mielenterveys - Oulun kaupunki

LISÄTIETOPYYNNÖT: MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEASIAKKAIDEN ASUMISPALVELUT
1.
Lupa
Kysymys
Täytyykö tarjoajalla olla Valviran myöntämä
ympärivuorokautisen sosiaalipalvelun
tuottamisen lupa, jos se tarjoaa vain palveluasumista
ja tuettua asumista ?
2.
Jos kyseessä on uusi perustettava yksikkö, milloin
toiminnan
viimeistään tulee alkaa?
Jos toimintaa ei päästäkään aloittamaan sovitusti,
muodostuuko
tästä palveluntuottajalle sanktiota?
3.
4.
Tarjouspyynnössä edellytetään AVI:n tai Valviran lupaa
ympärivuorokautiseen sosiaalipalveluun, entä jos palveluntuottaja
tarjoaa vain palveluasumista ja/tai tuettua asumista, jotka ovat
ilmoituksenvaraista toimintaa?
5.
Vastaus
Valvira ja AVI myöntävät luvan ympärivuorokautisesti
toimiville asumispalveluille. Ei- ympärivuorokautiselle
asumispalvelulle ja tuetulle asumiselle ei tarvita lupaa.
Pohjois-Pohjanmaan AVI on aiemmin myöntänyt luvan
myös palveluasumiselle. Pääsääntönä kuitenkin, että
yksikkö on joko luvanvarainen tai merkattu ja hyväksytty
AVI.n rekisteriin. Tarjoukseen laitetaan liitteeksi AVI.n lupa
tai todistus rekisteriin kuulumisesta.
Puitesopimus allekirjoitetaan viimeistään 31.12.2018.
Puitesopimus allekirjoitetaan vasta kun palveluyksiköllä on
kunnossa luvat , valmiina tilat sekä henkilöstö ja valmius
aloittaa toimint. Sanktiota ei synny.
kts vastaus 1
kts vastaus 3
Jos palveluntuottaja tarjoaa uutta perustettavaa yksikköä ja se ei
jostain syystä valmistukaan 31.12.2018 mennessä, tuleeko
palveluntuottajalle sanktiota?
6.
kts vastaus 1
Tarjouspyynnössä sanotaan seuraavaa: ”Palveluntuottajalla
on
toimialueensa aluehallintoviraston tai Valviran lupa
ympärivuorokautisen
sosiaalipalvelun tuottamiseen” Tämä koskee ilmeisesti vain
palveluntuottajia, jotka tuottavat palveluluokan yksi ja
kaksi mukaisia
palveluja? Palveluluokkaan kolme, neljä ja viisi viitataan
Laki
yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja sen 11§
tarkoitettu
yksityisten palvelujen antajien rekisteri? Jos tarjoaa luokan
3-5
mukaista palvelua, ei tarvinne lupaa ympärivuorokautisen
sosiaalipalvelun tuottamiseen?
7.
Tuleeko palveluntarjoajalle sakkoja tai
vahingonkorvausvelvollisuutta, mikäli tarjoaa tarjouksella
uutta perustettavaa yksikköä ja sen toimintaa ei jostain
syystä kyetä aloittamaan 31.12.2018 mennessä?
Voiko intensiivi tehostettua palveluasumista (1) tuottaa
ilmoituksenvaraisessa yksikössä?
8.
9.
10.
11.
Yksikön sijainti
12.
13.
14.
15.
Tilat
kts vastaus 3
Ei voi, ympärivuorokautinen asumispalvelu on aina luvan
varaista
Kyllä voi, kts vastaus 1
Voiko intensiivi palveluasumista yöhälytysmahdollisuudella
(3) tuottaa ilmoituksenvaraisessa yksikössä?
Voiko palveluasumista yöhälytysmahdollisuudella (4)
Kyllä voi
tuottaa ilmoituksenvaraisessa yksikössä tai asiakkaan
omistamassa tai vuokratussa asunnossa?
Rajaa pois. Yksikön, jota tarjotaan, tulee sijaita Oulussa.
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelu asumisen
Asumispalvelua tarjotaan oululaisille asiakkaille ja
paikkojen (yksiköiden) tulee sijaita Oulun alueella. Rajaako tavoitteena on se, että asiakas pystyy osallistumaan kunnan
tarjoamiin palveluihin (mm. liikunta, kulttuuri, terveys- ja
edellä mainittu asia meidät pois automaattisesti
kilpailutuksesta koska yksikkömme sijaitsee Pyhäjärvellä? sosiaalipalvelut)
kts vastaus 11, Oulun alueella tarkoitetaan Oulun kaupungin
kuntarajojen mukaista aluetta
Määrittelynä Oulun alue – Mitä sillä tarkoitetaan, voiko
tarjota
yksikköä, jonka sijainti on Vihanti?
