Vabilo na letni občni zbor 2017

Ribiška družina Metlika, Krasinec 150, 8332 Gradac
d.š: 38136449, Transakcijski račun: 02994-0016536907 pri NLB
www. r d met l ika.s i; i nfo @r dmet lik a.si;
Prilozje : 12.02.2017
VABILO
Vabimo vas, da se udeležite rednega letnega Občnega zbora članov RD Metlika, v nedeljo
26.02.2017 ob 9,00 uri v prostorih gasilskega doma Podzemelj.
Na letošnjem Občnem zboru članov RD Metlika bodo izvedene volitve
vodstva RD za obdobje 2017 - 2022
Dnevni red :
1. Otvoritev rednega letnega Občnega zbora.
2. Izvolitev delovnega predsedstva.
3. Izvolitev verifikacijske komisije, dveh overovateljev zapisnika.
4. Predlog dnevnega reda in sprejem. Pregled zapisnika 2016 in sprejem.
5. Letna poročila : predsednice, blagajnika, tajnika, vodje čuvajske službe, tekmovalne komisije in
komisije za delo z mladimi, gospodarske komisije in nadzornega odbora.
6. Razprava po poročilih za 2016.
7. Predlogi za kandidature v RD Metlika za obdobje 2017 – 2022.
8. Razprava in glasovanje.
9. Plan dela in finančni plan RD za leto 2017.
10. Razprava po planih za 2017.
11. Besede gostov.
12. Razno.
Po končanem Občnem zboru sledi proslava ob 60 letnici ustanovitve RD Metlika!
Dober prijem,
UO RD Metlika