Ääni ilman oikeutta? - Suomen Lähetysseura

tasaus.fi
Ääni ilman oikeutta?
Lahjoittamalla autat konfliktialueiden naisia
saamaan äänensä kuuluviin.
Meena Khan
TASAUS.FI
Hänellä on mielipide.
Miksei sitä kuunnella?
Naiset tietävät elämästä konfliktien keskellä,
mutta rauhanprosesseissa heitä ei haluta kuulla.
Naiset ja lapset ovat usein konfliktien
suurimpia kärsijöitä. Heihin kohdistuu
erityisiä uhkia, kuten seksuaalista väki­
valtaa. Silti naiset pääsevät vain harvoin
osallistumaan rauhanrakennukseen ja
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.
Naisilla on paljon annettavaa rauhan ja
sovinnon työhön naapurustossa, kyläyh­
teisöissä sekä kansallisella ja kansainvä­
lisellä tasolla. Kun myös naiset osallis­
tuvat rauhanprosesseihin, on tutkitusti
35 prosenttia todennäköisempää, että
rauhansopimus on kestävä.
Monissa maissa naisten paikka on ollut
perinteisesti kodin piirissä, ei yhteiskun­
nallisten asioiden hoitamisessa. Naisten
alhainen koulutustaso vaikeuttaa enti­
sestään heidän osallistumistaan yhteisö­
jen päätöksentekoon.
NEPALISSA NAISTEN­RYH­MÄT
OPETTELEVAT KON­FLIK­­TIN­RAT­K AI­SU­TAITOJA JA RATKOVAT
YHTEISÖJEN YHTEISIÄ ONGELMIA.
LÄHETYSSEURA TYÖSKENTELEE,
JOTTA NAISTEN ROOLI RAUHANPROSESSEISSA VAHVISTUISI.
Suomen Lähetysseura tukee naisten
koulutusta, verkostoitumista ja talou­
dellista itsenäisyyttä. Askel askeleelta
naisten rooli yhteiskunnallisena toimi­
jana vahvistuu. Lisäksi tuetaan naisten
osallistumista rauhantyöhön.
Esimerkiksi Nepalissa Lä­he­­tysseuran
naisten­ryh­mät opettelevat kon­flik­­
tinrat­kai­su­taitoja ja ratkovat yhteisö­
jen yhteisiä ongelmia. Etelä-Afrikassa
apartheidin perintö, maakonfliktit ja
muukalaisvihamielisyys varjostavat ih­
misten elämää. Lähetysseuran tuella
järjestetään keskusteluja, jossa naiset
voivat käsitellä henkilökohtaisia ja yh­
teisöjensä kipeitä kysymyksiä. Kolum­
biassa Lähetysseura vahvistaa naisten
roolia rauhansopimuksen jälkeisen ajan
rauhanrakennuksessa. Syyrian rauhan­
työssä Lähetysseura tukee syyrialaisia
naisryhmiä- ja organisaatioita.
TASAUS.FI
Najina Hansari
Nepal
Najina on saanut naistenryhmässä konfliktin­
ratkaisukoulutusta.
Hän on puuttunut koti­
kylässään muun muassa
perheväkivaltaan.
TASAUS.FI
Olemme oppineet
naisryhmissä paljon.
Nyt toimimme
rauhanrakentajina omassa
yhteisössämme.
Meena Khanin ja hänen kanssasisarten­
sa elämä muuttui, kun Lähetysseuran
kumppanijärjestön työntekijät rohkaisi­
vat heitä perustamaan naistenryhmiä.
Aikaisemmin naiset eivät lähteneet ko­
deistaan eikä heidän annettu tavata ih­
misiä kodin ulkopuolella.
Naistenryhmissä naiset tapaavat nyt
toisiaan säännöllisesti ja saavat kou­
lutusta niin konfliktinratkaisusta kuin
terveellisestä ruuasta. Naisilla on myös
oma säästö- ja lainaryhmä.
Meena Khan
Naisryhmästä on tullut yhteisön rauhan­
rakentaja. ”Kun naiset aistivat konfliktin
tai riidan mahdollisuuden, he toimivat
etukäteen ehkäistäkseen konfliktin”,
pohtii perheenäiti Meena naisten roolia
rauhantyössä.
