VABILO NA 6. IZREDNO SEJO SVETA OBČiNE

SVETOBCINE
OBCINA VIDEM
~idem
VIDEM
pri Ptuju
2284 Videm pri Ptuju
VABILO
NA 6. IZREDNO SEJO SVETA OBČiNE VIDEM
v torek 21. februarja 2017 OB 18. URI
V PROSTORIH OBČiNE VIDEM
Predlagam naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog izračuna ekonomske cene vrtca v JVIZ OŠ Videm
2. Predlog Sklepa o povečanju števila otrok v oddelkih vrtca JVIZ OŠ Videm
3. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in Investicijskega programa za
investicijo kanalizacija Tržec - Jurovci faza 1/- sofinanciranje po 23. členu ZOF-1
4. Razno
VABLJENI:
• člani sveta/17
• Predsedniki KS
V Vidmu pri Ptuju, 16. 02. 2017
Številka: 032-03/2014-32
.~'.
"
..
.Of
~
••••
•••
••
•
OBČINA VIDEM
6. IZREDNA SEJA
KI
točki
dnevnega reda
Predlog izračuna ekonomske cene vrtca v JVIZ OŠ Videm
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm pri Ptuju
E pošta: [email protected]
Spletni naslov: www.videm.si
ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Predlog izračuna ekonomske cene vrtca v JVIZ OŠ Videm
PREDLOGI IN MNENJA SVETU
Odbor za negospodarske dejavnosti je na svoji 14. redni seji, dne 16. februarja 2017
obravnaval Predlog izračuna ekonomske cene vrtca v zavodu OŠ Videm.
Odbor je to točko obravnaval že na prejšnji seji odbora in je zahteval dodatna pojasnila k
predlogu. JVIZ OŠ Videm je ponovno posredoval predlog izračuna ekonomske cene vrtca
v zavodu OŠ Videm, ki je bil dopolnjen z dodatnimi podatki, zaradi katerih je prišlo do
takega predloga izračuna ekonomske cene. Predsednik odbora vlogo predstavi.
Besedo preda še županu Frideriku Bračiču, ki prav tako povzame vsebino vloge in pove, da
smo v cenah primerljivi z ostalimi vrtci, saj je Občinska uprava pripravila tudi primerjave cen
ostalih vrtcev v Podravju. Vodja OU Nada Golob, odbor seznani, da je bil predlog cen
posredovan tudi Skupni občinski upravi, ki pravkar opravlja redno revizijo preveritev
notranjih kontrol- cene vrtca in dobili smo mnenje, da so cene usklajene z finančnim nartom
šole.
Predsednik odbora je nato dal predlog izračuna ekonomske cene vrtca v JVIZ OŠ Videm v
razpravo. V razpravi se je porajalo kar nekaj dodatnih pomislekov in vprašanj glede dviga
cen za programe vrtca. Prisotni soglasno sprejmejo, da se bo o povišanju cen odločalo na
občinskem svetu, kamor se povabi ravnatelja JVIZ OŠ Videm, da podrobneje pojasni
predlog izračuna.
Brane KOLEDNIK
Predsednik odbora
OSNOVNA ŠOLA VIDEM
Videm pri Ptuju 47
2284 Videm pri Ptuju
~AAA~
kulturnašola
Telefon: (02) 761 94 10
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: [email protected]
www.solavidem.si
OBCINA V~DEM
Štev.: 410-5/2017-1
Datum: 23. 1. 2017
Prejeto:
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm pri Ptuju
Zadeva:
Občino
Izračun
ekonomske cene programov v vrtcu za leto 2017
Videm prosimo za potrditev ekonomske cene v vrtcu Videm od 1. 3. 2017 in sicer za:
prvo starostno obdobje na
drugo starostno obdobje na
kombinirani oddelki na
433,75 EUR
326,90 EUR
342,59 EUR
Po normativu je v 10 oddelkih 179 otrok.
IZRAČUN:
1.
Izhodišča
za izračun
Cene programov so izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 93/2003, 77/2005, 120/2005 in
93/2015)
Stroški dela so izračunani na podlagi:
Potrjene sistemizacije za šolsko leto 2016/17
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
Zakona o uravnoteženju javnih financ
Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za
leto 2016
Pri planiranju sredstev za prispevke na bruto plače se upošteva stopnja 16,10 %, nadomestilo
za prehrano v višini 3,71 EUR za dan prisotnosti ter stroški prevoza na delo in iz dela v višini
dejanskih stroškov prevoza.
1
I7
OSNOVNA ŠOLA VIDEM
Videm pri Ptuju 47
2284 Videm pri Ptuju
kulturnašola
Telefon: (02) 761 94 10
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: [email protected]
www.solavidem.si
V letih 2012,2013 in 2014 ni bilo napredovanj v plačilne razrede.
Napredovanje v plačilne razrede v letu 2015
1
Plačilni
Vzgoj itelj ice
Pomočnice vzgojiteljic
Ostali delavci
razred
Plačilna
2
2
1
3
razreda
5
5
5
Napredovanje v plačilne razrede v letu 2016
1
Vzgojiteljice
Pomočnice vzgojite~jic
Ostali delavci
Plačilni
O
1
O
razred
2
Plačilna
razreda
2
4
2
Drugi zaposleni: svetovalna služba, kuharice, kuharski pomočnik, hišnik, poslovni sekretar,
administarator, knjigovodja, organizator prehrane, organizator zdravstveno
higienskega režima, perica, čistilka.
računovodja,
Število delovnih mest za delavce v kuhinji se sistemizira na podlagi porabe časa za
posamezno delovno operacijo, ob upoštevanju starostne skupine in energijskih potreb otrok,
ki ga določa tabela, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Poraba časa je določena za
delo v lastni, centralni in razdelilni kuhinji.
Za pripravo dietnih obrokov za otroke, ki imajo ustrezno zdravniško mnenje, se doda za vsak
obrok tri četrtine časa, določenega v tabeli. Če ima vrtec organizirano centralno ali lastno
kuhinjo, mora imeti sistemiziranih najmanj polovico delovnih mest kuhmjev.
Preglednice za
izračun
števila delavcev v kuhinji
Normativi za delavce v kuhinji upoštevajo starostne skupine in energijske potrebe otrok. Na
njihovi osnovi so izračunani faktOlji za določanje obrokov. Normativi so izraženi v
porabijenem času in določeni na enoto obroka (zajtrk, malica, kosilo).
Normativi so iz Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. 1.
RS, št. 27/14, 16. člen in Priloge: Preglednice za izračun števila delavcev v kuhinji)
IZRAČUN
Število otrok: 47 starih do 2 let (od teh imata 2 otroka dieto) in 132 starih 2 do 61et (od teh
ima 9 otrok dieto)
3
I7
OSNOVNA ŠOLA VIDEM
Videm pri Ptuju 47
2284 Videm pri Ptuju
k uit urn a šol a
~D~V-"l- J()l..~
Telefon: (02) 761 94 10
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: [email protected]
www.solavidem.si
V vrtcu se sistemizira eno delovno mesto perice ali perice-šivilje za povprečno 60
kg suhega perila na dan.
V vrtcu se sistemizira delovno mesto čistilca na 600 m2 čistilne talne površine.
Čistilne površine so notranje talne površine, zmanjšane za površino kuhinje in prostore hišnika.
Če delavec skrbi za dve do tri stavbe, se normativ zniža za 100 m 2 , za štiri ali več stavb pa za
200 m 2 •
Drugi tehnični delavec je hišnik-vzdrževalec. V vrtcu z 18 oddelki se za hišnika sistemizira
eno delovno mesto. Če delavec skrbi za tri do pet stavb, se normativ zniža za dva oddelka, če
skrbi za več kot pet stavb, pa se zniža za štiri oddelke.
Delovno mesto
Normativ za sistemizacijo
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
l/oddelek
1I0ddelek+ dodatna oseba l.star.
obd.
po odločbi (2 otroka z odločbo))
1Ooddelkov= 15 ur dela z otroki
(50%)
50 % = pomočnik ravnatelja
30 odd.= 1 oseba
60 odd.= 1 oseba
60 odd. = 1 oseba
spremljevalec
Pomočnik ravnatelja
Svetovalna služba
Organizator prehrane
Organizator zdr.- higieno
v'
reZIma
Računovodja VI
Poslovni sekretar VI
Knjigovodja V
Administrator V
Cistilec
Delež zaposlitve
(JO oddelkov)
10
11,7
2
0,50
0,33
0,17
0,17
15 odd. = 1 oseba
0,50
0,50
15 odd.= 1 oseba
15 odd. = 1 oseba
10,25
15 odd. = 1 oseba
0,25
2
1,75
600 m = 1 oseba
Videm= 632m2
Videm ŠD= 167m2
Sela= 145m2
Leskovec= 149m2
0,20
60 kg perila= 1 oseba
Perica
12 kg perila na dan
18 odd. = 1 oseba
0,56
Hišnik
Izračun po tabeli+ 0,75 za pripravo
2,42
Kuhar
dietnih obrokov
1
Kuharski pomočnik
Sistemizacija je usklajena s sklepom št. 7, Občine Videm, z dne 29.9.2016.
517
OSNOVNA ŠOLA VIDEM
Videm pri Ptuju 47
2284 Videm pri Ptuju
3.
Izračun
Telefon: (02) 761 94 10
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: [email protected]
www.solavidem.si
cene za posamezne programe
Prvo starostno obdobje - 3 oddelki
Stroške dela vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic:
40.751,18 : 10 x 3 = 12.225,35 EUR na oddelek
12.225,35 : 40 otrok =
305,64 EUR
Stroški dela drugih delavcev:
61,11 EUR
Stroški materiala in storitev
32,00 EUR
35,00 EUR
Stroški živil
433,75 EUR
SKUPAJ
Drugo starostno obdobje - 4 oddelki
Stroške dela vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic:
40.751,18 : 10 x 4 = 16.300,47 EUR na oddelek
16.300,47 : 82 otrok =
Stroški dela drugih delavcev:
Stroški materiala in storitev
Stroški živil
SKUPAJ
198,79 EUR
61,11 EUR
32,00EUR
35,00EUR
326,90 EUR
Kombinirani oddelki - 3 oddelki
Stroške dela vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic:
40.751,18 : 10 x 3 = 12.225,35 EUR na oddelek
214,48 EUR
12.225,35 : 57 otrok =
61,11 EUR
Stroški dela drugih delavcev:
32,00 EUR
Stroški materiala in storitev
35,00 EUR
Stroški živil
342,59
EUR
SKUPAJ
Izračun pripravila:
Renata Samec
Ravnatelj:
Robert Murko
717
13.2.2017
Lex localis
Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm
Uradno glasilo slovenskih občin,
Datum
Datum
Datum
Datum
LOC.'-CU',u
27.6.2012
29.6.2012
30.6.2012
1.6.2012
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih ( ZVrt - UPB2 - Ur.I. RS št. 110/05), Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D - Ur.!. RS 25/08), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Ur.!. RS 129/06 in spremembe), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.!. RS št. 40/2012) in Statuta
Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2010 - UPB1) je Občinski svet občine Videm na 12.
redni seji, dne 26.06.2012 sprejel
SKLEP
O CENAH PROGRAMOV
VZGOJE V JAVNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM
ZAVODU OŠ VIDEM
I.
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Videm so sledeče:
- prva starostna skupina od 1. do 3. let
438{00 €
- druga starostna skupina od 3. do 6. let
299,00 €
- Kombinirani oddelek
324,00 €
Cena prehrane na dan znaša
1,60 €
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od
01.06. 2012 dalje.
Številka: 602-1485/12-00
Datum: 27.6.2012
Občina Videm
Župan Friderik BRAČIČ
http://www.lex-localis.infO/KataloglnformacijfTiskDokumenta.aspx?SectionID= 1be62fdc-fb85-4014-9adb-86870b8a9d20
1/1
OBČINA VIDEM
6. IZREDNA SEJA
K2
točki
Predlog Sklepa o
povečanju
dnevnega reda
števila otrok v oddelkih vrtca
JVIZ OŠ Videm
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm pri Ptuju
E pošta: [email protected]
Spletni naslov: www.videm.si
ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Predlog sklepa o povečanju števila otrok v oddelkih vrtca JVIZ OŠ Videm
PREDLOGI IN MNENJA SVETU
Odbor za negospodarske dejavnosti je na svoji 14. redni seji, dne 16. februarja 2017
obravnaval predlog Sklepa o povečanju števila otrok v vrtcu
JVIZ OŠ Videm obvešča odbor, da je za šolsko leto 2016/17 bil povečan vpis otrok v vrtec
in je potrebno sprejeti sklep o povišanju normativa. Predsednik odbora podrobneje
predstavi vlogo za povišanje normativa za 2 otroka v vseh oddelkih vrtca OŠ Videm, v
Vidmu pri Ptuju, Zg. Leskovcu in Selah. V skladu s 6. odst. 25. člena Pravilnika lahko
občina, ustanoviteljica vrtca, glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v
občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, ki je določeno v tem členu, poveča za
največ dva otroka. V vseh oddelkih razen oddelka Sonček so skupine polno zasedene po
normativih in standardih v skladu s 6. odstavkom 25. člena Pravilnika o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V skupini Sonček sta še dve prosti mesti, ki pa
bodo po predvidevanjih zasedena v tem šolskem letu, s čimer je bil omogočen vpis vsem
otrokom. PO krajši razpravi člani odbora soglasno sprejmejo
Odbor za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Videm, da v
skladu s 6. odstavkom 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) da soglasje k povišanju normativa za 2
otroka v vseh oddelkih vrtca JVIZ OŠ Videm za šolsko leto 2016/2017.
Brane KOLEDNIK
Predsednik odbora
Občina
Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Župan Občine Videm
Številka:
Datum
OBČiNSKEMU SVETU OBČiNE VIDEM
ZADEVA:
Predlog za obravnavo na 6. Izredni seji Občinskega
sveta občine Videm 21. februa~a. 2017
NASLOV:
Povišan normativ za vse oddelke vrtca JVIZ OŠ Videm
v šolskem letu 2016/17
GRADIVO PRIPRAVILI:
Občinska uprava in JVIZ OŠ Videm
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Videm sprejme Sklep o povišanju
normativa za 2 otroka v šolskem letu 2016/17, za vse
oddelke vrtcev v JVIZ OŠ.
Župan Občine Videm
Friderik BRAČiČ
Obrazložitev:
JVIZ OŠ Videm nas je obvestila, da je za šolsko leto 2016/17 povečan vpis otrok v vrtec, zato je
predlagala, da Občinski svet Občine Videm za šolsko leto 2016/17, v skladu s 6. odstavkom 25. člena
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) sprejme
sklep o povišanju normativa za 2 otroka v vseh oddelkih vrtca JVIZ OŠ Videm. 6. odst. 25. člena
Pravilnika določa, da lahko občina, ustanoviteljica vrtca, glede na razmere in položaj dejavnosti
predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, ki je določeno v tem členu,
poveča za največ dva otroka.
SKUPINA
Št. otrok v skupini
Zvišan normativ za 2
otroka
največ
1-2 homogeni jasli
10
14
14
19
19
19
21
4-6 heterogeni
21
21
12
21
21
17
7
19
19
173
V vseh oddelkih razen oddelka Sonček so skupine polno zasedene po normativih in standardih v skladu
s 6. odstavkom 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V skupini
Sonček sta še dve prosti mesti, ki pa bodo po predvidevanjih zasedena v tem šolskem letu, s čimer smo
omogočili vpis vsem otrokom.
OBČINA VIDEM
6. IZREDNA SEJA
K3
točki
dnevnega reda
Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
in Investicijskega programa za investicijo kanalizacija
Tržec - Jurovci faza II - sofinanciranje po 23. členu ZOF-1
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm
E pošta: [email protected]
Spletni naslov: http://obcina.videm.si
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR
Predlog potrditve DIIP in IP »Kanalizacija Tržec - Jurovci faza II investicija za
sofinanciranje po 23. členu ZOF·1 in
načrt porabe sredstev po 23. členu ZOF·1 za leti 2017 in 2018
PREDLOGI IN MNENJA SVETU
Odbor za okolje in prostor je na svoji 15. redni seji dne 16. februarja 2017 obravnaval:
~ Predlog potrditve DIIP in IP »Kanalizacija Tržec - Jurovci faza II investicija za
sofinanciranje po 23. členu ZOF in
~ Predlog in načrta porabe sredstev po 23. členu ZOF-1 za leti 2017 in 2018
Sprejel je dva sklepa in sicer:
Sklep št. 2 » Člani Odbora za okolje in prostor se seznanijo z DIIP »Kanalizacija Tržec - Jurovci
faza II in predlagajo občinskemu svetu, da sprejme sklep s katerim se potrdi IP za projekt
»Kanalizacija Tržec - Jurovci faza 11.«
Sklep št. 3: »Člani Odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu da sprejme načrt
porabe sredstev po 23. členu ZOF·1 za leti 2017 in 2018 v predlagani obliki.«
Predsednik odbora za okolje in prostor:
Bojan Merc l.r.
-1-
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Tel.: 02 / 761 94 00, faks: 02 / 761 94 01
e-pošta: [email protected], www.videm.si
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA
(Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
– Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016)
»KANALIZACIJA TRŢEC – JUROVCI FAZA II«
Videm pri Ptuju, december 2016
Ţupan: Friderik Bračič
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Naziv investicijskega projekta:
»KANALIZACIJA TRŢEC – JUROVCI FAZA II«
Investitor:
OBČINA VIDEM
VIDEM PRI PTUJU 54
2284 VIDEM PRI PTUJU
Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, ţig in podpis):
Friderik BRAČIČ, ţupan
Skrbnik investicijskega projekta (ime, priimek, podpis in ţig):
Marjetka ŠIBILA, višji referent I
Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime, priimek, podpis in ţig):
FIMA PROJEKTI d.o.o.
Osojnikova cesta 3
2250 Ptuj
Matej ROGAČ, direktor
FIMA PROJEKTI d.o.o.
2
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Izdelovalec projektne dokumentacije (ime in priimek, podpis in ţig):
LINEAL d.o.o.
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor
Samo Peter MEDVED, direktor
Upravljavec kanalizacijskega sistema (ime, priimek, podpis in ţig):
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
Puhova ul. 10
2250 Ptuj
Mag. Janko ŠIREC, direktor
Upravljavec vodooskrbnega sistema (ime, priimek, podpis in ţig):
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
Puhova ul. 10
2250 Ptuj
Mag. Janko ŠIREC, direktor
FIMA PROJEKTI d.o.o.
3
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Upravljavec cestne infrastrukture – javne poti in lokalne ceste (ime, priimek, podpis in ţig):
REŢIJSKI OBRAT OBČINE VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm pri Ptuju
Friderik BRAČIČ, ţupan
FIMA PROJEKTI d.o.o.
4
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
KAZALO VSEBINE
1 NAVEDBA
INVESTITORJA
IN
IZDELOVALCA
INVESTICIJSKE
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV ........ 9
1.1 Navedba investitorja ........................................................................................................................9
1.2 Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije ...............................................10
1.3 Navedba upravljavca .....................................................................................................................11
1.4 Datum izdelave DIIP .......................................................................................................................11
2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO .... 12
2.1 Predstavitev občine .......................................................................................................................12
2.2 Pregled in analiza obstoječega stanja .........................................................................................17
2.3 Temeljni razlogi za investicijsko namero ....................................................................................21
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŢNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN
POLITIKAMI ........................................................................................................ 22
3.1 Opredelitev razvojnih ciljev ..........................................................................................................24
3.1.1
Predmet projekta ..................................................................................................................24
3.1.2
Namen projekta ....................................................................................................................24
3.1.3
Cilji projekta ..........................................................................................................................25
3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi ..............26
3.2.1
Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami ...........................27
3.2.2
Obveznosti in prednostni ukrepi ...........................................................................................29
3.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje ..................................................................................29
4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z
ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO ... 36
4.1 Varianta »brez« investicije ............................................................................................................36
4.2 Varianta »z« investicijo .................................................................................................................37
5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE ................................................................ 39
FIMA PROJEKTI d.o.o.
5
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
5.1 Opredelitev trenutnih situacij .......................................................................................................39
5.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije ..................................39
6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV .............................................................. 49
6.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah ..........................................................49
6.1.1
Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah ......................................................................49
6.1.2
Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah ..................................................................50
6.1.3
Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih cenah..........................................................50
6.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah .........................................................51
6.2.1
Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah .....................................................................51
6.2.2
Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah .................................................................51
6.2.3
Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah ........................................................51
6.3 Navedba osnove za oceno vrednosti ...........................................................................................52
7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO .......................................... 53
7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija.............................................................................................53
7.2 Opis in grafični prikaz lokacije .....................................................................................................53
7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe .........................55
7.4 Terminski plan ................................................................................................................................56
7.5 Okoljski omilitveni ukrepi .............................................................................................................56
7.5.1
Učinkovita izraba naravnih virov...........................................................................................56
7.5.2
Okoljska učinkovitost ............................................................................................................56
7.5.3
Trajnostna dostopnost ..........................................................................................................57
7.5.4
Zmanjšanje vplivov na okolje ...............................................................................................57
7.5.5
Hrup ......................................................................................................................................58
7.5.6
Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje ...................................................................58
7.6 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov .........................................................................58
7.7 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo ...................................................59
7.8 Predvideni viri financiranja ...........................................................................................................62
7.9 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta ..........62
8 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER DOLOČITEV NEPOVRATNE POMOČI64
FIMA PROJEKTI d.o.o.
6
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8.1 Finančna analiza ............................................................................................................................64
8.1.1
Projekcija operativnih stroškov .............................................................................................65
8.1.2
Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – finančna analiza........................................66
8.1.3
Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi ..................................70
8.2 Ekonomska analiza in denarni tok ...............................................................................................71
8.2.1
Projekcija prihodkov – javno dobro ......................................................................................71
8.2.2
Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – ekonomska analiza ...................................74
8.2.3
Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi .............................76
8.2.4
Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči ......................77
8.3 Analiza občutljivosti in tveganj ....................................................................................................78
8.3.1
Splošna analiza občutljivosti ................................................................................................78
8.3.2
Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk projekta ......................................79
9 ANALIZA TVEGANJA ......................................................................................... 80
10 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŢNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM
NAČRTOM ........................................................................................................... 81
10.1 Potrebna investicijska dokumentacija .......................................................................................81
10.2 Smiselnost investicije ..................................................................................................................82
Kazalo tabel
Tabela 1: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine* ...................................................... 15
Tabela 2: Statistični podatki za Občino Videm v letu 2014 ................................................................... 16
Tabela 3: Razvitost javne kanalizacije v občini Videm, 2008 ................................................................ 18
Tabela 4: Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti več
kot 20 PE/ha, ter več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami, v Občini Videm ................... 18
Tabela 5: Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha, v Občini Videm ................................................................ 19
Tabela 6: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah in z 22 % DDV (v EUR) ............... 49
Tabela 7: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR ............................................................ 50
Tabela 8: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR brez
davka na dodano vrednost .................................................................................................................... 50
Tabela 9: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR z
upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%) ................................................................................. 50
Tabela 10: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah brez in z 22 % DDV (v EUR) .... 51
Tabela 11: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR ......................................................... 51
FIMA PROJEKTI d.o.o.
7
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Tabela 12: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR brez
davka na dodano vrednost .................................................................................................................... 52
Tabela 13: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR z
upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%) ................................................................................. 52
Tabela 14: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah .............................. 55
Tabela 15: Terminski plan ..................................................................................................................... 56
Tabela 16: Projektna skupina ................................................................................................................ 60
Tabela 17: Preglednica članov projektne skupine ................................................................................. 61
Tabela 18: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR brez DDV ........................................................... 62
Tabela 19: Projekcija operativnih stroškov ............................................................................................ 65
Tabela 20: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza ........................................ 66
Tabela 21: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja ............................................................................ 68
Tabela 22: Projekcija prihodkov – javno dobro ..................................................................................... 71
Tabela 23: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – ekonomska analiza ................................... 74
Tabela 24: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk......................................................... 78
Tabela 25: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% ............................................. 79
Kazalo slik
Slika 1: Lokacija občine ......................................................................................................................... 13
Slika 2: Kraji v občini ............................................................................................................................. 14
Slika 3: Prebivalstvena piramida občine Videm v letu 2014 .................................................................. 14
Slika 4: Grafični prikaz mej Občine Videm ............................................................................................ 16
Slika 5: Lokacija investicije .................................................................................................................... 39
Slika 6: Prikaz parcel na območju investicije......................................................................................... 40
Slika 7: Prikaz poteka cestne infrastrukture .......................................................................................... 41
Slika 8: Prikaz lokacije investicije .......................................................................................................... 54
Slika 9: Prikaz posega na poplavno območje....................................................................................... 54
Slika 10: Kadrovsko-organizacijska shema ........................................................................................... 59
FIMA PROJEKTI d.o.o.
8
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
1 NAVEDBA
INVESTITORJA
IN
IZDELOVALCA
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER
STROKOVNIH SODELAVCEV
1.1
Navedba investitorja
INVESTITOR
Naziv:
OBČINA VIDEM
Naslov:
VIDEM PRI PTUJU 54
2284 VIDEM PRI PTUJU
Odgovorna oseba:
Friderik BRAČIČ, ţupan
Telefon:
02/761 94 00
Telefaks:
02/761 94 01
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI21061742
Transakcijski račun:
SI56 0133 50100017246, odprt pri Uprava
Republike Slovenije za javna plačila
Odgovorna
oseba
za
pripravo
Marjetka ŠIBILA, višji referent I
investicijskih dokumentov:
Telefon:
02/761 94 06
Telefaks:
02/761 94 01
E-pošta:
[email protected]
Odgovorna
investicije:
oseba
za
izvajanje
Friderik BRAČIČ, ţupan
Telefon:
02/761 94 02
Telefaks:
02/761 94 01
E-pošta:
[email protected]
FIMA PROJEKTI d.o.o.
9
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
1.2
Navedba izdelovalca projektne in investicijske dokumentacije
IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Naziv:
LINEAL d.o.o.
Naslov:
Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
Odgovorna oseba:
Samo Peter MEDVED, direktor
Telefon:
02/429 27 00
Telefaks:
02/429 27 10
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI25173103
Transakcijski račun:
SI560454 50000119430, odprt pri Nova KBM d.d.
Odgovorna oseba za pripravo
Aljaţ VESENJAK
projektnih dokumentov:
Telefon:
02/429 27 00
Telefaks:
02/429 27 10
E-pošta:
[email protected]
IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Naziv:
FIMA PROJEKTI d.o.o.
Naslov:
Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj
Odgovorna oseba:
Matej ROGAČ, direktor
Telefon:
040 / 211 491
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI43904459
Transakcijski račun:
Odgovorna oseba za pripravo
investicijskih dokumentov:
SI56 6100 0000 2287 510, odprt pri Delavska
hranilnica d.d.
Matej ROGAČ
Telefon:
040 / 211 491
E-pošta:
[email protected]
FIMA PROJEKTI d.o.o.
10
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
1.3
Navedba upravljavca
UPRAVLJALEC KANALIZACIJSKEGA IN VODOVODNEGA SISTEMA
Naziv:
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
Naslov:
PUHOVA UL 10, 2250 PTUJ
Odgovorna oseba:
Mag. Janko ŠIREC
Telefon:
02/ 787 51 11
Telefaks:
02/ 771 36 01
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI65735676
Transakcijski račun:
SI56 021500010743422, odprt pri Nova
ljubljanska banka d.d.
UPRAVLJALEC CESTNE INFRASTRUKTURE (JAVNE POTI IN LOKALNE
CESTE)
Naziv:
REŢIJSKI OBRAT OBČINE VIDEM
Naslov:
VIDEM PRI PTUJU 54
2284 VIDEM PRI PTUJU
Odgovorna oseba:
Friderik BRAČIČ, ţupan
Telefon:
02/ 761 94 00
Telefaks:
02/ 761 94 01
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI21061742
Transakcijski račun:
SI56 0133 50100017246, odprt pri Uprava
Republike Slovenije za javna plačila
1.4
Datum izdelave DIIP
Datum izdelave DIIP-a:
FIMA PROJEKTI d.o.o.
DECEMBER 2016
11
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2 ANALIZA STANJA Z OPISOM
INVESTICIJSKO NAMERO
2.1
RAZLOGOV
ZA
Predstavitev občine
Občina Videm leţi na juţnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze
pribliţajo rokavom reke Drave in spada v Podravsko regijo. Površina občine meri 80,2 km2 in ima okoli
5.481 prebivalcev. Središče občine je Videm, ki je gručasto naselje, večinoma na levem bregu
Dravinje ob krakih lokalnih cest proti Ptuju, Lancovi vasi in Zgornjem Leskovcu. Novejši del naselja
nastaja v smeri proti Pobreţju, del naselja je tudi na pobočjih Haloz. Naselje predstavlja pomemben
lokalni center z osnovno šolo. Danes ima kraj videz močno urbaniziranega naselja, v katerem stari
kmečki domovi izginjajo in jih nadomeščajo nove, moderne zgradbe. Kraj je dobil ime po ţupnijski
cerkvi sv. Vida, ki je bila zgrajena ţe v času romantike in se prvič omenja leta 1320.
Občina meji na osem sosednjih občin in sicer Mestno občino Ptuj ter občinami Markovci, Cirkulane,
Podlehnik, Ţetale, Majšperk, Kidričevo, Hajdina. V dolţini pribliţno 10 km pa meji na sosednjo drţavo
Hrvaško, s katero poteka prometna povezava preko malo obmejnega prehoda v Leskovcu.
Sestavlja jo osem krajevnih skupnosti in sicer KS Leskovec, KS Videm, KS Pobreţje, KS Lancova vas,
KS Trţec, KS Dolena, KS Sela, KS Soviče-Vareja-Dravci. Krajevne skupnosti so sestavljene iz naselij
in sicer:

