pdf 303783 Kuvantava optinen_investointi - Pohjois

Hakemusnumero: 303783
Hankkeen nimi: Kuvantava optinen spektroskopia molekylaarisen karakterisoinnin mahdollistajana; Inve...
1 (2)
Valintaesitys
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Hankkeen julkinen nimi
Kuvantava optinen spektroskopia molekylaarisen karakterisoinnin mahdollistajana; Investointihanke
Hakemusnumero
Kokouksen päivämäärä
303783
Saapumispäivämäärä
Diaarinumero
17.2.2017
EURA 2014/5037/09 02 01 01/2017/PSL
Käsittelijä
Viranomainen
Juha Minkkinen
Pohjois-Savon liitto
Hakijan virallinen nimi
Itä-Suomen yliopisto
Toimintalinja
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Tukimuoto
Alkamispäivämäärä
Päättymispäivämäärä
1.9.2017
31.8.2019
Hankkeen sisältö
Optista spektroskopiaa käytetään niin biologisten kuin materiaalitieteellistenkin näytteiden (bio)kemiallisen
koostumuksen määrittämiseen ja sen jakautumisen kuvantamiseen. Kyseisiä tekniikoita voidaan hyödyntää monilla
yhteiskunnallisesti tärkeillä aloilla kuten Tuki-ja liikuntaelinsairauksien, syöpätautien, hammaslääketieteen,
silmätautien, farmasian ja ympäristötieteen tutkimuksissa. Materiaaliutkimuksessa sovelluskohteita ovat mm. uusien
hiilen nanorakenteiden - kuten grafeenin ja hiilinanokukkien - tutkimus, poltossa vapautuvien hiilen rakenteiden
määritys, vesistöjen mikromuovit, pinnoitemateriaalit, jauheiden kemiallisten sidosten ja funktionaalisten ryhmien
tutkimus, yhdisteiden/materiaalien määritys kkomposiiteissä jne.
Optisen spektroskopian menetelmillä voidaan tunnistaa orgaanisten komponenttien lisäksi epäorgaanisia yhdisteitä
niin materiaalitutkimuksen kuin lääketieteen eri sovelluskohteissa. Erityisesti pienhiukkas- ja lääkeaineidenkantajien
tutkimus tarvitsee herkkiä laitteistoja koostumusanalyysiin. Laitteistojen herkkyys on parantunut viimeaikaisen teknisen
kehityksen myötä merkittävästi, mikä mahdollistaa suurempien pinta-alojen kuvantaminen esim. farmaseuttisissa
tuotteissa tai kudosleikkeissä. Lääkeaineiden tasalaatuinen jakautuminen lääkevalmisteissa on edellytys
lääkevalmisteiden korkealle laadulle ja potilasturvallisuudelle. Myöskin lääkkeiden vaikutusmekanisteja kudoksissa
sekä sairauksien patologisten mekanismien selvitykseen voidaan menetelmillä saada merkittävää uutuusarvoa.
Tutkimusalojen välisen yhteistyön lisääminen edelleen mahdollistuu tämän tekniikan myötä merkittävästi, sillä mm.
spektrianalyysin metodit ovat sovellettavissa tutkimuksen kaikilla aloilla.
Tämän investointihankkeen tavoitteena on hankkia optisen spektroskopiaan perustuvat kuvantamislaitteistot.
Hankekokonaisuuden strategisina tavoitteina on (1) kehittää Itä-Suomen yliopiston tutkimus-, kehitys- ja
opetusympäristöä, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti sidosryhmien kanssa sekä (2) vahvistaa Kuopion
Savilahteen keskittyvää kokonaisuutta monipuolisen ja korkealaatuisen analytiikan toteuttajana erityisesti
terveystieteitä ja luonnontieteitä hyödyntäen.
Tulostettu 24.2.2017 11:16:25
EURA 2014 -järjestelmä
Hakemusnumero: 303783
Hankkeen nimi: Kuvantava optinen spektroskopia molekylaarisen karakterisoinnin mahdollistajana; Inve...
ý
¨
Hankkeen toiminta kohdistuu yhden
maakunnan alueelle
Hankkeen toiminta kohdistuu usean
maakunnan alueelle
¨
2 (2)
Hankkeen toiminta on valtakunnallista
Maakunnat
Pohjois-Savo
Seutukunnat
Kuopion
Kunnat
Siilinjärvi, Kuopio
Lisätietoja hakemuksesta
Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Kustannukset
1 Palkkakustannukset
2 Ostopalvelut
3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
4 Matkakustannukset
5 Kone- ja laiteinvestoinnit
6 Rakennukset ja maa-alueet
7 Muut kustannukset
8 Välilliset kustannukset
Kustannukset yhteensä
9 Tulot
Yhteensä €
0
0
0
0
415 000
0
0
0
415 000
0
Rahoitus
Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion
rahoitus
2 Kuntien rahoitus
3 Muu julkinen rahoitus
4 Yksityinen rahoitus
290 000
0
125 000
0
69,9
0
30,1
0
100
Nettokustannukset yhteensä
415 000
Rahoitus yhteensä
415 000
Kustannusarvio yhteensä
415 000
Rahoitussuunnitelma
yhteensä
415 000
Rahoittajan arvio hankkeesta
Rahoittajan esitys
Rahoittajan esitys
¨ Hakemus esitetään hyväksyttäväksi
¨ Hakemus esitetään hylättäväksi
Ratkaisun mahdolliset perustelut ja jatkotoimenpiteet
Tulostettu 24.2.2017 11:16:25
EURA 2014 -järjestelmä