Naisten yhteistyö on Meenan mukaan
myös vähentänyt uskontojen välisiä
konflikteja. ”Ennen syrjimme toisiam­
me. Ryhmässä olemme saaneet koulu­
tusta, ja nyt ajattelutapamme on muut­
tunut. Ymmärrämme, että jokainen on
tasa-arvoinen riippumatta uskonnosta
tai kulttuurista. Hindut ja muslimit ovat
tasa-arvoisia. Kunnioitamme toisiamme
ja osallistumme toistemme juhliin ja ti­
laisuuksiin.”
Nepal
TASAUS.FI
TASAUS.FI
Happy Nyawose
Etelä-Afrikka
Happy työskentelee nyt koulun rehtori­
na ja puhuu koululaisille väkivallan hai­
toista. Omien kokemustensa pohjalta
hän tietää, mistä puhuu. Hän valistaa
nuoria myös seksuaalisesta hyväksikäy­
töstä ja huumeiden käytön haitoista.
”Nuorten kasvattaminen on elämänteh­
täväni”, Happy sanoo. Hän uskoo, että
muutos tapahtuu nuorten kautta ja sik­
si hän tekee rauhantyötä juuri nuorten
parissa. Hän auttaa nuoria näkemään,
että väkivalta ei ole tie oikeudenmukai­
suuden saavuttamiseen.
TASAUS.FI
Suomen Lähetysseura
PL 154, 00141 Helsinki
Keräysluvat: Manner-Suomi RA/2016/517, voimassa 1.1.2017–31.12.2019, myönnetty
22.9.2016, Poliisihallitus. Ahvenanmaa ÅLR 2016/6024, voimassa 2017, myönnetty
22.8.2016 Ahvenanmaan maakuntahallitus.
Tililtä nro
Från konto nr
Allekirjoitus
Underskrift
Maksaja
Betalaren
Saaja
Mottagaren
SAMPO
IBAN PANKKI 800 014-161130
NORDEA
101630-77440
FI38 8000 1400578007-141240
1611 30
OP-POHJOLA
AKTIA PANKKI
405 510-225 5596 Tee lahjoitus tilisiirrolla
FI78 1016 3000 0774 40 FI46 5780 0710 0412 40
DABAFIHH
FI15 4055 1020 2555 96
BIC FI38 8000 1400 1611 30
Eräpäivä
Forf.dag
Viitenro
Ref.nr
Osoite
Nimi
BIC
DABAFIHH
NDEAFIHH
OKOYFIHH
HELSFIHH
PANKKI BANKEN
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalningsförmedling och endast till det kontonummer som betalaren angivit.
Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti
ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Euro
T
ASL
AU
S0
201 7
JOU
U1
Seurakunta
Viesti
IBAN
Näin sinä voit auttaa
Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer
TASAUS.FI
Kuvat: Prajwaal Maharjan (Nepal), Niamh Walsh-Vorster (Etelä-Afrikka).
Eteläafrikkalainen Happy Nyawose me­
netti aviomiehensä väkivallan uhrina.
Aviopari pakeni kotoaan, koska poliitti­
set mullistukset ja väkivalta varjostivat
heidän elämäänsä. Kun he lopulta us­
kalsivat palata kotiin, Happyn mies ta­
pettiin yöllä, kun hän nukkui. Happy on
saanut kokemustensa käsittelyyn tukea
Lähetysseuran kumppanijärjestöltä.
TILISIIRTO GIRERING
Väkivalta
ei ole ratkaisu.
Näin sinä voit auttaa
Monta tapaa lahjoittaa:
Tilisiirrolla
Osoitteessa
www.tasaus.fi
Soittamalla
keräyspuhelimeen
0600-11310
10,26 €/puhelu + pvm
Tekstiviestillä
Tasaus5 (5 €) tai
Tasaus10 (10 €)
numeroon 16155
Esimerkkejä mitä lahjoituksellasi saa:
5€
10€
20€
50€
100€
Uskontoryhmiä
yhdistävä
illallinen
Pienyrittäjä­
koulutus
naiselle
Lukutaito
aikuiselle
Puolen vuoden
ammattikoulutus
äitiryhmälle
Rauhan ja
sovinnon kurssi
Suomen Lähetysseura vie lahjasi luotettavasti perille.
Olemme jo lähes 160 vuotta tehneet uraauurtavaa
ja pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisemman ja
inhimillisemmän maailman puolesta.
TASAUS.FI