126/2017

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
nMuu
M
pakollista
vvvv
ro asia työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Julkaistu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2017
126/2017
Valtioneuvoston asetus
pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta
ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
annetun lain voimaantulosta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (980/2016) 2 §:n nojalla:
1§
Pakollista työtä koskevaan vuoden 1930 sopimukseen liittyvä Genevessä 11 päivänä
kesäkuuta 2014 tehty pöytäkirja tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2018 niin kuin siitä
on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 26 päivänä lokakuuta 2016. Tasavallan presidentti on ratifioinut pöytäkirjan 18 päivänä marraskuuta 2016. Ratifiointikirja on talletettu
Kansainvälisen työjärjestön pääjohtajan huostaan 27 päivänä tammikuuta 2017.
2§
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
3§
Pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (980/2016) tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2018.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.
Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
Hallitusneuvos Liisa Heinonen
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 29/2017)
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ
ISSN 1455-8904
1