uradni vestnik - Občina Mengeš

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 2/2017, 28. februar 2017
URADNI VESTNIK
Na podlagi 61.a. člena, v povezavi s 50.
členom Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08
– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP,
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15
– ZUUJFO), 28. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestni Občine Mengeš,
št. 01/15) ter Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta območja ME 25 MALI
MENGEŠ – sprememba št. 2 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 08/2016) župan
Občine Mengeš s tem
JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
SPREMEMB IN DOPOLNITEV
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA
NAČRTA
OBMOČJA ME 25 MALI MENGEŠ –
sprememba št. 2
I.
Občina Mengeš naznanja javno razgrnitev
dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta
območja ME 25 Mali Mengeš – sprememba št. 2 (v nadaljevanju: SD OLN ME 25
– št. 2), ki ga je v februarju 2017 izdelalo
podjetje RRD, Regijska razvojna družba
d.o.o. iz Domžal, pod številko projekta
01/2017.
III.
Dopolnjen osnutek SD OLN ME 25 – št.
2 bo javno razgrnjen za dobo 15 dni od
9. marca 2017 do vključno 23. marca
2017 v času uradnih ur v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234
Mengeš, I. nadstropje in na spletni strani
občine www.menges.si .
IV.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka
SD OLN ME 25 – št. 2 bo potekala v sredo dne 15. Marca 2017 ob 16:00 uri v
prostorih Občine Mengeš.
V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico podati pisne pripombe in predloge k
dopolnjenemu osnutku SD OLN ME 25 –
št. 2.
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 23. marca 2017 podajo pisno ali ustno
na mestu javne razgrnitve oziroma na sami
javni obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na
naslov Občina Mengeš, Slovenska cesta
30, 1234 Mengeš s pripisom »Pripombe na
javno razgrnitev SD OLN ME 25 – št. 2«
oz. na elektronski naslov [email protected]
menges.si
Župan Občine Mengeš bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča do pripomb in
predlogov javnosti. Stališča do pripomb
bodo objavljena na spletni strani www.
menges.si.
II.
Območje SD OLN ME 25 – št. 2 obsega
zemljišče parc. št. 4734 k.o. Mengeš. Sprememba in dopolnitev ne vpliva na celovitost načrtovanih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se vodi po
skrajšanem postopku priprave, v skladu s
61.a členom ZPNačrt.
Številka: 350-3/2016
Mengeš,15. 3. 2017
Župan
Franc JERIČ
URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 2/2017, 28. februar 2017
1063