Henkilöstöhallinnon asiatietoa 5/2017

Henkilöstöhallinnon asiatietoa yrittäjille Info.
ja webinaari
Tiedätkö tämän paikallisesta sopimisesta ?
- Voiko paikallisesti sopia kannustepalkkion suuruudesta ?
- Millä tavalla liukuvatyöaika tuo joustoa työantajalle ja työntekijälle ?
- Esimiehen ja työntekijän välillä luottamusmiespalavereissa voi käsitellä tehtäväsiirtoja?
Paikallinen sopiminen tarkoittaa sopimista yritys- tai työpaikkatasolla. Lainsäännösten ja työehtosopimusmääräysten ulkopuolelle jäävistä asioista on työpaikoilla mahdollista tarvittaessa
sopia. Lakia tai työehtosopimusta paremmista eduista kuten palkoista, työajoista, vuosilomista, vuoro- ja haittatyökorvauksista jne. on työsuhteissa aina voitu sopia. Työnantajan ja työntekijän, luottamusmiehen tai ammattiosaston välillä tehdyt etuja parantavat sopimukset on
myös oikeuskäytännössä katsottu päteviksi ja työnantajaa velvoittaviksi.
Tällaisen ns. edullisemmuussääntöön perustuvan, paikallisen sopimisen lisäksi myös työsopimukset antavat yhä enemmän mahdollisuuksia sopia työehdoista työpaikkatasolla. Usein tällöin on kysymys työsopimuksessa olevan säännöksen soveltamistavasta tai annettujen raamien sisällä tapahtuvasta toisin sopimisesta. Myös työaikalaki tarjoaa tällaiseen sopimiseen laajat
mahdollisuudet.
Onnistunut paikallinen sopiminen perustuu aina vapaaehtoisiini, asiallisen tietojenvaihdon ja
neuvottelumenettelyn jälkeen syntyneisiin sopimuksiin. Aloitteentekijänä voi olla työnantaja tai
työntekijät ja vapaaehtoisuuteen kuuluu myös se, ettei sopimukseen aina päästä.
Tiedätkö tämän hyvästä esimiestyöstä?
- Mitä esimiestyössä onnistuminen edellyttää esimieheltä ?
- Miten esimies on toiminnan ohjaajana ?
- Kuinka esimies toimii tiedon välittäjänä ?
Työelämässä vaatimukset kasvavat ja tehtävät monipuolistuvat. Tämä on suuri haaste
esimiesten johtamisvalmiuksille. Hyviä esimiestaitoja tarvitaan muun muassa tehtävien organisoinnissa, kehityskeskustelujen käymisessä, työsuoritusten arvioinnissa ja riittävän varhaisessa ongelmatilanteisiin puuttumisessa. Esimies ei enää voi eikä hänen ole tarpeenkaan hallita kaikkia työyhteisössä hoidettavia tehtäviä. Esimiestyössä painopiste on siirtynyt yksittäisten
työsuoritusten valvonnasta toiminnan sujuvuuden varmistamiseen niin, että toiminnalle asetetut tavoitteet toteutuvat.
Esimiehen tulee näkyä omassa työyksikössään ja samalla omata kykyä nähdä, mitä ympärillä
tapahtuu. Kaikkien esimiestehtäviin hakeutuvien tulee rehellisesti pohtia, miten halukkaita ja
kykeneviä he ovat tehtävän mukanaan tuomaan yhteistoimintaan erilaisten ihmisten kanssa.
Kokemusten mukaan esimiehet saavat paljon tukea toisiltaan, kun he uskaltavat luottamuksellisesti keskustella omaan työhönsä liittyvistä pulmista. Työyhteisöjen ongelmat ovat pääosin
samanlaisia, ja täysin ongelmatonta työyhteisöä ei ole yhdelläkään esimiehellä. Myös työnohjausta tulisi käyttää nykyistä enemmän esimiestyön tukena. Varsinkin ensimmäistä esimiestehtäväänsä aloittelevalle hyvä mentori tai sparraaja saattaa tuoda varmuutta ja selkeyttä
toimintakentän haltuun ottamisessa. Johtamiseen liittyvissä asioissa tulee rohkeasti hakea tukea ja keskustelukumppaneita sekä omasta organisaatiosta että sen ulkopuolelta.
Haluatko kehittyä tai vaihtaa kokemuksia, verkostoitua ja kuulla lisää aiheista. Tule kuulemaan lisää Henkilöstöasiainfoa ilmaiseen aamiaistilaisuuteen ti 14.3. klo 8.30-10.00 (PT-talossa) tai kuuntele ne webinaarina. Ilmoittautuminen
tilaisuuteen tai webinaareihin viimeistään ma 13.3. paivi.kononen(at)hr-consulting.fi tai www.hr-consulting.fi