CARTIHEAL – št.:0161/2017 Prospektivna, intervencijska

CARTIHEAL – št.:0161/2017
Prospektivna, intervencijska nerandomizirana, neslepa, multicentrična študija,
izvedena na eni skupini delovanja vsadka Agili – CTM pri zdravljenju
osteoartroze palca na nogi
ORTOPEDIJA, DROBNIČ MATEJ
QUINTAILS – št.:0079/2017, III. Faza
Multicentrična, randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana raziskava
III. Faze z vzporednima skupinama za oceno učinkovitosti in varnoasti
crenezumaba pri bolnikih s prodromsko do blago obliko alzheimerjeve bolezni
NEVROLOGIJA, GREGORIČ- KRAMBERGER MILICA
MSD, št.: 01-34/17, neinterventna
Ulcerozni kolitis, študija bremena , doţivljanja in poznavanja bolezni ter virov
informiranja
GASTROENTEROLOGIJA, FERKOLJ IVAN
KRKA – št.:01-2623/16, neinterventna
Primerjava učinkovitosti in varnosti fiksne kombinacije ksilometazolina in
dekspantenola v zdravilu Septanazal® ter ksilometazolina pri nosni kongestiji
pri bolnikih po operativnem posegu v nosu in obnosnih votlinah in bolnikih z
akutnim rinitisom
ORL, HOČEVAR BOLTEŢAR IRENA
SANOFI AVENTIS, št.: 01-2647/2016, neinterventna
Ocena prevalence neprepoznane mukopolisaharidoze I, II, IVA in VI v bolnikih
z juvenilnim idiopatskim artritisom z nizkimi vnetnimi markerji (ASY13969)
PEDIATRIJA, TADEJ AVČIN
ABBVIE –št.:01-2509/16, opazovalna
DUOdopa/Duopa pri bolnikih z napredovalo Parkinsonovo boleznijo – globalna
opazovalna študija za ovrednotenje dolgotrajne učinkovitosti (DUOGLOBE)
NEVROLOGIJA, TROŠT MAJA
SERVIER, št.: 01-2367/16, neinterventna
Vpliv IVabradina na Izboljšanje Simptomov in Kvalitete ţivljenja bolnikov s
srčnim popuščanjem ter bolnikov s stabilno angino pektoris (VIVISK)
INTERNA, BUNC MATJAŢ
PAREXEL, št.: 01-2376/16, neinterventna
’Neintervencijska študija za oceno vpliva na kakovost ţivljenja pri bolnikih s
simptomi spodnjih sečil (Lower Urinary Tract Symptoms, LUTS), povezanimi z
benigno hiperplazijo prostate (Benign Prostatic Hyperplasia, BPH), zdravljenih
z zdravili VesomniTM/ UriziaTM/VolutsaTM v običajni klinični praksi; študija
po pridobitvi dovoljenja za promet
UROLOGIJA, BOJAN ŠTROUS
VENTIV HEALTH CLINICAL, št.: 0322/2017, faza II
Trimesečna prospektivna odprta študija zdravljenja s fragminom pri otrocih z
vensko trombembolijo z malignomi ali brez njih
PEDIATRIJA, JAZBEC JANEZ
CARDIATIS, št.: 0344-2017
Streamliner za ovrednotenje varnosti in učinkovitosti dvokračne ţilne proteze za
endovaskularno zdravljenje anevrizme
RTG, DIMITRIJ KUHELJ
________________________________________________________________