Parent Guardian Refusal for Statewide Participation Form_Oromo

Seerri Minnesota, kutaa 120B.31, gadi bu’ee 4a commissioner’n barnoota akka unka yks form maxxansiisee yks qopheesse,
yoo maatiin/bakka bu’oon maatii barattoonni isanii Qorannaa Guutummaa State qophaa’ee kennamu keessatti qooda akka
hinfudhanne didan unka kana akka guutan irraa eegama. Waajjirri naanoo mana barumsaa keessaniis odeeffannoo itti
dabalata gaafachuu hinmala.
Qorannaa Guutummaa State Keessatti Geggeeffamu Barattoonni Akka
Qooda Keessatti Hinfudhanne Diddaa Maatii/Bakka Bu’oota Maatii
Qorannaa Guutummaa State keessatti geggeeffamu keessatti akka qooda hinfudhanne yoo barbaadan unka kun
maatii/bakka bu’aa maatiitiin guutamee mana barumsaa barataa sanaatti deebi’uu qaba.
Karoora Waajjira Naannoo Mana Barnootaa keessan akka gaaritti deggeruu dhaaf unka kanaa gadi jiru guutaatii Amajii 15 kan
bara barumsaa keessa jirtanii fuula mana barumsaa ijoollee keessanitti deebisaa. Barattoota erga yeroon qorannaa darbee
booddee galmaa’aniif, erga mana barumsaa galanii booda guyyaa kudha shan gidduutti galchaa. Maatii/bakka bu’oon wagga
waggaan akka barataan isaanii Guutummaa State’n kan kennamu qorannaa keessatti qooda hinfudhanne yoo diduu
barbaadan wagga waggaan unka sana guutanii galchuu qabu.
Guyyaa
(Unka yks form kun bara mana barumsaa 20
hamma 20
duwwaa dhaaf hojjeta.)
Maqaa barataa (barattuu) isa jalqabaa kan seeraan ittin beekamu
Maqaa barataa (tu) kan giddu kan seeraan beekame (initial)
Maqaa barataa (tu) maqaa isa dhuma kan seeraan beekame
Guyyaa dhalootaa
Naannoo/mana barumsaa barataa sana
Kutaa
Adaraa odeeffannoo waa’ee Qorannaa Guutummaa State argachuu keessan milikkita iddoo kenname kanatti godhaa.
Odeeffannoo waa’ee qorannaa state guutummaa keessatti kennamu argadheera, garuu akka barataan koo keessatti
qooda hinfudhanne fo’adheera. MDE’n maatii/bakka bu’oo maatiif Qorannaa Guutummaa State keessatti kennamu
irratti yaada isaan gargaaru/ittin geggeefaman websitii MDE irra kaa’eera (Students and Families > Statewide Testing).
Sababii diddaa, maaliif akkan dide: _____________________________________________________
____________________________________________________________
Adaraa barataan keessan bara kana kan kennamu Qorannaa Guutummaa State isa kam keessatti qooda akka hinfudhanne
tuquu dhaan agarsiisa:
MCA/MTAS Dubbisuu
MCA/MTAS Science
MCA/MTAS Herrega
ACCESS yks ACCESS, ELLs kan biraa
Unka kana mallatteesuu dhan mucaan/barataan koo mana barumsaa isaa keessatti hammam yks akkam hojjetaa akka jiru
kanan irraa baru odeeffannoo gatii qabeessa akkan hinarganne naa gala. Itti dabalees keessatti qooda fudhachuu dhiisuu
dhaan manni barnootaa fi naannoo mana barnootaa, akkasumas State’n qabeenya jiru walqixxeetti hojii mana barnootaaf
hiruuf tattaafii inni godhu irrattis dhibbaa akka fiduu naa gala.
Maatii/Bakka bu’aa maatii (maqaa)
Mallattessa maatii/Bakka bu’aa maatii
To be completed by
school or district staff
Student ID or MARSS Number
Parent Guardian Refusal for Statewide Participation Form_Oromo