Tarjottavan yksikön tulee sijaita Oulun alueella. Mitä tällä kts vastaus 11 ja 12
tarkoitetaan? Tarkoitetaanko Oulun seudun aluetta
kokonaisuudessaan vai Oulun kaupungin aluetta sisältäen
kuntaliitosalueet Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja
Ylikiiminki?
Jokaisella asiakkaalla on oikeus asua omassa huoneessaan
yksin. Mutta mikäli asiakkaiksi ohjautuu pariskunta,
Miten tulkitaan se, että edellytyksenä on, että asiakkailla on yhden mahdollistetaan heidän yhdessä asuminen. Tällöin
hengen huoneet mutta toisaalta pariskunnille on varattava
huolehditaan siitä, että huone on riittävän tilava kahdelle
mahdollisuus asua yhdessä?
hengelle.
Tarjouspyynnön liitteessä numero kolme, kohdassa tilat,
Edelliseen vastaukseen viitaten, edellytetään, että
laitteet ja välineet, kohta 3.1: ”asiakkaalla tulee olla yhden asiakkaille tarjotaan yhden hengen huoneet, jokaisella on
hengen huoneet…aluehallintoviranomaisen toimiluvan
oikeus asua yksin. Mikäli asukkaan toive on saada jatkaa
mukaisesti”. Jos asiakas on vuosia asunut kahdenhengen
asumista toisen kanssa, huolehditaan riittävistä tiloista sekä
huoneessa yhdessä (ei pariskuntana), eivätkä he halua
myöskin vuokra on oltava suhteessa pienempi.
muuttaa yhden hengen huoneeseen, onko näiden
asiakkaiden silti siirryttävä yhden hengen huoneeseen?
Riittääkö, jos yhden hengen huone tarjotaan tuleville
asiakkaille, sekä kaikille nykyisille, jotka haluavat yhden
hengen huoneen?
16.
17.
Vuokra
Tarkoitetaanko tarjouspyynnön kohdassa 5. vuokran
enimmäismääränä eläkkeensaajien nk. Kela-rajaa joka on
vuodesta 2015 lukien ollut Oulussa 609,42 euroa/kk?
19.
20.
22.
Kyse on eläkkeensaajan asumistuen enimmäismäärästä, mikä on
tällä hetkellä 609,42 euroa kuukaudessa.
Vuokra voi olla korkeintaan KELAN asumistukeen oikeuttavan rajan
suuruinen, tarkoitetaanko tässä eläkkeensaajan asumistukea?
Voiko vuokran lisäksi asiakkaalta laskuttaa kulutukseen perustuvan Kyllä voi, maksun suuruudessa on huomioitava kulutus ja
maksun kohtuullisuus ja se, mitä Kela huomioi.
sähkö- ja vesimaksun?
18.
21.
Puitesopimusten viimeinen allekirjoitus on 31.12.2018,
Jos asiakkaat on tästä huolimatta siirrettävä yhden hengen tähän mennessä on oltava yhden hengen huoneet.
huoneeseen, on mahdollista, että palveluntarjoaja joutuu
rakentamaan lisätilaa. Tämä onnistuu vain sulanmaan
aikaan, joten onko siihen mahdollista saada jonkinlaista
siirtymäaikaa, jos tähän tilanteeseen päädytään?
Tarjouspyynnön mukaan vuokra korkeintaan Kelan
asumistuen oikeuttavan rajan suuruinen. Onko kyseessä
yleisen asumistuen vai eläkkeensaajan asumistuen
enimmäismäärä? Mikä on tarjouspyynnössä hyväksyttävä
Kelan asumistuen enimmäismäärä kuukaudessa?
Tarjous
23.
24.
Kyllä
Kyllä koskee
Voiko sama palveluntuottaja tarjota useampaa yksikköä?
Jos tarjoaja tarjoaa palvelua useammassa kuin yhdessä
yksikössä, tuleeko jokaisen yksikön osalta tehdä oma
tarjous?
Kyllä voi
Tarjoukseen on eriteltävä yksikön/yksikköjen nimet, joita
tarjous koskee. Mikäli tarjoaa "saman yksikön" eri
asumismuotoja, voi ne laittaa samaan tarjoukseen. Mikäli
tarjoaa esim useita tehostetun yksiköitä eri puolilta Oulua,
niin tarjous tehdään jokaisesta yksiköstä erikseen.
Käytössämme on luotettavakumppani.fi palvelu. Tuleeko
meidän toimittaa mitään liitteitä?
