null

Svet
Evropske unije
Bruselj, 1. marec 2017
(OR. en)
6800/17
FIN 149
SPREMNI DOPIS
Pošiljatelj:
Datum prejema:
Prejemnik:
Günther OETTINGER, član Evropske komisije
28. februar 2017
Edward SCICLUNA, predsednik Sveta Evropske unije
Zadeva:
Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 02/2017 v okviru oddelka III Komisija - splošnega proračuna za leto 2017
Delegacije prejmejo priloženi dokument DEC 02/2017.
Priloga: DEC 02/2017
6800/17
tu
DG G 2A
SL
EVROPSKA KOMISIJA
BRUSELJ, 28/02/2017
SPLOŠNI PRORAČUN – 2017
ODDELEK III – KOMISIJA, NASLOVA: 04, 40
PRERAZPOREDITEV ODOBRITEV ŠT. DEC 02/2017
IZVOR ODOBRITEV
POGLAVJE – 04 04 Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
ČLEN – 04 04 01 ESPG – Podpora delavcem in samozaposlenim osebam, ki so
bili odpuščeni oz. so prenehali opravljati dejavnost zaradi globalizacije
OP
–310 000,00
OPO
–310 000,00
POGLAVJE – 40 02 Rezerve za finančne intervencije
ČLEN – 40 02 43 Rezerva za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
NAMEN ODOBRITEV
POGLAVJE – 04 01 Upravni odhodki na področju „zaposlovanje, socialne zadeve in
vključevanje“
POSTAVKA – 04 01 04 04 Odhodki za podporo Evropskega sklada za prilagoditev
globalizaciji
SL
1
nedif.
310 000,00
SL
Uvod:
Pravila, ki se uporabljajo za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG), so določena v Uredbi (EU) št.
1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji
(2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG).
Proračunske določbe za ESPG so določene v točki 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju. Skupni
proračun, ki je v letu 2017 na razpolago za ESPG, znaša 168 924 000 EUR. V skladu s členom 11(1) uredbe o ESPG
se lahko na pobudo Komisije vsako leto za tehnično pomoč da na razpolago največ 0,5 % najvišjega letnega zneska
ESPG.
SL
2
SL
I. ZMANJŠANJE
I.1
a) Postavka
04 04 01 – ESPG – Podpora delavcem in samozaposlenim osebam, ki so bili odpuščeni oz. so prenehali
opravljati dejavnost zaradi globalizacije
b) Podatki na dan 7.2.2017
OP
25 000 000,00
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)
2. Prerazporeditve
0,00
3. Končne odobritve za to leto (1+2)
25 000 000,00
4. Poraba končnih odobritev
0,00
5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4)
25 000 000,00
6. Potrebe do konca leta
24 690 000,00
7. Predlagano zmanjšanje
310 000,00
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1)
1,24 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 26(1)(b) finančne uredbe kot
odstotek končnih odobritev za to leto, izračunano v skladu s členom 14 pravil
uporabe
se ne uporablja
c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta
OP
16 214 491,70
2. Razpoložljive odobritve na dan 7.2.2017
16 214 491,70
3. Stopnja porabe [(1–2)/1]
0,00 %
d) Podrobni razlogi za zmanjšanje
Za ta ukrep se uporablja vrstica za tehnično pomoč iz ESPG na pobudo Komisije (proračunska vrstica: 04 01 04 04) in
zato je na njej treba zagotoviti ustrezen znesek odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil. Za kritje tega
zneska se bodo uporabile nekatere odobritve plačil, ki so na voljo na vrstici ESPG 04 04 01.
SL
3
SL
I.2
a) Postavka
40 02 43 – Rezerva za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji
b) Podatki na dan 7.2.2017
OPO
168 924 000,00
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)
2. Prerazporeditve
0,00
3. Končne odobritve za to leto (1+2)
168 924 000,00
4. Poraba končnih odobritev
0,00
5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4)
168 924 000,00
6. Potrebe do konca leta
168 614 000,00
7. Predlagano zmanjšanje
310 000,00
8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1)
0,18 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 26(1)(b) finančne uredbe kot
odstotek končnih odobritev za to leto, izračunano v skladu s členom 14 pravil
uporabe
se ne uporablja
c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta
OPO
0,00
2. Razpoložljive odobritve na dan 7.2.2017
0,00
3. Stopnja porabe [(1–2)/1]
se ne uporablja
d) Podrobni razlogi za zmanjšanje
V skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 o proračunski disciplini in dobrem
finančnem poslovodenju Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog za prerazporeditev odobritev iz
rezerve za ESPG v ustrezno proračunsko vrstico sočasno s predlogom sklepa o uporabi sredstev ESPG.
SL
4
SL
II. POVEČANJE
II.1
a) Postavka
04 01 04 04 – Odhodki za podporo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
b) Podatki na dan 7.2.2017
nedif.
0,00
1. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP)
2. Prerazporeditve
0,00
3. Končne odobritve za to leto (1+2)
0,00
4. Poraba končnih odobritev
0,00
5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4)
0,00
6. Potrebe do konca leta
310 000,00
7. Predlagano povečanje
310 000,00
8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1)
se ne uporablja
9. Povečanje skupnih prerazporeditev iz člena 26(1)(b) finančne uredbe kot
odstotek končnih odobritev za to leto, izračunano v skladu s členom 14 pravil
uporabe
se ne uporablja
c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos iz prejšnjega leta)
nedif.
