Valintaesitys - Pohjois

Hakemusnumero: 303883
Hankkeen nimi: Silmälääkekehityksen yksikön investointihanke
1 (2)
Valintaesitys
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Hankkeen julkinen nimi
Silmälääkekehityksen yksikön investointihanke
Hakemusnumero
Kokouksen päivämäärä
303883
Saapumispäivämäärä
Diaarinumero
16.2.2017
EURA 2014/4966/09 02 01 01/2017/PSL
Käsittelijä
Viranomainen
Soile Juuti
Pohjois-Savon liitto
Hakijan virallinen nimi
Itä-Suomen yliopisto
Toimintalinja
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Tukimuoto
Alkamispäivämäärä
Päättymispäivämäärä
1.9.2017
31.8.2019
Hankkeen sisältö
Näkövammaisuus ja sokeus ovat kasvava ongelma ikääntyvissä väestöissä eikä useimpiin silmätauteihin ole toimivia
lääkehoitoja. Koska potilaiden määrä kasvaa nopeasti (satoja miljoonia globaalisti vuonna 2040), silmälääkkeiden
kehitys on houkutteleva liiketoiminnalle, mitä osoittaa useiden suurten lääketehtaiden aktivoituminen tällä alalla viime
vuosina (mm. Roche, Bayer). Itä-Suomen yliopistossa on silmätautien ja lääkekehityksen alalla kansainvälisestikin
vahva osaaminen, joka on verkottunut vahvasti yritysmaailman ja lääkeviranomaisten kanssa kansallisesti ja
globaalisti. Tässä hankkeessa luodaan alalle yksikkö erityisesti yritysyhteistyötä varten.
Tässä hankkeessa hankitaan silmälääkekehityksen yksikön laitteet erityisesti silmälääkkeiden vaikutusten ja haittojen
arviointiin ja lääkepitoisuuksien mittaamiseen. Hankkeessa käytetään yliopiston ja yritysmaailman asiantuntijoita
apuna. Hankkeen päätyttyä yksikön toiminta on saatu hyvin käyntiin ja toiminta jatkuu sen jälkeen itsensä kannattaen.
Kehityshankkeessa luotava yksikkö edesauttaa yritysyhteistyötä ja yritysten toimintaedellytyksiä Kuopion alueella.
Hankkeen avulla saadaan Kuopioon projekteja, työpaikkoja ja resursseja silmälääkekehitykseen liittyen. Hanketta
tukee yli 10 suomalaista ja kansainvälistä yritystä, joista 5 antaa rahallista tukea hankkeelle. Tämä osoittaa laajaa
kiinnostusta ja luottamusta kuopiolaiseen silmälääkeosaamiseen. Tälle alalle ei ole aiemmin haettu EAKR rahoitusta.
Silmälääketutkimus on yksi Itä-Suomen yliopiston strategisista painoaloista ja alan tutkimus on vahvasti verkottunut
kansainvälisesti. Myös hankkeen välilliset aluevaikutukset ovat merkittäviä: alueen kansallinen ja kansainvälinen
houkuttavuus kasvaa, ala houkuttelee ja työllistää Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita, luo pohjaa uusien yritysten
synnylle ja parantaa Kuopion kansainvälistä kilpailukykyä tällä alalla.
Tulostettu 24.2.2017 11:22:18
EURA 2014 -järjestelmä
Hakemusnumero: 303883
Hankkeen nimi: Silmälääkekehityksen yksikön investointihanke
ý
¨
Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle
Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle
2 (2)
¨
Hankkeen toiminta on valtakunnallista
Maakunnat
Pohjois-Savo
Seutukunnat
Kuopion
Kunnat
Kuopio
Lisätietoja hakemuksesta
Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
4 Matkakustannukset
5 Kone- ja laiteinvestoinnit
6 Rakennukset ja maa-alueet
7 Muut kustannukset
8 Välilliset kustannukset
Kustannukset yhteensä
9 Tulot
Yhteensä €
0
0
0
0
500 000
0
0
0
500 000
0
Rahoitus
Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus
350 000
0
110 327
39 673
70
0
22,1
7,9
100
Nettokustannukset yhteensä
500 000
Rahoitus yhteensä
500 000
Kustannusarvio yhteensä
500 000
Rahoitussuunnitelma
yhteensä
500 000
Rahoittajan arvio hankkeesta
Rahoittajan esitys
Rahoittajan esitys
¨ Hakemus esitetään hyväksyttäväksi
¨ Hakemus esitetään hylättäväksi
Ratkaisun mahdolliset perustelut ja jatkotoimenpiteet
Tulostettu 24.2.2017 11:22:18
EURA 2014 -järjestelmä