Tarjouslomakkeelta puuttuu tieto tarjouksen voimassa
olosta. Päivitättekö tämän?
27.
Tarjouspyynnön kohdassa 7.4 edellytetään ilmoitettavan
palveluntarjoajan alihankkijat. Minkä lomakkeen
yhteydessä nämä ilmoitetaan vai voiko tarjouksen liitteeksi
liittää vain erillisen alihankkija –lomakkeen?
Edellyttääkö intensiivi tehostetun palveluasumisen
tuottaminen myös tehostetun palveluasumisen
tuottamista?
Palveluasuminen omassa kodissa? Ovatko jo nykyisin
palvelukotiyksiköissä asuvat asiakkaat tähän ryhmään
kuuluvia?
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Sopimus
kts vastaus 17.
Voidaanko tarjota pelkkää tuettua asumista?
Tarjoamme vain tuettua asumista eli asiakkaan
kotiin tehtävää työtä, koskeeko liitteen 6
mukaiset laatukriteerit myös tätä kategoriaa?
25.
26.
Sähkö- ja vesilaskun tulee olla kohtuullinen, tästäkin on
Kelalla laskennalliset ohjeet.
Onko mahdollista lähettää tarjous liitteineen sähköisesti,
joka on salattu?
Tarjoajan toimittaa luottolaitoksen tai Suomen
Asiakastiedon Oy:n lausunto. Mitä edellä mainitut
lausunnot pitää pitää sisällään?
Tarjouspyynnön liitteessä (Liite 1) tarjouslomake,
kohdassa tarjouksen sisältö, ilmoitetaan "Tämä tarjous on
voimassa [x.x.2017] asti". Mihin päivämäärään asti tässä
kyse? Mihin kirjataan voimassaolon päivämäärä?
Valitseeko tilaaja jokaiseen palveluun vähintään 3
palveluntuottajaa?(yhteensä 9)
Tarjouspyynnön liitteessä 2 on kohta Tilaajavstuulain
mukainen selvitys. Mikäli kuulutte Luotettava
kumppaniohjelmaan, ei kyseisiä liitteitä tarvitse toimittaa.
Muissa kohdissa pyydetyt liitteet tulee toimittaa tarjouksen
yhteydessä.
Tarjouksen tulee olla voimassa 6 kk tarjouksen jälkeen
(tarjouspyyntö kohta 8.1). Palveluntarjoaja täyttää ko
kohdan.
Tarjoukseen laitetaan erillinen liite alihankkijoista, mikäli
palveluntarjoaja niitä käyttää.
Kyllä
Kyllä, nykyisin palvelukotiyksiköissä asuvat asiakkaat
kuuluvat tähän ryhmään. Asiakkaat asuvat vuokralla omissa
asunnoissa palveluntuottajan tiloissa.
Ei ole, tässä kilpailutuksessa on vielä käytössä vain
paperiversiot.
Lausunnot kertovat yrityksen taloudellisen tilanteen, jonka
täytyy olla kunnossa.
Tarjous on oltava voimassa 6 kk tarjouksen jättämisen
jälkeen.
Puitejärjestelyä koskevan kilpailutuksen perusteella tilaaja
valitsee puitesopimukseen vähintään kolme (3)
palveluntuottajaa, mikäli tarjoajien soveltuvuusvaatimukset
täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia on riittävästi
ja tekee näiden kanssa puitesopimuksen.
Mikä taho(palveluntuottaja) palvelut tuottaa tällä hetkellä? Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluita
tuottaa kaupungin oma asumistuotanto ja lisäksi hankinnan
kohteena olevia asumispalveluja ostetaan 20
palveluntuottajalta. Puitesopimukseen(2012-2016) kuuluvia
palveluntuottajia ovat: Attendo, Jovicare, Jäälin palvelukoti,
Kaapontupa, Mikeva, Mainiovire, Oulun palvelukoti,
Palvelukoti Saarela, Provesta, Torpankartano ja
Ylikiimingin omaishoitajat. Lisäksi asiakaskohtaisilla
sopimuksilla on ostettu palveluita.
35.
Tarjouspyynnön mukaan: ”Puitejärjestelyn alaiseen
puitesopimukseen perustuvat hankinnat tehdään
kilpailutuksen tulosten perusteella tehdyn
paremmuusjärjestyksen mukaisesti asiakkaiden
sijoittuessa viime kädessä kuitenkin niihin
puitesopimusyksiköihin, jotka ovat asiakkaan
henkilökohtaisen tarpeen, yksilöllisen toiveen ja
palvelusuunnitelman perusteella asiakkaan kannalta
tarkoituksenmukaisimpia”. Asiakkaiden henkilökohtaisten
tarpeiden ja yksilöllisten toiveiden huomioinnilla
hankintayksikkö selvästi tukee yleisten nykytavoitteiden
mukaista asiakkaiden valinnan vapautta ja kaikki
vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat tulevat siis
valituksi puitesopimuksen piiriin asiakkaiden
valintamahdollisuuksien kohteiksi? Onko tulkinta oikea?