KS Leskovec: Belavšek, Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Spodnji
Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varnica, Veliki Okič, Zg. Leskovec
FIMA PROJEKTI d.o.o.
12
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

KS Videm: Dravinjski vrh, Ljubstava, Majski vrh od h. št. 8 naprej, Šturmovci, Videm pri Ptuju

KS Pobreţje: Pobreţje

KS Lancova vas: Lancova vas

KS Trţec: Trţec, Jurovci, Majski vrh od h. št. 1-8

KS Dolena: Dolena, Popovci od h. št. 1-20, Zg. Pristava od h. št. 1-40

KS Sela: Barislovci, Popovci od h. št. 21, Sela, Trnovec, Zg. Pristava od h. št. 41

KS Soviče-Vareja-Dravci: Soviče, Vareja, Dravci
Večje industrije v občini Videm ni. Dokaj dobro je razvito podjetništvo in drobno gospodarstvo,
predvsem na področju trgovine, storitev, gostinstva in turizma.
Površina: 80,2 km²
Prebivalci: 5.481
Gospodinjstev: 2.177
Delovno aktivnih: 2.382
Slika 1: Lokacija občine
FIMA PROJEKTI d.o.o.
13
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Slika 2: Kraji v občini
Središče občine je kraj Videm pri Ptuju, ki spada v KS VIDEM.
Slika 3: Prebivalstvena piramida občine Videm v letu 2014
FIMA PROJEKTI d.o.o.
14
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Tabela 1: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine*
NASELJE
PREBIVALCI
GOSPODINJSTVA
Barislovci
123
43
Belavšek
80
33
Berinjak
16
6
Dolena
164
71
Dravci
54
22
Dravinjski Vrh
257
101
Gradišče
47
21
Jurovci
159
60
Lancova vas
527
198
Ljubstava
73
37
Majski Vrh
104
50
Mala Varnica
97
35
Pobreţje
914
354
Popovci
139
48
Repišče
139
61
Sela
193
78
Skorišnjak
60
25
Soviče
124
43
Spodnji Leskovec
106
37
Strmec pri Leskovcu
70
39
Šturmovci
131
52
Trdobojci
94
41
Trnovec
87
34
Trţec
428
159
Vareja
212
81
Velika Varnica
194
92
Veliki Okič
73
42
Videm pri Ptuju
445
166
Zgornja Pristava
206
78
Zgornji Leskovec
165
70
SKUPAJ
5481
2177
* Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015-2016.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
15
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Slika 4: Grafični prikaz mej Občine Videm
Tabela 2: Statistični podatki za Občino Videm v letu 2014
Občina Videm
Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)
68,8
101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)
-15,5
0,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)
41,9
42,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,8
13,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,1
9,4
Ţivorojeni (na 1.000 prebivalcev)
8,5
10,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)
7,5
9,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)
1,1
1,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)
-16,5
-0,2
Indeks staranja
108,8
120,5
Indeks staranja za moške
135,9
147
Indeks staranja za ţenske
84,8
95,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)
76,8
76,5
FIMA PROJEKTI d.o.o.
16
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)
38
42
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)
10
9
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)
79,1
100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)
82,3
100
Stopnja registrirane brezposelnosti za ţenske (%)
12,7
14,3
Stopnja registrirane brezposelnosti za moške (%)
9,4
12
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za
34,2
19
Stopnja delovne aktivnosti (%)
60,3
57,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000
474
417
52,9
60,7
74
81
54
52
ţenske in moške (%)
prebivalcev)
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada
(% med vsemi stanovanji)
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada
(m2)
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
Vir: Statistični urad RS
2.2
Pregled in analiza obstoječega stanja
KANALIZACIJSKO OMREŢJE
Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve
javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev je tudi skrb
za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, skrb za zbiranje in odlaganje odpadkov in
druge dejavnosti varstva okolja.
Celotna Občina Videm ima 5.481 prebivalcev oziroma 2.177 gospodinjstev od katerih večina
gospodinjstev nima urejenega skupnega odvajanja sanitarnih odpadnih voda na kanalizacijski sistem.
Urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda ima 98 gospodinjstev oziroma 294 prebivalcev.
Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno odpravljanje njegovih posledic,
predpisujeta drţava in lokalna skupnost instrumente v obliki plačil davkov, taks in povračil. Pobrana
sredstva se posredno vračajo investitorjem v obliki nepovratnih sredstev namenjenih investicijam za
zmanjševanje obremenjevanja okolja.
V Občini Videm se zavedajo razseţnosti problema onesnaţevanja podtalnice s sanitarnimi odplakami
in fekalijami. Zato so nujni ukrepi za preprečevanje nadaljnjega onesnaţevanja podtalnice na območju
Občine Videm, z nadaljevanjem izgradnje kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih komunalnih
voda.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
17
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Po podatkih OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE
ODPADNE VODE (za obdobje od 2005 do 2017), je bila razvitost kanalizacijskega sistema v Občini
Videm v letu 2008 naslednja:
Tabela 3: Razvitost javne kanalizacije v občini Videm, 2008
Šifra
Ime
občine
občine
135
Št. Preb.
Videm
5283
Število
Kanalizacij.
stanovanj
omreţje
2411
Popravek
9
Popravek
Ods.
Ponder
skupaj
stan
populacij
0
9
0,37%
19,7209
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017 s
Vir:
poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008)
Podatki, ki izhajajo iz tabele se na nanašajo na obdobje pred 31.12.2008. Tako iz tabele izhaja, da je
imela občina do leta 2008 0,37 % urejenega kanalizacijskega sistema .
Investicija bo torej izvedena v skladu Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017). Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa
varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi
implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o
čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči
EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01). Operativni program je bil sprejet leta
2004.
Struktura operativnega programa določa tudi naslednje izvedbe, glede na velikost posameznih
območij. Območja občine Videm spadajo v naslednji skupini:

Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot
20 PE/ha, ter več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami
Tabela 4: Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti več
kot 20 PE/ha, ter več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami, v Občini Videm
Zap
št.
1162
1163
1164
1165
1166
ID_AGLO
IME_AGLO
OB_IME
PE
PE_SKUAPJ
PE/HA_SKUAPAJ
14407
14419
14405
15046
14435
VIDEM PRI PTUJU
ZGORNJA PRISTAVA
TRNOVEC
SODNICE – SUHA VEJA
ŠTURMOVCI
VIDEM
VIDEM
VIDEM
VIDEM
VIDEM
1.412
1.036
387
276
67
1.836
1.349
503
359
87
15,96
11,73
10,94
12,37
10,89
Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od 2005 do 2017)

Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE ter gostoto obremenjenosti med
10 PE/ha in 20 PE/ha - – DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE:
FIMA PROJEKTI d.o.o.
18
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Tabela 5: Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha, v Občini Videm
Zap
št.
600
ID_AGLO
14370
IMA_AGLO
PE
PE_SKUAPJ
PE/HA_SKUAPAJ
ZGORNJI LESKOVEC
58
75
10,77
Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od 2005 do 2017)
Drugi zadevi javnega pomena, ki jih občina samostojno opravlja v okviru 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi sta urejanje vodooskrbnih sistemov ter gradnja, vzdrţevanje in urejanje lokalnih cest ter
javnih poti.
VODOVODNI SISTEM
Vodooskrbni sistemi so namenjeni zagotavljanju dostopnosti do čiste pitne vode naselij v Občini
Videm. Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi
hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in na to, ali se voda dobavlja iz
vodovodnega omreţja iz sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda, ter vsa
voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet ţivil. Podrobneje so naloge in pristojnosti občine v zvezi
z gradnjo, vzdrţevanjem, modernizacijo in varstvom vodooskrbnega sistema opredeljene v:

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

Zakon o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15)

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15)

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS,št. 64/04, 5/06
58/11 in 15/16)

Uredba o varstvu voda pred onesnaţevanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št.
113/09, 5/13 in 22/15)
Vzdrţevanje vodooskrbnega sistema izvaja Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.
Obstoječe omreţje na obravnavanem področju se oskrbuje s pitno vodo iz starega sistema na
katerega pa se nova gospodinjstva ne morejo priključiti. Obstoječi cevovod ima cevi iz azbesta, ki jih je
potrebno zamenjati z varnejšimi, zdravju neškodljivimi materiali. Cevovod ne zadošča potrebam novih
gospodinjstev, hkrati pa je dotrajan.
Izgradnja vodovodnega omreţja je nujna zaradi ekonomskih in zdravstvenih razlogov, še predvsem
zaradi tega, ker se preko obstoječega voda napaja zelo razvejano vodovodno omreţje od katerega je
odvisno veliko število gospodinjstev.
Nujnost izvedbe izgradnje sekundarnega vodovodnega omreţja sledi tudi iz določil strateških
dokumentov iz področja vodooskrbe:
FIMA PROJEKTI d.o.o.
19
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

Direktiva Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi;

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti
na področju vodne politike;

Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov;

Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda;

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 ( Uradni list RS, št. 2/06);

Strategija razvoja Slovenije (Vlada RS, 23. junij 2005);

Nacionalni program reform za doseganje ciljev Lizbonske strategije, 2005;

Podnebne spremembe in njihova razseţnost na področju voda v Evropi, 2004.
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) predpisuje ugotavljanje
in oceno varnosti oskrbe s pitno vodo. Določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom
varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnega koli onesnaţenja pitne vode. Pitna
voda je zdravstveno ustrezna, če ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v
številu, ki bi lahko predstavljalo nevarnost za zdravje ljudi. Prav tako ne sme vsebovati drugih snovi, ki
bi same ali skupaj z drugimi snovmi predstavljale nevarnost za zdravje ljudi.
Z neizvedbo načrtovane izgradnje sekundarnega vodovodnega omreţja dnevno ogroţamo zdravje
ljudi ravno zaradi moţnosti vdora različnih oblik onesnaţenja ob okvari na obstoječem vodovodnem
omreţju. Veliko nevarnost predstavljajo tudi sedaj obstoječe azbestne vodovodne cevi, ki neposredno
ogroţajo zdravje in ţivljenje ljudi.
CESTNA INFRASTRUKTURA
Lokalne ceste in javne poti so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah,
naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali
višje kategorije. Podrobneje so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrţevanjem,
rekonstrukcijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih opredeljene v:

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
11/2010, 18/2010, 35/2016)

Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrţevanja občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012)

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrţevanja
lokalnih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 7/2012)
Temeljna pravila pri gradnji, vzdrţevanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter
kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in
podzakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

Zakon o cestah (ZCes-1), (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)
FIMA PROJEKTI d.o.o.
20
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno
besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP,
109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E)

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrţevalnih in vzdrţevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, št. 7/12)

Pravilnik o rednem vzdrţevanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16)
Občinske ceste, v katere spadajo tudi lokalne ceste in javne poti, se morajo redno vzdrţevati,
obnavljati in po potrebi tudi rekonstruirati z vidika upoštevanja gospodarnosti vzdrţevanja in na njih
varnega odvijanja prometa. Vzdrţevanje občinskih javnih poti izvaja Reţijski obrat občine Videm,
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
Izgradnja bo potekala v naseljih Trţec – Jurovci. Na obravnavanem področju se giblje višina terena
med cca. 220,00 m in 230,00 m n/v.
2.3
Temeljni razlogi za investicijsko namero
Temeljni razlogi za investicijsko namero so:

Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju varovanja okolja v
skladu z nacionalnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
in Operativnim programom oskrbe s pitno vodo;

Izboljšanje kakovosti pitne vode kjer poteka odsek vodooskrbnega sistema;

Zagotovitev celovite in trajne rešitve vodooskrbe na obravnavanem območju;

Zmanjšanje stroškov vzdrţevanja vodovodnega sistema;

Izboljšanje dostopnosti prebivalcem do svojih domov in boljše cestne povezave z drugimi kraji
po Sloveniji;

Zmanjšanje stroškov vzdrţevanja cestišča in bankin;

Zagotovitev prometne varnosti;

Vzpostavitev kakovostnejšega ţivljenjskega okolja;

Preprečevanje odseljevanja mladih in s tem preprečevanje upadanje števila prebivalstva in
prenehanje splošnega gospodarskega zaostajanja ter na ta način poţivitev vseh vrst
gospodarskih in turističnih dejavnosti.

Realizacija projektov, ki jih je Občina Videm umestila v Načrt razvojnih programov,

Reševanje urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za prebivalce v
Občini Videm, v delu naselij Trţec – Jurovci, izvedenih bo 185 priključkov na
gospodinjstva, v dolţini 6.073 m

Zamenjava obstoječih azbestnih vodovodnih cevi z novejšimi materiali v dolţini cca.
2.334 m, izvedenih bo 72 priključkov na gospodinjstva

Obnova cestne infrastrukture v dolţini 9.777 m (1.960 m lokalne ceste, 7.817 m javne
poti)
FIMA PROJEKTI d.o.o.
21
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŢNOSTI IN CILJEV
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
Načrtovana investicija bo predvidena v naslednjih programih in načrtih:

v Načrtu razvojnih programov Občine Videm.
Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je v skladu z:

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od
leta 2005 do leta 2017),

Nacionalnim programom varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99 in 41/04 – ZVO-1),

Direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode,

Direktivo Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES.
Ureditev oskrbe s pitno vodo je v skladu z:

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021
Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne
vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01).
Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS pa je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo neposredno iz
krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so zdruţene v njen okvir:

izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in
podzemnih vodah,

izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda,
če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo,

preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in

izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za
kopalne vode.
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov
drţave in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja
komunalne odpadne vode.
Načrtovana investicija v javno infrastrukturo izgradnje fekalne kanalizacije v naseljih Trţec - Jurovci je
v javnem interesu in ne predstavlja drţavne pomoči.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
22
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Projekt je usklajen z naslednjimi prostorskimi akti:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
62/2015).
Pomembnejši predpisi, katerim Občina Videm sledi na področju:
A – odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode:

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.
l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),

Zakon o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15)

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06
- ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14 in
98/15)
B – oskrba s pitno vodo:

Zakon o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15)

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06 in
58/11)

Uredba o varstvu voda pred onesnaţevanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št.
113/09, 5/13 in 22/15)
C – izgradnje ceste:

Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest
(Uradni list RS, št. 62/98 in 109/10 – ZCes-1),

Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 –
ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1 in 24/15 – ZCestn)

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) – (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 –
ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)

Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 –
ZCes-1)
FIMA PROJEKTI d.o.o.
23
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
3.1
Opredelitev razvojnih ciljev
Urejeno zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda je eden od osnovnih razvojnih problemov. Je v
neposredni povezavi z zaščito kakovosti vodnih virov. Zaostanek pri gradnji teh sistemov bo zaviral
nadaljnjo urbanizacijo in razvoj turizma.
Oskrba s pitno vodo je ena od osnovnih človekovih pravic, zato je občina dolţna svojim občanom le-to
zagotoviti z izgradnjo ustreznega in zdravju neškodljivega cevovoda.
Za razvoj občine je pomembna tudi ustrezna cestna infrastruktura, saj le ta omogoča varno dnevno
migracijo njenih občanov ter prihod gospodarskih druţb v njeno okolico.
3.1.1 Predmet projekta
Predmet projekta »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II« je:
-
izgradnja kanalizacijskega omreţja
-
izgradnja črpališč
-
izgradnja vodovodnega cevovoda
-
ureditev cestne infrastrukture
Izgradnja kanalizacijskega omreţja s črpališči, vodovodnega cevovoda in ureditev cestne
infrastrukture bo potekala v naseljih Trţec – Jurovci.
Novogradnja kanalizacijskega omreţja bo potekala v predvideni dolţini 6.073 m, izgradnja
vodovodnega cevovoda pa 2.334 m. Ureditev cestne infrastrukture pa bo zajemala predvidoma 1.960
m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti. V okviru kanalizacijskega sistema bodo zgrajena tudi 4
črpališča.
3.1.2 Namen projekta
Osnovni namen Občine Videm za izvedbo predmeta projekta je dejstvo, da je občina s kanalizacijskim
omreţjem zelo slabo pokrita, kar povzroča onesnaţenje podtalij in posledično virov pitne vode. Skrb
za vodne vire ter posredno za kvaliteto vode postaja eden glavnih ciljev stroke in politike.
Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije odvajanja
in čiščenja odpadnih voda ter zaščite vodnih virov, ki bo zadostila dolgoročnim ciljem.
Zaradi obstoječih fekalnih izpustov v potoke je izgradnja hišnih priključkov pomembna zlasti z vidika
zaščite vodotokov.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
24
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Namen investicije je pospešiti skladen razvoj z uravnoteţenjem druţbenega, gospodarskega in
turističnega razvoja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke ţivljenjske ravni in kakovosti
zdravja ter bivalnega okolja, kot dvig ţivljenjskega standarda vseh občanov v Občini Videm.
Posodobljen vodooskrbni sistem bo omogočal gospodarski razvoj z zagotavljanjem večje varnosti
zaposlenih na delovnih mestih. Na enak način se pospešuje tudi turistična dejavnost ob območju
kateremu se dobavlja pitna voda iz omenjenega vodooskrbnega sistema.
Zelo pomembno je nadomestiti azbestne vodovodne cevi z novimi, okolju in zdravju ljudi, bolj
prijaznimi materiali.
Drug pomemben namen je tudi, da se omogoči hitrejšo in varnejšo prometno povezavo v naseljih
Občine Videm ţivečih prebivalcev Slovenije z ostalimi bliţnjimi in bolj odročnimi kraji po Sloveniji.
3.1.3 Cilji projekta
S cilji investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, oskrbe s pitno vodo in
obnove cestne infrastrukture bo investitor zasledoval sledeče namene:

izvajanje strateške usmeritve drţave na področju komunalne in vodovodne infrastrukture
ter s področja prometa;

implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;

odgovorno ravnanje z odpadki v občini;

zagotoviti učinkovito dostavo pitne vode do gospodinjstev v naseljih Trţec - Jurovci v
Občini Videm;

manj intervencijskih posegov v vodooskrbni sistem;

niţji stroški rednega vodooskrbnega sistema;

odpraviti poškodbe cestne infrastrukture, ki bo stala zaradi izgradnje kanalizacijskega in
vodovodnega sistema;

razviti oz. vzpostaviti okolje, ki bo privlačno za prebivalce;

spodbujati priseljevanje v občino in regijo;

ohranjanje poseljenosti Podravske regije;

drugo.
Z namenom doseganja sledečih ciljev:

izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda;

zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaţevanja;

izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov;

varovanje in zaščita vodnih virov;

sanacija virov onesnaţevanja iz naselij;

povečanje vodotesnosti vodooskrbnega sistema;
FIMA PROJEKTI d.o.o.
25
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
3.2

zmanjšanje stroškov vzdrţevanja vodooskrbnega sistema;

zagotovitev dostave pitne vode do gospodinjstev na tem območju;

zagotovitev prometne varnosti;

izboljšanje kakovosti ţivljenja;

zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeţelskih območjih;

zmanjšati razvojno ogroţenost;

povečanje števila prebivalcev v občini in regiji;

priseljevanje mladih druţin;

preprečiti odseljevanje mladih;

urediti cca. 185 priključitev s tega območja na kanalizacijsko omreţje

urediti cca. 72 priključkov na vodovod

zamenjati azbestne vodovodne cevi z novejšimi materiali
Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi
programi
V tej točki bomo prikazali preveritev usklajenosti operacije z Operativnim programom odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017) in z Operativnim
programom oskrbe s pitno vodo (za obdobje od 2016 do 2021) ter drugimi strateškimi in izvedbenimi
dokumenti Republike Slovenije, razvojne regije in samoupravne lokalne skupnosti.
A) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne
vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01).
Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS pa je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo neposredno iz
krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so zdruţene v njen okvir:

izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in
podzemnih vodah,

izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda,
če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo,

preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in

izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za
kopalne vode.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
26
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov
drţave in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja
komunalne odpadne vode.
Poglaviten cilj programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo taki pogoji izvajanja ukrepov
izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne
vodne direktive 2000/60/ES, da finančna sredstva, v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega
programa od 2005 do 2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo
investicijam in investicijskemu vzdrţevanju objektov javne kanalizacije.
B) OSKRBA S PITNO VODO
Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL
L 330, 5.12.1998) določa cilj, ki je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi vsakršnega
onesnaţenja vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in
čista. Voda, namenjena za prehrano ljudi je zdravstveno ustrezna in čista, če (a) je brez
mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v količini ali koncentraciji predstavljajo morebitno
nevarnost za zdravje ljudi, in (b) izpolnjuje minimalne zahteve iz Priloge I, del A in B; ter če v skladu z
ustreznimi določbami členov 5 do 8 in člena 10 ter v skladu s Pogodbo drţave članice sprejmejo vse
druge ukrepe, potrebne za zagotovitev, da voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjuje zahteve te
direktive.
3.2.1
Usklajenost predmetnega projekta z razvojnimi strategijami in politikami
A) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
Izgradnja kanalizacijskega omreţja za odvajanje komunalnih odpadnih vod v Občini Videm, je širšega
druţbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki
urejajo varstvo okolja in emisije pri odlaganju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v
skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.
Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj ţeli trajno ohranjati in obnavljati prebivalstvo,
strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje, k izboljšanju
gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarski rasti. Prav tako pa si
Občina Videm z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na območju občine
zagotoviti izboljšanje kakovosti ţivljenja in bivanja vseh občanov na področju človeških virov, socialne
in druţbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka pripadnosti.
V okviru Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za
obdobje od leta 2005 do leta 2017) so cilji operativnega programa sledeči:
FIMA PROJEKTI d.o.o.
27
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
-
izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in v skladu
s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode,
-
izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih stopenj operativnega programa, kjer je to
tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno do leta 2017 in v skladu s tehničnimi ter
okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
-
izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne
stavbe, za katere javna kanalizacija ni predpisana in ne bo zgrajena do leta 2017 oziroma
2015 na območjih s posebnimi zahtevami, v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki
veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
Vsem tem ciljem ţeli slediti tudi Občina Videm z investicijo v projekt »Kanalizacija Trţec – Jurovci
FAZA II«
B) OSKRBA S PITNO VODO
Po podatkih iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo (za obdobje od 2016 do 2021) znašajo
obstoječe letne vodne izgube na nivoju RS 49,5 mio m3 oziroma skoraj 30% vse dobavljene vode.
Pregled Programov oskrbe s pitno vodo (POPV, 2011; 2012) kaţe, da manjši izvajalci javnih sluţb
pristopajo k zmanjševanju vodnih izgub v obliki reakcije, se pravi, ob zaznanem izpadu v sistemu in
nimajo predvidenega sistematičnega in preventivnega programa pregledovanja moţnih izgub. Najbolj
pogost ukrep zmanjševanja vodnih izgub je postopna zamenjava starih dotrajanih kritičnih odsekov
omreţja. Cilj je, da vodovodni sistemi v RS doseţejo indikator ILI manjši oziroma enak 4, torej da je
razmerje med celotnimi in neizogibnimi letnimi izgubami enako ali manjše 4.
Predvideni ukrepi so:
-
nadzor javnega vodovodnega sistema
-
optimizacija vodovodnega sistema
-
sanacija vodovodnega sistema
Drug pomemben cilj predviden v Operativnem programu je doseganje standarda opremljenosti iz 9.
člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo. Zato je predviden ukrep zagotoviti javni vodovod na 500 območjih
poselitve oziroma za 153.299 prebivalcev.
Najpomembnejši ukrep, ki se nanaša na vodooskrbni sistem je povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo
na območjih javnih vodovodov. Varnost oskrbe s pitno vodo zahteva celovit pristop zagotavljanja
zadostnih količin vode, upravljanja s prispevnimi površinami ter ustrezno upravljanje z vodovodnim
sistemom od vira do uporabnika. Za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode je potrebno dosledno
izvajanje in zagotavljanje vodovarstvenih reţimov na prispevni površini, ustrezno čiščenje vode na
vstopu v vodovodni sistem ter ohranjanje kvalitete vode do uporabnika (problematika stoječe vode,
vodohrani in vstop onesnaţene vode preko mest lomov). Varnost oskrbe s pitno vodo, tako kakovosti
kot količin, se zagotovi tudi z izgradnjo rezervnih virov.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
28
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
3.2.2
Obveznosti in prednostni ukrepi
V tej točki smo prikazali obveznosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode občine
Videm in prednostne ukrepe v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode.
A) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
Obveznosti iz oskrbovalnih standardov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so za
posamezno območje naselja ali dela naselja odvisne od:

celotne obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izraţene v PE,

gostote obremenjenosti zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, izraţene v PE/ha, in

