OBVESTILO Aktivne in kreativne počitnice v

Gabelsbergerstr. 5/II, A-9020 Klagenfurt/Celovec
Tel.: 0463/514300-20/21/22; fax: 0463/514300-71
e-mail: [email protected]; http://www.slo.at
ID: ATU56514944
OBVESTILO
Aktivne in kreativne po itnice v Nerezinah na Lošinju
Slovenska prosvetna zveza (SPZ) je leta 2009 prvi organizirala kreativni jezikovni
teden na slovenski obali – v osnovni šoli »Ciril Kosma « v Piranu. Dobre izkušnje v
preteklih letih in potreba po krepitvi jezikovnega znanja so bili odlo ilni, da smo
tudi letos poskrbeli za privla en jezikovni program in interaktivne dejavnosti,
predvsem za tiste, ki si želijo slovenš ino izboljšati, izpopolniti ali nau iti s
pomo jo dobro izobraženih in usposobljenih u iteljev in socialnih pedagogov.
Letos smo se odlo ili za isto lokacijo kot lani: za Otroško naselje Zveze prijateljev
mladine Krško, ki se nahaja v zalivu Bu anje na otoku Lošinju v neposredni bližini
Nerezin. Zaradi istega zraka, obogatenega z eteri nimi hlapi iglavcev in
zdravilnimi aerosoli, je bil otok že leta 1892 razglašen za klimatsko zdraviliš e,
primeren za zdravljenje razli nih bolezni dihal in astme.
Kreativne po itnice bodo potekale od 8. do 18. julija 2017. Program zajema
izpopolnjevanje znanja slovenskega jezika v posebnih jezikovnih delavnicah,
komunikacija v slovenskem jeziku pa poteka tudi pri vseh drugih dejavnostih, kot
so družabne, športne in socialne igre. Interaktivno se bodo udeleženke/udeleženci
iz Koroške vklju ili v dejavnosti z udeleženkami/udeleženci, ki prihajajo iz
Slovenije.
Za strokovno vodstvo bodo skrbeli mentorice/mentorji in u iteljice/u itelji
slovenš ine iz Slovenije in Avstrije, za prijetno preživljanje po itnic pa lepo in
naravno okolje, morje in morski zrak.
str.1
Aktivne in kreativne po itnice od 8. do 18. julija 2017
v Otroškem naselju Zveze prijateljev mladine – Krško
Nerezine na Lošinju
INFORMACIJA:
Dejavnosti: U enje in izpopolnjevanje slovenskega jezika, interaktivne dejavnosti, socialne igre
in šport.
Ciljna skupina: Otroci in mladina od 9. (od 4. razreda osnovne šole) do 14. leta starosti.
Strokovno vodstvo: Socialni pedagogi/socialne pedagoginje, u itelji/u iteljice slovenš ine.
Kraj: Nerezine na Malem Lošinju v Otroškem naselju Zveze prijteljev mladine – Krško
Odhod in prihod:
Odhod iz Celovca v soboto, 8. 7. 2017, ob 8.00 uri, izpred Mladinskega doma (Mikschallee 4,
9020 Klagenfurt/Celovec).
Odhod iz Nerezin v torek, 18. 7. 2017, po kosilu.
Predvideni prihod pred Mladinski dom ob 18.00 uri.
Oskrba: Pet obrokov hrane dnevno, preno iš e v standardiziranih zidanih hišicah, spremstvo in
navzo nost organizatorja in mentorjev ter zdravniška oskrba.
Ne pozabite: potnega lista oz. osebne izkaznice, kartice zdravstvenega zavarovanja oz. vseh
potrebnih podatkov o zavarovanju in ev. seznam zdravil.
Vzemite s seboj: vse osebne potrebš ine za deset dni odsotnosti od doma: obleke, obutev,
kopalke, športno obleko in športno obutev, higienske potrebš ine.
Cena: 280,- evrov (v ceno je vklju ena polna oskrba in prevoz z avtobusom).
Informacije nudita:
Slovenska prosvetna zveza, Gabelsbergerstr. 5/II, 9020 Celovec/Klagenfurt
tel.: 0463-514300-22 ali el. pošta: [email protected] ;
Mladinski dom (ravn. Blajs Jože), Mikschallee 4, 9020 Celovec/Klagenfurt
tel.: 0463-35651 ali el. pošta: [email protected]
Prijave in prijavni rok:
Pismeno najpozneje do 23. 6. 2017 na naslov, naveden na prijavnici. Število mest je omejeno.
Prijava velja z vpla ilom prispevka na konto Slovenske prosvetne zveze,
IBAN: AT26 3910 0000 0302 8248; BIC: VSGKAT2K
str.2
KRATKA PREDSTAVITEV OTROŠKEGA NASELJA ZPM KRŠKO
V NEREZINAH NA OTOKU LOŠINJU
Otroško naselje ZPM Krško se nahaja v sklopu PO ITNIŠKEGA NASELJA
BU ANJE na otoku Lošinju, v neposredni bližini Nerezin. Otok Lošinj je s svojim
blagim sredozemskim podnebjem in istim zrakom, obogatenim z eteri nimi hlapi
iglavcev in z zdravilnimi aerosoli poznan kot idealen kraj za klimatsko zdravljenje.
Živimo v ekološko mo no ogroženem okolju, številni naši otroci imajo razli ne
bolezni dihal, zato je izbira Nerezin na otoku Lošinju najboljša možnost za
organiziranje šol v naravi in letovanj otrok in mladine nasploh.
Zveza prijateljev mladine Krško ima dolgoletno tradicijo v organiziranju letovanj v
Nerezinah na otoku Lošinju. Otroško naselje, ki posluje v sestavi "PSK", pa ima
zelo dobre razmere za izvedbo najrazli nejših programov.
Otroško naselje ZPM Krško je odprto od junija do septembra. Okoli centralne
zgradbe s kuhinjo in z odprto pokrito jedilnico so razvrš ene zidane hišice. Vsaka
ima spalnico z 12 ležiš i, dnevni prostor in kopalnico s sanitarijami. V posebni hišici
so tuš kabine, lo eno za de ke in deklice. Hišic, v katerih bivajo otroci in vodja
skupine, imamo 10. Za vodstvo programa (organizatorje, pedagoško in
zdravstveno osebje) zagotavljamo pri kapaciteti 100 otrok dodatno 2 hišici, ki
imata vsaka po 4–5 ležiš v dveh spalnicah, dnevni prostor in opremljeno kuhinjo
ter sanitarije s tuš kabinama.
Med hišicami v naselju je urejen prostor, zunanje površine naselja Bu anje krasijo
bujne grmovnice in drevje, do plaže vodijo urejene sprehajalne poti. V po itniškem
naselju so urejena igriš a (za tenis, odbojko, košarko, rokomet …) in sprehajalne
poti ob 1,6-km obali oz. na površini celotnega naselja, ki meri 17 ha.
Nadaljnje informacije na spletu: www.zpmkk.si.
str.3