vuokrasopimuksen ehdot - Turun Ylioppilaskyläsäätiö

TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖ - VUOKRASOPIMUKSEN EHDOT 1.3.2017
1. Vuokra-aika
Vuokralainen on oikeutettu saamaan asunnon hallintaansa vuokra-ajan alkaessa, kuitenkin niin, että sisäänmuuttopäivä on aina ensimmäisen sopimuskuukauden
ensimmäinen arkipäivä. Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa samana päivänä kuin sopimuksessa ilmoitettu vuokra-aika alkaa. Vuokrasuhde on voimassa toistaiseksi,
jäljempänä mainituin edellytyksin, tai määräaikaisena. Vuokralaisen saatua asunnon hallintaansa on asunnon kuntoon kohdistuvat huomautukset ilmoitettava
vuokranantajan ilmoittamalla tavalla kahden viikon kuluessa. Edellisen asukkaan laiminlyömän loppusiivouksen osalta ilmoitus on tehtävä välittömästi suoraan
vuokranantajalle.
2. Vuokra
Vuokranantajan hallitus vahvistaa asuntokohteissa perittävät yksikkövuokrat (= €/vuokranmaksu m2/kk) ja kokonaisvuokrat. Vuokralainen suorittaa yksikkövuokran
perusteella lasketun huoneiston tai huoneiston osan kokonaisvuokran. Mikäli asuntokohteessa on toteutettu huoneistokohtainen jyvitys, niin vuokralainen suostuu tämän
sopimuksen allekirjoittaessaan siihen, että jyvitys voidaan kohteessa toteuttaa tai muuttaa vuokrasuhteen voimassaoloaikana.
3. Käyttömaksut
Vuokralainen sitoutuu suorittamaan vuokran lisäksi vuokranantajan hallituksen kulloinkin perittäväksi vahvistamat asuntokohteen vuokraan kuulumattomat
käyttömaksut, esimerkiksi kalusto-, sähkö-, sauna-, autopaikka- ja vesimaksut. Vuokranantaja pidättää oikeuden määritellä vuokra siten, että sähkö-ja vesimaksut voivat
määräytyä kulutuksen mukaan.
4. Vuokran ja käyttömaksujen muutokset
ARA-vuokra-asunnoista perittävistä vuokrista säädetään korkotukilain (604/2001) 13 §:ssä ja aravarajoituslain (1190/1993) 7 §:ssä, jotka vastaavat sisällöllisesti toisiaan.
Asuntojen vuokranmäärityksessä noudatetaan omakustannusperiaatetta. Vuokralaisilta peritään asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden
tuottojen ohella asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Lisäksi vuokrissa voi varautua etukäteen
perusparannuksiin- ja ylläpito- ja hoitokustannuksiin.
5. Vuokran ja käyttömaksujen muutoksista ilmoittaminen
Vuokralaiselle ilmoitetaan asuntokohteen huoneiston tai huoneiston osan kokonaisvuokran ja käyttömaksujen muutoksista kirjallisesti postitse tai sähköpostitse
vuokralaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kahta kuukautta ennen vuokrantarkistuksen astumista voimaan. Vuokrat tarkistetaan vuosittain kalenterivuoden alussa.
Poikkeuksena vaihto-opiskelija-asunnot, joiden vuokra tarkistetaan vuosittain elokuun alussa.
6. Maksujen suorittaminen
Vuokra- ja muut laskut sekä maksukehotukset lähetetään vuokralaiselle sähköpostitse vuokralaisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vuokralasku on mahdollista
saada myös e-laskuna. Vuokralaisella on velvollisuus ylläpitää sähköpostiosoitettaan vuokranantajan sähköisessä järjestelmässä. Vuokra ja muut maksut suoritetaan
kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 6. päivään mennessä vuokranantajan ilmoittamalle tilille tai vastaanottajalle. Mikäli vuokralainen ei suorita maksuja määrättyyn
eräpäivään mennessä, peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorot laskutetaan puolivuosittain ja lasku toimitetaan sähköpostitse. Tämän lisäksi
vuokralainen on velvollinen maksamaan viivästyneiden maksujen perinnästä aiheutuvat perintäkulut.
7. Vakuusmaksu
Vuokratessaan asunnon vuokralainen maksaa vuokranantajalle vuokralaisen velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi vuokranantajan hallituksen vahvistaman
vakuusmaksun, jolle ei makseta korkoa. Vuokranantaja maksaa vakuusmaksun vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä ainoastaan siinä tapauksessa, että
vuokralainen on luovuttanut asuntonsa avaimet ja asuntonsa normaalissa kunnossa, eikä vuokralaisella ole vuokra- ym. maksuja tai muitakaan asumiseen liittyviä
velvoitteita suorittamatta. Vuokranantaja voi vuokralaista enempää kuulematta käyttää vakuusmaksun saataviensa kuittaamiseen. Vuokralainen ei voi käyttää
vakuusmaksua viimeisen vuokran maksuun.
8. Asumisoikeuden tarkistus
Vuokralainen sitoutuu erikseen ilmoitettavana ajankohtana antamaan vuokranantajan asunnonjakoperusteiden määräämät asumisoikeuteen vaikuttavat tiedot sekä sallii
vuokranantajan hankkia oppilaitokselta hänen opiskelutietonsa. Vuokranantaja voi sanoa vuokrasopimuksen irti, mikäli vuokralainen on suorittanut loppututkinnon eikä
ole saanut jatko-opintojen suorittamista varten hakemuksesta asumiseen lisäaikaa tai keskeyttää opintonsa.