občutljivosti območja zaradi ogroţenosti voda zaradi evtrofikacije (občutljivo območje) ali
uporabe vode za oskrbo s pitno vodo (vodovarstveno območje).
Zagotavljati je potrebno izvajanje ukrepov za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode v javno
kanalizacijo, zlasti tiste, ki se odvaja s streh. Ustrezno očiščeno komunalno odpadno vodo se, če je le
mogoče, ponovno uporabi. V postopkih načrtovanja komunalnih čistilnih naprav je potrebno moţnosti
njene ponovne uporabe preučiti in pri izbiri variante upoštevati njeno ekonomsko, tehnično, okoljsko in
druţbeno sprejemljivost. Blato, ki ostaja pri čiščenju komunalne odpadne vode se, če je le mogoče,
ponovno uporabi.
Da bo sledila ciljem Operativnega programa mora Občina Videm za svoje prebivalce zagotoviti
ustrezno kanalizacijsko omreţje, ki bo omogočilo njenim prebivalcem odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda.
B) OSKRBA S PITNO VODO
Za doseganje ciljev v skladu z Operativnim programom kot sta postopna zamenjava starih dotrajanih
kritičnih odsekov omreţja in povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo na območjih javnih vodovodov
mora Občina Videm zamenjati dotrajan obstoječ vodovodni sistem. Teţavo predstavlja predvsem
dejstvo, da je zdajšnja vodovodna struktura narejena iz azbestnih snovi in zato niso ustrezna za
zagotovitev kakovostne in zdravju neškodljive pitne vode prebivalcem občine Videm.
3.3
Zakonodaja, ki ureja predmetno področje
Pri pripravi vse potrebne dokumentacije za predmetni projekt in izdelavo nadaljnje investicijske
dokumentacije projekta je potrebno upoštevati merodajno evropsko zakonodajo, slovensko
zakonodajo in zakonodajo občin, ki bodo vključene v projekt.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
29
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Zakon o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13,
40/14 in 56/15) določa v 2. členu naslednje cilje: cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi
zemljišči je doseganje dobrega stanja voda in drugih z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje
varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje
trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva
razpoloţljivih vodnih virov in njihove kakovosti.
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) določa odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih in
padavinskih voda kot obvezno lokalno javno sluţbo, kar pomeni, da je lokalna skupnost odgovorna za
pripravo sanacijskega programa za komunalne odpadne vode ter izvedbo nujnih investicij za sanacijo
povzročenega onesnaţevanja. Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno
odpravljanj njegovih posledic predpisuje drţava instrumente v obliki okoljske dajatve, ki jih plačujejo
povzročitelji onesnaţevanja okolja.
Izvajanje sanacijskih in drugih del za zmanjšanje obremenjevanje voda, ki jih izvajajo lokalne
skupnosti, je subvencionirano s strani drţave z oprostitvijo ali zmanjšanjem plačila okoljske dajatve za
obremenjevanje vode (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12).
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaţevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 80/12 in 98/15) določa, da je komunalna odpadna voda tista voda, ki nastaja v gospodinjstvih
in negospodarskih dejavnostih. Zavezanec za plačilo takse za odvajanje komunalne odpadne vode je
izvajalec javne sluţbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju
lokalnih skupnosti, in sicer za komunalno odpadno vodo tistih uporabnikov, ki so priključeni na
kanalizacijsko omreţje ali imajo greznice in niso dolţni izvajati obratovalnega monitoringa za
tehnološke odpadne vode.
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) v zvezi z zmanjševanjem onesnaţevanja okolja zaradi
emisije snovi in emisije toplote, ki nastajata pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske
odpadne vode ter njihovih mešanic v vode, določa mejne vrednosti emisije snovi in toplote,
vrednotenje emisije snovi in toplote, ukrepe preprečevanja emisije snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda, ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda, druge
ukrepe zmanjševanja emisije snovi, pogoje za odvajanje odpadnih voda in obveznosti investitorjev in
upravljavcev naprav, ki se nanašajo na pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in obratovanje
naprave.
Zakon o urejanju prostora (ZureP-1), (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07
– ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) ureja prostorsko načrtovanje in uveljavljanje
prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev, zagotavljanje opremljanja zemljišč
za gradnjo ter vodenje sistema zbirk prostorskih podatkov. Določa tudi pogoje za opravljanje
FIMA PROJEKTI d.o.o.
30
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
dejavnosti prostorskega načrtovanja in določa prekrške v zvezi z urejanjem prostora in opravljanjem
dejavnosti prostorskega načrtovanja.
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 –
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl.
US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa
bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh
poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo
objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov.
3. člen (pogoji za začetek gradnje)
(1) Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta in odstranitev objekta se lahko začne na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo iz
prejšnjega odstavka tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja.
3.a člen (pogoji za začetek gradnje enostavnih objektov)
(1) Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se enostavni objekti ne smejo postavljati v nasprotju s prostorskim
aktom.
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 –
ZUUJFO) ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja prostora, tako da določa vrste prostorskih
aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za njihovo pripravo in sprejem.
Med drugim ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega
informacijskega sistema.
3. člen (cilji prostorskega načrtovanja)
(1) Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem
različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in
kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Posege v prostor in prostorske ureditve je treba načrtovati tako, da se omogoča:
1. trajnostni razvoj v prostoru in učinkovita in gospodarna raba zemljišč,
2. kakovostne bivalne razmere,
3. prostorsko usklajeno in med seboj dopolnjujočo se razmestitev različnih dejavnosti v prostoru,
4. prenovo obstoječega, ki ima prednost pred graditvijo novega,
5. ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora,
6. sanacijo degradiranega prostora,
7. varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanje narave,
8. celostno ohranjanje kulturne dediščine, vključno z naselbinsko dediščino,
9. zagotavljanje zdravja prebivalstva,
FIMA PROJEKTI d.o.o.
31
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
10. funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in njihova uporaba skladno z zakonom
ter
11. obrambo drţave in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Prostorsko načrtovanje je v javnem interesu.
Zakon o cestah (ZCes-1), (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) določa v 9.
členu:
(1) Gradnja in vzdrţevanje javnih cest je v javnem interesu.
(2) Gradnja javne ceste obsega celovito izvedbo gradnje objekta, vključno z izvedbo povezanih
prostorskih ureditev, potrebnih za njeno realizacijo.
(3) Javne ceste se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdrţujejo na način in pod pogoji, kot jih določajo
predpisi, ki urejajo ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, prostorsko načrtovanje in gradnjo objektov,
ter tiste tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.
(4) Javne ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrţevati tako, da je zagotovljeno
neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.
(5) Za učinkovito izvajanje zaščite in reševanja ob prometnih in drugih nesrečah morajo imeti javne
ceste zagotovljene intervencijske dostope do vozišč. Intervencijske poti niso v uporabi za javni cestni
promet. Pogoje za vzpostavitev in način vzpostavitve intervencijskih poti predpiše minister, pristojen
za promet.
(6) Če javne ceste ali njenega dela zaradi prostorskih, okoljevarstvenih, tehničnih ali ekonomskih
razlogov, varstva kulturne dediščine, posebno teţkih terenskih razmer ali drugih posebej utemeljenih
razlogov ni mogoče načrtovati, projektirati ali graditi z elementi, ki v celoti ustrezajo njenemu
prometnemu pomenu in vrstam prometa, ki jim je namenjena, se lahko načrtuje, projektira ali gradi s
slabšimi elementi. Za vsa odstopanja mora biti v postopku načrtovanja in projektiranja izvedena
primerjava z rešitvami, skladnimi s predpisi s področja projektiranja cest. Predlagane rešitve, ki
odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, morajo biti posebej utemeljene
in jih odobri za drţavne ceste minister, pristojen za promet, za občinske ceste pa ţupan.
/…/
Druga slovenska zakonodaja na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda:

Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Uradni list SRS, št. 22/76 in Uradni list
RS, št. 35/96)

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05)

Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16)

Uredba o kakovosti površinskih voda za ţivljenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02
in 41/04 - ZVO-1)

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14
in 98/15)

Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Uradni list RS, št. 131/03)

Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaţevanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06,
114/09 in 53/15)
FIMA PROJEKTI d.o.o.
32
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Druga slovenska zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo:
 Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)
 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih sluţb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12)
 Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15)
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja
(Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13)
Druga slovenska zakonodaja na področju cestnoprometne infrastrukture:

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrţevalnih del in vzdrţevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, št. 7/12)

Pravilnik o rednem vzdrţevanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15)
Zakonska izhodišča
Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo:

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

Zakon o gospodarskih javnih sluţbah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06
- ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40)

Zakon o lokalni samoupravi /ZLS-UPB1/ (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15-ZUUJFO)
Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Drţavnega programa za prevzem pravnega reda
Evropske Unije:

Sewage Sludge (86/278/EEC)

Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC)

Nitrates Directive (92/43/EEC)

Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC)

Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC,
91/692/EEC)

Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC)

Cadmium Discharges (83/513/EEC)

Other Mercury Discharges (84/156/EEC)

HCH Discharges (84/491/EEC)

List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC)

Habitats Directive (92/43/EEC)

Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC)

Fish Water Directive (78/659/EEC)
FIMA PROJEKTI d.o.o.
33
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

Surface Water for the Abstraction of Drinkig Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC,
90/656/EEC, 91/692/EEC)

Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC)

Water Framework Directive (COM/97) 49-final
Podpisane mednarodne konvencije:

Konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992)

Konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994)

Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993)

Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992)

Alpska konvencija (Salzburg, 1991)
Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi drţavami:

z Avstrijo: Sporazum o urejanju voda Drave
Sporazum o urejanju voda Mure

s Hrvaško: Sporazum o urejanju voda
Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška)
Programska izhodišča
Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za njegovo
izboljšanje, obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede načrtovanega
razvoja gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske moţnosti, ki določajo
časovni potek izvedbe prednostnih nalog.
Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo:

politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, ekonomskih
in socialnih faktorjev prostora,

regionalizacijo po povodjih,

zaščito kvalitete, količine in dinamike voda.
Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja in opredeljujejo
proces kooperacije in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi.
Razvojna politika podaja enotne strateške usmeritve za vsa povodja Republike Slovenije,
načrtovanje ukrepov po posameznih povodjih pa omogoča:

trajnostni razvoj varstva in rabe voda

preglednejšo situacijo virov onesnaţenja, obremenitve vodnih tokov in njihove razpoloţljive
samočistilne sposobnosti, ki določa vrsto in časovno opredelitev ukrepov

preglednejšo situacijo razpoloţljivih količin voda, ki so odvisne od naravnih danosti, obstoječe
rabe in bilance voda posameznih področij, ki določa usmeritve in časovno opredeljene aktivnosti
za izvedbo načrtovane rabe voda
FIMA PROJEKTI d.o.o.
34
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

upoštevanje različnega stanja razvoja posameznih dejavnosti po posameznih regijah

učinkovitejši nadzor nad izvajanjem razvojne politike
Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo ter strategijo, institucije na nacionalni in
lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo finančnih virov za njihovo
izvedbo.
Strategije in programi, ki podajajo programska izhodišča:

Nacionalni program varstva okolja (NPVO), MOP 1998

National Programme of Adaption of the Acquis Communautaire, MOP 1998

CRP V2-9139-97: Varstvo voda, Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998

DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998

GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998

Priporočila Zdruţenih narodov drţavam Vzhodne in Srednje Evrope (ECE) - Protection and
Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995
FIMA PROJEKTI d.o.o.
35
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
4 OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENIH V
PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE
IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta so prikazane variante »brez« investicije in »z«
investicijo.
4.1
Varianta »brez« investicije
Varianta »brez« investicije predstavlja nezmoţnost realizacije projekta Občine Videm.
Brez realizacije investicijskega projekta Občina Videm ne bo sledila vsem Direktivam, Strategijam in
Programom, ki jih narekuje Slovenija in Evropska unija na področju odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih voda, oskrbi s pitno vodo ter na področju prometne infrastrukture.
Glede na dejstvo, da v Občini Videm še v večinskem delu občine ni urejenega odvajanja in čiščenja
odpadne komunalne vode, ugotavljamo, da je nujno potrebno izvesti projekt v izgradnjo ustreznega
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. V nasprotnem primeru se bo onesnaţevanje
površinskih voda, kot tudi podtalnice, nadaljevalo, saj ima večino gospodinjstev na tem področju
neurejen greznični sistem. Onesnaţevanje podtalnice pa predstavlja potencialno nevarnost
onesnaţenja pitne vode.
Reka Dravinja je edini niţinski pritok Drave, ki je še ohranil svojo naravno strugo. Spada v območje
NATURA 2000, to je ekološko omreţje, ki je pomembno za ohranjanje ogroţenih vrst rastlin in ţivali
ter njihovih ţivljenjskih okolij. S tega vidika je pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje
komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo
pripomoglo k varovanju in ohranjanju okolja in njegove raznovrstnosti ter razvoju ostalih dejavnosti.
Po Zakonu o varstvu okolja morata drţava in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati
dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo in zmanjšujejo obremenjevanje okolja, v okviru katerega
spada tudi ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Izgradnja vodovodnega omreţja in ureditev prometne infrastrukture v naseljih Trţec - Jurovci je
namenjena varnejši in zanesljivejši oskrbi s pitno vodo prebivalcev in izboljšanju prometne varnosti.
Varianta brez investicije bi pomenila zaradi dotrajanega vodooskrbnega sistema veliko tveganje z
vidika zagotavljanja pitne vode. Veliko teţavo pa predvsem predstavljajo obstoječe cevi, ki so iz
azbesta in jih je potrebno menjati.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
36
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Ceste, ki so dotrajane in slabo vzdrţevane pa pomenijo nizko prometno varnost. Vse to pa vpliva na
ohranjanja poseljenosti območja.
To pomeni, do bi se glede na obstoječe stanje okoljske in prometne infrastrukture še naprej:

onesnaţevala podtalnica

bilo neurejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda

slabšala zdravstvena varnost uporabnikov vodovodnega sistema

poškodovane vodovodne cevi ne bi zagotavljale moţnosti za dostopanje do čiste pitne vode

potreben bi bil večji obseg sanacijskih del na obstoječem vodovodnem sistemu, kljub temu, da
ne bi mogli zagotoviti 100% varnost glede zagotavljanja čiste pitne vode

ohranjala manjša prometna varnost

pospešilo odseljevanje prebivalstva v druge občine
S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi teţko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije.
Dejstvo je, da je izgradnja kanalizacijskega sistema s črpališči, izgradnja vodovodnega cevovoda in
ureditev cest nujno potrebna, saj je Občina Videm s kanalizacijskim omreţjem še zelo slabo pokrita,
obstoječi vodovodni cevovod pa je iz zdravju škodljivega azbesta. Varnost v cestnem prometu je
izrednega pomena in bi zato teţko argumentirali, da je investicija v ureditev cestne infrastrukture
nepotrebna ali predraga.
4.2
Varianta »z« investicijo
Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša z okoljevarstvenega vidika in ohranitve poseljenosti.
Občina Videm ţeli izvesti investicijo v izgradnjo kanalizacijskega omreţja s črpališči, vodovodnega
cevovoda in v ureditev cestne infrastrukture. Celotna investicija bo potekala v naseljih Trţec – Jurovci.
Novogradnja kanalizacijskega omreţja bo potekala v predvideni dolţini 6.073 m, izgradnja
vodovodnega cevovoda pa 2.334 m. Ureditev cestne infrastrukture pa bo zajemala predvidoma 1.960
m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti. V okviru kanalizacijskega sistema bodo zgrajena tudi 4
črpališča.
Varianta »z« investicijo je edina moţnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« investicijo
mnogo ugodnejša tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika, saj se bo z urejeno okoljsko
in prometno infrastrukturo povečala verjetnost, da se bo obdrţalo ali povečalo število mladih druţin v
kraju, kar ugodno vpliva na BDP in gospodarski ter turistični razvoj Občine Videm.
Konfiguracija terena
Teren, po katerem poteka predvidena investicija, je ravninski z minimalnimi vzdolţnimi skloni med
cca. 220,00 m in 230,00 m n/v.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
37
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Ekonomski pomen investicije
Z ekonomskega vidika bo obravnavana investicija doprinesla pri:

zniţanju stroškov za čiščenje pitne vode,

prihodkih iz naslova komunalnega prispevka,

zniţanju stroškov vzdrţevanja vodovodnega sistema, ki so pri dotrajanem vodooskrbnem
sistemu lahko tudi do 50% višji kot pri obnovljenem oz. novem,

stroških vzdrţevanja cest, ki se bodo zniţali,

zmanjšanju obremenjevanja cestne infrastrukture,

pridobitvi na dodani vrednosti lokalnega okolja Občine Videm in sicer zaradi urejenega okolja.
Druţbeni pomen investicije
Z druţbenega vidika bo obravnavana investicija doprinesla pri:

zagotavljanju enakovrednih pogojev na podeţelju,

pozitivnem druţbenem učinku na več skupin prebivalcev,

povečevanju moţnosti ohranjanja poseljenosti,

izgradnja vodovodnega omreţja je nujna zaradi zdravstvenih razlogov, še predvsem zaradi
tega, ker se preko tega voda napaja zelo razvejano vodovodno omreţje od katerega je
odvisno veliko število gospodinjstev,

dvigu kvalitete ţivljenja z zagotavljanjem zdrave pitne vode,

izboljšanju dostopnosti do gospodinjstev,

povečanju števila dnevnih migracij,

varnejši poti udeleţencev v prometu,

dvigu ravni socialno-ekonomskega razvoja krajanov.
Okoljevarstveni pomen investicije
Z okoljevarstvenega vidika bo obravnavana investicija doprinesla pri:

zmanjševanju emisij v vode iz komunalnih virov onesnaţevanja,

izločanju biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov,

varovanju in zaščiti vodnih virov,

sanacija virov onesnaţevanja iz naselij,

odstranitvi zdravju in okolju škodljivemu azbestu (vodovodne cevi)

ostalo.
Varianta »z« investicijo je za realizacijo projekta edina moţna, saj je tako z vidika varovanja okolja kot
ekonomskega vidika povsem ustrezna.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
38
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE
5.1
Opredelitev trenutnih situacij
Občina Videm bo zgradila kanalizacijski in vodovodni sistem ter uredila cestno prometno
infrastrukturo.
Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije so izkustveni parametri Občinske uprave
Občine Videm, Reţijskega obrata Občine Videm in projektna dokumentacija, ki jo je pripravilo podjetje
Lineal, biro za projektiranje, inţeniring, storitve in gradbeništvo d.o.o..
Če ţelimo zagotoviti ustrezni kanalizacijski in vodovodni sistem ter ustrezno cestno infrastrukturo v
naseljih Trţec - Jurovci, moramo izvesti:
5.2

izgradnjo kanalizacijskega omreţja v dolţini cca. 6.073 m

izgradnjo 4 črpališč

izgradnjo vodovodnega cevovoda v dolţini cca. 2.334 m

ureditev cestne infrastrukture v dolţini cca. 1.960 m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti
Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije
Lokacija in obseg investicije
Gradnja bo potekala po naslednjih predvidenih zemljiških parcelah:
k.o. Jurovci:
631/22, 631/21, 631/24, 640, 642/2, 642/1, 642/3, 250/13, 250/12, 632/24, 632/17, 632/16, 509/120,
239/1, 239/2, 509/108, 509/107, 509/122, 402, 509/79, 635/10, 627/9, 627/5, 224/4, 627/7, 645, 628,
162/17, 170/12, 170/10, 170/2, 170/9, 166/2, 153/4, 153/5, 152/1, 152/9, 629, 162/25, 162/37, 162/35,
162/61, 162/49, 162/54, 162/48, 162/76, 162/43, 162/65, 162/67, 162/70, 162/69, 162/19, 223/1,
185/24, 162/66, 162/11, 220/2, 219/9, 219/3, 219/2, 205/2, 632/18, 631/15, 632/19, 632/21, 152/15,
152/16, 152/17, 153/30, 153/25, 153/26, 153/27, 153/22, 153/23, 162/73, 186/7, 152/18, 417/2, 386/4,
387/2, 390/6, 389/2
k.o. Pobreţje:
141/3, 141/1, 1126/3, 142/2, 153/2, 1126/1
k.o. Lancova vas:
754/2, 290/66
Slika 5: Lokacija investicije
FIMA PROJEKTI d.o.o.
39
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Slika 6: Prikaz parcel na območju investicije
FIMA PROJEKTI d.o.o.
40
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Slika 7: Prikaz poteka cestne infrastrukture
FIMA PROJEKTI d.o.o.
41
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
KANALIZACIJSKO OMREŢJE: Vrsta sistema
Predvideno je, da se komunalne odpadne vode iz stanovanjskih objektov na obravnavanem območju
vodijo z gravitacijskimi PVC vodotesnimi cevmi – hišni priključki vodijo do ABC revizijskih jaškov, ki so
smiselno locirani na trasi primarnega in sekundarnih kanalov.
Sistem je tlačno - gravitacijski za odvodnjo komunalnih odpadnih vod v ločenem načinu odvodnje.
Primarni kanalski niz poteka vzdolţ naselji Pobreţje, Trţec in Jurovci (cca 2,35km), na katerega se
navezujejo sekundarni kanalizacijski nizi. Primarni kanalizacijski niz se navezuje na obstoječ vod, ki
poteka v regionalni cesti R3-690 na območju naselja Pobreţje. Končna dispozicija komunalnih
odpadnih vod je v obstoječo čistilno napravo ČN Videm 3500PE. Na celotnem kanalizacijskem
sistemu so predvidena 4 črpališča, ki so smiselno locirana glede na terenske danosti območja. Tri
črpališča so na primarnem vodu, eno pa na sekundarnem vodu.
Vsi gostinski lokali in šola, ki imajo kuhinje morajo imeti lastne maščobne lovilce.
Na sistem se ne sme priklopiti kanalizacija iz kmetijskih objektov (iztoki hlevske kanalizacije-gnojnica
in gnojevka). Na sistem ne smejo biti priključene meteorne vode.
Predviden sistem je torej zasnovan kot gravitacijsko – tlačni sistem v ločenem načinu odvodnje in ga
sestavljajo PVC cevi in ABC revizijski jaški in je vodotesen. Sekundarni kanalizacijski sistem se na
treh mestih navezuje na primarni.
Primarni sistem sestavlja en niz N1.0, ki vodi komunalne odpadne vode do predvidene čistilne
naprave ČN Videm pri Ptuju, ki je predmet drugega projekta. Na primarni niz se navezuje več
sekundarnih nizov: N1.2, N1.2.1, N1.2.2, N1.2.2.1, N1.2.2.2, N1.2.2.3, N1.2.2.4, N1.2.2.5, N1.2.3,
N1.2.4, N1.2.5, N1.2.6, N1.3, N1.3.1, N1.3.2, N1.3.2.1, N1.3.3. Skupna dolţina kanalov primarnega
(L=2.350 m) in sekundarnega (L=3.586 m) kanalizacijskega sistema znaša cca 6.073 m.
KANALIZACIJSKO OMREŢJE: Infrastruktura področja - kriţanja
Na obravnavanem območju se nahaja obstoječa komunalna infrastruktura, kot tudi predvidena v
sklopu projekta AVTOCESTE Draţenci - Gruškovje, št. projekta: 385, ki ga je izdelal BPI d.o.o., Lineal
d.o.o. in GI-ZRMK d.o.o, oktobra 2011 in sicer:
Obstoječi komunalni vodi:
•
vodovod
•
KRS
•
TK vodi
•
elektro vodi (podzemni in nazemni)
•
komunalna kanalizacija
•
JR (javna razsvetljava)
FIMA PROJEKTI d.o.o.
42
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Predvideni komunalni vodi, ki so predmet drugega projekta:
•
vodovod
•
KRS
•
TK vodi
•
elektro vodi
•
meteorna kanalizacija
•
JR (javna razsvetljava)
Pri izvajanju kriţanja je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljavcev. Kriţanja je pred
gradnjo potrebno zakoličiti, da nebi prišlo do nepotrebnih poškodb ter dodatnih stroškov.
KANALIZACIJSKO OMREŢJE: Tehnične rešitve komunalne kanalizacije s črpališči
Priključki na obstoječe omreţje
Celotna komunalna kanalizacija po tem projektu se navezuje na obstoječo komunalno kanalizacijo, ta
pa v predvideno Č.N. Videm 3500PE.
Vodi komunalne kanalizacije
Predviden tlačno - gravitacijski sistem za odvodnjo komunalnih odpadnih vod iz naselji Jurovci, Trţec,
in Pobreţje sestavlja 1 primarni kanalski niz in 17 sekundarnih kanalskih nizov v skupni dolţini 6.073
m. Na kanalizacijskem sistemu so predvidena 4 črpališča.
A) Primarni kanalizacijski sistem:
Kanal N1.0:
Primarni kanalizacijski vod N1.0 poteka skozi naselja Trţec, Jurovci in Pobreţje. Delno poteka po
lokalnih cestah v osi cestišča in delno po regionalni cesti R3-960, večino ob robu cestišča ali v
pločniku, kjer to ni moţno pa poteka vod v robu cestišča med kolesnicami. Priključuje se na obstoječo
komunalno kanalizacijo, katera poteka naprej v obstoječo čistilno napravo (ČN Videm 3500 PE).
Na tem kanalu so predvidena 3 tipska črpališča, ki so smiselno locirana glede na terenske danosti
obravnavanega območja.
Dolţina kanala N1.0 znaša 2.347,00 m. Padci nivelete gravitacijskega dela kanala znašajo od 0,2%
do 5,6%. Za gravitacijske vode se uporabijo debelostenske gladke PVC cevi nazivnih premerov DN
250 in 300 mm. Tlačne vode sestavljajo cevi PE HD DN 160 mm – PN 16(SDR 11). Na mestih, kjer
kanal poteka pod cestiščem, se predvidi obbetoniranje kanala s cementnim betonom C25/30 v
debelini min 13cm. Globina nivelete znaša od 1,30 m do 3,80 m. Na kanalu se predvidi 91 tipskih
revizijskih jaškov iz armiranega betona DN 1000 mm s povoznimi duktil pokrovi nosilnosti 400 kN. Na
dnu jaška mora biti oblikovana mulda, ki narekuje smer toka komunalnih odpadnih voda iz priključnih
cevi.
Kanal N1.0 se zaključi z iztokom v obstoječo komunalno kanalizacijo v revizijskem jašku št. K.J. 102
(K.I.N1.0.=219.78, K.Dobst=219.65).
FIMA PROJEKTI d.o.o.
43
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
B) Sekundarni kanalizacijski sistem
Sekundarni kanalizacijski sistem sestavlja 17 kanalskih nizov, ki so razvejani po naseljih Pobreţje,
Trţec, Jurovci in se v celoti navezujejo na primarni kanalizacijski sistem. V večjem delu poteka trasa
sekundarnega kanalizacijskega sistema po lokalnih cestah (predvideno v osi cestišča), deloma po
regionalni cesti R3-960 (v pločniku, 1,0 m od roba zemljišča in v robu cestišča med kolesnicami),
delno pa tudi po privatnih zemljiščih. Na sekundarnem kanalizacijskem sistemu je predvideno 1
črpališče, ki je smiselno locirano glede na terenske danosti.
Kanal N1.2
Kanal N1.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste, delno po privatnih zemljiščih. Dolţina
kanala znaša 673,00 m.
Na kanalu N1.2 je predvideno tipsko črpališče Č2, ki je smiselno locirano glede na terenske danosti
obravnavanega območja za premostit poplavno območje in potok Polskavo. Črpališče Č2 je v
revizijskem jašku K.J. 131.
Na kanalski veji N1.2 je predvidenih 24 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, z 18 povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN in šestimi nepovoznimi duktil pokrovi nosilnosti 250 kN, vsi okroglega prereza s
premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden primarni kanal N1.0 v revizijskem jašku št. K.J. 31
(K.I.N1.2=217.50, K.D.N1.0=217.20).
Kanal N1.2.1
Kanal N1.2.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 1.236,20 m.
Na kanalski veji N1.2.1 je predvidenih 56 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2 v revizijskem jašku št. K.J.201 v
črpališču Č2 (K.I.N1.2.1=218.38, K.D.N1.2=215.26).
Kanal N1.2.2
Kanal N1.2.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 366,00 m. Na
kanalski veji N1.2.2 je predvidenih 17 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.1 v revizijskem jašku št. K.J.197
(K.I.N1.2.2=216.90, K.D.N1.2.1=216.80).
Kanal N1.2.2.1
Kanal N1.2.2.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 73,60 m. Na
kanalski veji N1.2.2.1 sta predvidena 2 tipska AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.2 v revizijskem jašku št. K.J.209
(K.I.N1.2.2.1=218.52, K.D.N1.2.2=218.42).
FIMA PROJEKTI d.o.o.
44
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Kanal N1.2.2.2
Kanal N1.2.2.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 72,80 m. Na
kanalski veji N1.2.2.2 so predvideni 4 tipski AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.2 v revizijskem jašku št. K.J.210
(K.I.N1.2.2.2=218.48, K.D.N1.2.2=218.33).
Kanal N1.2.2.3
Kanal N1.2.2.3 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 99,20 m. Na
kanalski veji N1.2.2.3 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.2 v revizijskem jašku št. K.J.215
(K.I.N1.2.2.3=217.46, K.D.N1.2.2=217.38).
Kanal N1.2.2.4
Kanal N1.2.2.4 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 62,70 m. Na
kanalski veji N1.2.2.4 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.2 v revizijskem jašku št. K.J.216
(K.I.N1.2.2.4=217.38, K.D.N1.2.2=217.33).
Kanal N1.2.2.5
Kanal N1.2.2.5 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 105,70 m.
Na kanalski veji N1.2.2.5 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.2 v revizijskem jašku št. K.J.217
(K.I.N1.2.2.5=217.19, K.D.N1.2.2=217.30).
Kanal N1.2.3
Kanal N1.2.3 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 36,30 m. Na
kanalski veji N1.2.3 sta predvidena 2 tipska AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.1 v revizijskem jašku št. K.J.176
(K.I.N1.2.3=220.87, K.D.N1.2.1=220.65).
Kanal N1.2.4
Kanal N1.2.4 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 268,00 m. Na
kanalski veji N1.2.4 je predvidenih 13 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.1 v revizijskem jašku št. K.J.158
(K.I.N1.2.4=222.16, K.D.N1.2.1=221.93).
FIMA PROJEKTI d.o.o.
45
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Kanal N1.2.5
Kanal N1.2.5 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste in delno po privatnih zemljiščih.
Dolţina kanala znaša 159,00 m. Namenjen je predvidenim in obstoječim hišam.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2 v revizijskem jašku št. K.J.121
(K.D.N1.2=219.64).
Kanal N1.2.6
Kanal N1.2.6 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste in delno po privatnih zemljiščih.
Dolţina kanala znaša 71,10 m. Namenjen je predvidenim hišam.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2 v revizijskem jašku št. K.J.111
(K.D.N1.2=220.25).
Kanal N1.3
Kanal N1.3 poteka skozi del naselja Trţec in Jurovci. Delno poteka po lokalnih cestah v osi cestišča in
delno po regionalni cesti R3-960, večino ob robu cestišča ali v pločniku, kjer to ni moţno pa poteka
vod v robu cestišča med kolesnicami. Dolţina kanala znaša 317 m.
Na kanalski veji N1.3 je predvidenih 44 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, vsi okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden primarni kanal N1.0 v revizijskem jašku št. K.J. 1
(K.I.N1.3=221.56, K.D.N1.0=221.33).
Kanal N1.3.1
Kanal N1.3.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 171,80 m. Na
kanalski veji N1.3.1 je predvidenih 9 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.3 v revizijskem jašku št. K.J.287 to je v
črpališču Č6 (K.I.N1.3.1=220.79, K.D.N1.3=220.79).
Kanal N1.3.2
Kanal N1.3.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 122,30 m. Na
kanalski veji N1.3.2 je predvidenih 6 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.3 v revizijskem jašku št. K.J.287 to je v
črpališču Č6 (K.I.N1.3.2=221.00, K.D.N1.3=220.79).
Kanal N1.3.2.1
Kanal N1.3.2.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 61,30 m. Na
kanalski veji N1.3.2.1 so predvideni 3 tipski AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.3.2 v revizijskem jašku št. K.J.336
(K.I.N1.3.2.1=221.20, K.D.N1.3.2=221.18).
FIMA PROJEKTI d.o.o.
46
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
C) Črpališča:
Vsako izmed črpališč sestavljata dva vodotesna armirano betonska jaška. V prvega, katerega velikost
je odvisna od potrebnega volumna črpališča, je predvidena vgradnja tipskega črpališča izbranega
dobavitelja opreme sestavljajoče iz dveh potopnih črpalk za stacionarno montaţo, zapornih armatur,
nepovratnih ventilov, cevnih povezav od vsake izmed črpalk z izvedbo skupnega odvodnega tlačnega
cevovoda iz črpališča, izpusta nad armaturami oz. nepovratnimi ventili na tlačnem delu cevovoda za
primer vzdrţevanja oz. popravila črpalk in elementov cevovoda, elektrokrmilne omarice z elementi za
zaščito in regulacijo vklopa in izklopa črpalk, nivojskimi stikali, elementi za pritrditev ter posluţevanje.
V ločenem AB tipskem jašku (DN1200) se na tlačnem delu cevovoda tik za protipovratnim elementom
vgradi T kos s krogličnim ventilom iz nerjavnega materiala in spojko za gasilsko »B« cev za praznjenje
tlačnega dela cevovoda. Črpališče je tipsko in se izvede po detajlnih načrtih izbranega dobavitelja
črpalk. Črpalki sta opremljeni s kolenom iz nerjavnega materiala (AISI 304) za pritrditev na dno
črpališča
in prirobničnim priključkom za pritrditev črpalke, vodilno jekleno cevjo in konzolo z
napenjalko, drţalom z zaklepom, verigo in pritrdilnim materialom. Vsa oprema črpališč (armature,
vodila za dvig črpalk, podesti, verige za dvig črpalk, vstopne lestve, pritrdilni in vijačni material) mora
biti iz nerjavnih materialov (AISI 304). Vsi stiki in jaški so vodotesne izvedbe.
Črpalke so dimenzionirane in izbrane tako, da sta v vsakem črpališču vgrajeni dve črpalki, od tega
ena delovna, druga rezervna, ki se ob normalnem obratovanju vključujeta izmenično, ob morebitni
okvari ene pa se avtomatsko vključi druga. Velikost črpalk je odvisna od dotoka odpadne vode (Q) in
potrebne višine črpanja (Hč), oziroma tlačnih izgub na tlačnem vodu.
Črpalki se krmilita iz elektrokomandne omarice z vgrajenimi elementi za zagon, izmenično
obratovanje, zaščito elektromotorjev in nivojske regulacije. Krmilne omarice so tipske za vsa črpališča
in opremljena z opremo za daljinski prenos podatkov. Plovna stikala so predvidene takšne izvedbe, da
jih je mogoče izvleči brez vstopa v črpališče. Predvidena je nastavitev vklopne višine, izklopne višine,
nastavitev nivoja varnostnega izklopa proti suhemu teku in nastavitev nivoja, ko se vklopi alarm.
Elektrokrmilna omarica je predvidena izven črpališča.
KANALIZACIJSKO OMREŢJE: Gradbena dela in montaţna dela