Kaikki kriteerit täyttävät palveluntarjoajat asetetaan
vertailukaavan mukaisesti järjestykseen ja tarjouksista
hyväksytään palveluntuottajiksi riittävä määrä tarjottuja
yksiköitä (asiakaspaikkoja) täyttämään arvioitu tarve.
Mikäli tarjouksia tulee runsaasti, jää oletettavasti osa
tarjouksista hankinnan ulkopuolelle. Lisäksi epärealistiset (
esimerkiksi liian matala hinta) tarjoukset voidaan hylätä.
36.
Jos palveluntuottaja ei saa puitesopimusta, mitä tapahtuu
nykyisille Oululaisille, jotka jo asuvat palvelukodilla?
Asiakkaiden palveluntarve (ml asuminen) arvioidaan
säännöllisesti ja mikäli palvelutarve muuttuu, voi myös
asumispaikka muuttua.
Lupaviranomainen edellyttää mielenterveys- ja
päihdeasumispalveluissa henkilöstön koulutusvaatimuksia,
jotka on määritelty mm. mielenterveys- ja päihdehoidon
laatusuosituksissa ja aiemmin voimassa olleissa Valviran
valvontaohjeissa. Perusperiaatteena on, että muulla
mitoitukseen laskettavalla henkilöstöllä tulee olla sosiaalitai terveysalan tutkinto suoritettuna.
37.
Henkilöstö
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Hinta/
kustannusvastuut
Tarjouspyyntö s. 34, kohta 4.7. todetaan: ”Tarjouspyynnössä
edellytetyn henkilökuntamäärän ja henkilökunnan koulutustason
tulee toteutua koko sopimuskauden ajan”. Mitä Tilaaja edellyttää
henkilökunnan koulutustasosta,
kun tarjouspyynnössä on määritelty vain
vastuuhenkilön koulutustaso ?
” Intensiivi tehostetussa palveluasumisessa ja
intensiivipalveluasumisessa on henkilöstömitoitus
vähintään edellä mainitut, lisäksi palveluntuottajan
odotetaan järjestävän kuntouttavaa toimintaa
edistämään asiakkaan tavoitteiden mukaista sosiaalista
kuntoutumista tai/ja palkkaavan esim. terapeutteja tai
muuta kuntouttavaa henkilökuntaa.” -> kysymys:
tarkoittaako tämä käytännössä indeksin ylittävän
henkilöstön palkkausta? Mitä muita ammattiryhmiä
kuntouttavalla henkilökunnalla tässä tarkoitetun kuin
terapeuttia? Riittääkö, että palvelua ostetaan
esim. 1 h/ viikossa?
Intensiivikuntoutuksen henkilöstöön ei ole tarkoituksella
laitettu erityistä mitoitusta. Palveluntuottajan odotetaan
suunnittelevan itse millä tavalla hän kuntouttaa asiakkaansa
asetettujen tavoitteiden mukaisesti, jotta kuntoutumislupaus
toteutuu.
Keneltä ja millä hinnalla hankintayksikkö tällä hetkellä kyseisiä
palveluita hankkii?
Palveluntuottajia on useita. kts kysymys 34. Hinnat
vaihtelevat asumismuodottain, tehostetun palveluasumisen
hinnat vaihtelevat välillä 105€-119€, palveluasumisessa
61,50€-83€ ja tuetussa asumisessa 31€-61 €.
Sisältyvätkö vuokra ja/tai ateriamaksu hankintayksikön
määrittelemiin maksimivuorokausihintoihin?
Siivoustarvikkeet on merkitty palveluntuottajan vastuuksi
palveluasumisessa, vaikka palveluasuminen on
verrattavissa omassa asunnossa elämiseen. Onko
kohdassa siis virhe, vai tuleeko palveluntuottajan
kustantaa asukkaan oman asuntonsa siivoamiseen
käyttämät siivoustarvikkeet?
Laskutuksesta asiakkaan poissaolon osalta mainitaan, että
tilapäinen poissaolo tarkoittaa sitä, että asiakas on
hoidettava muualla. Miten menetellään jos asiakas on ns.
”kotilomalla” eli
esim. sukulaisten luona tai asiakkaalla on oma koti, jossa
hän käy välillä harjoittelemassa itsenäisempää asumista
osana kuntoutusta?