9. Vuokrasopimuksen irtisanominen
Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on irtisanomisaika kolme (3) kuukautta. Jos asuinhuoneiston vuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt
yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen on irtisanomisaika yksi (1) kalenterikuukausi.
Irtisanomisaika lasketaan irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä eteenpäin. Vuokrasopimus on sanottava irti asukassivujen kautta tai kirjallisesti ja todistettavasti.
Vuokranantajan taholta irtisanominen tehdään erillisellä ilmoituksella. Irtisanomisaikana vuokranantajalla on oikeus tehdä asunnontarkastus. Määräaikainen vuokrasopimus
sitoo molempia osapuolia ja mahdollisesta päättämisestä neuvotellaan aina erikseen.
10.
Vuokranantajan oikeus päästä asuinhuoneistoon
Vuokrasuhteessa noudatetaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (AHVL 2). Tarvittaessa tai välittömästi toimenpiteitä vaativissa tilanteissa vuokranantajan edustajalla
on oikeus tarkistaa huoneisto ilman vuokralaisen suostumusta. TYS tarkastaa kaikkien poismuuttavien vuokralaisten asunnot, soluhuoneistot tarkastetaan yhteistilojen ja
poismuuttavan asukkaan huoneen osalta. Poismuuttoon liittyvistä tarkastuksista ei anneta ennakkoilmoitusta.
11.
Muut ehdot
Asukas suostuu siihen, että hänen nimensä esiintyy kohteen asukaslistassa. Soluhuone on tarkoitettu yhdelle henkilölle (vuokralaiselle). Vuokrasopimuksessa
mainitsemattomien henkilöiden majoittaminen asunnoissa on kielletty. Asuntojen varusteluun ei kuulu astian- tai pyykinpesukonetta ja mikroaaltouunia. Mikäli asunnosta
sisäänmuuton yhteydessä ko. laitteita löytyy, tulee asiasta ilmoittaa vuokranantajalle. Ilmoittamatta jättäminen katsotaan laitteen ja mahdollisten liitäntöjen vastuulleen
ottamiseksi. Vuokralaisen velvollisuus on hankkia ja ylläpitää palovaroitin, lisäksi vuokralaista suositetaan ottamaan kotivakuutus.
12.
Erityistä
Vuokrasuhteessa noudatetaan tämän sopimuksen lisäksi asuntotuotanto- ja huoneenvuokralain määräyksiä sekä asuntoviranomaisten ohjeiden ja vuokranantajan
asunnonjakoperusteiden määräyksiä. Lisäksi vuokrasuhteessa noudatetaan TYSsin järjestyssääntöjä sekä TYSsin verkkosivuillaan tiedottamia, kulloinkin voimassaolevaa
korvausvastuuhinnastoa ja vastuunjakotaulukkoa sekä erilaisia kiinteistön huolto- ja hoito-ohjeita. Tupakointi on kielletty opiskelija-asunnoissa ja yhteistiloissa
(porraskäytävät, hissit, kellari- ja kerhotilat, sauna- ja pesulatilat). Vuokralaisen velvollisuus on siivota, hoitaa ja ylläpitää asuinhuoneistoa ja mahdollista huoneistopihaa
huolellisesti. Tarvittaessa vuokranantajalla on oikeus siivouttaa tai muuten panna kuntoon asunto vuokralaisen kustannuksella. Vuokralainen ei saa käyttää
kiinteistössä ilman vuokranantajan lupaa muita laitteita tai koneita kuin tavanomaisia kodinkoneita. Soluhuoneiston yhteistilojen siivouksesta, kalusteiden ja laitteiden
kunnosta ovat huoneiston asukkaat yhteisvastuussa. Ylioppilastalojen asukas on tietoinen siitä, että B-talon kellarikerros on vuokrattu Turun yliopiston ylioppilaskunnalle.
Tavastin kohteessa tupakointi ja lemmikkieläimet eivät ole sallittuja. Lemmikkieläimet eivät ole sallittuja Ylioppilastalojen A-talossa.
13.
Avain
Vuokralaiselle luovutetaan avain/avaimet viimeistään sisäänmuuttopäivänä. Kopioiden teettäminen avaimista on kielletty. Vuokralainen vastaa hänelle luovutetusta
avaimesta ja mikäli avain katoaa, vuokranantaja on oikeutettu perimään korvauksen uuden avaimen toimituskuluista sekä mahdollisesta sarjoituksesta. Avain on
ehdottomasti luovutettava vuokranantajalle vuokranantajan antamien ohjeiden mukaisesti. Vuokralainen luopuu huoneiston hallintaoikeudesta palautettuaan avaimet
vuokranantajalle. Vuokranmaksuvelvollisuus jatkuu sopimuskauden loppuun asti, vaikka vuokralainen luopuisi hallintaoikeudestaan ennen sopimuksen päättymistä.
14.
Lisämerkintöjä
Vuokrasopimus tehdään yhtenä kappaleena. Allekirjoitettu kappale jää vuokralaisella, vuokranantaja tallentaa allekirjoitetun sopimuksen sähköisenä järjestelmäänsä.
Vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti. Tällöin molemmille osapuolille jää sähköinen sopimus, jossa on aikaleimat todentamassa sähköisen
allekirjoituksen.
Turun Ylioppilaskyläsäätiö Studentbystiftelsen i Åbo
www.tys.fi
02 275 0200 / [email protected]
The Student Village Foundation of Turku
Inspehtorinkatu 4, 20540 Turku