predlog sklepa - Občina Miren

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
Številka: 030-17/2016-1
Datum: 28. 2. 2017
Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica
Predlog
Naslov zadeve za obravnavo in sprejem
Letno poročilo o delu nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 in
nadzorni program za leto 2017
Gradivo za obravnavo na seji 25. redni seji
Točka dnevnega reda 8.
Predlagatelj Mauricij Humar, župan
Pripravljalec gradiva
Peter Budin, predsednik nadzornega odbora Občine
Miren-Kostanjevica
Poročevalec/ka
Peter Budin, predsednik nadzornega odbora Občine
Miren-Kostanjevica
Pristojno delovno telo
ŽUPAN
Mauricij Humar
Priloge:
- Letno poročilo o delu nadzornega odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 in
nadzorni program za leto 2017
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682,
www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: [email protected]
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB,
62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 25. redni seji, dne 7. 3 .2017 sprejel
naslednji
SKLEP
I.
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani z Letnim poročilom o delu nadzornega
odbora Občine Miren-Kostanjevica za leto 2016 in nadzornim programom za leto 2017.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Številka: 030-17/2016-1
Datum: 7. 3. 2017
ŽUPAN
Mauricij Humar
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682,
www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: [email protected]