6570/17 ADD 1 COR 1 fh 1 DRI V dokumentu ST 6570/17 ADD 1 se

Svet
Evropske unije
Bruselj, 2. marec 2017
(OR. en)
6570/17
ADD 1 COR 1
Medinstitucionalna zadeva:
2015/0307 (COD)
CODEC 245
FRONT 91
VISA 75
SIRIS 35
COMIX 144
DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj:
Prejemnik:
generalni sekretariat Sveta
Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva:
Osnutek uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(EU) 2016/399 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah
podatkov na zunanjih mejah
– sprejetje zakonodajnega akta (ZA + I)
= izjavi
V dokumentu ST 6570/17 ADD 1 se opomba 1 na strani 2 pravilno glasi:
„1
Zadevni statistični podatki: v letu 2015: je zunanjo schengensko mejo prečkalo 60 906 914
potnikov, od tega 48 792 665 državljanov EU; v prvem polletju 2016: 26 842 855 potnikov,
od tega 21 385 972 državljanov EU. “
6570/17 ADD 1 COR 1
fh
DRI
1
SL