Dr. Roman Jerala

Komentarji na izhodišča ZRRD
Med izhodišči manjka zagotavljanje odličnosti preko sistema financiranja raziskav.
ZSA ARRS je zaradi določb zakona prisiljen v podaljševanje programov z minimalnimi
spremembami, ki v veliki meri ohranja obseg programov na osnovi stanja izpred 15 let. Na to
so potem vezana mesta za MR, ki prav tako niso naravnana v podporo odličnosti ampak
ohranjanju statusa quo. Za kakršnekoli večje spremembe je potrebna zakonska ureditev.
Programsko financiranje mora zagotavljati vsaj minimalen obseg financiranja raziskovalne
dejavnosti, kot je npr. izvajanje diplom 1 in 2 Bolonjske stopenj, kar bi na Univerzah morali
zagotavljati preko institucijskega financiranja.
Financiranje večjega in bolj kvalitetnega obsega raziskav bi moralo biti vezano na kvaliteto in
bi se moralo temeljito evalvirati enkrat na 5-6 let, tako da bi omogočili spodbujanje
dolgoročnih in večjih prebojev. Potrebna bi bila temeljita mednarodna evalvacija
programskih skupin ne glede na obstoječo doto programskega financiranja, pri čemer mora
biti evalvacija izvedena hkrati za vse programske skupine. Sedanje različno trajanja
programov je poponoma porušilo možnost primerjave kvalitete programov.
Programsko financiranje bi moralo biti vezano na posamezno raziskovalno skupino, kjer bi
najbrž morali povečati velikost kritične mase raziskovalcev. Temeljito ocenjevanje
programskih skupin na osnovi najboljših dosežkov bi moralo povečati veljavo in pretok
najbolj prodornih raziskovalcev ter tekmovanje med JRO in s tem kvaliteto.
Institucionalno financiranje bi moralo dopolnjevati ta sistem z možnostjo odpiranja novih
področij, ustanavljanjem mladih raziskovalnih skupin in ojačanjem prodornih skupin. Ta
obseg najbrž ne bi smel presegati 20% celotnega programskega financiranja. Evalvacija JRO
bi morala biti izvedena temeljito in bi morala imeti konkretne posledice za obseg
institucionalnega financiranja.
Predlog, da sredstva negativno ocenjenih programov ostanejo na raziskovalni inštituciji ni
smiseln saj nagrajuje RO, ki dopuščajo obstoj tako slabih skupin. Preoblikovanje programskih
skupin je že sedaj formalno omogočeno vendar
Nadgradnja plačnega sistema – povečati možnost nagrajevanje dobrega dela – uporabiti
enako dikcijo za raziskovalce kot v ZViS: možnost individualno določenih pogodb na
osnovi dosežkov, kjer morajo imeti poglavitno težo znanstveni in strokovni rezultati, povezani
z uspešnim pridobivanjem projektov. Sedaj je 120% obseg zaposlitve na univerzah skoraj
pravilo. V primeru individualnih pogodb ne bi bilo potrebe po dodatnih zaposlitvah za večje
dohodke – dobro plača v okviru osnovne nastavitve, bi morala omogočati in spodbujati
sodelovanje zaradi dviga kvalitete rezultatov.
Pri plačnem sistemu bi bilo potrebno urediti tudi položaj zaposlenih, ki niso v voljenih
nazivih, kjer se pogosto uvrščajo na delovna mesta, ki so tudi do 10 razredov nižje od
primerljivih mest po ministrstvih.
Poslanstvo JRO: dodati: zagotavljanje kritične mase ekspertov in tehnologije ter
odličnosti primerljive s svetovnim vrhom na posameznih področjih. Poleg povezovanja z
gospodarstvom je potrebno dodati pomen za zdravje in druge segmente družbene dejavnosti.
Urediti možnost enostavnega ustanavljanja novih podjetij brez potrebe po soglasju vlade,
če JRO ali univerza ne nosi odgovornosti za poslovanje teh podjetij, lahko pa ostane z njimi
povezana preko licenc in sodelovanja.
Raziskovalci morajo zaradi svojega profesionalnega napredka delati v tujini (pogoji za
izvolitve). SZT je že razpravljal o hudih posledicah, ki jih ima obdavčevanje raziskovalcev na
usposabljanju v tujini, zato bi davčne olajšave za raziskovalce na začasnem del v tujini
najbrž lahko uredili v okviru tega zakona kot izjemo, sicer stimuliramo raziskovalce, da
pretrgajo stike z domovino.
Zakaj študija na 3.stopnji ne obravnavamo enako kot študija na 1. in 2.stopnji ? V veliki
meri se ta študij financira preko sredstev za MR, ki pa so se bistveno zmanjšala. Del
financiranja MR bi lahko direktno namenili za financiranje 3.stopnje, katero bi omogočili
vsem nadpovprečno sposobnim študentom (v okviru možnega števila mest), ki dobijo
pozicijo oz. mentorja za izvedbo doktorskega dela. Tudi predavateljska obveznost na 3.stopnji
bi se morala šteti v okvir pedagoške obveznosti.
Internacionalizacija mora biti podprta s sistemskimi ukrepi, kjer mora biti poglavitni cilj
dvig kvalitete in uveljavitev slovenske znanosti v svetu. V to spadajo odprti razpisi za delovna
mesta, možnosti prenosa projektov na drugo inštitucijo, podpora vključevanju tujih in
domačih raziskovalnih organizacij v usposabljanje študentov (možnosti prijavljanja JRO na
vse razpise za usposabljanje študentov).
Kje je mesto za tehnologijo in inovacije v ZRRD?