v predmetnem načrtu so cevovodi predvideni iz vodotesnih PVC cevi DN 250 in 300 mm - SN 8 in
tlačni cevovodi PE 100 A 125 do A160. Cevovodi morajo imeti ustrezen atest;

spajanje cevi primarnih tlačnih vodov se izvede z ELGEF spojkami in gravitacijskih vodov z vtično
objemko in U – tesnilom;

kote pokrovov je potrebno natančno prilagoditi višinam obstoječega terena;

vzdolţ tras cevovodov se izvrši razkladanje cevi na lesene podstavke, da ne pride do poškodb;

fazonske komade se deponira tik ob vozliščih na leseno ali očiščeno podlago;

izvede se 185 priključkov na gospodinjstva.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
47
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
VODOVODNI SISTEM: Izgradnja vodovodnega sistema
Projekt obravnava izgradnjo sekundarnega vodovodnega omreţja naselij Trţec – Jurovci. Omreţje bo
opremljeno z 72 hišnimi priključki vodovoda na parcelo lastnika. Hišni priključki se zaključijo s čepom.
Zamenjane bodo vodovodne cevi, ki so sedaj iz azbesta in bodo nadomeščene za manj škodljive in
sodobne materiale.
Skupna dolţina trase predvidenega vodovoda (brez hišnih priključkov) znaša cca. 2.334,00 m.
CESTNA INFRASTRUKTURA: Ureditev lokalnih cest in ureditev javnih poti
V okviru investicije se bo izvedla tudi ureditev cestne infrastrukture, in sicer:

lokalne ceste v dolţini cca. 1.960 m

javne poti v dolţini cca. 7.817 m
Predvidena dela bodo sledeča:
-
ureditev podlage s plastjo drobljenca 0/32mm v debelini do 30 cm,
-
fina izravnava in utrjevanje,
-
asfaltiranje v debelini 6,0 cm BNOS 0/16 mm,
-
ureditev bankin
-
ureditev odvodnjavanja meteornih vod
FIMA PROJEKTI d.o.o.
48
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega investicijskega
projekta, ki je namenjen v izgradnjo kanalizacijskega omreţja, izgradnjo črpališč, izgradnjo
vodovodnega cevovoda in v ureditev cestne infrastrukture. V končni investicijski vrednosti je potrebno
upoštevati stroške priprav za gradnjo in stroške izvedbe gradbenih del ter stroške storitev strokovnega
nadzora.
Celotna investicijska vrednost je ocenjena v EUR brez DDV, vrednost DDV je prikazana zgolj
informativno.
Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah
6.1
Tabela 6: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah in z 22 % DDV (v EUR)
Zap. Št.
VRSTA DELA
1.
Načrti in projektna dokumentacija
2.
Novogradnja
3.
Nadzor nad gradnjo
VREDNOST brez DDV
DDV*
38.778,33
8.531,23
1.434.984,24
315.696,53
20.326,10
4.471,74
1.494.088,67
328.699,50
SKUPAJ
* Vrednost DDV-ja je prikazana zgolj informativno.
Skupna vrednost investicije po stalnih cenah:
-
brez DDV-ja: 1.494.088,67 EUR,
-
DDV: 328.699,50 EUR (informativno prikazan DDV).
6.1.1 Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun
(so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev v projektu ali programu.
Glede na to, da bo za del investicije, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje po 23. členu ZFO-1, občina
pridobila povratna sredstva, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske-stroške, ki
izpolnjujejo pogoje in preostale (neupravičene) stroške, ki jih bo moţno sofinancirati iz občinskih virov.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
49
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Tabela 7: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR
VRSTA DEL
1.
Načrti in projektna dokumentacija
2.
Novogradnja
3.
Nadzor nad gradnjo
UPRAVIČENI STROŠKI
38.778,33
1.434.984,24
20.326,10
1.494.088,67
SKUPAJ
Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah znaša 1.494.088,67 EUR.
6.1.2 Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah
Neupravičeni stroški pri operaciji ne bodo nastali.
6.1.3 Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih cenah
Tabela 8: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR brez
davka na dodano vrednost
Leto
2017
2018
Letni korektor
1,000
1,000
INVESTICIJA
2017
2018
Upravičeni stroški
Neupravičeni stroški
Skupaj (celotna inv. vrednost)
1.100.000,00 394.088,67
0,00
0,00
1.100.000,00 394.088,67
Tabela 9: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR z
upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%)
Leto
2017
2018
Letni korektor
1,000
1,000
INVESTICIJA
2017
2018
Upravičeni stroški
Neupravičeni stroški
Skupaj (celotna inv. vrednost)
FIMA PROJEKTI d.o.o.
1.342.000,00 480.788,18
0,00
0,00
1.342.000,00 480.788,18
50
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah
6.2
Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS,
št. 60/06, 54/10 in 27/16) potrebno investicijsko vrednost prikazati v stalnih in tekočih cenah.
Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali sledeče predpostavke:

Za leto 2018 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 1,5 % v skladu s podatki UMAR-ja.
Tabela 10: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah brez in z 22 % DDV (v EUR)
Zap. Št.
VRSTA DELA
1.
Načrti in projektna dokumentacija
2.
Novogradnja
3.
Nadzor nad gradnjo
VREDNOST brez DDV
DDV*
39.000,00
8.580,00
1.440.600,00
316.932,00
20.400,00
4.488,00
1.500.000,00
330.000,00
SKUPAJ
* Vrednost DDV-ja je prikazana zgolj informativno.
Skupna vrednost investicije po tekočih cenah:
-
brez DDV-ja: 1.500.000,00 EUR,
-
DDV: 330.000,00 EUR (informativno prikazan DDV).
6.2.1 Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah
Tabela 11: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR
VRSTA DEL
1.
Načrti in projektna dokumentacija
2.
Novogradnja
3.
Nadzor nad gradnjo
UPRAVIČENI STROŠKI
SKUPAJ
39.000,00
1.440.600,00
20.400,00
1.500.000,00
Skupna vrednost upravičenih stroškov po tekočih cenah znaša 1.500.000,00 EUR.
6.2.2 Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah
Neupravičeni stroški pri operaciji ne bodo nastali.
6.2.3 Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah
FIMA PROJEKTI d.o.o.
51
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Tabela 12: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR brez
davka na dodano vrednost
Leto
2017
2018
Letni korektor
1,000
1,015
INVESTICIJA
2017
2018
Upravičeni stroški
Neupravičeni stroški
Skupaj (celotna inv. vrednost)
1.100.000,00 400.000,00
0,00
0,00
1.100.000,00 400.000,00
Tabela 13: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in preostali stroški) v EUR z
upoštevanim davkom na dodano vrednost (22%)
Leto
2017
2018
Letni korektor
1,000
1,015
INVESTICIJA
2017
2018
Upravičeni stroški
Neupravičeni stroški
Skupaj (celotna inv. vrednost)
6.3
1.342.000,00 488.000,00
0,00
0,00
1.342.000,00 488.000,00
Navedba osnove za oceno vrednosti
Podlaga za oceno investicijske vrednosti je idejni projekt s popisom del in projektantskim
predračunom.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
52
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
Predhodna idejna rešitev ali študija
7.1
Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega programa smo upoštevali uredbo
o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS
št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).
Za strokovno vsebino smo uporabili izkustvene parametre in predloge Občinske uprave Občine
Videm, Reţijskega obrata Občine Videm in projektna dokumentacija, ki jo je pripravilo podjetje Lineal,
biro za projektiranje, inţeniring, storitve in gradbeništvo d.o.o..
Vsa navedena dokumentacija se smiselno upošteva pri izdelavi investicijske dokumentacije.
Opis in grafični prikaz lokacije
7.2
Lokacija in obseg investicije
Investicija se bo izvedla v naseljih Trţec – Jurovci, pri čemer bo novogradnja kanalizacijskega omreţja
potekala v predvideni dolţini 6.073 m, izgradnja vodovodnega cevovoda pa 2.334 m. Ureditev cestne
infrastrukture pa bo zajemala predvidoma 1.960 m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti. V okviru
kanalizacijskega sistema bodo zgrajena tudi 4 črpališča.
Območje, ki ga obravnava investicija, je določila Občina Videm.
Lokacija investicije:

Gradnja bo potekala po naslednjih zemljiških parcelah:
k.o. Jurovci:
631/22, 631/21, 631/24, 640, 642/2, 642/1, 642/3, 250/13, 250/12, 632/24, 632/17, 632/16, 509/120,
239/1, 239/2, 509/108, 509/107, 509/122, 402, 509/79, 635/10, 627/9, 627/5, 224/4, 627/7, 645, 628,
162/17, 170/12, 170/10, 170/2, 170/9, 166/2, 153/4, 153/5, 152/1, 152/9, 629, 162/25, 162/37, 162/35,
162/61, 162/49, 162/54, 162/48, 162/76, 162/43, 162/65, 162/67, 162/70, 162/69, 162/19, 223/1,
185/24, 162/66, 162/11, 220/2, 219/9, 219/3, 219/2, 205/2, 632/18, 631/15, 632/19, 632/21, 152/15,
152/16, 152/17, 153/30, 153/25, 153/26, 153/27, 153/22, 153/23, 162/73, 186/7, 152/18, 417/2, 386/4,
387/2, 390/6, 389/2
k.o. Pobreţje:
141/3, 141/1, 1126/3, 142/2, 153/2, 1126/1
k.o. Lancova vas:
754/2, 290/66
FIMA PROJEKTI d.o.o.
53
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Konfiguracija terena
Teren, kjer bo izvedena investicija je s konfigurativnega vidika preteţno raven, v višinskem smislu se
giblje med cca. 220,00 m in 230,00 m n/v.
Slika 8: Prikaz lokacije investicije
Slika 9: Prikaz posega na poplavno območje
Vir: Tehnično poročilo, Lineal d.o.o.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
54
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
7.3
Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom
izvedbe
Tabela 14: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah
Leto
Vrsta specifikacije
Načrti in projektna
dokumentacija
2017 Novogradnja
Nadzor nad gradnjo
Skupaj 2017
Načrti in projektna
dokumentacija
2018
Novogradnja
Nadzor nad gradnjo
Skupaj 2018
Skupaj
Vrednost v
Vrednost v
Vrednost v
Vrednost v
stalnih cenah stalnih cenah tekočih cenah tekočih cenah
v EUR,
v EUR,
v EUR,
v EUR, brez
DDV
brez DDV
z DDV*
z DDV*
24.000,00
29.280,00
24.000,00
29.280,00
1.060.600,00
1.293.932,00
1.060.600,00
1.293.932,00
15.400,00
18.788,00
15.400,00
18.788,00
1.100.000,00
1.342.000,00
1.100.000,00
1.342.000,00
14.778,33
18.029,56
15.000,00
18.300,00
374.384,24
456.748,77
380.000,00
463.600,00
4.926,10
6.009,85
5.000,00
6.100,00
394.088,67
480.788,18
400.000,00
488.000,00
1.494.088,67
1.822.788,18
1.500.000,00
1.830.000,00
* Vrednost z DDV je prikazana zgolj informativno.
Obseg naloţbe je:

izgradnja kanalizacijskega omreţja v dolţini cca. 6.073 m

izgradnja 4 črpališč

izgradnja vodovodnega cevovoda v dolţini cca. 2.334 m

ureditev cestne infrastrukture v dolţini cca. 1.960 m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti
Natančnejša vsebinska in vrednostna predstavitev posamezne investicije je predstavljena v poglavju
4, 5 in 6.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
55
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
7.4
Terminski plan
Tabela 15: Terminski plan
AKTIVNOST
ZAČETEK
KONEC
Gradbeno dovoljenje
Marec 2016
Marec 2016
November 2016
Februar 2017
Marec 2017
Junij 2018
Junij 2018
September 2018
Končni obračun
Oktober 2018
Oktober 2018
Prenos med osnovna sredstva
Oktober 2018
Oktober 2018
Izdelava in potrditev IP in projektne dokumentacije
Gradnja
Pridobitev uporabnega dovoljenja
7.5
Okoljski omilitveni ukrepi
Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz
komunalnih virov onesnaţevanja in v ozračje) in jo bo potrebno realizirati. Namenjena je tudi
izboljšanju oskrbe s pitno vodo ter prometni varnosti.
Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje.
Neposredne koristi izgradnje kanalizacijskega sistema se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju
okolja, kar pomeni predvsem manjšo količino obremenjevanja tal, vode in ozračja.
7.5.1 Učinkovita izraba naravnih virov
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema, se bodo vse komunalne odpadne vode na tem območju
odvajale v obstoječo kanalizacijo in dalje v čistilno napravo, kar pomeni, da ne bodo več onesnaţevale
podtalnice in to bo prebivalcem Občina Videm zagotavljalo pravico uţivanja čiste in neoporečne pitne
vode.
Ob obnovi vodooskrbnega sistema se bo tudi to odrazilo v manjšem obremenjevanju okolja zaradi
izvajanja intervencijskih posegov, kar pomeni predvsem manjšo količino izgub pitne vode. S tem se
pomembno prispeva k učinkoviti izrabi naravnih virov.
7.5.2 Okoljska učinkovitost
Okoljska učinkovitost se z zgrajenim kanalizacijskim sistemom kaţe predvsem pri zmanjšanju
negativnih vplivov na okolje, ki nastajajo pri nekontroliranem vnosu fekalij v tla, tekočih in stoječih voda
FIMA PROJEKTI d.o.o.
56
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
ter plinov, ki nastajajo pri razkrajanju blata (ţvepla) in smradu v ozračje. Kanalizacijski vodi bodo
kvalitetni in nepropustni, kar za okolje prav tako predstavlja pomemben dejavnik, ki preprečuje
onesnaţevanje tal.
Z izvedbo izgradnje vodooskrbnega sistema bo oskrba s pitno vodo zanesljivejša in bo pripomogla k
zmanjšanju izgub pitne vode, kar pomeni zmanjšanje stroškov za pripravo čiste pitne vode in
ogroţanja zdravja občanov Občine Videm ter širše okolice.
Ob ureditvi prometne infrastrukture, se bo promet odvijal bolj tekoče in hitreje ter se bo tako zmanjšalo
onesnaţevanje zraka in se bo pripomoglo k zmanjšanju segrevanja ozračja hkrati pa se bo uredil
izgled naselja, ki bo skladen z okolico.
7.5.3 Trajnostna dostopnost
Urejen kanalizacijski sistem v Občini Videm omogoča vsem subjektom na obravnavanem območju
priključitev na kanalizacijski sistem. Urejena kanalizacijska infrastruktura v občini bo preprečila
odseljevanje in povečala priseljevanje mladih druţin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj občine v
smislu gospodarstva in turizma. Naselja z urejeno komunalno infrastrukturo so privlačnejša za nove
prebivalce.
Podoben učinek imata pri tem ureditev vodooskrbnega sistema in ureditev prometne infrastrukture.
7.5.4 Zmanjšanje vplivov na okolje

Tla
Odpadne vode se bodo odvajale na skupno lokacijo in ne bodo pronicale v tla. To bo preprečilo
onesnaţenost in prizadetost tal, območja pa bodo primernejša za uporabo v druge namene. Izgradnja
vodooskrbnega sistema in ureditev prometne infrastrukture v Občini Videm bodo dolgoročno zmanjšali
posege v tla zaradi intervencijskih del.

Voda
Prav tako bo kanalizacijski sistem zmanjšal obremenitev na vodo, predvsem podtalnico, saj odpadna
voda ne bo pronicala skozi nepropustne kanalizacijske cevi. S tega razloga bo voda namenjena za
pitje ter kmetijske dejavnosti neoporečna. Urejen bo tudi tok komunalnih odpadnih voda, kar bo
prispevalo k zmanjšanju obremenjevanja vodnih sistemov ter celotnega lokalnega okolja. Na osnovi
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. list RS
št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) se obravnavana lokacija nahaja izven vodovarstvenih območij.
Ustrezen vodooskrbni sistem pa bo zmanjšal obremenitev na vodo. S tem razlogom bo voda
namenjena za pitje ter za kmetijske dejavnosti neoporečna.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
57
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

Emisije v zrak
Večje emisije v zrak se ne pričakujejo. Izvedeni bodo vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak.
Širjenje smradu je odvisno od meteoroloških dejavnikov (padavine, stabilnost atmosfere, hitrost in
smer vetra) ter naravnih filtrov (gozd). Pogoj za širjenje smradu na večje razdalje je šibak veter
(<1m/s) brez turbulence. Z izgradnjo kanalizacijskega omreţja se bodo neprijetne vonjave omejile, saj
bo razkroj potekal v zaprtem prostoru.
Pozitivni vplivi se bodo kazali tudi na ţivi naravi (rastline in ţivali) v neposredni bliţini ter širši okolici,
saj iztekanje fekalne vode v jarke in bliţnje potoke zastruplja tla s škodljivimi snovmi, ki so usodne za
naravni habitat in povzročajo izumiranje nekaterih rastlinskih in ţivalskih vrst ter posledično rušijo
naravno ravnovesje.
7.5.5 Hrup
Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Ur.l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).
Nov vir hrupa ne sme povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom na območju varstva pred hrupom,
na katerem pred posegom novega vira v okolje celotna obremenitev območja varstva pred hrupom ni
bila preseţena.
Prav tako se ne sme povečati celotne obremenitve s hrupom na območju varstva pred hrupom, na
katerem je ta obremenitev pred posegom novega vira v okolje čezmerna.
7.5.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje
Dodatni omilitveni ukrepi niso predvideni, ker izvajanje obravnavane operacije zaradi povečanega
hrupa, ne bo imelo vpliva na druge dejavnosti.
7.6
Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov
Ocena vpliva na okolje za projekt »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II« ni bila izdelana, saj negativni
vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
58
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
7.7
Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo
Investicijo bo izvajala Občina Videm. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren ţupan Občine
Videm, g. Friderik BRAČIČ.
V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina je določila
glavnega koordinatorja projekta, to je ga. Marjetka ŠIBILA, ki skrbi za koordinacijo projekta.
Slika 10: Kadrovsko-organizacijska shema
Projekt: »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II«
Investicija Občina Videm
Občina Videm
23. člen ZFO-1
izdelovalci projektne in investicijske
dokumentacije
izdelovalci razpisne dokumentacije
Gradnja - izvajalci gradbenih del
Obratovanje sistemov (kanalizacija, vodovod in
nadzor nad gradnjo
vodja za vzdrţevanje vseh sistemov
ceste)
Upravljanje
Upravljanje
Upravljanje (javne
(kanalizacija):
(vodovod):
poti in lokalne
Komunalno podjetje
Komunalno
ceste):
Ptuj d.d.
podjetje Ptuj d.d.
Reţijski obrat
Občine Videm
FIMA PROJEKTI d.o.o.
59
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Tabela 16: Projektna skupina
Naziv dela
Izvajalec
Vodja investicije:
Friderik BRAČIČ, ţupan
Koordinator projekta:
Marjetka ŠIBILA, višji referent I
Strokovna pomoč:
FIMA
Projekti
d.o.o.
(izdelava
investicijske
dokumentacije)
Strokovna pomoč:
LINEAL d.o.o. (izdelava tehničnega poročila)
Strokovna pomoč:
Reţijski obrat Občine Videm
S kanalizacijskim sistemom bo upravljalo Komunalno podjetje Ptuj d.d..
Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrţevanje kanalizacijskega omreţja ne bo potrebna, saj bo
le-to opravljala oseba, ki je zadolţena s strani upravljavca, za vzdrţevanje ter s tem zagotavljala redno
kontrolo.
Projektno dokumentacijo je izdelal strokovni izdelovalec tovrstne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev (projektiranja, gradnje,…) bo
izvedla Občinska uprava Občine Videm.
Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran na osnovi javnega naročila.
Enako velja za koordinatorja varnosti na gradbišču.
Po zaključku del se bo izvedel tehnični pregled, določitev poskusnega delovanja in izdajo uporabnega
dovoljenja, ki ga bo izvedel za to usposobljeni strokovnjak.
.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
60
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Tabela 17: Preglednica članov projektne skupine
ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA
Leta del.
Strokovno področje, ki ga
Zadolţitev v okviru predloţenega
pokriva
projekta
Ime in priimek
Izobrazba
izkušenj
Marjetka ŠIBILA
ekonomist
14
Okolje in prostor
Skrbnik investicijskega projekta
Matej ROGAČ
univ. dipl. prav.
10
Zakonodaja, pravo, finance
Tehnična in strokovna podpora
FIMA PROJEKTI d.o.o. (izdelovalec investicijske dokumentacije):

Matej ROGAČ ima dolgoletne izkušnje na področju pripravljanja investicijskih programom (DIIP, PIZ, IP, elaboratov, poslovnih načrtov, strategij,…),
priprave projektov za prijave na Strukturne in Evropske sklade, vodenja projektov na področju turizma, kmetijstva, gospodarstva, socialnega in
druţbenega razvoja, podjetništva, prijavljanja na razpise za črpanje nepovratnih sredstev iz Strukturnih skladov - Kmetijskega sklada, Podjetniškega
sklada, Cilj 3.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
61
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
7.8
Predvideni viri financiranja
Tabela 18: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR brez DDV
Viri financiranja po tekočih cenah v EUR
Vrednost
2017
2018
Deleţ
1.300.509,00
900.509,00
400.000,00
86,70%
199.491,00
199.491,00
0,00
13,30%
1.500.000,00
1.100.000,00
400.000,00
100%
LASTNA SREDSTVA
-
občinski proračun
Občine Videm
23.
člen
ZFO-1
(kredit)
SKUPAJ
Občina Videm bo črpala povratna sredstva po 23. členu ZFO-1 v višini 199.491,00 EUR.
Za investicijo bo občina zagotovila lastna sredstva v višini 1.300.509,00 EUR.
7.9
Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost
projekta
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na druţbenem področju:

Povečanje kakovosti ţivljenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na
večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in moţnost razvoja ter zaposlovanja predvsem na
področjih, kjer do sedaj ni bilo pokritosti z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode.

Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem
in počutje prebivalcev.

Izboljšanje prometne varnosti in vodooskrbe območja.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeţelja na omenjenem območju, saj bo
z ureditvijo osnovne javne infrastrukture moţen izkoristek vseh naravnih danosti.

Z ureditvijo cestne infrastrukture se bo povečal prihod gospodarskih subjektov na območje
občine, posledično pa se bo povečalo število razpoloţljivih delovnih mest v njej.

Prav tako se pričakuje večji razvoj podeţelskega turizma.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju:

Korist iz naslova odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vidimo tudi v izboljšanju
zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih
FIMA PROJEKTI d.o.o.
62
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
moţnosti okuţb in zastrupitev, ki so moţne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v
podzemne in površinske vode.