Asiakkaalla on mahdollisuus tuoda omia huonekalujaan,
edellytetäänkö palveluntuottajalta siis huoneen kalustamista jos
asiakkaalla ei ole omia huonekaluja?
Erillisiä kustannuksia, kuten kuljetuskustannuksia ei hyväksytä,
toisaalta kustannusvastuutaulukossa on, että asiakas vastaa omalta
osaltaan kuljetuskustannukset virkistys tai päivätoimintaan?
Sisältyykö annettuun/annettavaan asumisvuorokauden
hintaan hoiva, vuokra sekä ateria?
Onko mahdollista saada tietoon aikaisempia vastaavien
palveluiden hintoja eri palveluluokittain sopimuskaudella
2012-2016 ?
Kuntoutumislupaus Huomioidaanko kuntoutumislupauksessa ne, jotka
tarvitsevat siirron kevyemmästä raskaampaan
palveluun/millä tavalla kyseiset henkilöt huomioidaan?
Eivät sisälly. Palveluntuottaja perii asiakkaalta vuokran ja
ateriamaksut. kts tarjouspyynnön liite: kustannus- ja
prosessivastuut
Tehostetussa palveluasumisessa ja palveluasumisessa
asiakkaan asunnon kunnossa pito katsotaan
palveluntuottajan tehtäväksi.
Tarjouspyynnön kohdan 7.11 mukaisesti tilaaja maksaa
myös kotilomien ajalta 7.ltä vuorokaudelta täyden hinnan ja
seuraavilta 14 vuorokaudelta 50%. Mikäli asiakkaan
kotiloma on etukäteen suunniteltu ja ilmoitettu vähintään 3
viikkoa aikaisemmin, ei vuorokausimaksua makseta.
Ei edellytetä.
Asiakkaat vastaavat itse kuljetuskustannuksista virkistys
ja/tai päivätoimintaan.
Vuokrat ja ateriat eivät sisälly hintaan.
kts vastaus 39.
Kuntoutumislupauksessa ei huomioida erikseen tätä.
48.
49.
50.
51.
Kuntoutumisprosentti: Ensimmäinen tarkastelujakso on
lokakuussa 2017, palveluntuottajalla on ollut vain yksi
asiakas tuona aikana intensiivikuntoutuksessa ja hän on
kuntoutunut, niin onko prosentti 100%. Jos asiakas on
kuntoutunut kevyempään asumispalveluun
esim. elokuussa 2017 otetaanko hänet mukaan arviointiin,
kun hän ei ole ollut kevyemmässä palvelussa vaadittua 6
kk:tta ? Entä jos hänet
otetaan vasta seuraavaan 4/2018 arviointiin, niin hän ei
ole ollut enää asiakkaana tuon tarkastelujakson 10/20174/2018 välisenä aikana, niin häntä ei huomioida
nimittäjässä lainkaan laskutoimituksessa?
Mitä tarkoitetaan kevyempään palveluun siirtymisellä? Jos
asukas esimerkiksi luokasta 3 luokkaan 4, katsotaanko
tämä kevyempään palveluun siirtymiseksi?
Mikäli yksi asiakas kuntoutuu tarkastelujaksolla kevyempiin
palveluihin ja on siellä kyennyt olemaan seuranta-ajan puoli
vuotta, niin toteutumisprosentti on silloin 100%. ASiakas
otetaan tällöin mukaan 4/18 arviointiin
Tarkoittaako kevyempää palvelua, kun asiakas siirtyy
palvelutasolta 1-5 alemmalle tasolle?
kts vastaus 49
Miten asukkaan siirtyminen tapahtuu?
Siirrytäänkö intensiivi tehostetusta palveluasumisesta
seuraavaksi intensiivi palveluasumiseen
yöhälytysmahdollisuudella?
52.
53.
Jos asiakas siirtyy intensiivi tehostetusta
palveluasumisesta tehostettuun palveluasumiseen,
katsotaanko se siirtymiseksi kevyempään palveluun?
54.
55.
Kuljetus
Kevyempään palveluun siirtyminen tarkoittaa tehostetusta
palveluasumisesta palveluasumiseen tai tuettuun asumiseen
siirtymistä ja palveluasumisesta tuettuun asumiseen
siirtymistä. Palveluasumisen sisällä tapahtuva muutos
intensiivisestä palveluasumisesta palveluasumiseen ei ole
kevyempään palveluun siirtymistä.
Palveluohjauksen sosiaalityöntekijä/palveluohjaaja tekee
palvelutarpeen arvion ja palveluohjauksen palveluesimies
tekee kirjallisen päätöksen asumismuodon muutosta.
