COM(2017) 103 final

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 2. maaliskuuta 2017
(OR. en)
6888/17
COMPET 157
CHIMIE 19
ENFOPOL 96
ENV 223
MI 180
ENT 56
UD 63
SAATE
Lähettäjä:
Euroopan komission pääsihteerin puolesta
Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:
28. helmikuuta 2017
Vastaanottaja:
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri
Kom:n asiak. nro:
COM(2017) 103 final
Asia:
KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA
NEUVOSTOLLE räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja
käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
98/2013 soveltamisesta ja sen mukaisesti siirretystä säädösvallasta
Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 103 final.
Liite: COM(2017) 103 final
6888/17
ts
DGG3A
FI
EUROOPAN
KOMISSIO
Bryssel 28.2.2017
COM(2017) 103 final
KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE
räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 98/2013 soveltamisesta ja sen mukaisesti
siirretystä säädösvallasta
FI
FI
1.
JOHDANTO
Asetus (EU) N:o 98/2013 1 räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä,
jäljempänä ’asetus’, tuli voimaan 1. maaliskuuta 2013, ja sitä on sovellettu
2. syyskuuta 2014 lähtien. Asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt sellaisten
kemiallisten aineiden ja seosten asettamisesta saataville, tuonnista, hallussapidosta ja
käytöstä, joita voitaisiin käyttää väärin omatekoisten räjähteiden laittomaan valmistukseen.
Asetuksessa säädettyjä valvontatoimia ja rajoituksia sovelletaan liitteissä lueteltuihin
aineisiin ja kyseisiä aineita sisältäviin aineisiin ja seoksiin.
Asetuksen 18 artiklan 1 kohdassa komissiota pyydetään esittämään viimeistään
2. syyskuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa tarkastellaan
asetuksen
soveltamisesta
aiheutuneita
ongelmia
sekä
sellaisten
lainsäädäntömuutosehdotusten suotavuutta ja toteutettavuutta, joilla järjestelmää voidaan
tiukentaa ja yhdenmukaistaa. Tarkasteltavana on myös mahdollisuus laajentaa asetuksen
soveltamisalaa koskemaan ammattikäyttäjiä ja sisällyttää liitteeseen II muita kuin
luokiteltuja räjähteiden lähtöaineita.
Tämän lisäksi komission on 14 artiklan 2 kohdan mukaan laadittava kertomus, joka koskee
sille viideksi vuodeksi 1. maaliskuuta 2013 siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä,
”viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kyseisen viiden vuoden pituisen kauden
päättymistä” eli viimeistään 1. kesäkuuta 2017.
Tämän kertomuksen tarkoituksena on täyttää edellä mainituissa kahdessa artiklassa säädetyt
vaatimukset. Raportoinnin yksinkertaistamiseksi ja koska säädösvallan siirto on
lainsäädäntömuutoksen väline, komissio katsoo olevan hyödyllistä ja asianmukaista yhdistää
nämä kaksi kertomusta. Lisäksi kertomuksen tarkoituksena on tiedon välittäminen, jotta
talouden toimijat ja kansalliset viranomaiset voisivat paremmin noudattaa asetuksen
säännöksiä, sekä komission poliittisen päätöksentekomenettelyn avoimuuden edistäminen.
Komissio on laatinut tämän kertomuksen komission asiantuntijaryhmän, lähtöaineita
käsittelevän pysyvän komitean (Standing Committee of Precursors, SCP) 2 kanssa käymiensä
keskustelujen perusteella. Ryhmään kuuluu EU:n jäsenvaltioiden ja EU:hun kuulumattomien
ETA-maiden toimivaltaisia viranomaisia sekä edustajia kemian alan ja vähittäiskaupan
toimitusketjuista. Lisäksi komissio on ottanut huomioon omia näkökantojaan.
2.
TAUSTA
2.1.
Asetuksen noudattamista koskeva tilanne
Useimmat jäsenvaltiot noudattivat asetuksen vaatimuksia 1. tammikuuta 2017:
• Kaikki jäsenvaltiot ovat perustaneet yhden tai useamman kansallisen yhteyspisteen ja
ilmoittaneet selvästi puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, joihin epäilyttävistä
liiketoimista ja huomattavista varkauksista ja katoamisista voi ilmoittaa (9 artiklan
2 kohta).
1
EUVL L 39, 9.2.2013, s. 1.
Tietoja ryhmästä E03245, ks. osoitteesta
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3245&NewSearc
h=1&NewSearch=1&Lang=FI
2
2
• EU:n jäsenvaltioista 23 noudattaa asetusta täysimääräisesti: ne ovat säätäneet
seuraamuksista (11 artikla), jakaneet säännöllisesti SCP:n laatimia ohjeita (9 artiklan
6 kohta) ja ilmoittaneet tarvittaessa komissiolle lupa- tai rekisteröintijärjestelmien
mukaisten poikkeusten täytäntöön panemiseksi toteutetuista toimenpiteistä
(4 artiklan 4 kohta) tai aiemmista järjestelmistä (13 artiklan 4 kohta).
