Aalto Taina Jungner Mikael Caydam- Lehtonen Arzu

anna ääni kaupungille!
Aalto
Taina
Aaltonen
Jaana
Aaltonen
Valtteri
Ahola
Irmeli
Alaja
Jaana
Andersson
Tiina
Anttila
Maija
Arajärvi
Pentti
Aronen
Ulla
Auvinen
Petteri
Baltzar
Dimitri
Bergholm
Tapio
Castén
Nina
CaydamLehtonen
Arzu
Dahlman
Arto
Finne
Tuomas
From
Heidi
Gebhard
Elisa
Godman
Marion
Gurhan
Deek
Haaranen
Aulis
Haatainen
Tuula
Hagi Muse
Samia
Halen
Henrik
Halmetoja
Leea
Harju
Juhana
Hauhia
Joni
Heinilä
Jemi
Heinäluoma
Eero
Heinäluoma
Eveliina
Helenius
Arto
Hellman
Anita
Helovirta
Mauri
Hytti
Antti
Hyvärinen
Pertti
Hätinen
Juha (Jussi)
Ijäs
Petri
Jalovaara
Ville
Jokela
Samuel
Jungner
Mikael
Järvi
Miia
Järvinen
Jukka
Kalema
Timo
Kantola
Anna-Maria
Kantola
Tarja
Karrikka
Taina
Katajainen
Kari
Kinnunen
Jari
Kirjasniemi
Eevi
Kivistö
Pirjo
Kolanen
Risto
Kontio
Timo
Koskela
Antti
Kuurne
Juha
Köngäs
Otto
Laasio
Mari
Lagerström
Margareta
Laiho
Harri
Laisaari
Johanna
Lampola
Pia
Lehto
Veijo
Lehtopuro
Esa
Leoni
Juha
Lindfors
Marko
Loima
Maria
Loman
Stefan
Lovén
Jape
Malinen
Jouko
Marttila
Irma
Meretniemi
Jaakko
Meskanen
Maarit
Mohamed
Abdirahim
(Husu)
Mountrakis
Roby
Mäenpää
Anna
Mäki
Terhi
Nehri
Welat
Nurminen
Nelli
Nyroos
Maria
koulutusassistentti
viestintäjohtaja, VTM
vartija, järjestyksenvalvoja
omaishoitaja,
myyntineuvottelija
opiskelija,
tietoturvakonsultti
oikeustieteen lisensiaatti,
juris licentiat
ekonomisti
nuoriso-ohjaaja,
yhteisöpedagogi,
ungdomsarbetare,
samhällspedagog
opiskelija
VTM, elinkeinopoliittinen
asiantuntija
liittopuheenjohtaja,
ensihoitajaopiskelija
(AMK)
ahtaaja
lakimies
toiminnanjohtaja,
kulttuurituottaja
kansanedustaja,
riksdagsledamot
kaupunginvaltuutettu,
päihdetyöntekijä
hum.kand.,
palveluneuvoja
edunvalvontapäällikkö
eläkeläinen,
pensionstagare
teologian maisteri, suntio
yhteiskuntatieteiden
maisteri
professori, tekniikan
tohtori
myyjä
eläkeläinen, päivähoidon
ammattilainen
erityisluokanopettaja,
pääluottamusmies
oikeustieteen ylioppilas,
vt. lainsäädäntösihteeri
lakiasiainpäällikkö
toiminnanjohtaja
myyjä
historian ja
yhteiskuntaopin lehtori
tilapalvelupäällikkö,
insinööri
forskare
project manager
kirjanpitäjä,
varavaltuutettu
akatemiavalmentaja,
liikunnanohjaaja
FM, projektipäällikkö
sairaanhoidon opettaja,
kaupunginvaltuutettu,
sjukvårdslärare,
stadsfullmäktigeledamot
M. Sc,
tietopalveluvirkailija
eläkeläinen,
järjestöneuvos
production planning,
pääluottamusmies
VT, lapsioikeusjuristi
yhteisöpedagogi,
konsultti
professori,
kaupunginvaltuutettu,
professor,
stadsfullmäktigeledamot
hitsaaja
ehkäisevän päihdetyön
päällikkö
tradenomi (AMK), Help
Desk Specialist
opettaja
työsuojeluvaltuutettu,
mediaopiskelija
perintätoimihenkilö
kansanedustaja,valtiot.
