6766/17 dp/AG/dk 1 DGB 1 1. Predsedstvo je pred razpravo o

Svet
Evropske unije
Bruselj, 28. februar 2017
(OR. en)
6766/17
AGRI 95
AGRIORG 23
AGRILEG 52
AGRISTR 19
DOPIS
Pošiljatelj:
predsedstvo
Prejemnik:
Svet
Zadeva:
Skupna kmetijska politika po letu 2020
– izmenjava mnenj
1.
Predsedstvo je pred razpravo o prihodnosti skupne kmetijske politike (SKP), ki jo Svet za
kmetijstvo in ribištvo načrtuje marca, opredelilo več prednostnih nalog, ki naj bi služile kot
vodilo razpravi o tej politiki v prihodnje.
2.
Ta razprava se umešča v zelo pomemben čas po začetku javnega posvetovanja o posodobitvi
in poenostavitvi skupne kmetijske politike (glej dok. WK 1185/17). Sicer so se razprave o
prihodnosti SKP v preteklih mesecih že začele, npr. na neformalnem srečanju kmetijskih
ministrov v Amsterdamu (na Nizozemskem), na srečanju kmetijskih ministrov v Chambordu
(v Franciji), na seji Sveta za kmetijstvo in ribištvo novembra 2016, na evropski konferenci o
razvoju podeželja Cork 2.0, v Evropskem parlamentu (glej ustrezna samoiniciativna poročila),
v okviru Projektne skupine za kmetijske trge (glej poročilo te skupine iz leta 2016) ter ob
številnih drugih priložnostih.
6766/17
dp/AG/dk
DGB 1
1
SL
3.
Ne glede na pomembnost ciljev, določenih v PDEU, in brez poseganja v prihodnji večletni
finančni okvir, je mogoče opredeliti več dodatnih prednostnih nalog. Tem prednostnim
nalogam botruje potreba po ohranitvi ustreznega proračuna za prihodnjo SKP, ki mora biti
skladna z drugimi politikami EU, treba pa jo je tudi poenostaviti. Krovno načelo prihodnje
SKP bi morala še naprej biti poenostavitev, obravnavana kot horizontalna prednostna naloga,
ne le na ravni zakonodaje, temveč tudi v smislu izvajanja in kontrol, kot je navedeno v sklepih
Sveta iz maja 2015 (dok. 8485/15).
4.
Iz nedavnih razprav izhajajo predvsem naslednje prednostne naloge (nekatere od navedenih
primerov bi bilo mogoče razvrstiti v več kategorij), ki niso razvrščene po pomembnosti:
i.
povečanje odpornosti: to bi zajemalo vprašanja, kot so obvladovanje tveganja, bodisi v
zvezi z vremenskimi, zdravstvenimi ali sanitarnimi tveganji, dostop do kapitala in
finančnih instrumentov, dohodkovna podpora, nestanovitnost cen in dohodkov,
povečanje konkurenčnosti, naložbe v raziskave in inovacije, zagotavljanje prilagojene
podpore za območja z omejenimi možnostmi, reševanje vprašanja zanesljive preskrbe s
hrano, posebne potrebe družinskih kmetij ter malih in srednjih kmetij ter nenazadnje
krepitev ozaveščenosti potrošnikov;
ii.
odzivanje na okoljske izzive: s povečanjem trajnosti kmetijstva, bojem proti
podnebnim spremembam, zagotavljanjem okoljskih javnih dobrin, izpolnjevanjem
mednarodnih zavez, tako glede podnebnih ciljev po UNFCCC-COP 21 kot širših ciljev v
okviru agende za trajnostni razvoj do leta 2030;
iii.
vlaganje v obstojnost in vitalnost podeželja: boljše ustvarjanje delovnih mest in
podpora zagotavljanju storitev na podeželskih območjih, izpopolnjeno upravljanje
podeželskih območij, podpora diverzifikaciji kmetijstva in s tem povezanim dejavnostim
v širšem kontekstu ter celovito izkoriščanje večfunkcionalnosti kmetijstva;
6766/17
dp/AG/dk
DGB 1
2
SL
iv.
zagotovitev generacijske pomladitve: z olajšanjem dostopa do finančnih sredstev in
zemljišč, prenosom znanja, poklicnim usposabljanjem in zmanjšanjem upravnih ovir;
v.
ohranitev tržne usmerjenosti: to se med drugim nanaša na spodbujanje
konkurenčnosti, prispevanje k obstojnemu kmetijstvu, pravo ravnovesje med odprtjem
novih trgov, zaščito občutljivih sektorjev in ohranitvijo visokih standardov EU, ob
hkratnem izboljšanju izvozne konkurenčnosti;
vi.
Krepitev položaja kmetov: z reševanjem vprašanja preglednosti, pogodbenih razmerij,
nepoštenih trgovinskih praks, spodbujanjem sodelovanja med kmeti, pogledom na
preskrbo s hrano s širšega in holističnega vidika, krepitvijo ozaveščenosti potrošnikov,
pri čemer bi se kazalo opireti na poročilo projektne skupine za kmetijske trge in sklepe
Sveta iz decembra 2016 (dok. 15508/16).
5.
Predsedstvo želi, da ministri na seji Sveta za kmetijstvo in ribištvo 6. marca izmenjajo stališča
o tem, kako bi se lahko lotili teh prednostnih nalog, in predstavijo konkretne politične
možnosti. Izmenjavo mnenj bosta zato usmerjali naslednji dve vprašanji:
–
Kako bi se po vašem mnenju navedenih prednostnih nalog lotili najbolj učinkovito?
–
Ali mislite, da bi bila – brez poseganja v celotno financiranje SKP – za izpolnitev
navedenih prednostnih nalog med prvim in drugim stebrom SKP potrebna izravnava?
Delegacije naj pri odgovorih na ti vprašanji upoštevajo različna priporočila, ki so glede
izpolnjevanja navedenih prednostnih nalog že bila dana, na primer poročilo projektne skupine
za kmetijske trge, sklepe Sveta iz leta 2015 in 2016 ter izjavo s konference Cork 2.0.
6766/17
dp/AG/dk
DGB 1
3
SL