Ehdokashakemukset 2017

Kansallinen Kokoomus r.p.
Ali-Hokka Aaro
Aronen Nina
Elonen Janne
Ebid Said
Forsbacka Veera
Hammais Pekka
Harjamäki Janne
Harju Aulikki
Hatanpää Satu
Heilimä Janne
Hellman Johanna
Hildén Hanna
Hiltunen Samir
Holmlund Ilkka
Huhtapelto Jenni
Isoviita Helena
Javanainen Reijo
Joutsenlahti Juha
Järvenreuna Suvi
Kaaresmaa Teresa
Kairtamo Jouko
Kaski Bia
Kaunistola Mari
Kesti Harri W.
Knuuttila Anttivesa
Koskela Antti
Kuusela Vesa-Pekka
Kyhä Henna
Laine Arja
Laine Jyrki
Laitinen-Pesola Jaana
Lahtinen Petri
Lamminen Juha
Laurén Mikko
Lavonen Petri
Lehtinen Voitto
Lehto Oscar
Liipo Matti
Liivola Jyrki
Lope Jori
Lund Elina
Luoma Eero
Lähteenmäki Mika
Mäki Soili
Niemelä Pekka
Niskanen Tero
Nokkonen Jari
Ollila Markku
Pakkasela Mikko
Pekola Antti
Rantanen Mika
Ropo Mikael
Ruuhikorpi-Mäki Teija
Ruusunen Pentti
Räty Heli
Sainio Sirkka
Salakari Keijo
Santavuo Heikki
Sjösten Marju
Tala Karoliina
Tarvainen Timo
Tommila Ulla-Maija
Tuovinen Mika
Turja Pauliina
Turunen Pekka
Uusitalo Jarmo
Vanhakartano Eero
Vasama Juha
Vehmanen Elli-Nora
Vesa Antti-Jussi
Viljanen Kristiina
Vitikkala Liisa
Välimäki Viliina
Wasama Raino
Welathanthri Surangika
Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p.
Kaarrela Pasi
Perussuomalaiset r.p.
Aho Petri
Astokari Jyri
Forss Maire
Gröhn Seija
Gustafsson Markku
Haapala Joni-Henrik
Haapaniemi Jari
Heinimäki Markku
Heino Jouko
Helkamäki Sami
Holma Susanne
Huhtasaari Laura
Huru Petri
Jalava Tuomas
Jalonen Ari
Jalonen Toni
Järvinen Marko
Kettunen Sami
Kivinen Ari
Koivunen Sinikka
Laiho Ville-Petteri
Lehtonen Antti
Lehtonen Taina
Lindqvist Jorma
Läntinen Ismo
Malén Marja
Mäenpää Pertti
Nokelainen Mikael
Nurmi Arto
Ostamo Marianne
Palomäki Markku
Pantsar Ari
Pörsti Pekka
Rantanen Mika
Salmi Anssi
Salo Petri
Salokangas Tommi
Seessalo Nita
Seppä Kari
Syrenius Jukka
Toivanen Terttu
Toiviainen Reijo
Uusitalo Heidi
Virkki Vuokko
Piraattipuolue r.p.
Juutilainen Pyry
Suomen Keskusta r.p.
Aalto Juha-Pekka
Flodström Leena
Forsten Timo
Haikkonen Aila
Hatanpää Matti
Huhtanen Tapio
Isoviita Erkki
Kantola Juha
Kiljunen Kati
Koivisto Pasi
Korkeaoja Aila
Kortell Marja
Koskiranta Raija
Kulmala Markku
Laurila Heikki
Lautamatti Sonja
Lindgren Ville
Linnainmaa Antti
Mielonen Eero
Mikkelsson Petri
Mäkinen Kimmo
Nieminen Pasi
Nummi Tapio
Oravainen Timo
Pajunen Tarja
Peltomäki Helena
Ranne Petri
Reponen Petri
Rinnemäki Jorma
Rouvali Arja-Leena
Saha Minna
Salmio Marita
Ståhlström Piritta
Sulkava Heli
Suonpää Tarja
Takkunen Jouko
Talvitie Aleksi
Uusiniemi Alpo
Viitala Arto
Virta Mauno
Virtanen Anita
Vähä-Savo Juhani
Ylinen Jorma
Suomen Kommunistinen Puolue r.p.
Lundgren Pekka
Vuorenpää Matti
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Flyktig Toma
Halme Sakari
Heino Kirsi
Hiltunen Marika
Hissa Mervi
Juntunen Marketta
Koivisto Tapio
Korpela Simo
Kuoppala Raija
Kärmeranta Jussi
Lammi Jarkko
Puurunen Tuure
Roininen Irma
Ruotsala Aki
Seppi Laura
Silvola Ulla
Soinlahti Rauno
Vähäkainu Johanna
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
Aaltonen Harri
Aaltonen Kari
Alenius Sinikka
Antila Jukka
Anttila Esa J.
