markkinointitunnus

VIREILLÄ OLEVA MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS
SKOGSSÄLLSKAPET FINLAND OY AB on valtakirjalla hakenut maisematyölupaa (2017-332)
Greta Mangströmin kuolinpesän puolesta metsänhakkuisiin Smedsinmetsään Henttaan ja
Turunväylän väliselle alueelle. Hakkuita haetaan Sepänkylän kylässä kiinteistöille RN:ot 1:24 ja
3:126 sekä Taavinkylän kylässä kiinteistölle RN:o 2:33.
Kiinteistöt opaskartalla (ei mittakaavaa):
Metsänhakkuita esitetään seitsemälle hakkuukuviolle seuraavasti:
Kuvio 2 (pinta-ala 9,1 ha):
Ylispuiden harvennus. Poistetaan kuuset ja n. 1/3 osa koivuista ja männyistä. Aluspuusto
raivataan hakkuiden jälkeen. Hakkuutähteet kerätään soveltuvin osin. Huomioidaan ja
kehitetään olemassa olevaa ulkoilupolkuverkostoa. Leimattu 66 %
Noin 0,5 ha:n suuruinen osa kuviosta 6 (pinta-ala 1,1 ha):
Suositaan eri-ikäisrakennetta. Poistetaan n. 1/3 ylispuumännyistä ja vanhat kuuset. Tammia
suositaan ja avataan puustoa niiden ympäriltä. Leimattu 77 %
Kuvio 7 (pinta-ala 1,2 ha):
Vaaralliset puut poistetaan. Jätetään harvahko ylispuusto. Koivut ovat pääsääntöisesti pystyyn
kuolleita ja vaarallisia. Puut kehittyvät yhä vaarallisemmiksi vanhetessaan, sillä latvus on
kuivunut. Leimattu 95 %.
Noin 2,6 ha:n suuruinen osa kuviosta 9 (pinta-ala 7,4 ha):
Poistetaan kuuset sekä n. puolet koivuista ja männyistä. Aluspuusto raivataan hakkuiden
jälkeen. Hakkuutähteet poistetaan soveltuvin osin.
Huomioidaan ja kehitetään soveltuvin osin olemassa olevaa ulkoilupolkuverkostoa. Leimattu 60
%.
Kuvio 18 (pinta-ala 1,3 ha):
Poistetaan vanhat ja riskialttiit kuuset. Mäntyjä ja koivuja harvennetaan. Huomioidaan
ulkoilureitistö ja kehitetään sitä soveltuvin osin. Huomioidaan maiseman säilyminen
puustoisena. Leimattu 66%.
Kuvio 19 (pinta-ala 0,6 ha):
Harvennetaan suosien mäntyjä ja koivuja. Lisätään tilaa ja valoa kenttäkerrokseen poistaen
kuusia, kehitetään samalla taimettumista. Leimattu 59 %.
Kuvio 20 (pinta-ala 0,4 ha):
Männikkö harvennetaan. Näin saadaan muodostettua kerrostuneisuutta puustoon. Erittäin tiheä
puusto ja aluskasvillisuus on niukkaa. Kuvio on tärkeä näkö-, melu- ja pölyesteenä. Leimattu 95
%.
Lisäksi alueella suoritetaan metsänhakkuita neljällä hakkuukuviolla, jotka sijoittuvat
alueelle, jolla ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista
toimenpiderajoitusta.
Kuvio 1 (pinta-ala 07 ha):
Puistomaiseksi harvennus. Suositaan eri-ikäisrakennetta. Jätetään vanhoja mäntyjä sekä
nuorta lehtipuustoa. Vanhat vaaralliset puut poistetaan.
Kuvio 3 (pinta-ala 03 ha):
Tienvarsi maisemoidaan. Ylispuustoa harvennetaan reilusti tuulituhojen riskialttius huomioiden.
Suositaan lehtipuustoa ja vanhoja mäntyjä.
Kuvio 16 (pinta-ala 0,4 ha):
Ylispuusto säilytetään, mm. lehtikuusi ja männyt. Nuoren puuston puistomaiseksi harvennus.
Suositaan rauduskoivua.
Kuvio 17 (pinta-ala 3,2 ha):
Poistetaan vanhat ja riskialttiit kuuset. Mäntyjä ja koivuja harvennetaan. Huomioidaan
ulkoilureitistö ja kehitetään sitä soveltuvin osin. Huomioidaan maiseman säilyminen
puustoisena.
