Selvityslomake - Suomi

SELVITYS AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ
REDOVISNING ÖVER ANVÄNDNING AV BIDRAG
ACCOUNT FOR THE USE OF THE GRANT
Avustus myönnetty (pvm) / Bidraget beviljat (datum) / The grant was given (date)
Avustuksen saaja / Bidragets mottagare / Recipient of the grant
Avustuksen kohde / Bidragets syfte / Purpose of the grant
Avustuksen määrä / Bidragets belopp / Amount of the grant
Avustuksen käyttö / Bidraget har brukats till / The grant has been used for
Selvitys hankkeen muusta rahoituksesta / Redovisning för projektets övriga finansiering /
Account for the additional financing of the project
Yhteyshenkilö / Kontaktperson / Contact person
Osoite / Adress / Address
Puhelin / Telefon / Telephone
Sähköposti / E-post / Email
Faksi /Telefax
www
Päivämäärä ja allekirjoitus / Datum och underskrift / Date and signature
Liitteet / Bilagor / Enclosures (tositteet / betalnings kvitto / proof of payment)