6570/17 ADD 1 COR 1 team/MMY/si 1 DRI Oikaistaan asiakirjan ST

Euroopan unionin
neuvosto
Bryssel, 2. maaliskuuta 2017
(OR. en)
6570/17
ADD 1 COR 1
Toimielinten välinen asia:
2015/0307 (COD)
CODEC 245
FRONT 91
VISA 75
SIRIS 35
COMIX 144
ILMOITUS: I/A-KOHTA
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Neuvoston pääsihteeristö
Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto
Asia:
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU)
2016/399 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse asiaankuuluvien
tietokantojen käyttöön perustuvien tarkastusten vahvistamisesta ulkorajoilla
– Säädöksen hyväksyminen (LS + L)
= Lausumat
Oikaistaan asiakirjan ST 6570/17 ADD 1 sivulla 2 oleva alaviite 1 seuraavasti:
"1
Tilastotietoja: Vuonna 2015 Schengen-alueen ulkorajan ylitti 60 906 914 matkustajaa, joista
48 792 665 oli EU:n kansalaisia; vuoden 2016 alkupuolisko: 26 842 855 matkustajaa, joista
21 385 972 oli EU:n kansalaisia."
6570/17 ADD 1 COR 1
team/MMY/si
DRI
1
FI