Z menjavo zdravju in okolju škodljivih azbestnih vodovodnih cevi z novimi, se bo s tem ohranilo
in varovalo naravno okolje.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
63
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER DOLOČITEV
NEPOVRATNE POMOČI
8.1
Finančna analiza
Cilj finančne analize investicije je ocena finančne donosnosti neposredne naloţbe brez stranskih
vplivov in učinkov.
V finančni analizi bomo upoštevali naslednje podatke:
 ocenjeni strošek investicije v višini 1.494.088,67 EUR po stalnih cenah brez DDV,
 prihodki iz naslova komunalnega prispevka: Upoštevali smo strošek komunalnega
prispevka, ki znaša povprečno 500,00 € na priklopljeno gospodinjstvo, za priklop na omreţje.
Leta 2018 se bo na omreţje priklopilo vseh 185 gospodinjstev.
 prihodki iz naslova kanalščine: Upoštevali smo, da povprečno gospodinjstvo proizvede na
mesec 8 m³ odpadne vode. Leta 2018 bo na kanalizacijsko omreţje priklopljenih vseh 185
gospodinjstev, kar predstavlja 100% vseh priklopov v naseljih Trţec - Jurovci. Upoštevali smo
strošek 0,6817 €/m³ za čiščenje odpadne vode.
 omreţnina za vodovod: Upoštevali smo 72 priklopov na gospodinjstvo in 12 mesečno
obdobje, pri čemer znaša vrednost za posamezen mesec 4,3 €.
 omreţnina za kanalizacijo: Upoštevali smo 185 priklopov na gospodinjstvo in 12 mesečno
obdobje, pri čemer znaša vrednost za posamezen mesec 4,5 €.
 dobava vode: vzelo se je 12 mesečno obdobje, 72 priključkov na vodovodno omreţje in
3
3
upoštevalo 8 m na gospodinjstvo ter znesek 0,783 € na m .
 stroški
vzdrţevanja
kanalizacijskega
omreţja:
So
izračunani
na
podlagi
dolţine
kanalizacijskega omreţja (6.073,00 m) in povprečnega stroška vzdrţevanja 1 metra
kanalizacijskega omreţja (5,00 €/m).
 vzdrţevanje vodovoda: Pri izračunu vzdrţevalnih stroškov za vodovod smo upoštevali dolţino
vodovodnega omreţja (2.334,00 m) in povprečen strošek vzdrţevanja za 1 meter vodovodnega
omreţja (3,00 €/m).
 elektrika: Upoštevali smo povprečne letne stroške na 1 črpališče, ki znašajo v povprečju
2.000,00 €. Skupno bo zgrajenih 4 črpališč.
 vzdrţevanje ceste: Na letnem nivoju smo za vzdrţevanje predvideli 250,00 €.
 upošteva se tudi ostanek vrednosti investicije v višini 143.498,42 EUR.
Upoštevana diskontna stopnja v obravnavanem 30-letnem referenčnem ekonomskem obdobju je 4%.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
64
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8.1.1 Projekcija operativnih stroškov
Tabela 19: Projekcija operativnih stroškov
Operativni stroški
Leto
Vzdrţevanje
vodovod
Kanalizacija
Vzdrţevanje
Elektrika
Skupaj
ceste
2017
0
0
0
0
0
2018
2.500
10.000
2.000
100
14.600
2019
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2020
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2021
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2022
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2023
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2024
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2025
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2026
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2027
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2028
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2029
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2030
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2031
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2032
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2033
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2034
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2035
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2036
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2037
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2038
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2039
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2040
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2041
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2042
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2043
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2044
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2045
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2046
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2047
7.002
30.365
8.000
250
45.617
Skupaj
205.558
890.585
234.000
7.350
1.337.493
FIMA PROJEKTI d.o.o.
65
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8.1.2 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – finančna analiza
A
B
C
D
C+D-B
Diskontirano - 4% (€)
Stroški
(€)
denarni tok
NETO
prihodki (€)
NETO
vrednosti (€)
Ostanek
Prihodki (€)
(€)
vzdrţevanja
stroški
Operativni
cenah (€)
v stalnih
investicije
Leto
Stroški
Referenčna leta
Tabela 20: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza
(C+D-B)-A
NETO prihodki NETO denarni tok
investicije
A
C+D-B
(C+D-B)-A
2017
0
1.100.000
0
0
0
0
-1.100.000
1.100.000
0
-1.100.000
2018
1
394.089
14.600
102.908
0
88.308
-305.781
378.931
84.912
-294.020
2019
2
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-13.307
-13.307
2020
3
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-12.795
-12.795
2021
4
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-12.303
-12.303
2022
5
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-11.830
-11.830
2023
6
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-11.375
-11.375
2024
7
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-10.937
-10.937
2025
8
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-10.517
-10.517
2026
9
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-10.112
-10.112
2027
10
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-9.723
-9.723
2028
11
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-9.349
-9.349
2029
12
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-8.990
-8.990
2030
13
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-8.644
-8.644
2031
14
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-8.311
-8.311
2032
15
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-7.992
-7.992
2033
16
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-7.684
-7.684
2034
17
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-7.389
-7.389
FIMA PROJEKTI d.o.o.
66
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2035
18
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-7.105
-7.105
2036
19
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-6.831
-6.831
2037
20
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-6.569
-6.569
2038
21
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-6.316
-6.316
2039
22
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-6.073
-6.073
2040
23
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-5.840
-5.840
2041
24
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-5.615
-5.615
2042
25
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-5.399
-5.399
2043
26
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-5.191
-5.191
2044
27
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-4.992
-4.992
2045
28
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-4.800
-4.800
2046
29
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-4.615
-4.615
2047
30
0
45.617
31.224
143.498
129.106
129.106
0
39.806
39.806
Skupaj
1.494.089
1.337.493
1.008.412
143.498
-185.582
-1.679.671
1.478.931
-105.885
-1.584.817
Skupaj diskontirano
1.478.931
758.987
608.858
44.243
-105.885
-1.584.817
Obrazloţitev:

Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Amortizacija je vključena v kalkulacijo celotne investicije. Pri tem
smo upoštevali nabavno vrednost osnovnih sredstev, kot maksimalni znesek za obračun amortizacije v celotnem načrtovanem obdobju. Upoštevali
smo 3% amortizacijsko stopnjo.

Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov preostanka vrednosti ob koncu ţivljenjske dobe. V naših izračunih
smo upoštevali ostanek vrednosti, ki še ni amortiziran na ekonomsko dobo investicije 30 let in znaša 143.498 EUR

Glede na vrsto investicije smo upoštevali 4% stopnjo za diskontiranje

V investicijo niso vključena nepovratna sredstva

Denarni tok je v finančni analizi negativen
FIMA PROJEKTI d.o.o.
67
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
IZRAČUN NAJVIŠJEGA ZNESKA SUBVENCIJE
Tabela 21: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja
Diskontirane
vrednosti
Nediskontirane
vrednosti
Skupni investicijski stroški
1.494.088,67
Od tega upravičeni stroški (EC)
1.500.000,00
Diskontirani inv. stroški (DIC)
Diskontirani neto prihodki (DNR)
1.478.931,41
-105.885,24
1a
Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):
1b
Finančna vrzel (R=EE/DIC):
2
Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):
3a
3b
Najvišja stopnja sofinanciranja (CRpa):
Izračun najvišjega zneska (DA*Crpa):
DNR>0
DNR<0
1.584.816,65
1.478.931,41
107,16
%
1.500.000,00
1.607.393,66
100,00%
100,00
%
1.607.393,66
100,00%
1.500.000,00
Obrazloţitev:

Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo 1.500.000,00 EUR

Najvišja stopnja sofinanciranja znaša 100,00 % upravičenih stroškov

DNR je manjši od 0 (nič)

Glede na vse upoštevane prihodke iz naslova investicije in višino upravičenih izdatkov,
finančno vrzel in DNR smo prišli do maksimalne subvencije 1.500.000,00 EUR
Izračun upravičenosti investicije z vidika subvencije smo izračunali v skladu z Dokumentom 4, kjer
smo ustvarjene prihodke na projektu prikazali v investicijskem dokumentu, ki upošteva določila 55.
člena Uredbe 1083/2006 ter iz tega izhajajoče obveze za pripravo analize stroškov in koristi skladno z
Delovnim dokumentom št. 4.
IZRAČUN FINANČNE VRZELI
Za izračun finančne vrzeli smo upoštevali maksimalne upravičene izdatke investicije (EE), ki znašajo
1.478.931,41 EUR in jih razdelili z diskontiranimi investicijskimi stroški (DIC), ki znašajo 1.478.931,41
EUR in tako izračunali, da znaša finančna vrzel 100,00%.
KORAKI ZA DOLOČITEV ZNESKA SUBVENCIJE

korak: Izračun stopnje primanjkljaja v financiranju (R):
R=maks.EE/DIC
R=(1.478.931,41/1.478.931,41)*100=100,00%
FIMA PROJEKTI d.o.o.
68
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Pri čemer so:

maks. EE najvišji upravičeni izdatki = DIC-DNR

DIC (diskontirani stroški naložbe),

DNR (diskontirani neto prihodki) = diskontirani prihodki - diskontirani operativni stroški +
diskontirana preostala vrednost

korak: Izračun zneska (DA) »decision amount« na podlagi določitve Komisije, tj. »zneska, za
katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os«
DA=EC*R
DA=1.500.000,00*100,00%=1.500.000,00
Pri čemer so:


EC upravičeni stroški.
korak: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja:
donacija =DA*maks.CRpa
donacija =1.500.000,00*100%=1.500.000,00
Pri čemer je:

maks. CR najvišja stopnja sofinanciranja, ki je določena za prednostno os v odločitvi
Komisije o sprejetju operativnega programa.
Finančna vrzel (R) je 100,00%, upravičeni izdatki (EE) znašajo 1.478.931,41 EUR, diskontirani
investicijski stroški (DIC) pa 1.478.931,41 EUR.
Na podlagi tega znaša znesek DA 1.500.000,00 EUR in najvišji znesek sofinanciranja 1.500.000,00
EUR.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
69
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8.1.3 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri finančni analizi
Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z
nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

vrednost investicije= 1.494.088,67 EUR,

ekonomska doba investicije i = 30 let,

diskontna stopnja p = 4%.
n
FNSV =

i  1
1
I

i
p

i
=
-1.584.817
Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -1.584.817 €,
finančna stopnja donosnosti pa je prav tako negativna.
Finančna interna stopnja donosnosti
FIRR=
negativna
Relativna neto sedanja vrednost
RNSV=
-1,072
Obrazloţitev:

Finančna neto sedanja vrednost ima oznaka FNSV,

V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša -1.584.817 EUR,

Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je
njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je
neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od
uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne
tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 4 % letno.
(Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v
naslednjih letih zmanjšuje s časom),

Finančna interna stopnja donosa ima oznako FIRR,

Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v
nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let,

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 4% iščemo v nadaljevanju projekta
pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene
individualne diskontne stopnje 4%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in
ekonomsko smiselna.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
70
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8.2
Ekonomska analiza in denarni tok
8.2.1 Projekcija prihodkov – javno dobro
Tabela 22: Projekcija prihodkov – javno dobro
Prihodki – javno dobro
Prihodki
Leto
Omreţnina
Dobava
Čiščenje
Omreţnina
Komunalni
Skupaj
vode
odpadnih voda
kanalizacija
Skupaj
Manjše
Zdravstveno
prispevek
obremenjevanje cestne
Prihranki čiste vode
stanje
infrastrukture
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2018
1.238
1.804
4.036
3.330
92.500
102.908
1.667
1.667
55.287
58.620
2019
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2020
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2021
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2022
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2023
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2024
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2025
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2026
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2027
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2028
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2029
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2030
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2031
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2032
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
FIMA PROJEKTI d.o.o.
71
71
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2033
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2034
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2035
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2036
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2037
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2038
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2039
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2040
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2041
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2042
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2043
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2044
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2045
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2046
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
2047
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
5.000
5.000
165.861
175.861
108.979
158.755
355.138
293.040
92.500
1.008.412
146.667
146.667
4.865.245
5.158.579
Skupaj
Javno dobro – Manjše obremenjevanje cestne infrastrukture
Odpadne vode bodo speljane po kanalizacijskem sistemu, zaradi česar bomo zmanjšali erozijo, ki uničuje javno in privatno prometno infrastrukturo. Letni
prihranki vzdrţevanja in popravil prometne infrastrukture bodo tako večji. Predvidevamo, da bomo na letnem nivoju prihranili 5.000,00 €.
Javno dobro – Zdravstveno stanje
Z realizacijo izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omreţja bo občina zagotavljala višji ţivljenjski standard občanov in izboljšanje zdravstvenega stanja v
občini. Z novogradnjo bomo na letni ravni prihranili 5.000,00 €.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
72
72
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Javno dobro – Prihranek čiste vode
Predvidevali smo, da v 12 mesečnem obdobju in ob izvedenih 185 priključkov na kanalizacijo prihranimo na letnem nivoju 165.861 € čiste vode. Pri tem smo
3
3
3
vzeli podatek, da za 8m vode iz kanalizacije porabimo 15 m čiste vode, pri čemer je znesek 0,6226 €/m .
FIMA PROJEKTI d.o.o.
73
73
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8.2.2 Preglednica investicije, prihodkov in stroškov – ekonomska analiza
Tabela 23: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – ekonomska analiza
Leto
Referenčna Stroški
Operativni
Stroški
leta
investicije
stroški
Skupaj (€)
v stalnih cenah
vzdrţevanja
(€)
(€)
A
Prihodki -
Ostanek
NETO
NETO
javna korist
vrednosti
prihodki (€)
denarni tok
Stroški
(€)
investicije
(€)
B
A+B
(€)
C
E
C+E-B
C+E-B-A
2017
0
1.100.000
0
1.100.000
0
0
0
2018
1
394.089
14.600
408.689
161.528
0
146.928
-247.160
2019
2
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
2020
3
0
45.617
45.617
207.085
0
2021
4
0
45.617
45.617
207.085
2022
5
0
45.617
45.617
2023
6
0
45.617
2024
7
0
2025
8
2026
Diskontirano 4% (€)
NETO prihodki NETO denarni tok
A
C+E-B
0
-1.100.000
378.931
141.277
-237.654
161.468
0
149.286
149.286
161.468
161.468
0
143.544
143.544
0
161.468
161.468
0
138.023
138.023
207.085
0
161.468
161.468
0
132.715
132.715
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
127.610
127.610
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
122.702
122.702
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
117.983
117.983
9
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
113.445
113.445
2027
10
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
109.082
109.082
2028
11
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
104.886
104.886
2029
12
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
100.852
100.852
2030
13
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
96.973
96.973
2031
14
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
93.244
93.244
2032
15
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
89.657
89.657
2033
16
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
86.209
86.209
FIMA PROJEKTI d.o.o.
-1.100.000 1.100.000
C+E-B-A
74
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2034
17
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
82.893
82.893
2035
18
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
79.705
79.705
2036
19
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
76.640
76.640
2037
20
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
73.692
73.692
2038
21
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
70.858
70.858
2039
22
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
68.132
68.132
2040
23
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
65.512
65.512
2041
24
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
62.992
62.992
2042
25
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
60.569
60.569
2043
26
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
58.240
58.240
2044
27
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
56.000
56.000
2045
28
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
53.846
53.846
2046
29
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
51.775
51.775
2047
30
0
45.617
45.617
207.085
143.498
304.966
304.966
0
94.027
94.027
Skupaj
1.494.089
1.337.493
2.831.582
6.166.991
143.498
4.972.997
3.478.908 1.478.931
2.822.372
1.343.440
Skupaj diskontirano
1.478.931
758.987
2.237.918
3.537.115
44.243
2.822.372
1.343.440
Ekonomska stopnja donosnosti EIRR
6,236 %
Obrazloţitev:

Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi enako kot pri finančni analizi. Upoštevali smo 3% amortizacijsko
stopnjo 143.498 EUR

Glede na vrsto investicije smo upoštevali 4% stopnjo za diskontiranje

V investicijo so vključeni učinki JAVNO DOBRO

Denarni tok je v ekonomski analizi pozitiven

Doba vračanja investicije je 9,34 let
FIMA PROJEKTI d.o.o.
75
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8.2.3 Neto sedanja vrednost in interna stopnja donosa pri ekonomski analizi
Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z
nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

vrednost investicije = 1.494.088,67 €,

ekonomska doba investicije i = 30 let,

diskontna stopnja p = 4%.
n
ENSV =

i  1
1
I

i
p
i
=
1.343.440
Neto ekonomska sedanja vrednost investicije je pozitivna in znaša 1.343.440 €, ekonomska stopnja
donosnosti je prav tako pozitivna.
Ekonomska interna stopnja donosnosti
EIRR=
6,236%
Relativna neto sedanja vrednost
RNSV=
0,91
Doba vračanja investicije
DVI=
9,34
Obrazloţitev:

Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let

Neto sedanja vrednost je ob uporabljeni 4% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna

Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 6,236%

Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje,
s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota
vloţenega kapitala ustvari 0,06236 enote akumulacije.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
76
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8.2.4 Izračun ekonomske upravičenosti operacije z jasno opredeljenimi izhodišči
Pri izračunu neto sedanje vrednosti smo upoštevali naslednje parametre:

vrednost investicije (stalne cene): 1.494.088,67 EUR brez DDV

ekonomska doba investicije v letih: 30 let

diskontna stopnja: 4%
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) je pri teh parametrih pozitivna in znaša 1.343.440 EUR. S
tega vidika je investicija ekonomsko upravičena.
Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja je ekonomska doba povračila
investicijskih stroškov po stalnih cenah izračunana na 30 let.
Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 4% je neto sedanja vrednost pozitivna, kar
pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, s čimer
je investicija v tem primeru upravičena in ekonomsko smiselna.
Interna stopnja donosnosti v ekonomski analizi znaša 6,236%, kar je več od upoštevane diskontne
stopnje 4%.
Odločitev za investicijo je ekonomsko upravičena in sprejemljiva le ob pogoju, ko Občina Videm
pridobi povratna sredstva v višini 13,30 % od vseh upravičenih stroškov investicije brez DDV.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
77
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Analiza občutljivosti in tveganj
8.3
8.3.1 Splošna analiza občutljivosti
V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na
izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:

Povečanje investicije za 5%,

Povečanje investicije za 10%,

Zmanjšanje investicije za 5%,

Zmanjšanje investicije za 10%,

Povečanje operativnih stroškov za 5%,

Povečanje operativnih stroškov za 10%,

Zmanjšanje operativnih stroškov za 5%

Zmanjšanje operativnih stroškov za 10%

Povečanje prihodkov za 5%,

Povečanje prihodkov za 10%,

Zmanjšanje prihodkov za 5%,

Zmanjšanje prihodkov za 10%,

Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%.
Tabela 24: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk
ENSV
% odmika od
osnove
EIRR
% odmika
od osnove
OSNOVNI IZRAČUN
1.343.440
100,00%
6,24%
100,00%
Povečanje investicije za 5%
1.269.494
94,50%
5,66%
90,81%
Povečanje investicije za 10%
1.195.547
88,99%
5,14%
82,36%
Zmanjšanje investicije za 5%
1.417.387
105,50%
6,86%
110,04%
Zmanjšanje investicije za 10%
1.491.333
111,01%
7,55%
121,07%
Povečanje operativnih stroškov za 5%
1.305.491
97,18%
6,08%
97,46%
Povečanje operativnih stroškov za 10%
1.267.542
94,35%
5,92%
94,91%
Zmanjšanje operativnih stroškov za 5%
1.381.390
102,82%
6,39%
102,53%
Zmanjšanje operativnih stroškov za 10%
1.419.339
105,65%
6,55%
105,05%
Povečanje prihodkov za 5%
1.520.296
113,16%
6,98%
112,00%
Povečanje prihodkov za 10%
1.697.152
126,33%
7,72%
123,84%
Zmanjšanje prihodkov za 5%
1.166.584
86,84%
5,48%
87,83%
Zmanjšanje prihodkov za 10%
989.729
73,67%
4,70%
75,45%
Povečanje investicijskih stroškov za 10% in
hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%
841.836
62,66%
3,71%
59,47%
Element
FIMA PROJEKTI d.o.o.
78
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Obrazloţitev:
V primeru povečanja investicije za 5% oz. 10% se interna stopnja donosa zmanjša, vendar še
vedno ostaja v ekonomskih mejah upravičenosti, pri upoštevanju 4,00% diskontne stopnje. V obeh
primerih je neto sedanja vrednost pozitivna.
Povečanje operativnih stroškov za 5% oz. 10% se interna stopnja ne zniţa pod 4,00%. Občutljivost
investicije glede na operativne stroške je minimalna.
Zmanjšanje prihodkov za 5% oz. 10% pomeni, da v prvem primeru interna stopnja donosa ne pade
pod 5,48%, v drugem primeru pa ne pod 4,70%, projekt je glede na kazalnike še vedno ekonomsko
opravičljiv.
Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%
pomeni, da je interna stopnja donosa enaka 3,71%.
Glede na okvirno merilo uspešnosti o dolgoročnih rezultatih ekonomske rasti in trenutnih časovnih
preferenčnih stopenj je projekt z interno stopnjo donosa nad 4,0% ekonomsko upravičen.
8.3.2 Analiza občutljivosti za opredelitev kritičnih spremenljivk projekta
Tabela 25: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1%
ENSV
% odmika
od osnove
EIRR
% odmika
od osnove
OSNOVNI IZRAČUN
1.343.440
100,00%
6,24%
100,00%
Povečanje investicije za 1%
1.328.651
98,90%
6,12%
98,10%
Zmanjšanje investicije za 1%
1.358.230
101,10%
6,36%
101,94%
Povečanje operativnih stroškov za 1%
1.335.850
99,44%
6,20%
99,49%
Zmanjšanje operativnih stroškov za 1%
1.351.030
100,56%
6,27%
100,51%
Povečanje prihodkov za 1%
1.378.811
102,63%
6,39%
102,41%
Zmanjšanje prihodkov za 1%
1.308.069
97,37%
6,08%
97,58%
Element
Obrazloţitev:
Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih
stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov
od 5% glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli.
Prav tako smo ugotovili, da 1% odstopanja spremenljivk bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa
v tabeli.
Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju 1% odstopanja ni
kritičnih spremenljivk.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
79
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
9 ANALIZA TVEGANJA
Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica
v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.
1. Poslovna tveganja
Na področju poslovnih tveganj je občina izpostavljena prodajnemu tveganju, obratovalnemu tveganju,
investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je izpostavljenost
tem tveganjem nizka.
2. Finančna tveganja
Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino, saj brez
nepovratne pomoči ne bo mogla zaprti finančne konstrukcije, saj je za tovrstno investicijo zelo teţko
pridobiti privatnega investitorja. Da omejimo tveganje in zapremo finančno konstrukcijo smo se prijavili
na razpis za povratna sredstva.
Kreditno tveganje je zanemarljivo. Četudi si bo občina za to investicijo najela kredit, si ga bo najela
preko javnega razpisa pri katerem znaša obrestna mera 0 %. S tem tudi ne bo imela valutnega
tveganja, saj bo kredit najet v EUR.
Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem
denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev.
3. Ekološko tveganje
Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primernih materialov, ki bodo vgrajeni v kanalizacijski in
vodovodni sistem ter v izgradnjo cest.
4. Tveganje javnega interesa
Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto kanalizacijske in
vodovodne infrastrukture, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev. Z obnovo cestnih
povezav pa bodo od tega imeli korist ne samo prebivalci občine, temveč tudi tisti, ki se bodo po njih
vozili v druge kraje.
5. Organizacijska struktura projekta
Občina Videm in Komunalno podjetje Ptuj d.o.o., ki bo skrbelo za vzdrţevanje in upravljanje
kanalizacijskega in vodovodnega sistema, imata zadostne reference za gospodarno ravnanje in
učinkovito poslovno odločanje.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
80
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
10 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŢNOSTI NADALJNJE
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE
DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
10.1 Potrebna investicijska dokumentacija
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske
dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:
1.
za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument
identifikacije investicijskega projekta;
2.
za
investicijske
projekte
nad
vrednostjo
500.000
EUR
dokument
identifikacije
investicijskega projekta in investicijski program;
3.
za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega
projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;
4.
za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije
investicijskega projekta, in sicer:
a)
pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;
b)
pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki
stroški vzdrţevanja);
c)
kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.
Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost je
ocenjena na 1.822.788,18 EUR. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po
stalnih cenah nad vrednostjo 500.000 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt
izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP).
FIMA PROJEKTI d.o.o.
81
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
10.2 Smiselnost investicije
Investicija je zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna.
Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, zmanjšalo se bo onesnaţevanje tal in
podtalnice, rek, potokov in njenih pritokov, stoječih voda ter zraka, zmanjšali pa se bodo tudi negativni
vplivi na naravni habitat v neposredni bliţini in njeni okolici.
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema, bomo preprečili nevarnost uhajanja komunalne odpadne vode v
pitno vodo in s tem zagotovili boljše zdravstvene pogoje prebivalcem Občine Videm.
Obnova obstoječih, azbestnih vodovodnih cevi, ki so zdravju in okolju škodljivi, je nujna zaradi
varovanja zdravja prebivalcev na tem območju in zaradi zaščite ter ohranitve naravnega okolja.
Izboljšana cesta infrastruktura pa bo pripomogla k varnejšemu cestnemu prometu in boljši povezanosti
krajanov občine s preostalimi območji.
Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, k povečanju poseljenosti in razvoja
obravnavanega območja in regije.
Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odraţajo v zagotavljanju varnosti
nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma ţivo naravo.
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj
območja nujno potrebna.
Dokumentom identifikacije investicijskega projekta je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).
FIMA PROJEKTI d.o.o.
82
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju
Tel.: 02 / 761 94 00, faks: 02 / 761 94 01
e-pošta: [email protected], www.videm.si
INVESTICIJSKI PROGRAM
(po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ – Uradni list RS, št. 60/06, 54/2010 in 27/2016)
»KANALIZACIJA TRŢEC – JUROVCI FAZA II«
Videm pri Ptuju, februar 2017
Ţupan: Friderik BRAČIČ
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Naziv investicijskega projekta:
»KANALIZACIJA TRŢEC – JUROVCI FAZA II«
Investitor:
OBČINA VIDEM
VIDEM PRI PTUJU 54
2284 VIDEM PRI PTUJU
Odgovorna oseba investitorja (ime in priimek, ţig in podpis):
Friderik BRAČIČ, ţupan
__________________________________________________________________________
Skrbnik investicijskega projekta (ime in priimek, podpis in ţig):
Marjetka ŠIBILA, višji referent I
__________________________________________________________________________
Izdelovalec investicijske dokumentacije (ime in priimek, ţig in podpis):
FIMA PROJEKTI D.O.O.
Osojnikova cesta 3
2250 Ptuj
Matej ROGAČ, direktor
__________________________________________________________________________
FIMA PROJEKTI d.o.o.
2
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Izdelovalec projektne dokumentacije (ime in priimek, podpis in ţig):
LINEAL D.O.O
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor
Samo Peter MEDVED, direktor
__________________________________________________________________________
Upravljavec kanalizacijskega sistema (ime in priimek, ţig in podpis):
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
Puhova ul. 10
2250 Ptuj
Mag. Janko ŠIREC, direktor
__________________________________________________________________________
Upravljavec vodooskrbnega sistema (ime, priimek, podpis in ţig):
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
Puhova ul. 10
2250 Ptuj
Mag. Janko ŠIREC, direktor
__________________________________________________________________________
FIMA PROJEKTI d.o.o.
3
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Upravljavec cestne infrastrukture – javne poti in lokalne ceste (ime, priimek, podpis in ţig):
REŢIJSKI OBRAT OBČINE VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm pri Ptuju
Friderik BRAČIČ, ţupan
______________________________________________________________________
FIMA PROJEKTI d.o.o.
4
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
KAZALO
1
UVOD IN POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA
10
1.1
Uvodno pojasnilo
10
1.2
Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijskega programa
11
1.2.1
Opredelitev in podatki investitorja
11
1.2.2
Opredelitev in podatki upravljavca
12
1.2.3
Opredelitev in podatki izdelovalca investicijskega programa
13
1.2.4
Opredelitev in podatki izdelovalca projektne dokumentacije
13
1.3
Namen in cilj investicijskega projekta
14
1.4
Povzetek DIIP-a s pojasnili poteka aktivnosti
16
2
2.1
POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
17
Cilj investicije s fizičnimi in finančnimi kazalniki
17
2.1.1
Fizični kazalniki
17
2.1.2
Finančni kazalniki
19
2.1.2.1 Finančna analiza
19
2.1.2.2 Ekonomska analiza
20
2.2
Spisek strokovnih podlag
21
2.3
Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante
21
2.3.1
2.4
Utemeljitev izbire optimalne variante
Navedba odgovornih oseb
27
29
2.4.1
Občinske strokovne sluţbe odgovorne za investicijski projekt
29
2.4.2
Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta
30
2.4.3
Strokovni delavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije
31
2.4.4
Strokovni sodelavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije
31
2.4.5
Predvidena organizacija za izvedbo investicije
32
2.5
Spremljanje učinkov investicije
33
2.6
Prikaz ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo
34
2.7
Zbirni prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije
35
3
3.1
OSNOVI PODATKI O INVESTITORJU
Podatki o investitorju
FIMA PROJEKTI d.o.o.
36
36
5
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
3.2
Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije
41
3.3
Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije
41
3.4
Podatki o upravljavcu
42
4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO
ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA
44
4.1
Opis lokacije
44
4.2
Opis stanja
44
4.2.1
4.3
Pregled in analiza obstoječega stanja
44
Usklajenost investicijskega projekta s Strateškimi razvojnim dokumentom in drugimi
razvojnimi dokumenti
48
4.3.1
Usklajenost s strategijami, politikami in razvojnimi programi
49
4.3.2
Usklajenost s prostorskimi akti
51
OPREDELITEV TRŢNIH MOŢNOSTI
54
5
5.1
Opredelitev trţnih moţnosti
54
5.2
Analiza kupcev ciljnega trga
54
TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL
6
6.1
Splošni podatki
55
55
7
ANALIZA ZAPOSLENIH “BREZ“ INVESTICIJE IN “Z“ INVESTICIJO
63
8
OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH
64
8.1
Navedba osnov in izhodišča za oceno
64
8.2
Ocena celotnih investicijskih stroškov
65
9
8.2.1
Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah
65
8.2.2
Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah
65
8.2.3
Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah
65
8.2.4
Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah
66
8.2.5
Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah
66
8.2.6
Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah
66
ANALIZA LOKACIJE
FIMA PROJEKTI d.o.o.
67
6
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
9.1
Imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so le-ti objavljeni
67
9.2
Opis in analiza lokacije
69
10
ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE
73
10.1
Varovanje okolja
73
10.1.1
Učinkovita izraba naravni virov
73
10.1.2
Okoljska učinkovitost
73
10.1.3
Trajnostna dostopnost
74
10.1.4
Zmanjšanje vplivov na okolje
74
10.1.5
Hrup
75
10.1.6
Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje
75
10.2
Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov
75
11
ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE
76
11.1
Časovni načrt
76
11.2
Analiza izvedljivosti
77
12
NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH
80
13
PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA
81
13.1
Projekcija prihodkov
81
13.2
Projekcija stroškov
82
13.3
Razrez obratovalnih stroškov
83
14 VREDNOTENJE
UPRAVIČENOSTI
14.1
DRUGIH
STROŠKOV
IN
Druge koristi - javno dobro
KORISTI
S
PRESOJO
85
85
Javno dobro – Manjše obremenjevanje cestne infrastrukture
86
Javno dobro – Zdravstveno stanje
86
Javno dobro – Prihranek čiste vode
86
14.2
Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov
14.2.1
Finančna analiza
14.2.1.1
Finančni kazalniki
FIMA PROJEKTI d.o.o.
87
87
89
7
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
14.2.2
Ekonomska analiza
14.2.2.1
14.3
90
Ekonomski kazalniki
92
Povzetek finančni in ekonomski kazalniki
93
14.3.1
Finančni kazalniki
93
14.3.2
Ekonomski kazalniki
93
14.4
Denarni tokovi
94
15
ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ
96
15.1
Analiza občutljivosti
96
15.2
Analiza tveganj
97
15.2.1
16
Predstavitev tveganj
98
PREDSTAVITEV REZULTATOV
99
Kazalo tabel
Tabela 1: Stroškovni prikaz del ............................................................................................................. 18
Tabela 2: Preglednica občinske strokovne sluţbe ................................................................................ 29
Tabela 3: Preglednica vodja projekta .................................................................................................... 30
Tabela 4: Preglednica strokovnih delavcev za pripravo projektne dokumentacije................................ 31
Tabela 5: Preglednica strokovnih delavcev za pripravo investicijske dokumentacije ........................... 31
Tabela 6: Obseg in specifikacija investicijske naloţbe v stalnih in tekočih cenah ................................ 34
Tabela 7: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR .............................................................................. 34
Tabela 8: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine* ...................................................... 39
Tabela 9: Statistični podatki za Občino Videm v letu 2014 ................................................................... 40
Tabela 10: Razvitost javne kanalizacije v občini Videm, 2008 .............................................................. 45
Tabela 11: Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti več
kot 20 PE/ha, ter več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami, v Občini Videm ................... 46
Tabela 12: Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha, v Občini Videm ................................................................ 46
Tabela 13: Preglednica vodje projekta in reference .............................................................................. 63
Tabela 14: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah in z 22% DDV (v EUR) .............. 65
Tabela 15: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR .......................................................... 65
Tabela 16: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah brez in z 22% DDV (v EUR) ..... 66
Tabela 17: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR ......................................................... 66
Tabela 18: Terminski plan ..................................................................................................................... 76
Tabela 19: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR brez DDV ........................................................... 80
Tabela 20: Projekcija prihodkov ............................................................................................................ 81
Tabela 21: Projekcija stroškov investicije .............................................................................................. 82
FIMA PROJEKTI d.o.o.
8
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Tabela 22: Projekcija operativnih stroškov ............................................................................................ 83
Tabela 23: Prikaz izračuna prihodkov iz naslova javno dobro .............................................................. 85
Tabela 24: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza ........................................ 87
Tabela 25: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – ekonomska analiza ................................... 90
Tabela 26: Finančni kazalniki ................................................................................................................ 93
Tabela 27: Ekonomski kazalniki ............................................................................................................ 93
Tabela 28: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk......................................................... 96
Tabela 29: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% ............................................. 97
Kazalo slik
Slika 1: Kadrovsko-organizacijska shema ............................................................................................. 32
Slika 2: Lokacija občine ......................................................................................................................... 38
Slika 3: Kraji v občini ............................................................................................................................. 38
Slika 4: Lokacija investicije .................................................................................................................... 70
Slika 5: Prikaz poteka cestne infrastrukture .......................................................................................... 71
Slika 6: Prikaz parcel na območju investicije......................................................................................... 72
FIMA PROJEKTI d.o.o.
9
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
1 UVOD
IN
POJASNILO
INVESTITORJA
1.1
S
PREDSTAVITVIJO
Uvodno pojasnilo
Investitorka Občina Videm bo za investicijo zagotovila del lastnih sredstev iz občinskega proračuna in
sicer v razmerju 86,70% financiranja ter bo pridobila povratna sredstva (23. Člen ZFO-1) s strani
MGRT v deleţu 13,30%. Investicija bo »KANALIZACIJA TRŢEC – JUROVCI FAZA II«.
DIIP je usklajen z nacionalnimi strategijami in razvojnimi programi, saj je vsebinsko ustrezen z
Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od
leta 2005 do leta 2017) in z Operativnim programom oskrbe s pitno vodo (za obdobje od 2016 do
2021).
Predmet projekta »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II« je:
-
izgradnja kanalizacijskega omreţja
-
izgradnja črpališč
-
izgradnja vodovodnega cevovoda
-
ureditev cestne infrastrukture
V DIIP-u sta predstavljeni dve varianti in sicer:

