sofinanciranje društev

Številka: 410-45/2017
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo
na območju krajevne skupnosti Brestanica za leto 2017
1. OSNOVNI PODATKI
Naziv društva: ______________________________________________________________
Naslov društva: _____________________________________________________________
Kontaktna oseba:____________________________________________________________
Telefon kontaktne osebe: _____________________________________________________
E-naslov: __________________________________________________________________
Številka transakcijskega računa: ________________________, odprt pri: _______________
Davčna številka: ________________________
2. KRATEK OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. PODROBEN OPIS ALI SCENARIJ PRIREDITVE, DOGODKA, DEJAVNOSTI
Naziv prireditve, dogodka, dejavnosti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Opis ali scenarij prireditve, dogodka, dejavnosti (kraj, čas):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. FINANČNA KONSTRUKCIJA
Zap. št.
Naziv stroška
Predvidena višina
stroška v EUR
Lastna sredstva
DA / NE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pričakovana višina zneska sofinanciranja dejavnosti Krajevne skupnosti Brestanica je
_________________ €.
5. POROČILO
Poročilo o izvedbi bo dostavljeno na krajevno skupnost v roku 15 dni po izvedbi prireditve,
dogodka oz. dejavnosti.
6. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
7. ŠTEVILO LET DELOVANJA
8. POROČILO O DELU V PRETEKLEM LETU (poročilo mora vključevati izvedene
dejavnosti, prireditve, projekte, humanitarne aktivnosti s kratkim opisom)
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe
............................................
.....................................................
Žig: