Varčna mobilna

SPLOŠNI POGOJI
»Varčna mobilna« akcijska ponudba
ZA NOVE IN OBSTOJEČE NAROČNIKE TELEING
1. Trajanje akcijske ponudbe
Akcijska ponudba traja od 1. 3. 2017 do 31.5.2017, oziroma do preklica.
2. Opis akcijske ponudbe
V obdobju trajanja akcijske ponudbe »Varčna mobilna« bo Teleing novim in obstoječim naročnikom fiksnih storitev (kabelska
televizija, internet, fiksna telefonija) ponudil možnost sklenitve naročniškega razmerja za storitev Mobilna telefonija po
posebno določenih pogojih.
3. Pogoji akcijske ponudbe
Novi naročniki in obstoječi naročniki, ki bodo oddali naročilo za storitev Mobilna telefonija, bodo za obdobje prvih 12
mesecev, od datuma vklopa storitve, deležni ugodnosti brezplačne mesečne naročnine za storitev Mobilna telefonija. Po
preteku obdobja brezplačne mesečne naročnine prične Teleing naročniku paketno storitev Teleing obračunavati po redni
ceni v skladu z veljavnim cenikom Teleinga, objavljenim na spletnem mestu teleing.com.



2,99 €/mesec za naročnike Družinskih paketov in paketa najTRIS
4,99 €/mesec za naročnike paketov TV+internet, TV+telefon in DUO paketov
6,99 €/mesec za naročnike posamičnih storitev
Poleg mesečne naročnine se glede na porabo zaračunajo:

Klici in SMS/MMS sporočila v vsa slovenska omrežja in tujino po veljvnem ceniku.

Prenos podatkov po veljavnem ceniku.

Storitve, ki jih naročnik opravi v tujini, se zaračunavajo po ceniku gostovanja v tujini.

Klici na premijske, komercialne in posebne številke se zaračunavajo po veljavnem ceniku.
Ob izdaji nove SIM kartice se naročniku zaračuna priključna taksa v enkratnem znesku 10,00 €.
4. Upravičenci in vezava
V akcijski ponudbi sodelujejo novi in obstoječi naročniki Teleing, ki nimajo neporavnanih obveznosti do podjetja Teleing.
Akcijska ponudba »Varčna mobilna« ne velja za naročnike, ki že koristijo določene ugodnosti iz katerekoli pretekle akcijske
ponudbe Mobilne telefonije Teleing in so v časovni vezavi, razen če od predmetne pogodbe odstopijo, poravnajo vse
obveznosti iz naslova naročnine in predčasne prekinitve pogodbe ter sklenejo novo naročniško pogodbo s pogoji te akcijske
ponudbe.
Za koriščenje ugodnosti te akcijske ponudbe mora novi ali obstoječi naročnik pri Teleingu skleniti naročniško razmerje za
Mobilno telefonijo za obdobje 24 mesecev.
5. Predčasna prekinitev naročniškega razmerja
Če naročnik v obdobju vezave naročniškega razmerja prekine naročniško razmerje za storitev Mobilna telefonija iz
kateregakoli razloga, je naročnik dolžan plačati znesek v višini ugodnosti, do katerih je bil upravičen ob sklenitvi
naročniškega razmerja v okviru akcijske ponudbe »Varčna mobilna«.
Ljutomer, 1. 3. 2017