Kyllä. Tavoite on siirtyä kevyempiin palveluihin.
Ei, kts kysymys 49
Katkaiseeko sairaalajakso kevyemmässä palvelussa (6 kk) Kyllä katkaisee, mikäli asiakkaan psyykkinen kunto on
asumisen, vaikka asiakas palaa sairaalajakson jälkeen
välillä huonontunut niin paljon, että tarvitsee sairaalajaksoa.
Tarkastelujakso alkaa tällöin uudestaan laitoshoidosta
saman tason palveluun, missä on ollut? Katsotaanko
päättymisen jälkeen.
kuntoutuminen keskeytyneeksi?
Ei korvaa.
Mikäli yksikkö tarjoaa jokaiselle asukkaalle 1 x vko julkisen
liikenteen
palveluiden maksamisen kauppa-asioille/ asiointiin, niin täyttääkö
tämä saman kriteerin kuin oma auto?
56.
57.
58.
59.
Onko olemassa vaihtoehtoa sille, että talo hankkisi auton
Ei ole vaihtoehtoa.
kuljetuksia varten? Siinä (siis taloon hankittava auto)
mentäisiin
huonompaan suuntaan ajatellen pyrkimystä pois
laitosmaisesta
kulttuurista. Lisäksi osa asukkaista saa joko SHL:n tai
VPL:N
mukaisia kuljetuspalveluja, jolloin auton/kuljetuksen tarve
kohdistuisi vain osaan asukkaista.
Asiakkaat/
asiakasmäärät
Pystyykö Tilaaja esittämään suuntaa antavaa
asiakassegmentin ikäjakaumaa?
Paljonko asiakkaita on tällä hetkellä kilpailutettavien
palvelujen
piirissä?
Montako uutta asiakasta tilaaja arvioi tulevan palvelujen
piiriin
sopimuskauden aikana?
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Kilpailutus on mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Onko
kyse kahdesta eri asiakasryhmästä vai asiakkaista, joilla
voi olla molempia ongelmia? Eli haetaanko
palveluntuottajia erikseen
mielenterveyskuntoutujille ja erikseen päihdekuntoutujille?
Mihin ”palveluluokkaan” nykyiset asiakkaat sijoittuvat,
kuka heidän sijoittumisensa määrittelee ja missä vaiheessa
tämä määrittely suoritetaan?
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluasumisen
palvelukuvauksessa (sivu 30) sanotaan: ”palveluasumisella
tarkoitetaan asiakkaan omassa kodissa järjestettävää
asumista ja palveluja”. Myöhemmin samassa kuvauksessa
puhutaan ”asumisyksiköstä”. Missä luokan 4 asiakkaat
asuvat?
Milloin nykyisten asukkaiden palveluluokka tarve
arvioidaan?
Onko luokitustieto käytettävissä 1.3.2017 kaikkien
nykyisten asukkaiden kohdalla, vai mahdollisesti aiemmin?
Kuinka paljon on mahdollisia asiakkaita kussakin
asumispalvelussa tulevalla sopimuskaudella 1.3.2017
alkaen arvioituna n-määränä; montako asiakasta per
asumispalveluiden palveluluokka (5 eri palveluluokkaa)?
Asiakkaat ovat 18 v tai yli. Asumispalvelu räätälöidään
asiakkaalle hänen toimintakykynsä mukaan.
Tarjouspyynnössä oli esitettynä sivulla 5 ostopalveluiden v
2015 vuorokausimäärä ja suunnitelma hankinnan
jakautumisesta eri asumismuotoihin. Asiakkaita on nyt
palvelujen piirissä noin 315 asiakaspaikan verran.
Tavoitteena hankinnassa on se, että asiakkaat kuntoutuvat
siten, että pitkäaikaisasiakkaiden määrä vähenee ja
asiakkaat siirtyvät kevyempiin. Vastaavasti uusia asiakkaita
tulee tilalle.
Usealla asiakkaalla on sekä mielenterveys- että
päihdediagnoosi. Lisäksi toimintakykyyn vaikuttavat monet
muut diagnoosit. Kilpailutuksessa haetaan palveluntuottajaa
molemmille asiakasryhmille, mutta vertailua ei tehdä
erikseen näille asiakasryhmille. Palveluntuottaja voi
profiloitua esimerkiksi päihdeasiakkaiden asumispalveluiden
tuottajayksiköksi.
Palveluohjausyksikön toimesta tehdään palvelutarpeen
arviointi uuden puitesopimuskauden alkaessa
intensiivipalvelu tarpeessa oleville asiakkaille.