Varianta »z« investicijo

Varianta »brez« investicije
Opravljena analiza upravičenosti in smotrnosti variant je potrdila kot edino ekonomično, tehnično
upravičeno in smotrno varianto »z« investicijo.
Novogradnja kanalizacijskega omreţja bo potekala v predvideni dolţini 6.073 m, izgradnja
vodovodnega cevovoda pa 2.334 m. Ureditev cestne infrastrukture pa bo zajemala predvidoma 1.960
m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti. V okviru kanalizacijskega sistema bodo zgrajena tudi 4
črpališča.
Projekt torej obsega :

izgradnjo kanalizacijskega omreţja v dolţini cca. 6.073 m

izgradnjo 4 črpališč

izgradnjo vodovodnega cevovoda v dolţini cca. 2.334 m

ureditev cestne infrastrukture v dolţini cca. 1.960 m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti
FIMA PROJEKTI d.o.o.
10
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
1.2
Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijskega programa
1.2.1 Opredelitev in podatki investitorja
INVESTITOR
Naziv:
OBČINA VIDEM
Naslov:
VIDEM PRI PTUJU 54
2284 VIDEM PRI PTUJU
Odgovorna oseba:
Friderik BRAČIČ, ţupan
Telefon:
02 / 761 94 00
Telefaks:
02 / 761 94 01
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI21061742
Transakcijski račun:
SI56 0133 5010 0017 246, odprt pri Uprava
Republike Slovenije za javna plačila
Odgovorna
oseba
za
pripravo
Marjetka ŠIBILA, višji referent I
investicijskih dokumentov:
Telefon:
02 / 761 94 06
Telefaks:
02 / 761 94 01
E-pošta:
[email protected]
Odgovorna
investicije:
oseba
za
izvajanje
Friderik BRAČIČ, ţupan
Telefon:
02 / 761 94 02
Telefaks:
02 / 761 94 01
E-pošta:
[email protected]
FIMA PROJEKTI d.o.o.
11
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
1.2.2 Opredelitev in podatki upravljavca
UPRAVLJAVEC KANALIZACIJSKEGA IN VODOVODNEGA SISTEMA
Naziv:
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
Naslov:
PUHOVA UL. 10, 2250 PTUJ
Odgovorna oseba:
Mag. Janko ŠIREC
Telefon:
02 / 787 51 11
Telefaks:
02 / 771 36 01
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI65735676
Transakcijski račun:
SI56 0215 0001 0743 422, odprt pri Nova
ljubljanska banka d.d.
UPRAVLJALEC CESTNE INFRASTRUKTURE (JAVNE POTI IN LOKALNE
CESTE)
Naziv:
REŢIJSKI OBRAT OBČINE VIDEM
Naslov:
VIDEM PRI PTUJU 54
2284 VIDEM PRI PTUJU
Odgovorna oseba:
Friderik BRAČIČ, ţupan
Telefon:
02/ 761 94 00
Telefaks:
02/ 761 94 01
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI21061742
Transakcijski račun:
SI56 0133 50100017246, odprt pri Uprava
Republike Slovenije za javna plačila
FIMA PROJEKTI d.o.o.
12
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
1.2.3 Opredelitev in podatki izdelovalca investicijskega programa
IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Naziv:
FIMA Projekti d.o.o.
Naslov:
Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj
Odgovorna oseba:
Matej ROGAČ
Telefon:
02 / 62 00 788
GSM:
040 211 491
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI43904459
Transakcijski račun:
SI56 6100 0000 2287 510, odprt pri
Delavska hranilnica d.d. LJUBLJANA
Odgovorna oseba za pripravo
Matej ROGAČ
investicijskih dokumentov:
Telefon:
02 / 62 00 788
GSM:
040 211 491
E-pošta:
[email protected]
1.2.4 Opredelitev in podatki izdelovalca projektne dokumentacije
IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Naziv:
LINEAL d.o.o.
Naslov:
Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
Odgovorna oseba:
Samo Peter MEDVED, direktor
Telefon:
02 / 429 27 00
Telefaks:
02 / 429 27 10
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI25173103
Transakcijski račun:
SI56 0454 5000 0119 430, odprt pri Nova
KBM d.d.
Odgovorna oseba za
projektnih dokumentov:
pripravo
Aljaţ VESENJAK
Telefon:
02 / 429 27 00
Telefaks:
02 / 429 27 10
E-pošta:
[email protected]
FIMA PROJEKTI d.o.o.
13
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
1.3
Namen in cilj investicijskega projekta
Osnovni namen Občine Videm za izvedbo predmeta projekta je dejstvo, da je občina s
kanalizacijskim omreţjem zelo slabo pokrita, kar povzroča onesnaţenje podtalij in posledično virov
pitne vode. Skrb za vodne vire ter posredno za kvaliteto vode postaja eden glavnih ciljev stroke in
politike.
Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije odvajanja
in čiščenja odpadnih voda ter zaščite vodnih virov, ki bo zadostila dolgoročnim ciljem.
Zaradi obstoječih fekalnih izpustov v potoke je izgradnja hišnih priključkov pomembna zlasti z vidika
zaščite vodotokov.
Namen investicije je pospešiti skladen razvoj z uravnoteţenjem druţbenega, gospodarskega in
turističnega razvoja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke ţivljenjske ravni in kakovosti
zdravja ter bivalnega okolja, kot dvig ţivljenjskega standarda vseh občanov v Občini Videm.
Posodobljen vodooskrbni sistem bo omogočal gospodarski razvoj z zagotavljanjem večje varnosti
zaposlenih na delovnih mestih. Na enak način se pospešuje tudi turistična dejavnost ob območju
kateremu se dobavlja pitna voda iz omenjenega vodooskrbnega sistema.
Zelo pomembno je nadomestiti azbestne vodovodne cevi z novimi, okolju in zdravju ljudi, bolj
prijaznimi materiali.
Drug pomemben namen je tudi, da se omogoči hitrejšo in varnejšo prometno povezavo v naseljih
Občine Videm ţivečih prebivalcev Slovenije z ostalimi bliţnjimi in bolj odročnimi kraji po Sloveniji.
S cilji investicije na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, oskrbe s pitno
vodo in obnove cestne infrastrukture bo investitor zasledoval sledeče namene:

izvajanje strateške usmeritve drţave na področju komunalne in vodovodne infrastrukture ter s
področja prometa;

implementacija veljavnih predpisov s področja okolja;

odgovorno ravnanje z odpadki v občini;

zagotoviti učinkovito dostavo pitne vode do gospodinjstev v naseljih Trţec - Jurovci v Občini
Videm;

manj intervencijskih posegov v vodooskrbni sistem;

niţji stroški rednega vodooskrbnega sistema;

odpraviti poškodbe cestne infrastrukture, ki bo stala zaradi izgradnje kanalizacijskega in
vodovodnega sistema;

razviti oz. vzpostaviti okolje, ki bo privlačno za prebivalce;

spodbujati priseljevanje v občino in regijo;

ohranjanje poseljenosti Podravske regije;
FIMA PROJEKTI d.o.o.
14
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

drugo.
Z namenom doseganja sledečih ciljev:

izboljšanje učinka čiščenja odpadnih voda;

zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaţevanja;

izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov;

varovanje in zaščita vodnih virov;

sanacija virov onesnaţevanja iz naselij;

povečanje vodotesnosti vodooskrbnega sistema;

zmanjšanje stroškov vzdrţevanja vodooskrbnega sistema;

zagotovitev dostave pitne vode do gospodinjstev na tem območju;

zagotovitev prometne varnosti;

izboljšanje kakovosti ţivljenja;

zagotoviti enakovredne bivalne pogoje na podeţelskih območjih;

zmanjšati razvojno ogroţenost;

povečanje števila prebivalcev v občini in regiji;

priseljevanje mladih druţin;

preprečiti odseljevanje mladih;

urediti cca. 185 priključitev s tega območja na kanalizacijsko omreţje

urediti cca. 72 priključkov na vodovod

zamenjati azbestne vodovodne cevi z novejšimi materiali
Splošni cilj projekta je:

zaščita kakovosti podtalnice Dravskega in Ptujskega polja, za.
Specifični cilj projekta je:

odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
Investicija se bo izvajala v Občini Videm, ki leţi na juţnem robu Dravskega polja, na obeh straneh
Dravinje, kjer se Haloze pribliţajo rokavom reke Drave. Površina občine meri 80,2 km² in ima okoli
5.481 prebivalcev.
Geološka zgradba površja je enostavna, saj je pokrajina nekdanje dno Panonskega morja , ki so ga v
kasnejših obdobjih vode razrezale v razgiban svet terciarnih goric, kjer so na površju predvsem
miocenski sloji, ter v niţinskem svetu, kjer so vode osnovo prekrile s kvartarnim prodom, peski,
ilovicami in glinami ter izoblikovale obseţne ravnine. Haloze so v celoti zgrajene iz sedimentov
miocenskega morja; to so temnejši in svetlejši peščeni laporji in kremenovi peščenjaki z apnenčevim
vezivom.
Za občino je značilno subpanonsko podnebje - toplo poletje, suha in sončna zgodnja jesen ter ostra
0
zima. Povprečna letna temperatura znaša 10,9 C. Povprečje letnih padavin znaša 971 mm.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
15
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Večje industrije v občini Videm ni. Prebivalstvo se ukvarja s kmetijstvom (pridelava hmelja), v
gričevnatem svetu Haloz prevladuje vinogradništvo. Razvito je podjetništvo in drobno gospodarstvo,
predvsem na področju trgovine, storitev, gostinstva in turizma.
Predmetna investicija se bo izvajala na področju občine Videm, v naseljih Trţec - Jurovci.
Investicija bo izvedena v skladu z OPERATIVNIM PROGRAMOM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
KOMUNALNE ODPADNE VODE (za obdobje od 2005 do 2017). Operativni program izhaja iz
Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter
zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne
21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s
skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01). Operativni program je
bil sprejet leta 2004.
Vpliv operacije na izboljšanje okoljske infrastrukture lokalno regionalnega pomena:

izgradnja kanalizacijskega sistema ima širši regionalni pomen, saj vpliva na zaščito kakovosti
podtalnice Dravskega in Ptujskega polja, ki zajema širše področje Spodnjega Podravja.
Vpliv operacija na ustvarjanje delovnih mest na regionalni ravni:

kanalizacijski sistem v Občini Videm trenutno upravlja Komunalno podjetje Ptuj d.d..
Obravnavani projekt »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II« bo vplival na turistične,
gospodarske in druţbene koristi in bo tako imel multiplikativni učinek na turistični in
gospodarski razvoj ter s tem na ustvarjanje novih delovnih mest.
Prispevek operacije k ohranjanju biotske raznovrstnosti:

ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo vplivala na ureditev in boljšo skrb za okolje in
tako pozitivno vplivala na biotsko raznovrstnost. Zmanjšalo se bo ponikanje odpadnih voda,
razlivanje po površinah in površinskih vodah, kar bo vplivalo na zmanjšanje onesnaţevanja
okolja.
1.4
Povzetek DIIP-a s pojasnili poteka aktivnosti
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil narejen v mesecu decembru 2016. DIIP je
bil izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), po kateri je po 4. členu za investicijske projekte
nad vrednostjo 500.000 EUR potreben dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski
program. Vse aktivnosti tečejo po načrtovanem planu aktivnosti. V tem času ni prišlo do nobenih
bistvenih sprememb in vse poteka po predvidenem planu.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
16
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
V investicijskem programu je prikazana varianta »z investicijo« in »brez investicije«
Predmet investicije je:

izgradnja kanalizacijskega omreţja

izgradnja črpališč

izgradnja vodovodnega cevovoda

ureditev cestne infrastrukture
Časovni okvir izvedbe investicije: do 31.10.2018.
Cilj investicije s fizičnimi in finančnimi kazalniki
2.1
2.1.1 Fizični kazalniki
Predmet projekta je izgradnja kanalizacijskega omreţja, izgradnja črpališč, vodovodnega cevovoda in
ureditev cestne infrastrukture v naseljih Trţec - Jurovci, ki obsega:

Kanal N1.2 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.1 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.2 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.2.1 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.2.2 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.2.3 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.2.4 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.2.5 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.3 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.4 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.5 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.2.6 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.3 - skozi del naselja Trţec in Jurovci,

Kanal N1.3.1 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.3.2 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.3.2.1 - skozi del naselja Trţec,

Kanal N1.3.3 - skozi del naselja Trţec,

Črpališča Č1, Č3 in Č4 na primarnem kanalizacijskem vodu N1.0

Črpališče Č2 na kanalski veji N1.2

185 kanalizacijskih priključkov na gospodinjstva

72 hišnih priključkov vodovoda na parcelo lastnika

Ureditev 1.960 m lokalnih cest
FIMA PROJEKTI d.o.o.
17
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

Ureditev 7.817 m javnih poti.
Dolţina primarnega kanalizacijskega sistema zanaša 2.347,00 m, sekundarnega omreţja 3.726 m
(skupaj 6.073 m), dolţina vodovodnega sistema 2.334 m in dolţina cest, ki bo 1.960 m lokalnih
cest in 7.817 m javnih poti.
Tabela 1: Stroškovni prikaz del
Leto
Vrsta specifikacije
Načrti in projektna
dokumentacija
2017 Novogradnja
Nadzor nad gradnjo
Skupaj 2017
Načrti in projektna
dokumentacija
2018
Novogradnja
Nadzor nad gradnjo
Skupaj 2018
Skupaj
Vrednost v
Vrednost v
Vrednost v
Vrednost v
stalnih cenah stalnih cenah tekočih cenah tekočih cenah
v EUR,
v EUR,
v EUR,
v EUR, brez
DDV
brez DDV
z DDV*
z DDV*
24.000,00
29.280,00
24.000,00
29.280,00
1.060.600,00
1.293.932,00
1.060.600,00
1.293.932,00
15.400,00
18.788,00
15.400,00
18.788,00
1.100.000,00
1.342.000,00
1.100.000,00
1.342.000,00
14.778,33
18.029,56
15.000,00
18.300,00
374.384,24
456.748,77
380.000,00
463.600,00
4.926,10
6.009,85
5.000,00
6.100,00
394.088,67
480.788,18
400.000,00
488.000,00
1.494.088,67
1.822.788,18
1.500.000,00
1.830.000,00
*Vrednost z DDV je prikazana zgolj informativno, saj DDV ne predstavlja stroškov investicije.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
18
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2.1.2 Finančni kazalniki
2.1.2.1 Finančna analiza
Neto sedanja vrednost
Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:
·
·
·
vrednost investicije (stalna cena brez DDV-ja) I =
ekonomska doba investicije (v letih)
i=
diskontna stopnja
p=
n
FNSV =

i  1
1
I

i
p
i
FNSV=
1.494.088,67 €
30
4%
-1.584.817
Finančna interna stopnja donosnosti
FIRR= negativna
Relativna neto sedanja vrednost
RNSV=
-1,072
Obrazloţitev:

Finančna neto sedanja vrednost ima oznako FNSV,

V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša -1.584.817 EUR,

Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je
njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je
neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od
uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne
tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 4 % letno.
(Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v
naslednjih letih zmanjšuje s časom),

Finančna interna stopnja donosa ima oznako FIRR,

Relativna neto sedanja vrednost, oznaka RNSV, je negativna, kar pomeni da je donosnost
projekta niţja od uporabljene diskontne stopnje

Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v
nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let,

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 4% iščemo v nadaljevanju projekta
pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene
individualne diskontne stopnje 4%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in
ekonomsko smiselna.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
19
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2.1.2.2 Ekonomska analiza
Neto sedanja vrednost
Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti s še naslednjimi podatki je sledeč:
·
·
·
vrednost investicije (stalna cena brez DDV-ja)
ekonomska doba investicije (v letih)
diskontna stopnja
n
ENSV =

i  1
1
I

i
p
i
I=
i=
p=
ENSV=
1.494.088,67 €
30
4%
1.343.440
Ekonomska interna stopnja donosnosti
EIRR=
6,236%
Relativna neto sedanja vrednost
RNSV=
0,91
Doba vračanja investicije
DVI=
9,34
Obrazloţitev:

Ekonomska neto sedanja vrednost ima oznako ENSV,

V osnovnem izračunu je ENSV pozitivna in znaša 1.343.440 EUR,

Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let

Neto sedanja vrednost je ob uporabljeni 4% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna

Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 6,236%

Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje,
s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota
vloţenega kapitala ustvari 0,06236 enote akumulacije.