maisteri, riksdagsledamot,
pol.mag.
lakimies
antikvaariyrittäjä
eläkeläinen, varatuomari
VTM,
vastuullisuuspäällikkö
palveluneuvoja
tradenomi (AMK), tulkki
lehtori, erityisopettaja
erityisopettaja, KM
sairaanhoitaja
lähihoitaja
muusikko
tradenomi
työkalunvalmistaja
eläkeläinen
kenttäpäällikkö
diplomi-insinööri,
suunnittelupäällikkö
erikoistutkija, dosentti
psykologi
dosentti
päätoimittaja,
mielipidekirjailija
sopimusasiantuntija
lääketieteen kandidaatti
viestintäpäällikkö, FM
vanhempi konsultti, FM
opiskelija
lastensuojelun
sosiaalityöntekijä
valtiotieteiden ylioppilas
organisaatiopsykologian
maisteri
Nöjd
Tuovi
Oranen
Sanna-Mari
Paananen
Eija
Paavolainen
Sara
Penttinen
Hannu
Qvintus
Dimitri
Razmyar
Nasima
Ruotsalainen
Merja
Rönnholm
Antton
Sadeniemi
Matti
Saksala
Harri
Salminen
Minna
Salo
Arja
Sarje
Kimmo
Seila
Päivi
Sevander
Tomi
Siika-aho
Hannele
Sinisalo
Samuli
Styrman
Katariina
Sutton
Kirsi
Sviili
Nelli
Taberman
Mika
Taipale
Ilkka
Taipale
Kaarin
Tervonen
Emilia
Toijonen
Karita
Toivonen
Niilo
Torsti
Pilvi
Tsanga
Raphael
Tuominen
Pekka
Törmikoski
Ilona
Untamala
Paavo
Vainikka
Mirka
Vainio
Riku
Valokainen
Tuomo
Varis
Hanna
Vasama
Leila
Vepsä
Sinikka
Vihervaara
Anita
Vilkamaa
Susanna
Vuorela
Antti
Vuorento
Reijo
Vuori
Wiking
Välimäki
Heta
Wallgren
Thomas
Warto-Tillander
Heta
Weckström
Mikko
Ylitalo
Jaana
Ylänkö
Arja Katriina
sosionomi, eläkeläinen
FT, kuvataiteilija
EU-koordinaattori,
teologian kandidaatti
MA, kansainvälisten
terveyspalveluiden
asiantuntija
lähihoitaja, sosionomi
sairaanhoitaja
VTT, toimitusjohtaja
diplomi-insinööri
dieettikokki,
pääluottamusmies
vanhempi
rikoskonstaapeli,
kaupunginvaltuutettu
palveluvastaava kokki
apulaisjohtaja,
biträdande direktör
näyttelijä. suntio
VTM, tradenomi
kaupunkitutkija, TkT
oikeustieteen ylioppilas
lääketieteen ja kirurgian
tohtori, nuorisolääkäri
projektitutkija, MA
taiteen maisteri,
muotoiluyrittäjä
viestintäkonsultti, VTK,
kommunikationskonsult,
pol.kand.
viestintäkonsultti,
toimittaja,
kommunikationskonsult,
journalist
toiminnanjohtaja, FM
rovasti
kansanedustaja
varhaiskasvatuksen
erityisopettaja, KM
lähihoitaja, sosionomi
(YAMK)
liikunnanohjaaja,
puheenjohtaja
luonnontieteiden
ylioppilas
lähihoitajaopiskelija
puoluesihteeri, VTM,
partisekreterare, pol.mag.
koti-isä, lastenhoitaja
muusikko, lähihoitaja
docent,
universitetslektor,
dosentti, yliopistolehtori
asiakasjohtaja
lääkäri
YTM, tietojärjestelmäsuunnittelija
MBA, yhteyspäällikkö
muusikko, oik.kand.
tekniikan tohtori,
kaupunkitutkija,
teknologie doktor,
stadsforskare
hallintopäällikkö, opettaja
sairaanhoitaja
erityisasiantuntija,
kasvatustieteen maisteri
tiedottaja
sairaanhoitaja,
terveydenhoitaja
edunvalvontajohtaja,
sosiaaliohjaaja
järjestösihteeri
erityisluokanopettaja
pääluottamusmies,
lastenhoitaja
sosiaaliterapeutti