Asiakkaat asuvat palveluntuottajan yksikössä omassa
asunnossaan. Asiakkaalla on vuokrasopimus asunnosta.
katso vastaus 61
kts vastaus 61
kts vastaus 58, yhteensä on arvioitu hankittavan 115000 vrk
(315 kokovuotista paikkaa), näistä intensiivi tehostettua
palveluasumista arvioidaan olevan noin 45-50 paikkaa,
tehostettua noin 75-80 paikkaa, intensiivistä
palveluasumista noin 40 paikkaa ja noin 100 paikkaa on
palveluasumista. Tukiasumista arvioidaan olevan noin 40-50
paikan verran.
66.
67.
68.
69.
Palvelukuvaus
70.
71.
72.
Viriketoiminta
73.
Työkokeilupaikat
74.
75.
76.
77.
Muut asiat
Tarjouspyyntöaineistossa tulee esille, että
mielenterveysasiakkaiden osalta edellinen hankinta tehty
v.2012. Paljonko tämän hankinnan eri palveluiden piirissä
on nyt asiakkaita, jotka ovat siirtymässä tähän uuden
hankinnan puitesopimuksen piiriin, arvioitu asiakasmäärä
per palveluluokka?
Oliko v.2012 hankinnassa mukana myös päihdeasiakkaiden
asumispalvelut ja asumisen tuki? Mikäli päihdeasiakkaat
olivat hankinnassa tällöin mukana niin, paljonko näitä
asiakkaita on siirtymässä nyt uuden hankinnan 1.3.2017
puitesopimuksen piiriin? Paljonko on arvioitu olevan
asiakkaita eri ikäryhmittäin ( nuoret aikuiset esim. 1829v., aikuisväestö, yli 50-v., yli 65-v.?
Katso vastaus 36. Kokonaisasiakasmäärä on 315, joista 273
on Oulun kaupungissa sijaitsevissa palveluissa. Kun
asiakkaiden palveluntarve ei ole muuttunut, ei ole ollut
tarkoituksenmukaista siirtää asiakkaita eri yksikköön. kts
vastaus 65.
Kuinka paljon Oululla on asiakkaita kaupungin omissa ja
palveluntuottajilla hankituissa päihde- ja
mielenterveyspalveluiden asumispalveluissa?
Kaupungin omia paikkoja on
mielenterveysasumispalveluissa tehostettua palveluasumista
(asumisen arvio ja kuntoutuspaikkoja) 30 paikkaa, ja
palveluasumista 20 paikkaa sekä tuettua asumista 50
paikkaa. Päihdeasumispalveluita on 20 tehostettua
asumispaikkaa sekä tilapäis- ja tukiasumispaikkoja yhteensä
38. Ostopalveluissa on käytössä 315 paikkaa.
Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena on
tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen ja tuettu
asuminen (sivu 4) sekä hankinnan kohteena on viisi eri
asumispalvelua (sivu 10). Palvelunkuvauksia on vain
kolme (sivut 29-31). Puhutaan palvelusta ja
asumispalvelusta. Voiko kuvauksia selventää jokaisen
viiden tarjottavan palvelun/asumispalvelun osalta?
Tuettu asuminen (sivu 31): Mitä tarkoittaa tuki ja ohjaus
viikonloppuisin konkreettisesti? Riittääkö, että ohjaaja on
puhelimitse tavoitettavissa?
Kuvaukset löytyvät tarjousasiakirjoista.
Onko tukiasukkailla oltava yöhälytysmahdollisuus?
Asiakkaille tulee huolehtia yhteydenottomahdollisuus
johonkin auttavaan tahoon.
Viriketoiminnan toteutumista seurataan asiakaskohtaisesti
eli palveluntuottaja pitää asiakkaiden osallistumisesta listaa
ja toimittaa sen sovitusti palveluohjaukseen.MIkäli asiakas
ei halua osallistua toimintaan, katsotaan yhdessä mikä olisi
hänelle sopiva virikemuoto.
Miten kuntouttavan viriketoiminnan viikoittaista
tuntimäärää seurataan? Onko asiakkaan pakollista
osallistua joka viikko esimerkiksi sen yli seitsemän tuntia?
Entä jos asiakas kieltäytyy joko kokonaan, tai osittain
osallistumasta viriketoimintaan? Vai onko tässä
ratkaisevaa, että kuntouttavaa viriketoimintaa tarjotaan
vähintään luvattu määrä tunteja?
Laatulomakkeessa puhutaan työkokeilupaikoista.
Otetaanko tässä huomioon palveluntuottajan koko? Isompi
tuottaja voinee tarjota enemmän työkokeilupaikkoja. Miten
varmistetaan työkokeiluun tulevan henkilön soveltuvuus?