RNSV izračun nam kaţe, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala
toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 91,00%
enako velikega projekta;

Doba vračanja investicije je 9,34 let, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke
dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO
DOBRO.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
20
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2.2
Spisek strokovnih podlag
Strokovne podlage za izdelavo investicijskega dokumenta:

Projekt za izvedbo – PZI (tehnično poročilo) za projekt: »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA
II«, ki ga je izdelalo podjetje LINEAL, biro za projektiranje, inţeniring, storitve in gradbeništvo
d.o.o, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, december 2016.
2.3
Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante
Varianta »brez« investicije
Glede na dejstvo, da v občini Videm v večjem delu občine ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne
komunalne vode, ugotavljamo, da je nujno potrebno izvesti projekt v izgradnjo ustreznega odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda. V nasprotnem primeru se bo onesnaţevanje površinskih voda,
kot tudi podtalnice, nadaljevalo, saj ima večina gospodinjstev na tem področju neurejen greznični
sistem. Onesnaţevanje podtalnice pa predstavlja potencialno nevarnost onesnaţenja pitne vode.
V primeru Variante »brez« investicije ne bi prišlo do realizacije investicijskega projekta, kar bi
pomenilo za Občino Videm nezmoţnost zagotovitve varovanja vodnih virov in zagotovitve moţnosti
odvajanja in čiščenja odpadnih voda na celotnem območju občine Videm ter posledično dviga
kakovosti ţivljenja na tem področju, medtem, ko bo varianta »z investicijo zelo pripomogla k razvoju
občine na vseh področjih.
Reka Dravinja je edini niţinski pritok Drave, ki je še ohranil svojo naravno strugo. Spada v območje
NATURA 2000, to je ekološko omreţje, ki je pomembno za ohranjanje ogroţenih vrst rastlin in ţivali
ter njihovih ţivljenjskih okolij. S tega vidika je pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje
komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo
pripomoglo k varovanju in ohranjanju okolja in njegove raznovrstnosti ter razvoju ostalih dejavnosti.
Po Zakonu o varstvu okolja morata drţava in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati
dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo in zmanjšujejo obremenjevanje okolja, v okviru katerega
spada tudi ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Izgradnja vodovodnega omreţja in ureditev prometne infrastrukture v naseljih Trţec - Jurovci je
namenjena varnejši in zanesljivejši oskrbi s pitno vodo prebivalcev in izboljšanju prometne varnosti.
Varianta brez investicije bi pomenila zaradi dotrajanega vodooskrbnega sistema veliko tveganje z
vidika zagotavljanja pitne vode. Veliko teţavo pa predvsem predstavljajo obstoječe cevi, ki so iz
azbesta in jih je potrebno menjati.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
21
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Ceste, ki so dotrajane in slabo vzdrţevane pa pomenijo nizko prometno varnost. Vse to pa vpliva na
ohranjanja poseljenosti območja.
To pomeni, da bi se glede na obstoječe stanje okoljske in prometne infrastrukture še naprej:

onesnaţevala podtalnica

bilo neurejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda

slabšala zdravstvena varnost uporabnikov vodovodnega sistema

poškodovane vodovodne cevi ne bi zagotavljale moţnosti za dostopanje do čiste pitne vode

potreben bi bil večji obseg sanacijskih del na obstoječem vodovodnem sistemu, kljub temu, da
ne bi mogli zagotoviti 100% varnost glede zagotavljanja čiste pitne vode

ohranjala manjša prometna varnost

pospešilo odseljevanje prebivalstva v druge občine
S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi teţko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije.
Dejstvo je, da je izgradnja kanalizacijskega sistema s črpališči, izgradnja vodovodnega cevovoda in
ureditev cest nujno potrebna, saj je Občina Videm s kanalizacijskim omreţjem še zelo slabo pokrita,
obstoječi vodovodni cevovod pa je iz zdravju škodljivega azbesta. Varnost v cestnem prometu je
izrednega pomena in bi zato teţko argumentirali, da je investicija v ureditev cestne infrastrukture
nepotrebna ali predraga.
V primeru da Občina Videm ne bi izvedla investicije, ne bi mogla uresničiti lastnih in širših nacionalnih
ciljev, hkrati pa bi še naprej obremenjevala okolje z odpadnimi vodami ter posledično zniţevala
kvaliteto ţivljenja svojih prebivalcev.
Varianta »z« investicijo
Občina Videm ţeli izvesti investicijo v izgradnjo kanalizacijskega omreţja s črpališči, vodovodnega
cevovoda in v ureditev cestne infrastrukture. Celotna investicija bo potekala v naseljih Trţec – Jurovci.
Novogradnja kanalizacijskega omreţja bo potekala v predvideni dolţini 6.073 m, izgradnja
vodovodnega cevovoda pa 2.334 m. Ureditev cestne infrastrukture pa bo zajemala predvidoma 1.960
m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti. V okviru kanalizacijskega sistema bodo zgrajena tudi 4
črpališča.
Varianta »z« investicijo je edina moţnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« investicijo
mnogo ugodnejša tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika, saj se bo z urejeno okoljsko
in prometno infrastrukturo povečala verjetnost, da se bo obdrţalo ali povečalo število mladih druţin v
kraju, kar ugodno vpliva na BDP in gospodarski ter turistični razvoj Občine Videm.
Predviden tlačno - gravitacijski sistem za odvodnjo komunalnih odpadnih vod iz naselji Jurovci, Trţec,
in Pobreţje sestavlja 1 primarni kanalski niz in 17 sekundarnih kanalskih nizov v skupni dolţini 6.073
m. Na kanalizacijskem sistemu so predvidena 4 črpališča.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
22
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA:
Izgradnja gravitacijsko tlačnega sistema je predvidena v naseljih Trţec, Jurovci in Pobreţje. Celotna
komunalna kanalizacija po tem projektu se navezuje na obstoječo komunalno kanalizacijo, ta pa v
predvideno Č.N. Videm 3500PE.
Primarni kanalizacijski sistem
Kanal N1.0:
Primarni kanalizacijski vod N1.0 poteka skozi naselja Trţec, Jurovci in Pobreţje. Priključuje se na
obstoječo komunalno kanalizacijo, katera poteka naprej v obstoječo čistilno napravo (ČN Videm 3500
PE). Na tem kanalu so predvidena 3 tipska črpališča, ki so smiselno locirana glede na terenske
danosti obravnavanega območja. Dolţina kanala N1.0 znaša 2.347,00 m. Padci nivelete
gravitacijskega dela kanala znašajo od 0,2% do 5,6%. Kanal N1.0 se zaključi z iztokom v obstoječo
komunalno kanalizacijo v revizijskem jašku št. K.J. 102 (K.I.N1.0.=219.78, K.Dobst=219.65).
Sekundarni kanalizacijski sistem
Sekundarni kanalizacijski sistem sestavlja 17 kanalskih nizov, ki so razvejani po naseljih Pobreţje,
Trţec, Jurovci in se v celoti navezujejo na primarni kanalizacijski sistem. Na sekundarnem
kanalizacijskem sistemu je predvideno 1 črpališče, ki je smiselno locirano glede na terenske danosti.
Kanal N1.2
Kanal N1.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste, delno po privatnih zemljiščih. Dolţina
kanala znaša 673,00 m.
Na kanalu N1.2 je predvideno tipsko črpališče Č2, ki je smiselno locirano glede na terenske danosti
obravnavanega območja za premostit poplavno območje in potok Polskavo. Črpališče Č2 je v
revizijskem jašku K.J. 131.
Kanal N1.2.1
Kanal N1.2.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 1.236,20 m.
Na kanalski veji N1.2.1 je predvidenih 56 tipskih AB jaškov DN 1000 mm.
Kanal N1.2.2
Kanal N1.2.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 366,00 m. Na
kanalski veji N1.2.2 je predvidenih 17 tipskih AB jaškov DN 1000 mm.
Kanal N1.2.2.1
Kanal N1.2.2.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 73,60 m. Na
kanalski veji N1.2.2.1 sta predvidena 2 tipska AB jaška DN 1000 mm.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
23
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Kanal N1.2.2.2
Kanal N1.2.2.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 72,80 m. Na
kanalski veji N1.2.2.2 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm.
Kanal N1.2.2.3
Kanal N1.2.2.3 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 99,20 m. Na
kanalski veji N1.2.2.3 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm.
Kanal N1.2.2.4
Kanal N1.2.2.4 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 62,70 m. Na
kanalski veji N1.2.2.4 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm.
Kanal N1.2.2.5
Kanal N1.2.2.5 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 105,70 m.
Na kanalski veji N1.2.2.5 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm.
Kanal N1.2.3
Kanal N1.2.3 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 36,30 m. Na
kanalski veji N1.2.3 sta predvidena 2 tipska AB jaška DN 1000 mm.
Kanal N1.2.4
Kanal N1.2.4 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 268,00 m. Na
kanalski veji N1.2.4 je predvidenih 13 tipskih AB jaškov DN 1000 mm.
Kanal N1.2.5
Kanal N1.2.5 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste in delno po privatnih zemljiščih.
Dolţina kanala znaša 159,00 m. Namenjen je predvidenim in obstoječim hišam.
Kanal N1.2.6
Kanal N1.2.6 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste in delno po privatnih zemljiščih.
Dolţina kanala znaša 71,10 m. Namenjen je predvidenim hišam.
Kanal N1.3
Kanal N1.3 poteka skozi del naselja Trţec in Jurovci. Dolţina kanala znaša 317 m. Na kanalski veji
N1.3 je predvidenih 44 tipskih AB jaškov DN 1000 mm.
Kanal N1.3.1
Kanal N1.3.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 171,80 m. Na
kanalski veji N1.3.1 je predvidenih 9 tipskih AB jaškov DN 1000 mm.
Kanal N1.3.2
Kanal N1.3.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 122,30 m. Na
kanalski veji N1.3.2 je predvidenih 6 tipskih AB jaškov DN 1000 mm.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
24
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Kanal N1.3.2.1
Kanal N1.3.2.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 61,30 m. Na
kanalski veji N1.3.2.1 so predvideni 3 tipski AB jaški DN 1000 mm.
ČRPALIŠČA
Na primarnem kanalu N1.0 so predvidena 3 tipska črpališča, ki so smiselno locirana glede na terenske
danosti obravnavanega območja. Drugo črpališče se bo nahajalo na kanalu N1.2.
Črpalke so dimenzionirane in izbrane tako, da sta v vsakem črpališču vgrajeni dve črpalki, od tega ena
delovna, druga rezervna, ki se ob normalnem obratovanju vključujeta izmenično, ob morebitni okvari
ene pa se avtomatsko vključi druga. Velikost črpalk je odvisna od dotoka odpadne vode (Q) in
potrebne višine črpanja (Hč), oziroma tlačnih izgub na tlačnem vodu.
IZGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA:
Projekt obravnava izgradnjo sekundarnega vodovodnega omreţja naselij Trţec – Jurovci. Omreţje bo
opremljeno z 72 hišnimi priključki vodovoda na parcelo lastnika. Hišni priključki se zaključijo s čepom.
Zamenjane bodo vodovodne cevi, ki so sedaj iz azbesta in bodo nadomeščene za manj škodljive in
sodobne materiale.
Skupna dolţina trase predvidenega vodovoda (brez hišnih priključkov) znaša cca. 2.334,00 m.
IZGRADNJA CESTNE INFRASTRUKTURE:
V okviru investicije se bo izvedla tudi ureditev cestne infrastrukture, in sicer:

lokalne ceste v dolţini cca. 1.960 m

javne poti v dolţini cca. 7.817 m
Obstoječa infrastruktura območja
Na obravnavanem območju se nahaja obstoječa komunalna infrastruktura, kot tudi predvidena v
sklopu projekta AVTOCESTE Draţenci - Gruškovje, št. projekta: 385, ki ga je izdelal BPI d.o.o., Lineal
d.o.o. in GI-ZRMK d.o.o, oktobra 2011 in sicer:
Obstoječi komunalni vodi: vodovod, KRS, TK vodi, elektro vodi (podzemni in nazemni), komunalna
kanalizacija, JR (javna razsvetljava).
Predvideni komunalni vodi, ki so predmet drugega projekta: vodovod, KRS, TK vodi, elektro vodi,
meteorna kanalizacija, JR (javna razsvetljava).
Kriţanje ceste
FIMA PROJEKTI d.o.o.
25
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Gradnja kanalizacijskega omreţja se nahaja v varovanem pasu in cestnem telesu drţavnih cest št.:

R3-960 na odseku 1234 Majšperk – Jurovci, od km 11,730 do km 12,605 v smeri stacionaţe
drţavne ceste, kjer poteka kanalizacija v osi voznega pasu od jaška K.J.247 – K.J.266, nato
od jaška K.J.266 poteka izven cestnega telesa, min. 1,0 m od roba vozišča drţavne ceste,

R3-960 na odseku 1235 Trţec – Zg. Leskovec, od km 0,000 do km 0,583 v smeri stacionaţe
drţavne ceste, kjer poteka kanalizacija od jaška K.J.274 – K.J.276 izven cestnega telesa, min.
1,5 m od roba vozišča drţavne ceste in od jaška K.J.277 – K.J.297 v pločniku,

R3-960 na odseku 1235 Trţec – Zg. Leskovec, od km 1,900 do km 2,765 v smeri stacionaţe
drţavne ceste, kjer poteka kanalizacija v osi voznega pasu od jaška K.J.359 – K.J.81, nato od
jaška K.J.81 – K.J.88 poteka izven cestnega telesa, min. 1,0 m od roba vozišča drţavne
ceste, od K.J.88 do K.J.100 poteka spet v osi voznega pasu drţavne ceste,

G1-9 na odseku 0362 Jurovci, v km 1,000 v smeri stacionaţe drţavne ceste (predvidna
avtocesta Draţenci – Gruškovje). Komunalni kanal prečka drţavno cesto s podvrtavanjem v
jekleni zaščitni cevi DN 400 mm.
Vsa dela rekonstrukcije cestišča in polaganja komunalne kanalizacije v voziščno konstrukcijo se
izvedejo po priloţenem detajlu in v skladu s TSC 08.512 : 2005 (Varstvo cest; Izvajanje prekopov na
voznih površinah).
Kriţanje vodotoka
Pri izvedbi komunalne kanalizacije dva krat prečkamo vodotok Polskavo, kot je to razvidno iz situacije.
Komunalna cev se v zaščitni cevi obesi na mostno konstrukcijo po sistemu HILTI. Vmesni prostor se
zapolni z betonom. Na obeh breţinah potoka se postavijo markerji.
Kriţanje z vodovodom
Na obravnavanem območju poteka obstoječ vodovod premerov DN 40 - 200 mm. Potek predvidene
komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječega vodovoda, kot tudi s traso predvidenega
vodovoda. Potek komunalne kanalizacije DN 250 in 300 mm je na povprečni globini 2,0 m, potek
nivelete obstoječega vodovoda pa je na globini cca. 1,0 m, tako da ne prihaja do konfliktov med
komunalno kanalizacijo in vodovodom.
Kriţanje z elektro vodi in javno razsvetljavo
Na obravnavanem območju potekajo obstoječi in predvideni NN vodi in javna razsvetljava. Potek
predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječih NN vodov. Potek komunalne
kanalizacije DN 250 in 300 mm je na povprečni globini 2,0 m, potek nivelete obstoječih NN vodov pa
je na globini cca. 1,0 m, tako da ne prihaja do konfliktov med komunalno kanalizacijo in elektro vodi.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
26
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Kriţanje z TK in KRS vodi
Na obravnavanem območju potekajo obstoječi TK in vodi. Potek predvidene komunalne kanalizacije je
usklajen s traso obstoječih TK in KRS vodov, s predvidenimi ki potekajo v pločniku je potrebno
usklajevanje s projektom Avtoceste Draţenci – Gruškovje v projektu za izvedbo. Potek komunalne
kanalizacije DN 250 in 300 mm je na povprečni globini 2,0 m, potek nivelete obstoječih TK in KRS
vodov pa je na globini cca. 1,0 m, tako da ne prihaja do konfliktov med komunalno kanalizacijo in TK
in KRS vodi.
Kriţanje s predvideno meteorno kanalizacijo
Na obravnavanem območju poteka predvidena meteorna kanalizacija. Potek predvidene komunalne
kanalizacije je usklajen s traso predvidene meteorne kanalizacije. Potek komunalne kanalizacije DN
250 in 300 mm je na povprečni globini 2,0 m, potek nivelete meteorne kanalizacije pa je na globini
cca. 1,3 m, tako da ne prihaja do konfliktov med komunalno in meteorno kanalizacijo.
Na podlagi vseh navedenih podatkov lahko ugotovimo, da je investicija usklajena z vso
obstoječo infrastrukturo. Izvedba projekta je upravičena in smiselna, saj je kanalizacijski
sistem s črpališči nujno potreben, hkrati pa bo omogočal uresničevanje lokalnih in nacionalnih
strategij. Prav tako to velja za vodovodni sistem in ureditev ceste infrastrukture. Z investicijo
bo občina dosegla številne cilje, ki bodo prinesli pozitivne posledice tako za okolje kot tudi za
prebivalce občine.
2.3.1 Utemeljitev izbire optimalne variante
Razdelana je le ena varianta, saj zaradi narave investicije ni predvidenih opcij.
Pri izbiri med Varianto »brez« investicije in varianto »z« investicijo je kot optimalna varianta »z«
investicijo, saj bi varianta »brez« investicije predstavljala nerealizacijo investicijskega projekta, kar pa
je za razvoj Občine Videm in širšega okolja, tj. regije, nesprejemljivo.
Z ekonomskega vidika bo obravnavana investicija doprinesla pri:

zniţanju stroškov za čiščenje pitne vode,

prihodkih iz naslova komunalnega prispevka,

zniţanju stroškov vzdrţevanja vodovodnega sistema, ki so pri dotrajanem vodooskrbnem
sistemu lahko tudi do 50% višji kot pri obnovljenem oz. novem,

stroških vzdrţevanja cest, ki se bodo zniţali,

zmanjšanju obremenjevanja cestne infrastrukture,

pridobitvi na dodani vrednosti lokalnega okolja Občine Videm in sicer zaradi urejenega okolja.
Z druţbenega vidika bo obravnavana investicija doprinesla pri:

zagotavljanju enakovrednih pogojev na podeţelju,
FIMA PROJEKTI d.o.o.
27
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

pozitivnem druţbenem učinku na več skupin prebivalcev,

povečevanju moţnosti ohranjanja poseljenosti,

izgradnja vodovodnega omreţja je nujna zaradi zdravstvenih razlogov, še predvsem zaradi
tega, ker se preko tega voda napaja zelo razvejano vodovodno omreţje od katerega je
odvisno veliko število gospodinjstev,

dvigu kvalitete ţivljenja z zagotavljanjem zdrave pitne vode,

izboljšanju dostopnosti do gospodinjstev,

povečanju števila dnevnih migracij,

varnejši poti udeleţencev v prometu,

dvigu ravni socialno-ekonomskega razvoja krajanov.
Z okoljevarstvenega vidika bo obravnavana investicija doprinesla pri:

zmanjševanju emisij v vode iz komunalnih virov onesnaţevanja,

izločanju biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov,

varovanju in zaščiti vodnih virov,

sanacija virov onesnaţevanja iz naselij,

odstranitvi zdravju in okolju škodljivemu azbestu (vodovodne cevi)

ostalo.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
28
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2.4
Navedba odgovornih oseb
2.4.1 Občinske strokovne sluţbe odgovorne za investicijski projekt
Tabela 2: Preglednica občinske strokovne sluţbe
ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA
Ime in priimek
Izobrazba
Friderik BRAČIČ
/
Marjetka ŠIBILA
ekonomist
FIMA PROJEKTI d.o.o.
Leta del.
Strokovno področje, ki ga
Zadolţitev v okviru predloţenega
izkušenj
pokriva
projekta
/
14
Ţupan
Odgovorna oseba investitorja
Okolje in prostor (višji referent I)
Skrbnik investicijskega projekta
29
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2.4.2 Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta
Tabela 3: Preglednica vodja projekta
VODJA PROJEKTA IN REFERENCE
Ime in priimek:
Marjetka ŠIBILA
Izobrazba in poloţaj:
Ekonomist, višja referentka I
Področje dela:
Okolje in prostor
Delovne
izkušnje
(leta):
14

Oskrba s pitno vodo na območju Haloz (vrednost 1.200.000 EUR)

Modernizacija in rekonstrukcija javne poti JP 956901 (vrednost 174.000
EUR)

Izkušnje
primerljivih
(naziv
na
projektih
EUR)

investicije,
vrednost in kdaj je
FIMA PROJEKTI d.o.o.
Modernizacija in rekonstrukcija ceste LC 328041 (vrednost 328.000
EUR)

bila zaključena):
Splošno:
Modernizacija in rekonstrukcija ceste LC 456481 (vrednost 210.000
Modernizacija in rekonstrukcija ceste JP 956930 (vrednost 319.000
EUR)

Sekundarni vodovod Velika Varnica (vrednost 250.000 EUR)

Sekundarna kanalizacija Videm etapa I (vrednost 870.000 EUR)

Modernizacija cest 23. Člen 2008,2009 (320.000 EUR)

Ureditev vaškega jedra Videm pri Ptuju (426.000 EUR)
Strokovna usposobljenost pri vodenju projektov, praktična znanja pri
vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev, delavnost, natančnost.
30
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2.4.3 Strokovni delavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije
Tabela 4: Preglednica strokovnih delavcev za pripravo projektne dokumentacije
ČLANI PROJEKTNE SKUPINE – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Strokovno
Ime in priimek
Izobrazba
področje, ki ga
Zadolţitev v okviru predloţenega
projekta
pokriva
Vodja oddelka za
Aljaţ VESENJAK
dipl.inţ.grad.
Projekt Čistilna naprava, Projekt
komunalo in
Kanalizacija, odgovorni vodja
hidrotehniko
projekta
Oddelek za
Jaka FIŠER
dipl.inţ.grad.
komunalo in
Projekt Čistilna naprava, projektant
hidrotehniko
Oddelek za
Nina ŢULA
univ.dipl.inţ.grad.
komunalo in
Projekt Kanalizacija, projektant
hidrotehniko
Oddelek za
Gorazd LUBEJ
gradbeni tehnik
komunalo in
Projekt Kanalizacija, projektant
hidrotehniko
2.4.4 Strokovni sodelavci, odgovorni za pripravo projektne dokumentacije
Tabela 5: Preglednica strokovnih delavcev za pripravo investicijske dokumentacije
ČLANI PROJEKTNE SKUPINE – INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA
Ime in priimek
Matej ROGAČ
FIMA PROJEKTI d.o.o.
Izobrazba
univ. dipl. prav
Leta del.
izkušenj
10
Strokovno
Zadolţitev v okviru
področje, ki ga
predloţenega
pokriva
projekta
Zakonodaja, pravo,
finance
Priprava
investicijske
dokumentacije
31
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2.4.5 Predvidena organizacija za izvedbo investicije
Investicijo bo izvajala Občina Videm. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren ţupan Občine
Videm, g. Friderik BRAČIČ.
V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina je določila
glavnega koordinatorja projekta, to je ga. Marjetka ŠIBILA, ki skrbi za koordinacijo projekta.
Slika 1: Kadrovsko-organizacijska shema
Projekt: »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II«
Investicija Občina
Videm
Občina Videm
23. člen ZFO-1
izdelovalci projektne in investicijske
dokumentacije
izdelovalci razpisne dokumentacije
Gradnja - izvajalci gradbenih del
Obratovanje sistemov (kanalizacija, vodovod
nadzor nad gradnjo
vodja za vzdrţevanje vseh sistemov
in ceste)
Upravljanje
Upravljanje
Upravljanje (javne
(kanalizacija):
(vodovod):
poti in lokalne
Komunalno podjetje
Komunalno
ceste):
Ptuj d.d.
podjetje Ptuj d.d.
Reţijski obrat
Občine Videm
FIMA PROJEKTI d.o.o.
32
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2.5
Spremljanje učinkov investicije
Učinki investicije se bodo spremljali skozi izvedbena dela (finančni učinki – mejniki) in skozi učinke
doseganja finančnih kazalnikov investicije.
Fizični kazalniki – mejniki
ŠT. MEJNIKA
AKTIVNOST
1
Izgradnja kanalizacijskega omreţja v dolţini 6.073 m
2
Izgradnja 4 črpališč
3
Izgradnja vodovodnega cevovoda v dolţini 2.334 m
Ureditev cestne infrastrukture v dolţini 1.960 m lokalnih cest in 7.817
4
m javnih poti
5
Izvedenih cca. 185 kanalizacijskih priključkov
6
Izvedenih cca. 72 priključkov na vodovod
Finančni kazalniki – mejniki
ŠT. MEJNIKA
FIMA PROJEKTI d.o.o.
AKTIVNOST
1
doseganje ENSV
2
doseganje EIRR
3
doseganje RNSV
4
doseganje EDVI
33
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2.6
Prikaz ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo
Tabela 6: Obseg in specifikacija investicijske naloţbe v stalnih in tekočih cenah
Leto
Vrsta specifikacije
Načrti in projektna
dokumentacija
2017 Novogradnja
Nadzor nad gradnjo
Skupaj 2017
Načrti in projektna
dokumentacija
2018
Novogradnja
Vrednost v
Vrednost v
Vrednost v
Vrednost v
stalnih
cenah
tekočih
cenah
stalnih cenah
tekočih cenah
v
EUR,
v EUR,
v EUR,
v EUR, brez
DDV
brez DDV
z DDV*
z DDV*
24.000,00
29.280,00
24.000,00
29.280,00
1.060.600,00
1.293.932,00
1.060.600,00
1.293.932,00
15.400,00
18.788,00
15.400,00
18.788,00
1.100.000,00
1.342.000,00
1.100.000,00
1.342.000,00
14.778,33
18.029,56
15.000,00
18.300,00
374.384,24
456.748,77
380.000,00
463.600,00
4.926,10
6.009,85
5.000,00
6.100,00
394.088,67
480.788,18
400.000,00
488.000,00
1.494.088,67
1.822.788,18
1.500.000,00
1.830.000,00
Nadzor nad gradnjo
Skupaj 2018
Skupaj
*Vrednost z DDV je prikazana zgolj informativno, saj DDV ne predstavlja stroškov investicije.
Tabela 7: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR
Viri financiranja po tekočih cenah v EUR
LASTNA SREDSTVA - občinski
proračun Občine Videm
23. člen ZFO-1 (nepovratna
sredstva)
23. člen ZFO-1 (kredit)
SKUPAJ
Vrednost
2017
2018
Deleţ
1.293.312,39
893.312,39
400.000,00
86,22%
3.268,61
3.268,61
0,00
0,22%
203.419,00
203.419,00
0,00
13,56%
1.500.000,00
1.100.000,00
400.000,00
100%
V tabeli so prikazana sredstva brez DDV. Vrednost DDV za leto 2017 in 2018 se ne šteje kot strošek
operacije, saj se projekt nanaša na obdavčljivo dejavnost od katere ima Občina Videm pravico do
odbitka DDV. Prav tako se znesek DDV ne prikazuje v NRP. Takšno obračunavanje je v skladu z
navodili Ministrstva za finance.
Obseg naloţbe je:
FIMA PROJEKTI d.o.o.
34
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

izgradnja kanalizacijskega omreţja v dolţini cca. 6.073 m

izgradnja 4 črpališč

izgradnja vodovodnega cevovoda v dolţini cca. 2.334 m

ureditev cestne infrastrukture v dolţini cca. 1.960 m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti
Za izvedbo investicije je Občina Videm zagotovila 1.300.509,00 EUR lastnih sredstev iz občinskega
proračuna in s tem v primeru pridobitve povratnih sredstev MGRT zagotovila zaprto finančno
konstrukcijo. Lastna sredstva za izvedbo operacije so bila zagotovljena s sprejemom proračuna
Občine Videm za leto 2017 in 2018.
Zbirni prikaz rezultatov izračuna upravičenosti investicije
2.7
Po ekonomski analizi sta izračuna upravičenosti projekta sledeča:
EIRR=
6,236%
RNSV=
0,91
ENSV=
DVI=
1.343.440
9,34
Obrazloţitev:

Ekonomska neto sedanja vrednost ima oznako ENSV,

V osnovnem izračunu je ENSV pozitivna in znaša 1.343.440 EUR,

Interna stopnja donosa ima oznako EIRR, je pozitivna in znaša 6,236%, kar pomeni, da je
donosnost projekta višja od uporabljene diskontne stopnje in je izvedba projekta s tega
izračuna ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloţenega kapitala ustvari
0,06236 enote akumulacije.

Doba vračanja investicije je 9,34 let, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in visoke
dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO
DOBRO.

