Maakunnan ja kuntien välinen yhteistyö-miten varmistetaan

Maakunnan ja kuntien välinen yhteistyö-miten
varmistetaan paikallisen kasvun ja
työllisyyden positiivinen kehitys
maakuntauudistuksessa?
Muutosjohtaja, Elsa Paronen
Pohjois-Savon Työ-ja elinkeinotoimiston
johtaja, Soile Lahti
Miksi ja mitä tavoitellaan?
Maakunta 2023 -visio
Palvelut sovitetaan
asukkaiden tarpeen
mukaisiksi
kokonaisuuksiksi
Monipuolinen
palvelurakenne ja
ammattitaitoinen
henkilöstö asukkaan
hyvinvoinnin
tukena
Asukkaille sujuvia palveluja
yhdenvertaisesti järkevin
kustannuksin ja vaikuttava
julkinen hallinto
Asukkaat
vaikuttavat ja
valitsevat
Palvelut tarjotaan
fiksusti ja rahat
riittävät
Työ- ja
elinkeinopalvelut
Sosiaalija terveydenhuolto
Ympäristöterveydenhuolto
Maakunnan keskeiset tehtävät
Aluekehittäminen
Liikennejärjestelmäsuunnittelu
Maaseudun
kehittäminen
ja lomituspalvelut
Pelastustoimi
ja
varautuminen
Valtakunnallinen valmistelu
•
•
•
•
•
Kaksi peruslakia eduskuntakäsittelyyn, HE viimeistään 2.3.2017
– Maakuntalaki ja sote-järjestämislaki
Valinnanvapauslaki lausunnolla, HE eduskuntaan huhtitoukokuussa
– HUOM! Asiakkaan valinnanvapauteen liittyvä
rekisteröntivalmius oltava 1.11.2018
– Vaikuttaa valmisteluaikatauluun ja toiminnan valmiuteen
Kasvupalvelulaki lausunnolla helmi-maaliskuu 2017
Maa- ja metsätalous- ja ympäristöministeriön lait lausunnolle
maaliskuun lopussa 2017
Väliaikaishallinnon ja valmistelun 2018 resursointi valmistelussa
Maakuntavaltuusto ja - hallitus
Väliaikaishallinto 1.7. 2017 (& valmisteluryhmä
laajennettuna yhteistoiminta-alueilla)
VISIO JA STRATEGIA
Maakuntauudistus,
esivalmistelun valmisteluryhmä
1.7. saakka
Ympärist
öpoliittin
en
työryhmä
,&
ohjelma
Työvaliokunta
-
Strategiaryhmä,
Valmistelun strategia ja
muutosvisio 2023
ALUEKEHITTÄMINEN, ryhmät
Palvelustrategiat, johdettuna visiosta & strategiasta
sekä ympäristöpoliittisesta ohjelmasta ja KTKohjelmasta
SOTE-uudistus, ohjaus- ja
seurantaryhmä 1.7. saakka
KTKohjelmaa
valmistelevat
tahot
Johtotiimi
SOTE -ryhmät
- Palvelustrategiat
Sote strategia
Maakuntauudistuksen ja SOTEuudistuksen yhteiset tehtävät
Ympäristöterveydenhuolto
Alueiden
käyttö
Palvelumalli
ja toimipisteverkosto
Järjestäminen
Vesivarat
Kalatalous
Hallinto- ja
johtamisjärjestelmä
Taloushallinto
Maakunnan
palvelut
Yritykset
Henkilöstö
Maatalousyritykset
Kansalaiset
Ikääntyneiden
palvelut
I&O
Yhteisöt
Turvallisuus , varautuminen
ja ensihoito
Erityishuoltopiiri selvittely
Maakunnan
SOTE palvelut
Viestintä
ICT ja Digi
Tie- ja
liikenne
Liikelaitoksen
valmistelu
Ylimaakunnallinen
yhteistyö
HYTE
Yhteistyöpinnat
TAHE -palvelukeskus
ICT -palvelukeskus
Maakuntien
tilakeskus
Yhteiset ja
työikäisten
palvelut
Lasten,
nuorten ja
perheiden
palvelut
LAPE
Maakuntauudistuksen esivalmistelu