Hakkuiden kuviokohtainen kartta (ei mittakaavaa):
KAAVOITUSTILANNE:
Alueella on voimassa mm. Kuurinniityn asemakaavaa, Keskuspuisto I:sen osayleiskaavaa ja
Espoon eteläosien yleiskaavaa.
Lainvoimaisen asemakaavan alueella on aina automaattisesti voimassa maankäyttö- ja
rakennuslain 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, jolloin maisemaa muuttava maarakennus,
puiden kaataminen tai muu vastaava toimenpide on luvanvarainen.
Sekä Keskuspuisto I:sen että Espoon eteläosien yleiskaavan alueella on tietyille
kaavamääräysalueille asetettu kaavamääräyksissä tuo maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n
mukainen toimenpiderajoitus.
Alueella on käynnissä muutaman Suurpellon asemakaavahankkeen suunnittelu.
Alla on kuva lainvoimaisten asema- ja yleiskaavojen yhdistelmästä (ei mittakaavaa). Kuvassa
hakkuukuviot on esitetty punaisella rajauksella. Punainen paksumpi rajaus osoittaa sen osan
Keskuspuisto I:sen osayleiskaavasta, jonka alueella Espoon eteläosien yleiskaava on
oikeusvaikutteinen.
Kuviokohtainen luvanvaraisuus/peruste:
Hakkuukuvio 7 ja osa kuviosta 2 sijoittuvat lainvoimaisen asemakaavan alueelle.
Lainvoimaisen asemakaavan alueella on voimassa MRL 128 §:n toimenpiderajoitus.
Loppuosa hakkuukuviosta 2 sijoittuu Keskuspuisto I osayleiskaavan lähivirkistysalueelle VL-1
ja Espoon eteläosien yleiskaavan virkistysalueelle V. Molemmilla kaavamääräysalueilla on
voimassa MRL 128 §:n toimenpiderajoitus.
Hakkuukuvio 9 sijoittuu osittain Espoon eteläosien yleiskaavan virkistysalueelle V -> MRL 128
§.
Hakkuukuvio 19 sijoittuu Espoon eteläosien yleiskaavan virkistysalueelle V (osin nykyinen ja
osin uusi olennaisesti muuttuva) -> MRL 128 §.
Hakkuukuvio 1,3 ja 16 sekä kuvio 9 osittain sijoittuvat Espoon eteläosien yleiskaavassa
työpaikkarakentamiseen varatulle alueelle. Kuviolle 9 sijoittuu myös osittain tiivis ja matala
asuntoalue A2. Näillä hakkuukuvioilla tai kuvioiden osilla ei ole metsänhakkuita rajoittavia
määräyksiä.
Hakkuukuviot 6, 17 ja 18 sijoittuvat pääosin tiiviille ja matalalle asuinrakentamiselle osoitetulle
alueella A2 (pienet osat osoitettu työpaikkarakentamiseen ja julkisten palveluiden ja hallinnon
alueeksi). Hakkuukuvio 18 melkein kokonaan ja noin puolet kuviosta 6 sijoittuvat kyläkuvallisesti
tai maisemakuvallisesti arvokkaalle alueelle -> MRL 128 §.
Hakkuukuviolla 17 ei ole metsänhakkuita rajoittavia määräyksiä.
Hakkuukuvio 20 sijoittuu Espoon eteläosien yleiskaavan virkistysalueelle V, joka on myös
kyläkuvallisesti tai maisemakuvallisesti arvokasta alueetta -> MRL 128 §.
Alla vielä erikseen karttaesitys alueen maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisista
toimenpiderajoituksista (ei mittakaavaa). Karttaesityksessä on värillisillä alueilla voimassa
rajoitus.
Luonto- ja kulttuuriarvot:
Hakkuukuviolla 9 ja 19 on liito-orava-aluetta. Kuvioiden 17 ja 9 kautta kulkee paikallinen
ekologinen yhteys.
Alueella ei tiettävästi ole muita sellaisia luonto- tai kulttuuriarvoja, joita hakkuiden yhteydessä
tulisi huomioida.
Asianosaisten kuuleminen:
Niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,
varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Lupahakemus liiteasiakirjoineen on nähtävänä
kaupunkisuunnittelukeskuksessa, Espoon keskus, Kirkkojärventie 6 B.
Huomautukset hankkeesta on toimitettava viimeistään 29.3.2017 klo 15.45 mennessä
osoitteella Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköisesti
[email protected] Kirjaamon käyntiosoite on Espoon keskus, Siltakatu 11, kauppakeskus
Entresse 3 krs.
Espoo 15.3.2017
Kaupunkisuunnittelukeskus