• Viisi jäsenvaltiota noudattaa asetusta vain osittain, koska ne eivät ole säätäneet
seuraamuksista.
Komissio on pyrkinyt varmistamaan asetuksen täysimääräisen noudattamisen jäsenvaltioissa
käymällä kahdenvälisiä keskusteluja asetuksen noudattamista koskevista huolenaiheista ja
aloittamalla rikkomismenettelyjä 3 joitakin jäsenvaltioita vastaan. Keskusteluja jatketaan
tarvittaessa.
Asetus on ETA:n kannalta merkityksellinen ja koskee siksi myös Islantia, Liechtensteinia ja
Norjaa. EFTAn valvontaviranomainen on toimivaltainen valvomaan asetuksen soveltamista
kyseisissä maissa. Norja ja Liechtenstein noudattavat asetusta, mutta Islannin EFTAn
valvontaviranomainen haastoi 17. marraskuuta 2016 EFTAn tuomioistuimeen, koska valtio
ei ollut ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin asetuksen saattamiseksi osaksi sisäistä
oikeusjärjestystään 4.
Sveitsiä asetuksen säännökset eivät sido, mutta siitä huolimatta se harkitsee räjähteiden
lähtöaineiden valvontaan ja rajoittamiseen liittyviä toimenpiteitä kansallisella tasolla. Sveitsi
on jo osoittanut kansallisen yhteyspisteen, johon epäilyttävistä liiketoimista ja huomattavista
varkauksista ja katoamisista voi ilmoittaa.
2.2.
Kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet
Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan asetuksen liitteessä I lueteltuja rajoitettuja
räjähteiden lähtöaineita ei saa asettaa yleisön edustajien saataville eivätkä yleisön edustajat
saa tuoda, pitää hallussaan tai käyttää niitä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin perustaa tai
säilyttää lupa- ja/tai rekisteröintijärjestelmiä, joiden puitteissa rajoitettuja räjähteiden
lähtöaineita voidaan asettaa yleisön edustajien saataville tai yleisön edustajat voivat pitää
hallussaan tai käyttää niitä, jos se tapahtuu valvotusti (4 artiklan 2 ja 3 kohta).
Jäsenvaltioista 16:lla oli 1. tammikuuta 2017 käytössä lupa- ja/tai rekisteröintijärjestelmiä.
Muut 12 jäsenvaltiota soveltavat kieltoja 5. Asetuksen tähänastinen soveltaminen osoittaakin,
ettei EU:ssa olla yksimielisiä siitä, olisiko rajoitetut räjähteiden lähtöaineet kiellettävä vai
asetettava valvotusti saataville.
Lupajärjestelmän säilyttäneiden jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja
luvanhakuprosesseissa, lupien myöntämis- ja epäämiskriteereissä sekä lupien
voimassaoloajoissa ja -tyypeissä. Joissakin jäsenvaltioissa katsotaan, että lupa on
myönnettävä, ellei sen epäämiseen ole perusteltua syytä, kun taas toisissa jäsenvaltioissa
lähestymistapa on päinvastainen, eli lupaa ei anneta, ellei sen myöntämiseen ole erityistä
syytä. Tämän vuoksi komissiolle tietoja antaneissa jäsenvaltioissa on suuria eroja
myönnettyjen ja evättyjen lupien prosenttimäärissä. Tähän mennessä ei tiedetä tapauksia,
joissa jäsenvaltiot olisivat tunnustaneet vastavuoroisesti toistensa antamia lupia.
3
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaisesti.
EFTAn tuomioistuin, asia E-18/16.
5
Luettelo toimenpiteistä osoitteessa http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-andterrorism/explosives/explosives-precursors/index_en.htm
4
3
Jotkin jäsenvaltiot ehdottavat, aina kun se on mahdollista, vaihtoehtoisia aineita tai
pitoisuustasoja, joita voidaan käyttää laillisiin tarkoituksiin. Jäsenvaltioiden ilmoittamat
kokemukset osoittavat, että vaihtoehtoja on olemassa monissa ellei peräti useimmissa
tunnetuissa laillisissa käyttötavoissa.
Joissakin jäsenvaltioissa on menty asetuksen vähimmäisvaatimuksia pidemmälle. Niissä on
hyväksytty toimenpiteitä, jotka edellyttävät esimerkiksi talouden toimijoilta kirjautumista
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin ja kaikkien tapahtumien, myös tuonnin,
säännöllistä ilmoittamista. Jotkin jäsenvaltiot ovat laajentaneet asetuksen soveltamisalaa
koskemaan myös ammattikäyttäjiä, antaneet määräyksiä varastointioloista tai rajat
ylittävästä tietojen vaihdosta muiden jäsenvaltioiden kanssa tai antaneet tulliviranomaisille
tietyn roolin.
