Esityslista / föredragningslista - Sommarö

SOMMARÖ-SEURA RY
SOMMARÖ-SÄLLSKAPET RF
VUOSIKOKOUS / ÅRSMÖTE
12.3.2017 klo / kl 17.00 VIKINGABORG
Ennen kokousta / Före mötet :
Luento / föredrag : Näkösyvyysmittausten ja sateliittikuvien mahdollinen yhteiskäyttö
Suvisaaristossa. Luennoitsija : Erikoistutkija Kari Kallio, Merikeskusyksikkö, Suomen Ympäristökeskus
( SYKE )
Esityslista
Föredragningslista
12 § 1 Kokouksen avaus
Mötets öppnande
12 § 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjan tarkastajan ja
ääntenlaskijan valinta
Val av mötesordförande och –sekreterare samt två protokolljusterare och rösträknare
12 § 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
Vuosikokouksessa 13.3.2016 päätettiin, että kokoon kutsumistapa vuosikokoukseen
on
ilmoitus vuosikirjassa, Hufvudstadsbladetissa (5.3.2017), Länsiväylässä (4 - 5.3.
2017) sekä
seuran www-sivuilla, lisäksi ilmoitus Saaristokaupassa.
På årsmötet den 13.3.2016 beslöt man att kallelse till årsmötet sker genom annons i
årsboken, Hufvudstadsbladet (5.3.2017) och i Länsiväylä (4-5.3.2017) och på
sällskapets www-sidor, därtill ett anslag i Skärgårdsbutiken.
12 § 4 Käsitellään 12 §:ssä määrätyt asiat / Behandlas de i 12 § stadgade ärendena
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Godkännande av mötets arbetsordning
12 § 5 Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Presentation av bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskningsberättelsen
12 § 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle. Besluter om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen
12 § 7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus vuodelle 2017. Jäsenmaksu vuonna 2016 oli 30 euroa ensimmäiseltä
perheenjäseneltä ja toisista 10 €.
Fastställande av verksamhetsplan, budget, inskrivnings- och medlemsavgift för år
Medlemsavgiften år 2016 hölls på 30 euro för den första familjemedlemmen och
övriga.
2017.
10 € för
12 § 8 Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Val av sällskapets ordförande och övriga medlemmar i stället för dem i tur att avgå
Erovuorossa jäsenistä ovat // medlemmar i tur att avgå är: Kim Lindberg, Henrik
Damstén, Nils Lindblom, Inka Finell, Folke Rosengård, ja / och Siv Matomaa.
Kaikki erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat halukkaita jatkamaan.
Alla styrelsemedlemmar som står i tur att avgå är villiga att fortsätta.
12 § 9 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter
Toiminnantarkastajat vuonna 2016 // verksamhetsgranskare år 2016: Riitta MäkinenRipatti ja / och Hannu Vänskä
varamiehinä vuonna 2016 // som suppleanter år 2016 : Bo Lindgren ja / och Dorrit
Tverin-Långström
12 § 10 Käsitellään muut asiat / Behandling av övriga ärenden
- Mahdollisuus keskustella toimintasuunnitelman aiheista
- Möjlighet att diskutera om ämnen som finns i verksamhetsplanen
12 § 11 Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas