Esityslista_Föredragningslista_Agenda 1_2017

KOKOUSKUTSU
HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN
EDUSTAJISTO
kokoontuu 27. päivänä helmikuuta 2017 klo 17.00
Vallila-Sali, Ravintola Metropol Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14, 00100 HELSINKI
ESITYSLISTA
Nro: 1/E-2017
1. Valmisteluvaliokunnan täydentäminen (mahdollinen)
2. Hallituksen tiedonanto 2017 toiminnasta
Hallitus esittää tiedoksi merkittäväksi.
Liite: Toimiston toimintasuunnitelma 2017
3. KTS:n mukainen katsaus remonttien etenemisestä
4. Ilmoitusasioita (tiedoksi):
- edustajiston päätösluettelo 8/16
- hallituksen päätösluettelot 45/16–5/17
(päätösluettelot lähetetty sähköisesti hyy-edari- listalle)
5. Muut mahdolliset asiat
-
Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) varapuheenjohtaja Marjukka Mattila esittelee
OLL:n toimintaa
Helsingissä, 20. helmikuuta 2017
merk.
AnneSophie Hokkanen
puheenjohtaja
Jannica Aalto
Jannica Aalto
pääsihteeri
Mahdollisesta esteestä ilmoitetaan sähköisesti e-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/36737/lomake.html
Edustajistolle tiedoksi
HALLITUKSEN KYSELYTUNTI
Maanantaina 27.2.2017 klo 16.30
Vallila-Sali, Ravintola Metropol Hietaniemi,
Hietaniemenkatu 14, 00100 Helsinki
OHJEITA:
kysymykset mielellään n. 1 min, vastaukset n. 2 min
mahdollisuus lisäkysymyksiin
pyri toimittamaan kysymykset etukäteen hallituksen puheenjohtaja Laura Luodolle
([email protected]) viimeistään kyselytuntia edeltävänä päivänä (26.2.)
muuten kysymykset pyydetään toimittamaan edustajiston puheenjohtajalle kyselytunnin alussa
siten, että kysymykset voidaan jakaa aihealueisiin
kysykää rohkeasti mieltänne askarruttavista aiheista tai teemoista! Hallitus on paikalla juuri
avointa keskustelua varten ☺
Ystävällisin terveisin
HYYn hallitus
MÖTESKALLELSE
DELEGATIONEN VID STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET
sammanträder den 27 februari 2017 kl. 17.00
i Vallilasalen, restaurang Metropol Hietaniemi, Sanduddsgatan 14, 00100
HELSINGFORS
FÖREDRAGNINGSLISTA
Nr: 1/E-2017
1. Komplettering av beredningsutskottet (eventuellt)
2. Styrelsens redogörelse om verksamheten 2017
Styrelsen lägger fram redogörelsen för kännedom.
Bilaga: Kansliets verksamhetsplan 2017
3. Översikt över hur renoveringarna framskrider, i enlighet med KTS
4. Anmälningsärenden (för kännedom):
- delegationens beslutsförteckning 8/16
- styrelsens beslutsförteckningar 45/16–5/17
(beslutsförteckningarna har skickats i elektronisk form till listan hyy-edari)
5. Eventuella övriga ärenden
-
Marjukka Mattila, vice ordförande för Studerandenas idrottsförbund, presenterar
OLL:s verksamhet
Helsingfors den 20 februari 2017
sign.
AnneSophie Hokkanen
ordförande
Jannica Aalto
Jannica Aalto
generalsekreterare
Meddela om eventuellt förhinder med den elektroniska blanketten som finns på adressen
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/36737/lomake.html
Delegationen för kännedom
STYRELSENS FRÅGESTUND
Måndag 27.2.2017 kl 16.30
i Vallilasalen, restaurang Metropol Hietaniemi,
Sanduddsgatan 14, 00100 Helsingfors
ANVISNINGAR:
frågorna helst på ca 1 min, svaren ca 2 min
möjlighet att ställa följdfrågor
försök lämna in frågorna på förhand till styrelsens ordförande Laura Luoto ([email protected])
senast dagen före frågestunden (26.2)
i annat fall ber vi er lämna in frågorna till delegationens ordförande i början av frågestunden, så
att de kan delas in i olika ämnesområden
var inte rädda för att fråga om ämnen eller teman som ni funderar över! Styrelsen är på plats för
att föra en öppen diskussion. ☺
Med vänliga hälsningar,
HUS styrelse
MEETING NOTICE
THE STUDENT UNION OF THE UNIVERSITY OF HELSINKI’S
REPRESENTATIVE COUNCIL
will meet at 5.00 pm on 27 February 2017
in Vallila Hall, Restaurant Metropol Hietaniemi, Hietaniemenkatu 14, 00100 Helsinki
AGENDA
No: 1/E-2017
1. Supplementing the Preparatory Committee (possible)
2. Board’s announcement of operations in 2017
The Board proposes to note down the announcement.
Appendix: Office Action Plan 2017
3. Report on the renovations’ progress in accordance with the Medium-Term Financial Plan
4. Announcements (for informative purposes)
- List of decisions by the Representative Council 8/16
- Lists of decisions by the Board 45/16–5/17
(lists of decisions sent electronically to the hyy-edari list)
5. Other possible issues
-
Vice Chair Marjukka Mattila from the Finnish Student Sports Federation (OLL)
provides an overview of OLL’s activities
Helsinki, 20 February 2017
AnneSophie Hokkanen
Chairperson
Jannica Aalto
Jannica Aalto
Secretary General
If you are unable to attend the meeting, please notify us via electronic form, found at
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/36737/lomake.html
Information for the Representative Council
QUESTION HOUR OF THE BOARD
Monday, 27 Feb 2017, 4.30pm
in Vallila Hall, Restaurant Metropol Hietaniemi,
Hietaniemenkatu 14, 00100 Helsinki
INSTRUCTIONS:
-
questions preferably about 1 min, answers about 2 min
-
possibility of additional questions
-
please try to submit questions in advance to the Chair of the Board Laura Luoto
([email protected]) no later than the day before the question hour (26 Feb)
-
otherwise please submit questions to the Chair of the Representative Council at the beginning of
the question hour, so that issues can be divided into subject areas
-
please feel free to ask about any topics or themes that trouble you! The Board is there for open
discussion ☺
Kind regards,
HYY Board