•
Esivalmistelusta vastannut: valmisteluryhmä, työvaliokunta ja 16 alatyöryhmää
•
Alatyöryhmät toteuttaneet I –vaiheen tehtäväksi annon:
• Kuvata nykytilan organisaatio, henkilöstö, asiakkuudet, keskeisimmät
kehityspaineet ja tahot, joita toivotaan kuultavan prosessin kuluessa
•
Alkutilanteen raportti laadittu, kuntakierrokset (päättäjät ja viranhaltijat) tammihelmikuun aikana, www.pohjoissavo2019.fi
RoadShow yhteistyössä PoSoTen kanssa (kansalaiset) aloitetaan Tammikuussa
2017, Toukokuun toriturnee
•
Kansalaiset
Työnvälitys ja osaamisen kehittäminen –palvelukokonaisuus: Pohjois-Savon TE-toimisto
•
Selkeä tehtäväkenttä ja toiminnallinen kokonaisuus, joka on sellaisenaan siirtymässä
perustettavaan maakuntaan. Palvelut on hahmotettavissa kokonaisuuksina ja myös yksittäisinä
palveluina.
Henkilöliikennepalvelut: Pohjois-Savon ELY-keskus, L-vastuualue, sekä Matkojen
yhdistelykeskus (MYK)
•
•
Tehtäväkenttä sinänsä selkeä, mutta MYK on kuntien sopimusperusteista yhteistoimintaa, jota
hallinnoi Kuopion kaupunki, se ei kuuluu lain nojalla maakuntahallintoon siirrettäviin tehtäviin.
Toiminnassa mukana olevia kuntia ovat Kuopion lisäksi Leppävirta, Pielavesi, Siilinjärvi,
Tuusniemi ja Varkaus.
Palveluiden jaottelu kansalaisille suunnattuihin palvelukokonaiskuuksiin tai –tuotteisiin edellyttää
jatkotyötä, sillä toiminta hahmottunut lähinnä järjestämistehtävien kautta.
Maahanmuuttajien kotoutuminen
•
Tehtäväkokonaisuus prosessinomainen, jossa ELYn tehtävä pääasiassa koordinointi- ja
järjestämistehtävä, asiakasrajanpinnassa toimijoita on useita ja toimintaa ohjataan
valtakunnantasoisesti.
Kansalaiset
Muutospaineet ja kehitystehtävät
Työnvälitys ja osaamisen kehittäminen
•
Kasvupalvelulainsäädäntö tuo hallinnollisen uudelleenorganisoitumisen rinnalle systeemisen
kokonaisuudistuksen – markkina avautuu ja kilpailullinen monituottajamalli toiminnan lähtökohdaksi
•
Joustavampi rakenne, ketterä ja asiakaslähtöinen palveluportfoliokehitys, digitaalisten ja sähköisten
palveluiden lisäksi lähipalveluina tuotettavien palveluiden saatavuus
Henkilöliikenne
•
Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten yhdistämisen kautta asiakastarpeet huomioiva ja tehokkaammat
henkilöliikennepalvelut maakunnassa. Toimivaltaisen viranomaisen määrittely?
•
Useiden eri lippu- ja maksujärjestelmien yhteiskäyttöisyys
•
Pohjois-Savon MYK:ssa sekä toiminnan sisäinen kehittäminen (tietojärjestelmän modernisointi) että
matkojenyhdistelyn maantieteellinen laajeneminen koskemaan koko Pohjois-Savon maakuntaa. Selvittää
asiakkaan ja toiminnan vaikuttavuuden näkökulmista edellytyksiä, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja
MYK:in toiminnan organisoimiselle perustettavaan Pohjois-Savon maakuntaan.