Jotkin jäsenvaltiot rajoittavat ja valvovat myös muita kuin liitteissä lueteltuja räjähteiden
lähtöaineita tai soveltavat lueteltuihin aineisiin tiukempia rajoituksia. Kaikissa
tarkastelluissa tapauksissa jäsenvaltiot käyttivät rajoituksia ja valvontaa ennen asetuksen
antamista.
Useimmat jäsenvaltiot ovat samanaikaisesti kansallisten toimenpiteiden hyväksymisen ja
täytäntöönpanon kanssa järjestäneet tiedotuskampanjoita asetuksessa lueteltujen räjähteiden
lähtöaineiden toimitusketjussa mukana oleville talouden toimijoille. Kampanjoilla on
tarkoitus lisätä tietoisuutta velvoitteista, jotka koskevat sekä rajoitusten asettamista että
epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista. Joissakin jäsenvaltioissa osallistetaan aktiivisesti
myös verkossa toimivia myyjiä ja markkinapaikkoja.
Vielä on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä tiedoista, joita on saatu luvista, rekisteröinnistä,
epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamisesta ja täytäntöönpanosta. Komissio aikoo
tulevaisuudessa kerätä ja analysoida asiaa koskevaa tietoa saadakseen selville EU:n tason
uhkatekijöitä, hyviä käytäntöjä sekä mahdollisesti vahvistettavissa ja yhdenmukaistettavissa
olevia aloja.
2.3. Lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea (Standing Committee on Precursors,
SCP)
SCP, joka perustettiin räjähdeturvallisuuden parantamiseksi vuonna 2008 tehdyn EU:n
toimintasuunnitelman 6 mukaisesti, on työskennellyt aktiivisesti sen estämiseksi, että
räjähteiden lähtöaineita käytetään omatekoisten räjähteiden valmistukseen Euroopassa.
SCP on kokoontunut säännöllisesti asetuksen antamisesta eli vuodesta 2013 lähtien
helpottaakseen ja seuratakseen asetuksen täytäntöönpanoa. Mikä tärkeintä, SCP tarjoaa
jäsenvaltioille ja toimitusketjuun kuuluville talouden toimijoiden edustajille foorumin, jossa
vaihdetaan tietoja ja mielipiteitä asetuksesta ja sen käytännön täytäntöönpanosta.
SCP on myös laatinut säännöllisesti tarkistettavat ohjeet 7 ja tehnyt valmistelutyön kolmeen
delegoituun säädökseen, joilla liitteeseen II lisättiin vaarallisia aineita (ks. kohta 4). SCP on
myös mahdollistanut paremman rajat ylittävän tietojenvaihdon epäilyttävistä liiketoimista,
varkauksista ja katoamisista sekä lupien myöntämisestä ja epäämisestä ja auttanut kemian
teollisuutta ja vähittäiskauppaa tiedottamisessa. Vuosina 2013–2015 neljä SCP:n jäsentä
avusti EU:n rahoittaman suuririskisten kemikaalien myyntiturvallisuutta koskevan hankkeen
6
Neuvoston asiakirja 8311/08.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosivesprecursors/docs/guidelines_on_the_marketing_and_use_of_explosives_precursors_en.pdf
7
4
johtamisessa. Hankkeen puitteissa toimitettiin ohjeaineistoa vähittäismyyjille (fyysisissä
sijaintipaikoissa
ja
internetin
kautta),
toimivaltaisille
viranomaisille
ja
lainvalvontaviranomaisille.
3.
UUDELLEENTARKASTELU
Europolin vuonna 2016 julkaiseman Euroopan terrorismitilannetta ja -suuntauksia koskevan
kertomuksen ”EU Terrorism Situation and Trend Report 2016” mukaan omatekoiset
räjähteet ovat tavanomaisten tuliaseiden ohella terroristien eniten suosimia aseita, koska
niitä on helppo saada ja ne ovat yksinkertaisia ja tehokkaita. Kuitenkin tässä kertomuksessa
ja vuosien 2015, 2014 ja 2013 vastaavissa kertomuksissa on todettu, että improvisoitujen tai
omatekoisten räjähteiden käyttö on vähentynyt verrattuna tuliaseiden ja/tai sytytyslaitteiden
käyttöön.
Asetuksen voimaantulo on vähentänyt räjähteiden lähtöaineiden aiheuttamaa uhkaa
Euroopassa. SCP:n kokousten ja kuulemisten sekä riippumattomien asiantuntijoiden ryhmän
tekemän tutkimuksen 8 perusteella voidaan todeta seuraavaa:
− Markkinoilla saatavilla olevien räjähteiden lähtöaineiden määrä on vähentynyt.
Tämä johtuu osaksi useiden talouden toimijoiden soveltamista rajoituksista ja osaksi
siitä, että jotkin valmistajat ovat vapaaehtoisesti lopettaneet lähtöaineiden
valmistuksen ja jotkin talouden toimijat ovat lakanneet myymästä niitä.
