Kiertoliittymien kiveykset

Kiertolii(ymien kiveykset
Nupujanoppakivetliikennealueilla
Liikennekuormituksen
erityispiirteet
-  Liikenteestäaiheutuvasyklinenkuormitus
onsatunnaista,erikokoisia,painoisiaja
erinopeuksillaliikkuviaajoneuvoja.
-  Kiertolii9ymissäkutenmuillakin
liikennealueillakorostuustaa:sen
rasituksen(paino)lisäksidynaaminen
kuormituseliliikkeenaiheu9amasta
lisäkuormasta
-  Dynaamisenkuormituksentasoon
sidoksissaajoneuvonmassaan,
nopeuteenjakiveyksentasaisuuteen.
-  Liikennekuormanaiheu9amatvauriotja
siitäjohtuvapinnanepätasaisuus
kasva9avatdynaamistakuormitustajoka
taaslisäärakenteenvaurioitumista
Kuormituksen
väli(yminen
kivirakenteissa
-  Erityispiirteenäluonnonkivirakenteissa
ovatuseatliitoksetelisaumatkivien
välissä
-  Kiviitsessäänlähesikuinenmu9a
kiveyksentoiminnallisuuskuormituksessa
useidensaumojensitomanaase9aa
rajoituksia
-  Krii:setrasituksetkohdistuvatkantavaan
kerrokseenjakivien
asennusmassakerrokseen
-  Kiveyksenkantavuusjarasituksen
väli9yminenperustuukivien
lukkiutumiseensaumojenkau9atoisiinsa
-  Edellytyksenätukeutuminenreunakiviin
Sitoma(omat
kiveykset
- 
Rakenteentoimintakuormanalaisena
perustuusuureltaosinAiviste9yjen
saumojenkykyynväli9ääkuormia
alusrakenteelle
- 
Sitomatonrakennepystyisitasaamaan
painumia,josliikennekuormajakautuisi
tasaisesAkokorakenteen
poikkileikkaukseen
- 
Saumojenleveys,täy9öjaAiveystärkeää
- 
KiveteivätvarsinaisesAmissäänkiinnijoten
reunatukienjäykkyysjaniihintukeutuminen
oneri9äintärkeää
- 
VaaAiasentajiltahyvääamma:taitoaja
huolellisuu9a
- 
Kiveyksentasaisuuteenerityishuomio
- 
Hyvintehtynäjasauma9unatoimiihyvin
liikennealueilla
Sidotut kiveykset
-  Sidotuillakiveyksilläyleensäsekä
asennusalustae9äsaumatovatsido9uja.
-  Kiveyksenallakantavankerroksenavoin
asfal:onyleisinkantavankerroksen
sitomisenkäyte9ymenetelmä
-  Masuunihiekkaakäyte9ymmLahdentori
jaosaTampereenHämeenkatua,
molemmattehty2014joten
kestävyydestäjatoimivuudestaeivielä
suuremminkokemuksia
-  Maakosteabetonionyleisinkiveyksien
sitomiseenkäyte9ymenetelmä
Sidotut kiveykset
-  SidotutrakenteetovatyleensähuonosA
ve9äläpäiseviämikäonhuomioitava
suunni9elussavarsinkinjoskiveys
toteutetaansitoma9omilla
asennushiekka-jasaumausmateriaaleilla
-  Sidotunkiveyksenrakenneja
toiminnallisuusonjopahasAvaurioitunut
josve9äläpäisemätönsido9usauma
johtaave9ärakenteeseen
-  Saumojensitomiseenkäytetään
semen:ä,muovipohjaisia
saumausaineitataibitumia,niitävoidaan
käy9ääparempaakulutuskestävyy9ä
hae9aessavaikkarakennemuutenolisi
sitomaton.Eikuitenkaansuositella
liikennealueille,saumojenkuormatliian
suuriajolloinrakenneeiolekestävä
-  Sidotullasaumauksellajapohjarakenteilla
luonnonkivipäällysteestävoidaantehdä
eri9äinkantavajajäykkä,mu9ase
ase9aasaumojenliitoksilleja
alusrakenteellemerki9äväsAsuurempia
vaaAmuksia,alusrakenteentäytyyolla
painumaton.
Esimerkki sidotusta
rakenteesta
-  Kantavamurskekerros+avoinasfal:50
mm(120kg/m2)
-  Noppakivienasennusmaakostealla
betonimassallaQ-300/8mmkivi
-  SaumauskohteessaRompoxD-2000
epoksipohjaisella2komponen:sella
saumausaineella
-  NoppakivetrisApäähakatullapinnalla
jotenInfraRylltasaisuusvaaAmukset
täy9yväthelposA
-  Dynaamisiakuormituksiavoidaan
vähentäätasaisellapäällysteellä.
Kiveyksissäkohtuullisentasaiseen
lopputulokseenpäästäänkuitenkinvain
sahaus+pintakäsi9elyolevillanoppaja
nupukivillä
Painumat
-  Kiveyksenpainumatvarsinkin
reunatukienvieressäovatvalite9avan
yleisiä.
-  Suurimpanasyynäpohjienvajavainen
Aivistysreunakivenurankaivunja
asennuksenjälkeen
-  Reuna-alueidenAivistykseenon
kiinnite9äväerityishuomioniin
asentajienkuintyönjohdon
-  Kiveyksenvaurioidenkorjaustehtävä
mahdollisimmanpikaisesAlisävaurioiden
ehkäisemiseksi
Aurauksen
aiheu(amia vaurioita
-  Kiveyksentasaisuus,mitäepätasaisempi
pintasenherkemminkiviälähteeirAsekä
liikenteene9äpuhtaanapidon
yhteydessä.
-  Reunatukienpäätysaumojenhammastus
onainariskitekijä
-  KorjaustehtäväheAkunvauriohavaitaan
-  Irronnetkivetajoradalla
Asennus
Asioitajoihinsekäasentajiene9ätyöjohdon
kiinnite9ävähuomio
-  PohjientasaisuusjaAiveys
-  Tasaisuus
-  Kiveyksenaloitus/lii9yminenmuihin
rakenteisiin
-  Kiveyksenmuoto
-  Saumojenleveydet
-  Saumojentäy9öjakiveyksenAivistys
Liikenteen aiheu(amia vaurioita
kiertolii(ymissä
Kiitos
Ari Mikkola