Maahanmuuttajien kotoutuminen
•
Haasteena maahanmuuttajien työllistyminen ja yrittäjyyden edistäminen
•
Riskinä yhtäkkinen, laajamittainen maahantulo
Hyvinvoinnin ja
terveyden
edistäminen
Elinvoima ja työllisyys
Asuminen ja
ympäristö
Muut
Yhteistyöpintojen
tunnistaminen
muilta
alatyöryhmiltä
Maakuntien välinen
yhteistyö
Yhteistyöpinnat,
jotka johtavat
sopimukseen kunnan
ja maakunnan välillä
Paikallisten yritysten
tietoisuuden ylläpito
tarjouskilpailuissa
maakunnalle
tuotettavissa
palveluissa
Yhteistyöpinnat
Muutospaineet ja kehitystehtävät
•
Sopimukset kunta-maakunta, maakunta-maakunta, maakunta-valtio
•
Valtakunnan tason ja maakunnan tason lakiin perustuva säätely ja ohjaus ylhäältä
•
Erot kuntien resursseissa
•
Kuntien elinkeinopalveluyhteistyön vähäisyys
ASIAKAS




Yksityishenkilö
Yhteisö
Yritys
Muu yhteistyötaho
MAAKUNTAVIRASTON
ASIAKASPALVELU
ASIAKKAALLE ARVOA
TUOTTAVA PALVELU
Asiakkaan
palvelutarve
ja
eri
osa-alueiden
tunnistaminen
/
yhteensovittaminen
ohjaa
kokonaisvaltaiseen onnistuneeseen asiakaspalveluun.
ASIAKKAALLA
PALVELUTARVE
ALUEKEHITYKSEN VUOROVAIKUTUS,
JONKA TAUSTALLA PALVELUN
TEKIJÄT VERKOSTONA (ESIM):
Tunnistettava
mitä kaikkea
palvelua asiakas
voi tarvita
onnistuneeseen
ratkaisuun
– riippumatta
palvelumuodosta
Asiakkuuden
hoito
yhtenäisenä
prosessina. Ei
pompottelua ->
Asiakkuuden
haltuunotto
(kuka vastaa
kokonaisuudesta
kokoaa tiimin /
tietoa jne)
Uudet palvelumallit
Tiedonvaihto
Palveluintegraatio
Yritys-
Kaavoitus-
Tie- ja
liikenne-
Kansalaiset-
Asiakkaan asia
ratkaistu
Asiakas sai sujuvan
ja myönteisen
asiointikokemuksen
Luottamussuhde
asioiden hoidossa
vahvistui
Ympäristö-
Yhteisöt-
Tehtäväksi anto 2 palvelumallit
•
•
Työryhmät mallintavat kolme erilaista mahdollista asiakaspalvelu-/prosessimallia
30.4.2017 mennessä, jotka tulevat myös www.pohjois-savo2019.fi -sivuille
Pääajatuksena, miten toteutetaan palveluintegraatio yhteisissä asiakkuuksissa.
– Vähän tai ei ollenkaan palvelua tarvitseva
• Omatoiminen (Digi)
– Jonkin verran palvelua tarvitseva
• Virtuaalinen (Digi, sähköinen
asiointi/palvelupiste/)
asiakaspalvelu tai –prosessi
– Paljon palvelua tarvitseva
• Fyysinen (Digi, sähköinen asiointi
/palvelupiste, face to face)
Maakunta- ja sote -uudistuksen aikataulu
Uudistuksen onnistumisen avaintekijät
Sitoutuneisuus ja keskinäinen
luottamus kaikkien toimijoiden välillä
Yhteistyö asukkaiden,
päättäjien ja henkilöstön
välillä
Omaehtoisuus ja oman
maakunnan erityispiirteiden
huomiointi
Digitalisaatio, toimintatapojen
uudistaminen ja hyvä
johtaminen
Rohkea ote tulevaisuuteen
Maakunta
voi olla
suuri tai pieni.
Ovathan
valtiotkin.
Kiitos!
www.pohjois-savo2019.fi