Toimitusketju ei ole raportoinut merkittävistä häiriöistä eikä taloudellisista
menetyksistä, joita tästä olisi aiheutunut. Lisäksi joidenkin lupajärjestelmän
säilyttäneiden jäsenvaltioiden viranomaiset ovat ilmoittaneet, että lupahakemuksia on
tullut huomattavasti vähemmän kuin asetuksen ensimmäisen soveltamisvuoden
aikana. Tämä osoittaa, että tavalliset kansalaiset ovat ottaneet onnistuneesti käyttöön
vaihtoehtoisia (muita kuin arkoja) aineita voidakseen jatkaa laillista eiammattimaista toimintaansa.
− Toimivaltaisten viranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten mahdollisuudet
tutkia räjähteiden lähtöaineisiin liittyviä tapauksia ovat lisääntyneet.
Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet, että epäilyttävistä liiketoimista, varkauksista ja
katoamisista ilmoittaminen on lisääntynyt. Syynä on räjähteiden lähtöaineita
käsittelevien talouden toimijoiden parempi tietoisuus asiasta. Lisäksi jotkin
jäsenvaltiot ovat vaihtaneet tapauskohtaisesti tietoja ilmoituksista ja evätyistä luvista.
Lupajärjestelmän säilyttäneiden jäsenvaltioiden viranomaisilla on myös paremmat
tiedot siitä, ketkä tavalliset kansalaiset pitävät hallussaan rajoitettuja aineita ja mikä
on aineiden käyttötarkoitus.
Asetuksen vaikutuksia on vielä mahdotonta arvioida yksityiskohtaisesti. Monet
jäsenvaltioiden ilmoittamat tapaukset osoittavat kuitenkin, että asetuksen soveltamisesta on
ollut apua pyrittäessä estämään terroristihyökkäyksiä, joissa käytetään omatekoisia
räjähteitä.
3.1.
Asetuksen soveltamisen aiheuttamat haasteet
8
Valmisteleva tutkimus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen
(EU) 98/2013 täytäntöönpanosta (Preparatory Study on the implementation of Regulation (EU) 98/2013 on the
marketing and use of explosives precursors) (marraskuu 2016). Koordinoijana toimi Euroopan komission
puolesta ENCO palvelun hankintaa koskevan puitesopimuksen HOME/2014/ISFP/PR/CBRN/0025 – Lot 1
mukaisesti.
5
Vaikka asetuksen vaikutukset ovat olleet pääosin myönteisiä (räjähteiden lähtöaineiden
saanti on vaikeutunut ja valvonta lisääntynyt), sen soveltaminen on aiheuttanut myös monia
ongelmia ja haasteita. Tässä jaksossa mainitut esimerkit eivät välttämättä heijasta kaikkien
tai edes useimpien jäsenvaltioiden ja talouden toimijoiden kokemuksia. Ne ovat kuitenkin
vaikuttaneet niin laaja-alaisesti, ettei niiden voida katsoa johtuvan jonkin yksittäisen
jäsenvaltion tai toimijan erityisolosuhteista.
Jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille haasteellisinta on se, että asetuksessa
säädetyt rajoitukset ja valvontatoimet vaikuttavat niin moneen toimijaan. Koska monet
asetuksessa tarkoitetut kemialliset aineet ja seokset ovat kotitalouksissa käytettäviä tuotteita,
niiden toimitusketju on huomattavasti laajempi kuin muiden erityismääräysten avulla
valvottavien tuotteiden (esimerkiksi huumausaineiden lähtöaineiden) toimitusketju. Näin
ollen toimivaltaisilla viranomaisilla on ollut haastava tehtävä pyrkiä tavoittamaan kaikki
räjähteiden lähtöaineiden toimitusketjuun liittyvät talouden toimijat, jotta heille voidaan
tiedottaa, mitä velvoitteita heillä on. Toimivaltaiset viranomaiset ovat kuitenkin järjestäneet
tiedotuskampanjoita yhdessä kemianteollisuutta ja vähittäismyyntialaa edustavien
yhdistysten kanssa ja olleet yhteydessä monenlaisiin toimijoihin tuotteiden valmistajista
niiden vähittäismyyjiin, suuryrityksistä pieniin itsenäisiin myymälöihin ja verkkokauppiaista
markkinapaikkoihin.
Toinen jäsenvaltioiden viranomaisten kohtaama haaste on verkkomyyntiä, tuontia ja EU:n
sisäisiä siirtoja koskevien rajoitusten ja valvontatoimien täytäntöönpano. Tilavuudeltaan
suuria tuotteita, esimerkiksi lannoitteita, kuljetetaan ja myydään usein suuria määriä
kerrallaan, ja siksi niitä on helpompi havaita ja valvoa. Joidenkin tuotteiden myyntimäärät ja
koko ovat pieniä, minkä vuoksi niiden pysäyttäminen on vaikeampaa, kun niitä kuljetetaan
Eurooppaan ja Euroopan sisällä. Ongelman ratkaisemiseksi lainvalvonta- ja
tulliviranomaiset pyrkivät tunnistamaan entistä paremmin laittomaan hankintaan ja
hallussapitoon liittyviä tapauksia esimerkiksi lisäämällä viranomaisten välistä yhteistyötä ja
vaihtamalla tietoja EU:n tasolla.
Erityisesti vähittäiskaupan alalla toimiville talouden toimijoille suurin haaste on ollut
tunnistaa tuotteet, jotka kuuluvat asetuksen soveltamisalaan. Rajoitettuja räjähteiden
lähtöaineita sisältävät tuotteet on varustettava asianmukaisin merkinnöin. Ellei sitä tehdä
toimitusketjun alkuvaiheessa, vähittäistason toimijoiden on vaikea asianmukaisesti todentaa,
että niihin on kiinnitetty tarvittava merkintä ja rajoitusta on sovellettava. Lisäksi niitä
asetuksen liitteessä II mainittuja räjähteiden lähtöaineita, joita ei ole rajoitettu, ei tarvitse
merkitä. Talouden toimijoilta menee huomattavan paljon aikaa huolta aiheuttavien
tuotteiden tunnistamiseen ja työntekijöiden asianmukaiseen kouluttamiseen erityisesti
silloin, jos henkilöstön vaihtuvuus on suuri.
Talouden toimijat, jotka harjoittavat EU:n sisärajat ylittävää liiketoimintaa, joutuvat
mukautumaan kunkin jäsenvaltion erilaisten järjestelmien erityispiirteisiin. Asetus sallii
jäsenvaltioiden viranomaisten määritellä asetuksen soveltamista koskevat keskeiset
näkökohdat omalla alueellaan. Talouden toimijoiden on siksi tiedettävä, minkä tyyppistä
järjestelmää tuotteen kohdejäsenvaltio soveltaa, ja sen mukaan rekisteröitävä myynti,
tarkistettava lupa tai kiellettävä myynti. Joillakin yrityksillä on vankat sisäiset
asianmukaisen huolellisuuden järjestelmät (due diligence), jotka helpottavat monimutkaisten
sääntelykehysten mukaisesti toimimista. Pienillä yrityksillä tähän prosessiin menee
kuitenkin paljon aikaa, koska niillä ei useinkaan ole tällaisia järjestelmiä.
Sekä tavallisille kansalaisille että muun tyyppisille loppukäyttäjille tuotteita myyvät
talouden toimijat ovat ilmoittaneet, että on vaikeaa arvioida kohtuullisella varmuudella,
6
toimiiko rajoitetun aineen ostaja tarkoituksessa, joka liittyy hänen elinkeino-, liike- tai
ammattitoimintaansa, vai jossakin muussa tarkoituksessa. Asetuksessahan ei tarkenneta,
millä perusteilla ammattimaisuus on arvioitava tai ammattia koskevat asiakirjat tarkistettava.
Harkinta jää tällöin jäsenvaltion viranomaisille, ja siksi kriteerit voivat olla erilaisia eri
alueilla.
Komission jatkuvana haasteena on pysyä turvallisuusuhkia koskevan kehityksen tasalla.
Pyrkiessään mukauttamaan asetusta uusien kemiallisten aineiden tai lueteltujen aineiden
uusien pitoisuuksien käytön mukaiseksi komissio on jäsenvaltioilta saamiensa tietojen
varassa. SCP:n johdolla vuonna 2016 tehty työ johti siihen, että liitteeseen II lisättiin kolme
vaarallista ainetta (ks. 4 jakso).
Edellä mainittuihin haasteisiin vastaaminen on komissiolle ensisijaisen tärkeää. Komissio
aikoo toimia tiiviissä yhteistyössä SCP:n kanssa ja turvautua käytettävissä oleviin
työkaluihin, kuten säädöksiin, ohjeasiakirjoihin ja käytännön tukeen, parantaakseen
jäsenvaltioiden viranomaisten ja talouden toimijoiden mahdollisuuksia suorittaa tehtävänsä
täysin luotettavasti.
3.2.
Järjestelmän
toteutettavuus
tiukentamisen
ja
yhdenmukaistamisen
suotavuus
ja
Se, että terroristit käyttävät omatekoisten räjähteiden valmistamiseen kemiallisia
lähtöaineita, on edelleen suuri ja jatkuvasti muuttuva turvallisuusuhka. Komission mielestä
on ensiarvoisen tärkeää nykyisten säännösten täysimääräisen täytäntöönpanon ohella pohtia,
millä toimenpiteillä järjestelmää voitaisiin tulevaisuudessa lujittaa 9.