Bergroth-Lampinen Diana
Forsström Jani
Heino Erkki
Heino Mirva
Hietaharju Sami
Hietikko Rami
Hohkala Kimmo
Huhtala Johanna
Huttunen Jarno
Hällberg Niklas
Jakonen Anne
Joensuu Jarno
Järvinen Erja
Järvinen Simo
Kaalikoski Hannu
Kahila Sara-Katariina
Kallionpää Jukka
Kilickesen Baris
Kinnunen Noora
Kiuru Krista
Kivimäki Paula
Klimoff Tuomas
Koivisto Tuomas
Koskinen Jaakko
Koskinen Seija
Kovamäki Maarit
Kukkakorpi Raija
Lahti Petteri
Laulainen Arja
Levonen Jyrki
Lindberg Helena
Lindeman Seppo
Lunden Martti
Mattila Jari
Mettälä Jouni
Myllykoski Sonja
Mäenpää Mika
Mäki Jukka
Mäki Pirjo
Mäkinen Pauli
Mäntylä Matti
Nordström Ari
Nummi Jani
Nurmi Petteri
Oksanen Veli-Matti
Paasimäki Anne-Marie
Pajula Kari
Pitkämäki Pasi
Puska Tiina
Pöyliö Kaisu
Rantanen Helena
Rantanen Johanna
Raunela Tommi
Rosenholm Juha
Rosnell Tapio
Rouhiainen Mika
Saario Timo
Salo Hannu
Sandberg Kirsi
Savala Tero
Savolainen Matti
Siitonen Harri
Suonpää Riitta
Södergård Juha
Taimi Rauli
Talvinen Ida
Tanttinen Markku
Terho-Sjöblom Tarja
Trast Ismo
Tuomikoski Henna
Uusitalo Janica
Valtala Satu
Vettenranta Juha
Viertola Jussi
Vihermaa Kai
Vihlman Jyrki
Virkki Susanna
Vuorilehto Henri
Wahlman Esa J.
Vasemmistoliitto r.p.
Aho Mika
Apajasalo Asko
Arhinmäki Silja
Granholm Anne
Grönmark Juha
Hakala Jari
Halonen Irma
Heino Oili
Heinonen Jukka
Jokisuo Kirsi
Jylhäsaari Jonna
Jäntti Jaakko
Kangas Janne
Karumäki Antti-Kalevi
Kiilholma Jelena
Kivelä Antero
Kivioja Tapio
Koivula Ilari
Koskinen Jarmo
Krautsuk Daniel
Kuusisto Kerttu
Lahtinen Kirsi
Lehti Elias
Lepomäki Maarit
Maakivi Sami
Maanavilja Topi
Maanavilja Ville
Muurinen Sirpa
Nagy Daniel
Pajukoski Jari
Piiparinen Jarmo
Prehti Arto
Puhjo Veijo
Ranta Raisa
Rinne Tiina
Ruohonen Marja
Salsoila Timo
Saukkokoski Ari
Savolainen Lassi
Suutari Kristiina
Takjar Gregor
Telin Tuula
Tommila Milka
Tuomela Mika
Urho Teuvo-Jukka
Valtonen Jarno
Vidlund Marko
Viljanen Ari
Virtanen Jari-Pekka
Virtanen Rami
Välimäki Erno
Vihreä liitto r.p.
Ahonen Kaisa
Erkinaro Heikki
Evilampi Satu
Grönmark Sanna
Haavisto Minna
Haukioja Teemu
Heino-Kuoppamäki Henna
Heljakka Sanna
Hämäläinen Laura
Katajisto Ville
Kinnunen Ari
Koistinen Ritva
Koivusilta Jan
Koivuviita Tuomas
Kudjoi Tiina
Kuusinen Jere
Känä Jari
Lammi Petri
Lehtonen Erja
Lehtonen Timo
Lepistö Ritva
Leppäpohja Kirsi
Liinamaa Anne
Linnanketo Tarja
Meri Tapio
Merikaita Mika
Merikoski Tuulia
Merimaa Henry
Männistö Aino
Nyberg-Tuominen Sari
Ojansuu Juuli
Penttinen-Lampisuo Tuuli
Pullinen Laura
Rajala Anne
Ranne Kaarina
Revell Ria
Risku-Myllyharju Piia
Salonsaari Minna-Liisa
Santala Jarkko
Santikko Joeli
Seesmeri Laura
Sillanpää Toni
Sinerjoki Eeva
Sjöholm Janne
Sjöholm Juha
Solala Sini
Sulin Ari
Teinonen Heidi
Tyrniluoto Susa
Vainionpää Tuomas
Vallin Annika
Vallinsalo Petri
Österlund Teija
Valitsijayhdistyksen asettama ehdokas
Lehtimäki Jouni