Odpadki v organizacijah

Q TECHNA, Institut za zagotavljanje
in kontrolo kakovosti d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 42 04 390
Faks: +386 (0)1 42 04 383
Podružnica Krško
CKŽ 135E
8270 Krško
Tel.: +386 (0)7 49 12 470
Faks: +386 (0)7 49 12 482
[email protected]
www.qtechna.si
Q TECHNA d.o.o. organizira seminar:
»Odpadki v organizacijah:
Praktični primeri in dobre prakse«
Na področju ravnanja z odpadki bomo izvedli seminar o odpadkih v organizacijah.
Ali ste vedeli, da je
potrebno spremljati
količine in tok odpadkov v
organizacijah?
Ali ste vedeli, da zakonodaja
zahteva od imetnika, zbiralca in
obdelovala odpadkov poročanje
o le-teh do 31. 3. tekočega leta
pristojnemu ministrstvu?
Ali ste vedeli, da je
potrebno za to voditi
evidenčne liste ter
letna poročila o
nastajanju podatkov?
Če na postavljena vprašanja odgovorov ne veste oz. veste in niste prepričani
ali se v organizaciji pravilno lotevate ravnanja z odpadki v organizaciji, pridite
na seminar in boste izvedeli vse, preden vas inšpektor oglobi s kaznijo!
Seminar je namenjen odgovornim osebam za ravnanje z odpadki v podjetjih in vsem, ki se tako ali drugače
srečujete s to vlogo na delovnem mestu.
Program seminarja:
- predstavitev zahtev zakonodaje in standardov
- predstavitev primerov ravnanja v praksi
- analiza in izboljšave
Prepričani smo, da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k uspešnejšem
delu.
Seminar bo v sredo, 15. 3. 2017 s pričetkom ob 8:30 uri
(in traja predvidoma do 13.00 ure)
v predavalnici izobraževalnega centra Q Techna, CKŽ 135e, Krško.
Število udeležencev je omejeno na 20 oseb. Vsak udeleženec bo prejel pisno gradivo in potrdilo o udeležbi. V
primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev, bo seminar prestavljen na naslednji termin, o tem pa
boste pravočasno obveščeni.
Cena seminarja je 160,00 EUR + 22 % DDV. Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega udeleženca iz
istega podjetja je cena 120,00 EUR + 22 % DDV po osebi. Stroške tečaja je potrebno pred pričetkom le tega
poravnati na transakcijski račun podjetja Q TECHNA d.o.o., odprt pri NLB d.d. št. 02980-0016674363, s pripisom
»Odpadki v organizacijah«.
Stran 1 od 4
Prijave zbiramo do 10.03.2017.
Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom seminarja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v
celoti.
V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi seminarja
brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.
Za dodatne informacije kontaktirajte izobraževalni center, [email protected], tel. št. 07 / 49 12 484/509.
Prisrčno vabljeni!
Domen Ribič
Izobraževalni center
Stran 2 od 4
Program seminarja
»Odpadki v organizacijah, praktični primeri
in dobre prakse«
Ura
08:30 – 10:00
1.
Predstavitev zahtev zakonodaje in standardov
 Strokovna terminologija o odpadkih
 Klasifikacija odpadkov
 Lastnosti odpadkov, viri nastanka in velikostni razredi nastalih
količin
 Viri nastanka odpadkov
 Razvrščanje odpadkov v skladu s seznamom odpadkov in glede na
nevarne lastnosti
10:00-10.30
10:30-12:00
Odmor
2.
Predstavitev primerov ravnanja v praksi
 Dobra praksa za ravnanje z odpadki, glede na velikostne razrede
nastalih količin
 Sistemi zbiranja, transporta, predelave in odstranjevanja odpadkov
 Sistemi zbiranja odpadkov za posamezno vrsto odpadkov
 Primernost postopkov predelave in odstranjevanja odpadkov glede
na lastnosti odpadkov
 Predpisane omejitve in pogoji za predelavo in odstranjevanje
odpadkov
 Primernost odpadkov za ponovno uporabo in predelavo
 Pooblaščene družbe za ravnanje z odpadki
 Organizacijske sheme zbiranja, prevzemanja, predelave in
odstranjevanja odpadkov
 Sistemi financiranja ravnanja s posebnimi odpadki
 Analiza virov financiranja in finančni tok pri ravnanju s
posameznimi vrstami odpadkov
12:00-12:15
12:15-13:00
Odmor
3.
Analiza stanja in izboljšave
 Analiza fizičnega ravnanja z odpadki
 Analiza materialno-finančnega poročanja o povzročenih odpadkih
 Zaključki
Stran 3 od 4
Prijavnica, poslati na naslov: Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana, faks: 07/ 49 12 482 ali
po elektronski pošti [email protected]
Prijavljam se na seminar »Odpadki v organizacijah, praktični primeri in dobre prakse«, ki
bo 15. 3. 2017 s pričetkom ob 8:30 uri v predavalnici Q Techne, CKŽ 135e, Krško.
Podatki udeleženca:
Ime in priimek:
e-mail:
Podatki delodajalca:
Naziv:
Naslov:
ID številka:
Davčni zavezanec: DA
□*
NE
□*
(*prekrižaj)
e-mail:
Datum:
Podpis odgovorne
osebe/žig:

Stran 4 od 4