Asetukseen tehtävät muutokset voivat aiheuttaa lisärasitteita viranomaisille, talouden
toimijoille ja kuluttajille. Tavoitteisiin nähden kohtuuttomien rasitteiden välttämiseksi
komissio aikoo vuonna 2017 arvioida kaikkien sidosryhmien osalta, mitkä ovat
toimenpiteiden vaikutukset, kustannukset ja hyödyt ja voidaanko toimenpiteitä
yksinkertaistaa, kun toimenpiteiden tavoitteet ovat seuraavat:
− tiukentaa rajoituksia ja valvontaa lisäämällä asetuksen soveltamisalaan huolta
aiheuttavia uusia aineita ja vahvistamalla entisestään rajoituksia niiden aineiden
osalta, joihin jo kohdistuu rajoituksia;
− parantaa jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten mahdollisuuksia valvoa
räjähteiden lähtöaineiden myyntiä ja hallussapitoa. Toimivaltaisten
viranomaisten on tiedettävä, ketkä talouden toimijat asettavat räjähteiden lähtöaineita
saataville markkinoilla ja ketkä yksityishenkilöt hankkivat, pitävät hallussaan ja
käyttävät rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita. Yksityishenkilöissä on tavallisia
kansalaisia, mutta myös niitä, jotka toimivat ammattitoimintaansa liittyvässä
tarkoituksessa. Komissio ottaa tavoitteen huomioon ja tutkii, millaisia vaikutuksia on
esimerkiksi sillä, että talouden toimijoiden on kirjauduttava oman toimivaltaisen
viranomaisensa rekisteriin ja ilmoitettava liiketoimensa säännöllisesti toimivaltaisille
viranomaisille. Lisäksi komissio tarkastelee lupia varten luotavien yhteisten
kriteerien vaikutusta. Kriteerien avulla on tarkoitus yhdenmukaistaa lupien
myöntämis- ja epäämisehtoja ja helpottaa vastavuoroista tunnustamista
jäsenvaltioiden välillä;
9
COM(2015) 624 final.
7
− parantaa
jäsenvaltioiden
toimivaltaisten
viranomaisten
ja
lainvalvontaviranomaisten mahdollisuuksia havaita ja tutkia mahdollisesti
asetuksen vastaisia tapauksia. Komissio harkitsee toimenpiteitä, joilla voidaan
vahvistaa järjestelmää, jonka avulla voi ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista ja
huomattavista varkauksista ja katoamisista. Keinona on esimerkiksi rajat ylittävää
merkitystä sisältävän tiedon jakamisen varmistaminen. Lisäksi komissio harkitsee
järjestelmää vahvistavia toimenpiteitä siltä osin kuin kyse on räjähteiden
lähtöaineiden tuonnista kolmansista maista ja tulliviranomaisten operatiivisesta
asemasta unionin ulkorajoilla;
− parantaa toimitusketjuun kuuluvien talouden toimijoiden valmiuksia. Komissio
harkitsee toimenpiteitä, joilla parannetaan kemian alan ja vähittäiskaupan
toimitusketjun tiedonvälitystä, esimerkiksi arvioimalla uudelleen asetuksessa olevan
merkintää koskevan säännöksen. Komissio pyrkii vähentämään talouden toimijoihin
kohdistuvaa oikeudellista epävarmuutta aina, kun se on mahdollista.
Lisäksi komissio tarkastelee uudelleen ammoniumnitraattia koskevien säännösten siirtämistä
REACH-asetuksesta (EY) N:o 1907/2006) 10 kyseessä olevaan asetukseen 11. Kuten
ensimmäisessä raportissa etenemisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia 12 on
mainittu, komissio tarkastelee myös sellaisten EU:n rahoittamien tutkimushankkeiden
tuloksia, joiden avulla omatekoisten räjähteiden aiheuttamaa uhkaa voidaan vähentää
esimerkiksi neutraloimalla tiettyjen aineiden ja tuotteiden räjähdysominaisuuksia.
Komissio harkitsee myös muita kuin lainsäädännöllisiä toimia, joiden avulla järjestelmää
voidaan vahvistaa entisestään. Niihin kuuluvat Europolin roolin vahvistaminen, tilapäisen
työryhmän perustaminen SCP:hen käsittelemään erityisiä haasteita (esimerkiksi
verkkomyynnin saatavuutta ja valvontaa sekä tullin roolia), avustaminen kansallisten
yhteyspisteiden kokousten järjestämisessä ja aluetason yhteistyön parantamiseksi tehtävän
työn tukeminen.
3.3.
Asetuksen soveltamisalan ammattikäyttäjiin laajentamisen suotavuus ja
toteutettavuus
Asetuksessa säädettyjä rajoituksia sovelletaan vain ”yleisön edustajiin”. Henkilö, joka toimii
tarkoituksessa, joka liittyy hänen elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaansa (yleensä
käytetään nimitystä ”ammattikäyttäjä”), voi edelleen vapaasti hankkia rajoitettuja
räjähteiden lähtöaineita.