0,00
1. Razpoložljive odobritve v začetku leta
2. Razpoložljive odobritve na dan 7.2.2017
0,00
3. Stopnja porabe [(1–2)/1]
se ne uporablja
d) Podrobni razlogi za povečanje
V letu 2017 se za kritje tehnične pomoči, ki se nanaša na ESPG, zahteva znesek v višini 310 000 EUR (tj. 534 620 EUR
pod najvišjim zneskom, dovoljenim v členu 11 uredbe o ESPG). Prispevek bo uporabljen za odhodke iz člena 11(1) in
(4) ter člena 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG, kakor so podrobno razdelani v nadaljevanju.
Spremljanje in zbiranje podatkov: Komisija bo zbrala podatke o prejetih, financiranih in zaključenih vlogah ter
predlaganih in izvedenih ukrepih. Ti podatki bodo na voljo na spletnem mestu in zbrani v ustrezni obliki za dveletni
poročili 2017 in 2019. Na podlagi dela v zadnjih letih bodo stroški za to dejavnost znašali 20 000 EUR.
Informiranje: spletno mesto o ESPG, ki ga je Komisija vzpostavila v okviru svojih spletnih strani, namenjenih
zaposlovanju, socialnim zadevam in vključevanju, ter ga upravlja v skladu s členom 12(2) uredbe o ESPG, se bo redno
posodabljalo in razvijalo, pri čemer bo vsak novi element tudi preveden v vse uradne jezike EU. Povečala se bo splošna
osveščenost o ESPG in spodbujala prepoznavnost sklada. Na voljo bo majhna naklada vmesne ocene ESPG skupaj s
spletno objavo. Informacije o ESPG bodo objavljene v različnih publikacijah in avdiovizualnem gradivu Komisije, kot je
določeno v členu 11(4) uredbe o ESPG. Stroški vseh teh ukrepov so za leto 2017 ocenjeni na 20 000 EUR.
SL
5
SL
Razvoj zbirke znanja / uporabniškega vmesnika: Komisija nadaljuje svoje delo za uvedbo standardiziranih postopkov za
vloge in upravljanje ESPG z uporabo funkcij komunikacijskega sistema strukturnih skladov (SFC) 2014, v katerega se
ESPG vključuje. To omogoča poenostavitev vlog na podlagi uredbe o ESPG, njihovo hitrejšo obravnavo in lažje
pridobivanje poročil za različne potrebe. Postopki poročanja so prav tako integrirani. Uporaba podpornega modula kot
vmesnika med SFC ter sistemom Komisije za računovodske in finančne informacije ABAC poenostavlja finančne
operacije ESPG. Ker je večina programiranja bila opravljena v preteklih letih, so potrebne samo še manjše izboljšave in
prilagoditve možnim spremembam. Zaradi nižjih stroškov programiranja in enakih stroškov vzdrževanja so potrebna
sredstva manjša kot v preteklih letih. Stroški teh postavk so ocenjeni na 80 000 EUR kot prispevek iz ESPG k
nadaljnjemu razvoju in posodabljanju SFC ter njegovemu rednemu vzdrževanju.
Upravna in tehnična pomoč: strokovna skupina kontaktnih oseb za ESPG, ki jo sestavlja po en član iz vsake države
članice, se bo srečala dvakrat (v drugi polovici leta 2017 in v prvi polovici leta 2018), skupen strošek teh dveh srečanj pa
je ocenjen na 70 000 EUR.
In končno, Komisija bo za spodbuditev mrežnega povezovanja držav članic organizirala dva seminarja izvajalskih
organov ESPG in socialnih partnerjev. Kolikor bo mogoče, bosta seminarja sovpadala s srečanji strokovne skupine. V
ospredju bodo vprašanja praktičnega izvajanja uredbe o ESPG na lokalni ravni. Stroški teh postavk so ocenjeni na
120 000 EUR.
SL
6
SL
ANNEX
TRANSFERS RELATED TO THE EUROPEAN GLOBALISATION ADJUSTMENT FUND COMMISSION
PROPOSALS AS OF 28/02/2017
The table below shows the transfer proposals transmitted to the Budgetary Authority to date during 2017 which relate
to the European Globalisation Adjustment Fund, and the amount of the EGF reserve which will remain should these
proposals be approved.
Transfer Ref
Date sent to
B.A.
DEC 01
DEC 02
23/01/17
28/02/17
Amounts in EUR
(Commitments
from Reserve)
1.818.750
310.000
Content
EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail
EGF/2017/000/TA - Technical Assistance
Total of Proposals
2.128.750
Remainder
166.795.250
At this stage, the levels of internal assigned revenue available payment appropriations (current year and carried-over
from previous year) are as follows:
Line 04 04 01: EGF – to support workers and self-employed persons whose activity has ceased as a result of the
globalisation
Amounts in EUR
Internal assigned revenue - current year
Internal assigned revenue - carried-over from previous year
16.214.492
Line 04 04 51: Completion of the European Globalisation Adjustment Fund (2007 to 2013)
Amounts in EUR
Internal assigned revenue - current year
Internal assigned revenue - carried-over from previous year
SL
-
7
SL