Potilasturvallisuuden edistäminen

Tulevaisuuden maakunta edistää turvallisuutta
yhteistyössä kunnan kanssa
Huomioitava:
-tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy
-lähisuhde- ja perheväkivallan sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy
-katuväkivallan ehkäisy
-lasten kokeman väkivallan ehkäisy: kuritusväkivallan ja kiusaamisen ehkäisy
-varhainen puuttuminen nuorten rikoksiin ja rikoskierteen katkaiseminen : Ankkurimalli
käyttöön
-radikalisoitumisen ja ekstremismin torjunta
-ihmiskaupan vastainen toiminta
-päihdehaittojen vähentäminen sekä päihdeongelmaisten, erityisesti raskaana olevien, hoidon
järjestäminen
-syrjäytymisen ehkäisy
-osallisuutta, koulutusta ja työtä
Kuva. Ankkuritoiminta esimerkkinä asiakaskeskeisestä monialaisesta varhaisen puuttumisen
mallista, jossa asiakkaan tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti. (Lähde:
Sisäasiainministeriön julkaisuja 30/2013).
Lisätietoa: https://www.julkari.fi/handle/10024/112558;
http://www.intermin.fi/julkaisu/302013; https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-japerheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo;
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/ohjeet-ja-tukimateriaali/menetelmat/perheja-kehitysymparisto/kaverisuhteet-ja-kiusaaminen
alueuudistus.fi