Poikkeuksen myöntäminen ammattikäyttäjille johtuu siitä, että 1) tämän tyyppisen käyttäjän
ei oleteta käyttävän räjähteiden lähtöaineita laittomasti omatekoisten räjähteiden
valmistukseen, ja/tai siitä, että 2) talouden toimijoille katsotaan aiheutuvan kohtuuttomia
rasitteita, jos rajoitukset ulotetaan koskemaan myös tätä käyttäjätyyppiä.
Komission mielestä ammattikäyttäjien vapauttaminen asetuksessa säädetyistä rajoituksista
voi kuitenkin olla aukko turvallisuudessa. Tämän vuoksi komissio tutkii, mitä vaikutusta
olisi uusilla toimenpiteillä, jotka koskisivat asetuksen soveltamisalan laajentamista
ammattikäyttäjiin, ja tarkastelee perusteellisesti siitä talouden toimijoille aiheutuvia
rasitteita. Talouden toimijat voivat esimerkiksi joutua rekisteröimään kaikki liiketoimet,
10
EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
Komission näkemyksiä siirrosta edellytetään asetuksen 18 artiklan 2 kohdassa, ja ne esitettiin asiakirjassa
COM(2015) 122 final.
12
COM(2016) 670 final.
11
8
joissa on mukana ammattikäyttäjiä, ja pitämään rekisterin saatavilla toimivaltaisten
viranomaisten tarkastusta varten.
Edellä
mainitut
toimenpiteet
antaisivat
toimivaltaisille
viranomaisille
ja
lainvalvontaviranomaisille paremman kuvan siitä, kuka hankkii ja mitä lähtöaineita ja mihin
tarkoitukseen niitä hankitaan. Niiden avulla olisi myös helpompi tutkia väitettyjä
väärinkäyttötapauksia jo varhaisessa vaiheessa ja nostaa syytteitä.
Komissio aikoo myös ottaa käyttöön yhdenmukaisen ”ammattikäyttäjää” koskevan
määritelmän ja yhteiset kriteerit sen määrittämiseksi, millä perusteilla ammattimaisuus on
arvioitava tai ammattia koskevat asiakirjat tarkistettava.
3.4. Suotavuus ja toteutettavuus sisällyttää muita kuin luokiteltuja räjähteiden
lähtöaineita säännöksiin, jotka koskevat epäilyttävistä liiketoimista, katoamisista ja
varkauksista ilmoittamista
Komissio ei suunnittele epäilyttävistä liiketoimista, katoamisista ja varkauksista
ilmoittamista koskevien säännösten soveltamista yleiseen luokkaan ”muut kuin luokitellut
räjähteiden lähtöaineet”. Se aiheuttaisi kohtuutonta rasitetta ja perusteetonta epävarmuutta
talouden toimijoille, jotka eivät välttämättä tiedä, mitä kemiallisia aineita milloinkin saa
käyttää räjähteiden lähtöaineina.
Komissio pitää kuitenkin erittäin tärkeänä, että liitettä II päivitetään aina tarvittaessa
lisäämällä siihen tiettyjä aineita, jotka voivat räjähteiden lähtöaineina uhata turvallisuutta, ja
on tässä asiassa jo käyttänyt sille siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä (ks. 4 jakso).
Lisäksi komissio aikoo arvioida, olisiko liitteeseen II lisättävä aineluokkia. Se aikoo
esimerkiksi arvioida, mikä vaikutus (myös talouden näkökulmasta) on sillä, jos asetukseen
lisätään kaikki lueteltujen nitraattisuolojen hydraatit samalla tavoin kuin asetuksessa
(EY) N:o 273/2004 on tehty huumausaineiden lähtöaineiden suolojen osalta 13 sekä kaikki
paljon typpeä sisältävät lannoitteet.
Edellä mainitut lisäykset korjaisivat asetuksen nykyisiä puutteita. Ne saattavat myös
helpottaa talouden toimijoiden työtä, koska huolta aiheuttavien aineiden tunnistamista
koskevat oppaat selkeytyvät. Komissio aikoo kuitenkin ennen ehdotuksen hyväksymistä
arvioida tarkkaan, miten lisäykset vaikuttavat toimitusketjuun.
4.
DELEGOITUJEN SÄÄDÖSTEN ANTAMISVALLAN KÄYTTÄMINEN
Asetuksen 12 artiklan mukaisesti komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä
liitteessä I olevien raja-arvojen muuttamiseksi siinä määrin kuin se on tarpeen räjähteiden
lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuneen kehityksen ottamiseksi
huomioon tai tutkimuksen ja testauksen perusteella. Se voi myös antaa delegoituja säädöksiä
liitteen II muuttamiseksi lisäämällä siihen uusia aineita, jos se on tarpeen räjähteiden
lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuneen kehityksen ottamiseksi
huomioon.