Taustat täytyy selvittää ainakin niiltä osin, että ei ole
huume/päihderiippuvuuksia, eikä rikostaustaa. Selvittääkö
työkokeiluun tarjoava taho taustat? Miten työkokeilu
keskeytetään, jos henkilö on täysin soveltumaton
toimimaan ihmisten kodeissa. Kuinka pitkä kokeilujakso
on?
Päihdeasiakkaiden asumispalvelut sisältyivät
mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden hankintaan.
Ikäjakauman osalta kts kysymys 57 ja 60.
Henkilökunnan on oltava saatavilla myös viikonloppuisin.
Työkokeiluun tulijat haastattelee palveluntuottaja itse.
Oukan sivuilla on ns TYÖPÖRSSI- palvelu, jonne
palveluntuottaja laittaa auki vapaana olevat
työkokeilupaikat ja työkokeilija voi itse hakea ko paikkaan.
Tästä pidämme infotilaisuuden palveluntuottajille .
Laatulomakkeella (Liite 6) on mahdollisuus saada
lisäpisteitä työkokeilupaikoista. Mitä työkokeilupaikalta
edellytetään, jotta siitä on mahdollista saada lisäpisteitä?
Miten tätä tullaan valvomaan sopimuskaudella ja
sanktioidaanko tämä tarjouspyynnön kohdan 7.7
mukaisesti, mikäli annettu lupaus ei toteudu? Miten muita
laatulomakkeella olevia lisäpisteiksi luvattuja edellytyksiä
seurataan/valvotaan ja miten näiden osalta mahdollinen
sanktio toteutetaan?
Tilaaja kerää vuosittain tiedon toteutuneista
työkokeilujaksoista. Mikäli luvatut jaksot ei toteudu,
selvitetään mistä johtuu.
Kohdassa Turvallisuus 9.3 puhutaan
turvallisuussuunnitelmasta pelastutoimilaki 561/1999.
Tämä laki on kumottu, joten tässä kohtaa ilmeisesti
tarkoitetaan pelastussuunnitelmaa pelastuslain
29.4.2011/379 15§ mukaisesti? Vai tehdäänkö molemmat
suunnitelmat pelastustoimilain kumoamisesta huolimatta?
Yksikköön tehdään paloviranomaisten ja lain vaatimat
suunnitelmat.
Laatulomake (liite 6): Miten palveluntuottajien
yhdenvertaisuus huomioidaan suhteessa organisaation
kokoon (henkilöstö/asukasmäärä)? Laatupisteissä on
huomioitu vain paikkojen määrä ja pieni organisaatio ei voi
tarjota paikkoja yhtä paljon kuin iso.
Tullaanko tämän hankinnan puitesopimuskaudella
1.3.2016 alkaen toteuttamaan päihdeasiakkaiden
asumispalvelut ja asumisen tuki Asunto ensin-periaatteella,
mikä sallii päihteiden käytön pyrkien kuitenkin kohden
päihtieden käytön vähentämistä ja arjen parempaa
elämänhallintaa? Vai onko asumisen ja asumisen tuen
edellytys sitoutuminen totaaliseen päihteettömyyteen? Vai
molemmat edelliset vaihtoehdot asiakkaalla ovat
valinnaisena asumispalveluissa ja asumisen/ arjen
elämänhallinnan tuessa päihdeasiakkaiden
asumispalveluiden ja asumsien tuen hankinnan
puitesopimuskaudella 1.3.2017 alkaen?
Mikäli tarjoaa yli 3 työkokeilupaikkaa, saa täydet pisteet
Jokainen asuu omassa asunnossaan. PÄihdeongelmaisen
kohdalla tavoitteena on päihteettömyys tai päihteiden
käytön vähentyminen. Mikäli päihteidenkäyttö ei aiheuta
ongelmaa ja asiakas on sitoutunut sovittuihin tavoitteisiin,
on hänelle asumispalvelua tarjottava.
78.
79.
Oulun kaupungin sitoutuminen Asunto ensin-periaatteen
Oulun kaupunki sitoutunut ko ohjelmiin ja tavoitteisiin.
mukaisiin aiempiin Paavo-ohjelmiin ja nyt 2017
alkaneeseen Aune-ohjelmaan? Tulevatko näiden ohjelmien
tavoitteet ja ”henki” olemaan tavoitteena
päihdeasiakkaiden asumispalveluiden ja asumisen tuen
toteuttamisessa uudella puitesopimuskaudella?
Kuinka paljon Oululla on omaa erilaista palvelutuotantoa
kts vastaus 68
päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluissa?