä kasvoi 4 %.
Perusturvaetuuksien osuus korvatuista päivistä oli 59 %.
Keskimääräinen maksettu etuus vuonna 2016 laski edellisvuodesta. Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 65,56 euroa päivässä, mikä
on 1,42 euroa vähemmän kuin vuonna 2015. Työmarkkinatuen
keskimääräinen päiväkorvaus oli 35,57 euroa, mikä on 15 senttiä
edellisvuotta pienempi.
Ansiopäivärahan saajien määrä laski, työmarkkinatuen saajamäärä kasvoi edelleen
Työttömyyskassat maksoivat ansiopäivärahaa viime vuonna 2 708
milj. euroa. Ansiopäivärahan saajia oli vuoden aikana 337 000 henkilöä, mikä on 3 % vähemmän kuin vuonna 2015. Keskimääräinen
ansiopäiväraha oli 65,56 €/pv eli 1 410 €/kk.
Kela maksoi peruspäivärahaa 336 milj. euroa. Peruspäivärahan
saajia oli vuoden 2016 aikana 81 600 henkilöä, mikä on saman
verran kuin edellisvuonna. Keskimääräinen peruspäiväraha oli
32,84 €/pv eli 706 €/kk.
Kela maksoi työmarkkinatukea 1 833 milj. euroa. Tuen saajia oli
vuoden aikana 306 600 henkilöä, mikä on 5 % enemmän kuin
vuonna 2015. Keskimääräinen työmarkkinatuki oli 35,57 €/pv eli
765 €/kk.
Vuorottelukorvausta saaneiden määrä väheni vuonna 2016.
Ansioturvalla vuorotteluvapaata piti vuoden aikana 14 300
henkilöä, mikä on 20 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kelan
maksamaa perusturvan vuorottelukorvausta maksettiin 80 henkilölle. Vuorottelukorvauksia maksettiin kaikkiaan 98 milj. euroa.
Keskimääräinen ansioturvan vuorottelukorvaus oli 58,48 €/pv eli
1 257 €/kk.
Kela | tilasto- ja tietovarastoryhmä
PL 450, 00056 Kela | puh. 020 634 1502 | [email protected]fi | www.kela.fi/tilastot
2 (4)
Kuvio 1. Työttömyysturvaetuudet 1990–2016 (vuoden 2016 rahana)
Milj. €
4 000
3 500
3 000
2 500
Ansioturva
2 000
Perusturva
1 500
1 000
500
0
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Kuvio 2. Ansiopäivärahan ja työmarkkinatuen keskimääräinen
päiväkorvaus 2000–2016
€/päivä
70,0
60,0
50,0
Ansiopäiväraha
40,0
Työmarkkinatuki
30,0
20,0
10,0
0
2000
2005
2010
2015
Aikaisempaa useampi saa työttömyysetuutta koko
vuoden ajan
Työttömyysetuuksia maksetaan viideltä päivässä viikossa eli
enintään 260 päivältä vuoden aikana. Kelan työttömyysetuuksia
maksetaan tyypillisesti pidemmältä jaksolta kuin ansiopäivärahaa.
Vuonna 2016 ansiopäivärahaa maksettiin keskimäärin 123
päivältä saajaa kohti. Tämä tarkoittaa noin 25 viikon keskimääräistä työttömyysetuusjaksoa. Kelan työttömyysetuuksien saajilla
korvauspäiviä oli keskimäärin 167 kappaletta vuoden aikana eli
noin 33 viikkoa.
Ansiopäivärahan korvauspäiviä oli enemmän ikääntyneillä
työttömillä kuin nuorilla. Alle 30-vuotiailla ansiopäivärahan
korvauspäiviä oli keskimäärin 98 vuodessa, mikä tarkoittaa noin 20
Kela | tilasto- ja tietovarastoryhmä
PL 450, 00056 Kela | puh. 020 634 1502 | [email protected]fi | www.kela.fi/tilastot
3 (4)
viikon työttömyysetuuskautta. 60 vuotta täyttäneillä korvauspäiviä
oli keskimäärin 172 päivää eli noin 34 viikkoa.
Kelan työttömyysetuuksia korvattiin tasaisesti lähes yhtä paljon
kaikille 30 vuotta täyttäneille. 60 vuotta täyttäneillä keskimääräinen korvauspäivien määrä oli kuitenkin suurin. Heille työttömyysetuuksia maksettiin keskimäärin 200 päivältä vuodessa eli
40 viikkoa. Alle 30-vuotiailla saajilla korvauspäiviä oli keskimäärin
131 päivää eli noin 26 viikkoa.
Kelan työttömyysetuuksia sai vuoden 2016 aikana 369 700
henkilöä. Heistä 37 % sai etuutta vähintään 240 päivältä eli 48
viikon ajalta. Vuonna 2010 vastaava osuus oli 26 %. Kelan työttömyysetuuksien vuosittainen saajamäärä on kasvanut vuodesta
2010 yli sadalla tuhannella henkilöllä. Suuri osa tästä kasvusta
muodostuu niiden saajien joukosta, jotka saavat etuutta koko
vuoden ajan.
Kuvio 3. Työttömyysetuuksien korvauspäivät saajaa kohti vuonna
2016
Päivää/saaja
250
200
150
Ansiopäiväraha
100
Kelan työttömyysetuudet
50
0
alle 30
30–39
40–49
50–59
60 tai yli
Kuvio 4. Kelan työttömyysetuuksien saajat 2010–2016:
korvauspäivät saajaa kohti vuoden aikana
Saajia
160 000
140 000
120 000
100 000
60 000
alle 60
60 - 119
120 - 179
180 - 239
40 000
240 tai yli
80 000
20 000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kela | tilasto- ja tietovarastoryhmä
PL 450, 00056 Kela | puh. 020 634 1502 | [email protected]fi | www.kela.fi/tilastot
4 (4)