Komissio käytti delegoitujen säädösten
liitteeseen II kolme ainetta seuraavasti:
antamisvaltaansa
13
vuonna 2016
lisäämällä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 273/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004,
huumausaineiden lähtöaineista, EUVL L 47, 18.2.2004, s. 1.
9
•
komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
•
komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
•
komission delegoitu asetus (EU) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 98/2013 muuttamisesta alumiinijauheen lisäämiseksi liitteessä II olevaan
räjähteiden lähtöaineiden luetteloon 14
N:o 98/2013 muuttamisesta magnesiumnitraatti heksahydraatin lisäämiseksi
liitteessä II olevaan räjähteiden lähtöaineiden luetteloon 15
N:o 98/2013 muuttamisesta magnesiumjauheen lisäämiseksi liitteessä II olevaan
räjähteiden lähtöaineiden luetteloon 16.
Ehdotukset SCP:lle edellä mainittujen aineiden lisäämisestä liitteeseen II tulivat
jäsenvaltioilta. Delegoituja säädöksiä valmistellessaan komissio kuuli kaikkia
asiaankuuluvia sidosryhmiä, erityisesti kemianteollisuutta ja vähittäiskaupan alaa, asetuksen
vaatimusten mukaisesti ja esitti analyysin, jossa osoitettiin, etteivät lisäykset aiheuta
kohtuuttomia rasitteita talouden toimijoille tai kuluttajille. SCP:n jäsenet ja tarkkailijat
keskustelivat lisäyksistä, ja niitä kannatettiin laajasti. Komissio järjesti delegoitujen
säädösten luonnoksista myös julkisen kuulemisen ennen säädösten antamista 17. Komissio
varmisti kaikissa menettely- ja päätöksentekovaiheissa, että asiaankuuluvat asiakirjat
toimitettiin oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tämän kertomuksen kattaman kauden aikana komissio ei ole käyttänyt delegoitua valtaansa
muuttaakseen liitteessä I olevia raja-arvoja.
Vaikka komissio ei ole tänä aikana havainnutkaan lisää aineita, joista olisi ilmoitettava, eikä
rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita, joiden raja-arvoa olisi muutettava, se voi olla tarpeen
tulevaisuudessa, ja tällöin asiaan on puututtava nopeasti delegoiduilla säädöksillä yleisen
turvallisuuden takaamiseksi. Tämän vuoksi komissio on sitä mieltä, että sille asetuksessa
siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä olisi jatkettava ilman eri toimenpiteitä viideksi
vuodeksi asetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
5.
PÄÄTELMÄT
Asetuksen (EU) N:o 98/2013 voimaantulo on vaikeuttanut sellaisten räjähteiden
lähtöaineiden saantia, joita voidaan käyttää väärin omatekoisten räjähteiden valmistukseen,
koska asetukseen sisältyy rajoituksia ja valvontatoimia, jotka koskevat tärkeimpiä huolta
aiheuttavia aineita. Omatekoiset räjähteet ovat kuitenkin edelleen suuri ja yhä paheneva
turvallisuusuhka. Euroopan kansalaiset ja asukkaat odottavat unionilta, jossa ihmiset, tavarat
ja palvelut liikkuvat vapaasti, EU:n tason toimia terrorismin torjumiseksi. Tämän vuoksi
komission, jäsenvaltioiden ja räjähteiden lähtöaineiden toimitusketjun on yhdessä
tehostettava toimiaan nykyisten säännösten täysmääräisen täytäntöönpanon varmistamiseksi
ja määritettävä toimenpiteet ja toimet, joilla omatekoisiin räjähteisiin liittyvää järjestelmää
voidaan tulevaisuudessa lujittaa.
Komissio on tiiviissä yhteistyössä SCP:n kanssa jo aloittanut asetuksen tarkistamisen
lisäämällä liitteeseen II kolme räjähteiden lähtöainetta. Tämä on tärkeä askel vaarallisten
14
C(2016) 7647 final.
C(2016) 7650 final.
16
C(2016) 7657 final.
17
Osana paremman sääntelyn agendaansa komissio toivoo yleisöltä palautetta lainsäädäntöluonnoksiin, jotka
on julkaistu osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/index_fi
15
10
aineiden valvonnan parantamiseksi. Kokemukset, joita toimenpiteiden käytännön
toteutuksesta on saatu 2. syyskuuta 2014 lähtien, sekä tilanteen kehitys pakottavat kuitenkin
harkitsemaan, olisiko asetukseen tehtävä lisää muutoksia, jotka parantavat rajoitusten ja
tarkastusten toteuttamiseen ja niiden noudattamisen valvomiseen osallistuvien toimijoiden
valmiuksia. Komissio ottaa huomioon tämän tavoitteen ja arvioi huolellisesti useiden
lähitulevaisuudessa mahdollisesti ehdotettavien toimenpiteiden vaikutukset.
11