RNSV izračun nam kaţe, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala
toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 91,00%
enako velikega projekta.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
35
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
3 OSNOVI PODATKI O INVESTITORJU
3.1
Podatki o investitorju
INVESTITOR
Naziv:
OBČINA VIDEM
Naslov:
VIDEM PRI PTUJU 54
2284 VIDEM PRI PTUJU
Odgovorna oseba:
Friderik BRAČIČ, ţupan
Telefon:
02 / 761 94 00
Telefaks:
02 / 761 94 01
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI21061742
Transakcijski račun:
SI56 0133 5010 0017 246, odprt pri Uprava
Republike Slovenije za javna plačila
Odgovorna
oseba
za
pripravo
Marjetka ŠIBILA, višji referent I
investicijskih dokumentov:
Telefon:
02 / 761 94 06
Telefaks:
02 / 761 94 01
E-pošta:
[email protected]
Odgovorna
oseba
za
izvajanje
investicije:
Friderik BRAČIČ, ţupan
Telefon:
02 / 761 94 02
Telefaks:
02 / 761 94 01
E-pošta:
[email protected]
DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST
Občina Videm je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna
skupnost prebivalcev naselij na območju Občine Videm, ki so povezana zaradi skupnih potreb in
interesov njihovih prebivalcev.
Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in
ostalo veljavno zakonodajo. Ena izmed nalog občine je tudi skrb za razvoj lokalne infrastrukture.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
36
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE
Občina Videm bo za investicijo zagotovila del lastnih sredstev iz občinskega proračuna in sicer v
razmerju 86,70% financiranja ter bo pridobila povratna sredstva (23. Člen ZFO-1) s strani MGRT v
deleţu 13,30%. Investicija bo »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II«.
OBČINA VIDEM
Občina Videm leţi na juţnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze
2
pribliţajo rokavom reke Drave in spada v Podravsko regijo. Površina občine meri 80,2 km in ima okoli
5.481 prebivalcev. Središče občine je Videm, ki je gručasto naselje, večinoma na levem bregu
Dravinje ob krakih lokalnih cest proti Ptuju, Lancovi vasi in Zgornjem Leskovcu. Novejši del naselja
nastaja v smeri proti Pobreţju, del naselja je tudi na pobočjih Haloz. Naselje predstavlja pomemben
lokalni center z osnovno šolo. Danes ima kraj videz močno urbaniziranega naselja, v katerem stari
kmečki domovi izginjajo in jih nadomeščajo nove, moderne zgradbe. Kraj je dobil ime po ţupnijski
cerkvi sv. Vida, ki je bila zgrajena ţe v času romantike in se prvič omenja leta 1320. V sedanji obliki je
bila dograjena leta 1445. Ima gotsko jedro, ki je bilo pozneje barokizirano. Hrani pet oltarjev, oltar sv.
Roka s plastiko Madone je okoli leta 1750 izdelal J. Straub. V cerkev so vzidani rimski kamni. V bliţini
kraja naj bi stal rimski vojaški tabor, iz katerega izvirajo ţgani grobovi z velikimi ţarami in mnoţico
predmetov. V zunanjo steno prezbiterija sta vzidana dva rimska kamna.
Občina meji na osem sosednjih občin in sicer Mestno občino Ptuj ter občinami Markovci, Cirkulane,
Podlehnik, Ţetale, Majšperk, Kidričevo, Hajdina. V dolţini pribliţno 10 km pa meji na sosednjo drţavo
Hrvaško, s katero poteka prometna povezava preko malo obmejnega prehoda v Leskovcu.
Sestavlja jo osem krajevnih skupnosti in sicer KS Leskovec, KS Videm, KS Pobreţje, KS Lancova vas,
KS Trţec, KS Dolena, KS Sela, KS Soviče-Vareja-Dravci. Krajevne skupnosti so sestavljene iz naselij
in sicer:
-
KS Leskovec: Belavšek, Berinjak, Gradišče, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Spodnji
Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobojci, Velika Varnica, Veliki Okič, Zg. Leskovec
-
KS Videm: Dravinjski vrh, Ljubstava, Majski vrh od h. št. 8 naprej, Šturmovci, Videm pri Ptuju
-
KS Pobreţje: Pobreţje
-
KS Lancova vas: Lancova vas
-
KS Trţec: Trţec, Jurovci, Majski vrh od h. št. 1-8
-
KS Dolena: Dolena, Popovci od h. št. 1-20, Zg. Pristava od h. št. 1-40
-
KS Sela: Barislovci, Popovci od h. št. 21, Sela, Trnovec, Zg. Pristava od h. št. 41
-
KS Soviče-Vareja-Dravci: Soviče, Vareja, Dravci
Večje industrije v občini Videm ni. Dokaj dobro je razvito podjetništvo in drobno gospodarstvo,
predvsem na področju trgovine, storitev, gostinstva in turizma.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
37
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Površina: 80,2 km²
Prebivalci: 5.481
Gospodinjstev: 2.177
Delovno aktivnih: 2.382
Slika 2: Lokacija občine
Slika 3: Kraji v občini
FIMA PROJEKTI d.o.o.
38
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Tabela 8: Število prebivalcev in gospodinjstev po naseljih občine*
NASELJE
PREBIVALCI
GOSPODINJSTVA
Barislovci
123
43
Belavšek
80
33
Berinjak
16
6
Dolena
164
71
Dravci
54
22
Dravinjski Vrh
257
101
Gradišče
47
21
Jurovci
159
60
Lancova vas
527
198
Ljubstava
73
37
Majski Vrh
104
50
Mala Varnica
97
35
Pobreţje
914
354
Popovci
139
48
Repišče
139
61
Sela
193
78
Skorišnjak
60
25
Soviče
124
43
Spodnji Leskovec
106
37
Strmec pri Leskovcu
70
39
Šturmovci
131
52
Trdobojci
94
41
Trnovec
87
34
Trţec
428
159
Vareja
212
81
Velika Varnica
194
92
Veliki Okič
73
42
Videm pri Ptuju
445
166
Zgornja Pristava
206
78
Zgornji Leskovec
165
70
SKUPAJ
5481
2177
* Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015-2016.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
39
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Tabela 9: Statistični podatki za Občino Videm v letu 2014
Občina Videm
Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)
68,8
101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)
-15,5
0,9
Povprečna starost prebivalcev (leta)
41,9
42,4
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,8
13,1
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,1
9,4
Ţivorojeni (na 1.000 prebivalcev)
8,5
10,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev)
7,5
9,2
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)
1,1
1,1
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)
-16,5
-0,2
Indeks staranja
108,8
120,5
Indeks staranja za moške
135,9
147
Indeks staranja za ţenske
84,8
95,5
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)
76,8
76,5
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)
38
42
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)
10
9
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)
79,1
100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)
82,3
100
Stopnja registrirane brezposelnosti za ţenske (%)
12,7
14,3
Stopnja registrirane brezposelnosti za moške (%)
9,4
12
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za
34,2
19
Stopnja delovne aktivnosti (%)
60,3
57,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000
474
417
52,9
60,7
74
81
54
52
ţenske in moške (%)
prebivalcev)
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada
(% med vsemi stanovanji)
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada
(m2)
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
Vir: Statistični urad RS
FIMA PROJEKTI d.o.o.
40
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
3.2
Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije
IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE
Naziv:
FIMA Projekti d.o.o.
Naslov:
Osojnikova cesta 3
Odgovorna oseba:
Matej ROGAČ
Telefon:
02 / 62 00 788
GSM:
040 211 491
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI43904459
Transakcijski račun:
SI56 6100 0000 2287 510, odprt pri
Delavska hranilnica d.d. LJUBLJANA
Odgovorna oseba za pripravo
Matej ROGAČ, direktor
investicijskih dokumentov:
3.3
Telefon:
02 / 62 00 788
GSM:
040 211 491
E-pošta:
[email protected]
Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije
IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Naziv:
LINEAL D.o.o.
Naslov:
Jezdarska 3, 2000 Maribor
Odgovorna oseba:
Samo Peter MEDVED, direktor
Telefon:
02 / 429 27 00
Telefaks:
02 / 429 27 10
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI25173103
Transakcijski račun:
SI56 0454 5000 0119 430, odprt pri Nova
KBM d.d.
Odgovorna oseba za
projektnih dokumentov:
pripravo
Aljaţ VESENJAK
Telefon:
02 / 429 27 00
Telefaks:
02 / 429 27 10
E-pošta:
[email protected]
FIMA PROJEKTI d.o.o.
41
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
3.4
Podatki o upravljavcu
UPRAVLJALEC KANALIZACIJSKEGA IN VODOVODNEGA SISTEMA
Naziv:
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ d.d.
Naslov:
PUHOVA UL 10, 2250 PTUJ
Odgovorna oseba:
Mag. Janko Širec
Telefon:
02 / 787 51 11
Telefaks:
02 / 771 36 01
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI65735676
Transakcijski račun:
SI56 0215 0001 0743 422, odprt pri Nova
ljubljanska banka d.d.
Komunalno podjetje Ptuj kot delniška druţba obstaja od vpisa spremembe v sodni register Okroţnega
sodišča na Ptuju, dne 9. 9. 1996 pod št. vloţka 1/01412/00. Standardna klasifikacija dejavnosti je
36.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode. Matična številka registra je 5321387, davčna številka
SI65735676, TR NLB: 02150-0010743422. Osnovni kapital druţbe znaša 706.417,96 EUR, strukturo
kapitala druţbe sestavlja 61 % Mestna občina Ptuj (z občinami) in 39 % zaposleni in bivši zaposleni.
Komunalno podjetje Ptuj izvaja za potrebe Občine Videm vsa tista opravila, ki omogočajo in
zagotavljajo nemoteno oskrbo prebivalstva s proizvodi in storitvami javnega pomena.
Komunalno podjetje Ptuj izvaja dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod v šestnajstih občinah, in
sicer Mestni občini Ptuj, Kidričevo, Hajdina, Markovci, Gorišnica, Videm, Trnovska vas, Destrnik,
Majšperk, Dornava, Juršinci, Zavrč, Sv. Andraţ v Sl. Goricah, Podlehnik, Ţetale in Cirkulane.
Naloge Komunalnega podjetja Ptuj:
 oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda;
 oskrba industrijskih in drugih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s poţarno vodo v javni rabi;
 odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
 ravnanje s komunalnimi odpadki;
 odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
 upravljanje, vzdrţevanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih komunalnih objektov
in naprav, namenjenih opravljanju gospodarskih javnih sluţb;
 vodenje inventarizacije komunalnih objektov in naprav, ki zadevajo pitno vodo, odpadno vodo
in odpadke (katastri);
 javna snaga in čiščenje javnih površin;
FIMA PROJEKTI d.o.o.
42
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
 urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
 javna razsvetljava v naseljih;
 urejanje in vzdrţevanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne
ceste.
Podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s
sredstvi, ki jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:
 strokovno tehnične in razvojne naloge ter investicijsko načrtovanje v zvezi z gospodarjenjem s
komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami,
 izdaja soglasja in dovoljenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omreţje in na
druge komunalne objekte in naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za
posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo.
UPRAVLJALEC CESTNE INFRASTRUKTURE (JAVNE POTI IN LOKALNE
CESTE)
Naziv:
REŢIJSKI OBRAT OBČINE VIDEM
Naslov:
VIDEM PRI PTUJU 54
2284 VIDEM PRI PTUJU
Odgovorna oseba:
Friderik BRAČIČ, ţupan
Telefon:
02/ 761 94 00
Telefaks:
02/ 761 94 01
E-pošta:
[email protected]
ID za DDV:
SI21061742
Transakcijski račun:
SI56 0133 50100017246, odprt pri Uprava
Republike Slovenije za javna plačila
FIMA PROJEKTI d.o.o.
43
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM
POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA
4.1
Opis lokacije
Občina Videm leţi na juţnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze
pribliţajo rokavom reke Drave. Površina občine meri 80,2 km² in ima okoli 5.481 prebivalcev.
Investicija se bo izvedla v naseljih Trţec – Jurovci, pri čemer bo novogradnja kanalizacijskega omreţja
potekala v predvideni dolţini 6.073 m, izgradnja vodovodnega cevovoda pa 2.334 m. Ureditev cestne
infrastrukture pa bo zajemala predvidoma 1.960 m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti. V okviru
kanalizacijskega sistema bodo zgrajena tudi 4 črpališča.
Lokacija investicije:

Gradnja bo potekala po naslednjih zemljiških parcelah:
k.o. Jurovci:
631/22, 631/21, 631/24, 640, 642/2, 642/1, 642/3, 250/13, 250/12, 632/24, 632/17, 632/16, 509/120,
239/1, 239/2, 509/108, 509/107, 509/122, 402, 509/79, 635/10, 627/9, 627/5, 224/4, 627/7, 645, 628,
162/17, 170/12, 170/10, 170/2, 170/9, 166/2, 153/4, 153/5, 152/1, 152/9, 629, 162/25, 162/37, 162/35,
162/61, 162/49, 162/54, 162/48, 162/76, 162/43, 162/65, 162/67, 162/70, 162/69, 162/19, 223/1,
185/24, 162/66, 162/11, 220/2, 219/9, 219/3, 219/2, 205/2, 632/18, 631/15, 632/19, 632/21, 152/15,
152/16, 152/17, 153/30, 153/25, 153/26, 153/27, 153/22, 153/23, 162/73, 186/7, 152/18, 417/2, 386/4,
387/2, 390/6, 389/2
k.o. Pobreţje:
141/3, 141/1, 1126/3, 142/2, 153/2, 1126/1
k.o. Lancova vas:
754/2, 290/66
Konfiguracija terena
Teren, kjer bo izvedena investicija je s konfigurativnega vidika preteţno raven, v višinskem smislu se
giblje med cca. 220,00 m in 230,00 m n/v.
4.2
Opis stanja
4.2.1 Pregled in analiza obstoječega stanja
FIMA PROJEKTI d.o.o.
44
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Večanja mest in zgoščenih območij prebivalstva je pripeljalo do vedno večjega nastajanja odpadnih
voda. Posledice so pripeljale do razvoja kanalizacijskih sistemov, ki so skrbeli za učinkovito odvajanje
odpadnih voda in zmanjšanje onesnaţevanja okolja.
Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve
javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev je tudi skrb
za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, skrb za zbiranje in odlaganje odpadkov in
druge dejavnosti varstva okolja.
Celotna Občina Videm ima 5.481 prebivalcev oziroma 2.177 gospodinjstev od katerih večina
gospodinjstev nima urejenega skupnega odvajanja sanitarnih odpadnih voda na kanalizacijski sistem.
Urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda ima 98 gospodinjstev oziroma 294 prebivalcev.
Za spodbujanje manjšega obremenjevanja okolja ter pospešeno odpravljanje njegovih posledic,
predpisujeta drţava in lokalna skupnost instrumente v obliki plačil davkov, taks in povračil. Pobrana
sredstva se posredno vračajo investitorjem v obliki nepovratnih sredstev namenjenih investicijam za
zmanjševanje obremenjevanja okolja.
V Občini Videm se zavedajo razseţnosti problema onesnaţevanja podtalnice s sanitarnimi odplakami
in fekalijami. Zato so nujni ukrepi za preprečevanje nadaljnjega onesnaţevanja podtalnice na območju
Občine Videm, z nadaljevanjem izgradnje kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih komunalnih
voda.
Po podatkih OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE
ODPADNE VODE (za obdobje od 2005 do 2017), je bila razvitost kanalizacijskega sistema v Občini
Videm v letu 2008 naslednja:
Tabela 10: Razvitost javne kanalizacije v občini Videm, 2008
Šifra
Ime
občine
občine
135
Vir:
Št. Preb.
Videm
5283
Število
Kanalizacij.
stanovanj
omreţje
2411
9
Popravek
0
Popravek
Ods.
Ponder
skupaj
stan
populacij
9
0,37%
19,7209
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017 s
poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008)
Podatki, ki izhajajo iz tabele se na nanašajo na obdobje pred 31.12.2008. Tako iz tabele izhaja, da je
imela občina do leta 2008 0,37 % urejenega kanalizacijskega sistema .
Investicija bo torej izvedena v skladu Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode (za obdobje od 2005 do 2017). Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa
varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi
implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o
čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči
FIMA PROJEKTI d.o.o.
45
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/01). Operativni program je bil sprejet leta
2004.
Struktura operativnega programa določa tudi naslednje izvedbe, glede na velikost posameznih
območij. Območja občine Videm spadajo v naslednji skupini:

Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot
20 PE/ha, ter več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami
Tabela 11: Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 in 2000 PE ter gostoto obremenjenosti več
kot 20 PE/ha, ter več kot 10 PE/ha na območjih s posebnimi zahtevami, v Občini Videm
Zap
št.
1162
1163
1164
1165
1166
ID_AGLO
IME_AGLO
OB_IME
PE
PE_SKUAPJ
PE/HA_SKUAPAJ
14407
14419
14405
15046
14435
VIDEM PRI PTUJU
ZGORNJA PRISTAVA
TRNOVEC
SODNICE – SUHA VEJA
ŠTURMOVCI
VIDEM
VIDEM
VIDEM
VIDEM
VIDEM
1.412
1.036
387
276
67
1.836
1.349
503
359
87
15,96
11,73
10,94
12,37
10,89
Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od 2005 do 2017)

Območja poselitve, ki so obremenjena med 50 PE in 450 PE ter gostoto obremenjenosti med
10 PE/ha in 20 PE/ha - – DODATNI PROGRAM 3. STOPNJE:
Tabela 12: Območja naselij ali delov naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE ter gostoto
obremenjenosti med 10 PE/ha in 20 PE/ha, v Občini Videm
Zap
št.
600
ID_AGLO
14370
IMA_AGLO
PE
PE_SKUAPJ
PE/HA_SKUAPAJ
ZGORNJI LESKOVEC
58
75
10,77
Vir: Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od 2005 do 2017)
Drugi zadevi javnega pomena, ki jih občina samostojno opravlja v okviru 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi sta urejanje vodooskrbnih sistemov ter gradnja, vzdrţevanje in urejanje lokalnih cest ter
javnih poti.
VODOVODNI SISTEM
Vodooskrbni sistemi so namenjeni zagotavljanju dostopnosti do čiste pitne vode naselij v Občini
Videm. Pitna voda je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pripravi
hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in na to, ali se voda dobavlja iz
vodovodnega omreţja iz sistema za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda, ter vsa
voda, ki se uporablja za proizvodnjo in promet ţivil. Podrobneje so naloge in pristojnosti občine v zvezi
z gradnjo, vzdrţevanjem, modernizacijo in varstvom vodooskrbnega sistema opredeljene v:
FIMA PROJEKTI d.o.o.
46
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16)

Zakon o vodah (ZV-1), (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12,
100/13, 40/14 in 56/15)

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15)

Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS,št. 64/04, 5/06
58/11 in 15/16)

Uredba o varstvu voda pred onesnaţevanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št.
113/09, 5/13 in 22/15)
Vzdrţevanje vodooskrbnega sistema izvaja Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj.
Obstoječe omreţje na obravnavanem področju se oskrbuje s pitno vodo iz starega sistema na
katerega pa se nova gospodinjstva ne morejo priključiti. Obstoječi cevovod ima cevi iz azbesta, ki jih je
potrebno zamenjati z varnejšimi, zdravju neškodljivimi materiali. Cevovod ne zadošča potrebam novih
gospodinjstev, hkrati pa je dotrajan.
Izgradnja vodovodnega omreţja je nujna zaradi ekonomskih in zdravstvenih razlogov, še predvsem
zaradi tega, ker se preko obstoječega voda napaja zelo razvejano vodovodno omreţje od katerega je
odvisno veliko število gospodinjstev.
Z neizvedbo načrtovane izgradnje sekundarnega vodovodnega omreţja dnevno ogroţamo zdravje
ljudi ravno zaradi moţnosti vdora različnih oblik onesnaţenja ob okvari na obstoječem vodovodnem
omreţju. Veliko nevarnost predstavljajo tudi sedaj obstoječe azbestne vodovodne cevi, ki neposredno
ogroţajo zdravje in ţivljenje ljudi.
CESTNA INFRASTRUKTURA
Lokalne ceste in javne poti so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah,
naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali
višje kategorije. Podrobneje so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrţevanjem,
rekonstrukcijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih opredeljene v:

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
11/2010, 18/2010, 35/2016)

Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrţevanja občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v občini Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2012)

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrţevanja
lokalnih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Videm (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 7/2012)
FIMA PROJEKTI d.o.o.
47
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Temeljna pravila pri gradnji, vzdrţevanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter
kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in
podzakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:

Zakon o cestah (ZCes-1), (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15)

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno
besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP,
109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E)

Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrţevalnih in vzdrţevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Uradni list RS, št. 7/12)

Pravilnik o rednem vzdrţevanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16)
Občinske ceste, v katere spadajo tudi lokalne ceste in javne poti, se morajo redno vzdrţevati,
obnavljati in po potrebi tudi rekonstruirati z vidika upoštevanja gospodarnosti vzdrţevanja in na njih
varnega odvijanja prometa. Vzdrţevanje občinskih javnih poti izvaja Reţijski obrat občine Videm,
Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
Izgradnja bo potekala v naseljih Trţec – Jurovci. Na obravnavanem področju se giblje višina terena
med cca. 220,00 m in 230,00 m n/v.
Usklajenost investicijskega projekta s Strateškimi razvojnim dokumentom
in drugimi razvojnimi dokumenti
4.3
Zagotavljanje učinkovitega odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda je predpogoj za
gospodarski razvoj območja, saj povečuje produktivnost in zdravje ljudi ter tudi razvojne vidike
območja in regije. Naloţba v okoljsko infrastrukturo v občini in regiji, ki zaostaja v razvoju, bo
pripomogla k rasti in zbliţevanju območja v razvitosti z ostalimi območji.
Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je v skladu z:

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od
leta 2005 do leta 2017),

Nacionalnim programom varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99 in 41/04 – ZVO-1),

Direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode,

Direktivo Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES.
Ureditev oskrbe s pitno vodo je v skladu z:

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021
FIMA PROJEKTI d.o.o.
48
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne
vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01).
Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS pa je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo neposredno iz
krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so zdruţene v njen okvir:

izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in
podzemnih vodah,

izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda,
če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo,

preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in

izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za
kopalne vode.
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov
drţave in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja
komunalne odpadne vode.
Načrtovana investicija v javno infrastrukturo izgradnje fekalne kanalizacije v naseljih Trţec - Jurovci je
v javnem interesu in ne predstavlja drţavne pomoči.
4.3.1 Usklajenost s strategijami, politikami in razvojnimi programi
A) ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
Izgradnja kanalizacijskega omreţja za odvajanje komunalnih odpadnih vod v Občini Videm, je širšega
druţbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja (NVPO) ter zakonski akti, ki
urejajo varstvo okolja in emisije pri odlaganju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav in je v
skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.
Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj ţeli trajno ohranjati in obnavljati
prebivalstvo, strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje,
k izboljšanju gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarski rasti.
Prav tako pa si Občina Videm z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na
območju občine zagotoviti izboljšanje kakovosti ţivljenja in bivanja vseh občanov na področju
človeških virov, socialne in druţbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega občutka
pripadnosti.
V okviru Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za
obdobje od leta 2005 do leta 2017) so cilji operativnega programa sledeči:
FIMA PROJEKTI d.o.o.
49
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
-
izvedba javne kanalizacije na območjih iz osnovnega programa v predpisanih rokih in v skladu
s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode,
-
izvedba javne kanalizacije na območjih dodatnih stopenj operativnega programa, kjer je to
tehnično-tehnološko in ekonomsko upravičeno do leta 2017 in v skladu s tehničnimi ter
okoljskimi standardi, ki veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
-
izvedba individualnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne
stavbe, za katere javna kanalizacija ni predpisana in ne bo zgrajena do leta 2017 oziroma
2015 na območjih s posebnimi zahtevami, v skladu s tehničnimi ter okoljskimi standardi, ki
veljajo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
B) OSKRBA S PITNO VODO
Po podatkih iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo (za obdobje od 2016 do 2021)
znašajo obstoječe letne vodne izgube na nivoju RS 49,5 mio m3 oziroma skoraj 30% vse dobavljene
vode.
Pregled Programov oskrbe s pitno vodo (POPV, 2011; 2012) kaţe, da manjši izvajalci javnih sluţb
pristopajo k zmanjševanju vodnih izgub v obliki reakcije, se pravi, ob zaznanem izpadu v sistemu in
nimajo predvidenega sistematičnega in preventivnega programa pregledovanja moţnih izgub. Najbolj
pogost ukrep zmanjševanja vodnih izgub je postopna zamenjava starih dotrajanih kritičnih odsekov
omreţja. Cilj je, da vodovodni sistemi v RS doseţejo indikator ILI manjši oziroma enak 4, torej da je
razmerje med celotnimi in neizogibnimi letnimi izgubami enako ali manjše 4.
Predvideni ukrepi so:
-
nadzor javnega vodovodnega sistema
-
optimizacija vodovodnega sistema
-
sanacija vodovodnega sistema
Drug pomemben cilj predviden v Operativnem programu je doseganje standarda opremljenosti iz 9.
člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo. Zato je predviden ukrep zagotoviti javni vodovod na 500 območjih
poselitve oziroma za 153.299 prebivalcev.
Najpomembnejši ukrep, ki se nanaša na vodooskrbni sistem je povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo
na območjih javnih vodovodov. Varnost oskrbe s pitno vodo zahteva celovit pristop zagotavljanja
zadostnih količin vode, upravljanja s prispevnimi površinami ter ustrezno upravljanje z vodovodnim
sistemom od vira do uporabnika. Za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode je potrebno dosledno
izvajanje in zagotavljanje vodovarstvenih reţimov na prispevni površini, ustrezno čiščenje vode na
vstopu v vodovodni sistem ter ohranjanje kvalitete vode do uporabnika (problematika stoječe vode,
vodohrani in vstop onesnaţene vode preko mest lomov). Varnost oskrbe s pitno vodo, tako kakovosti
kot količin, se zagotovi tudi z izgradnjo rezervnih virov.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
50
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
4.3.2 Usklajenost s prostorskimi akti
Projekt je usklajen z naslednjimi prostorskimi akti:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 62/2015).
18. člen (oskrba z vodo)
(1) Vsa naselja v občini so priključena na javno vodovodno omreţje, prednostni cilj pa je oskrba s
pitno vodo na vododeficitarnih območjih.
(2) Razvoj obstoječega omreţja za preskrbo s pitno vodo bo občina usmerjala v dograjevanje in
obnavljanje obstoječega omreţja, s ciljem zagotavljanja zadostnih količin zdrave pitne vode za vsako
gospodinjstvo.
(3) Na območju občine je kot prioriteta pri obnavljanju omreţja predvidena zamenjava vodovodnih
cevovodov v koridorjih izgradnje kanalizacije in avtomatizacija vodovodnih črpališč.
19. člen (čiščenje in odvajanje odpadnih voda)
(1) Občina bo kot prednostni cilj na področju čiščenja in odvajanja odpadnih vod podpirala pospešeno
dograjevanje omreţja za zbiranje in odvajanje odpadnih vod v strnjenih naseljih in predvidenem
razvoju teh naselij ter na območjih proizvodnih in drugih površin katerih posledica izvajanja dejavnosti
je odpadna voda, v skladu z izhodišči SPRS.
50. člen (gradnja in vzdrţevanje GJI)
(1) GJI je dopustno načrtovati, graditi, uporabljati in vzdrţevati v skladu z veljavnimi predpisi in
tehničnimi normativi.
(2) Posege na GJI ter posege, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJI, je dopustno izvajati le v skladu s
predhodno pridobljenim soglasjem upravljavca posamezne GJI.
(3) Vodi GJI morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi
terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni mogoč.
(4) Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi GJI praviloma potekati v skupnih
koridorjih, pri čemer je potrebno upoštevati osnovne zahteve kota kriţanja in varnostnih odmikov med
vodi GJI, kot to določajo veljavni predpisi, razen v primerih, ko obstoječi vodi niso zdruţeni v skupnem
koridorju in jih pri rekonstrukciji posameznih omreţij zaradi terenskih ali drugih razlogov ni mogoče
zdruţevati.
(5) Vodi in objekti GJI morajo potekati oziroma biti umeščeni v prostor tako, da je omogočeno
priključevanje objektov posamezne EUP ter omogočeno njihovo nemoteno delovanje in vzdrţevanje.
(6) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.
Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov GJI je potrebno v okviru območja predvidenega
posega načrtovati in izvesti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi
dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.
(7) Vode GJI v naseljih ter v območjih varstva kulturne dediščine je praviloma potrebno izvesti
podzemno, razen v primerih, ko je to nasprotju z varstvenimi reţimi oziroma varstvenimi usmeritvami
za ohranjanje varovanih območij narave in kulturne dediščine.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
51
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
(8) Linijsko GJI je potrebno načrtovati v skupnih infrastrukturnih koridorjih, ki v najmanjši meri
prizadenejo enotnost večjih homogenih površin, rabo prostora, površinski pokrov in ne povzročajo
večjih motenj v vidnem dojemanju prostora, hkrati pa se morajo izogibati območjem kulturne
dediščine, naravnih vrednot, pomembnejšim delom ekološko pomembnih območij oziroma posebnih
varstvenih območij ter prvinam, ki so pomembne za prepoznavnost kulturne krajine.
51. člen (gradnja in urejanje cestnega omreţja)
(1) Načrtovanje in gradnja novega ter vzdrţevanje obstoječega prometnega omreţja morajo potekati
skladno s predpisi s področja prometa.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami je dopustno graditi in prenavljati:
1. znotraj EUP prometne infrastrukture,
2. na tistih površinah, namenjenih gradnji, kjer ni izključena gradnja cest in njihovo prenavljanje,
3. na območjih, kjer je v izvedbenem delu OPN v prikazu gospodarske javne infrastrukture
predvidena gradnja novih cest.
Pri prenovi obstoječih cest izven predhodno navedenih območij je dopustno posegati tudi na območja
kmetijskih in gozdnih zemljišč.
53. člen (gradnja in urejanje vodovodnega omreţja)
(1) Na celotnem območju občine je potrebno zagotoviti izvajanje javne sluţbe vodooskrbe. Javno
vodovodno omreţje mora zagotavljati oskrbo prebivalstva s pitno vodo, za zadovoljevanje sanitarnih,
tehnoloških in drugih potreb ter za zagotavljanje poţarne varnosti je potrebno čim manj koristiti pitno
vodo in uporabiti druge vire vode. Zaradi zmanjšanja uporabe pitne vode za sanitarne potrebe,
zalivanje in podobno, je za to uporabo potrebno meteorne vode s streh stavb in utrjenih površin
zajemati v zbiralnike oziroma v zadrţevalnike meteorne vode.
(2) Obstoječi in predvideni objekti, v katerih mora biti zagotovljena preskrba s pitno vodo, morajo biti
priključeni na vodovodno omreţje v skladu s predpisi občine in pogoji upravljavca vodovodnega
omreţja. Če priključitev objektov na vodovodno omreţje zaradi fizičnih ovir ni izvedljiva, je v skladu s
soglasjem upravljavca vodovodnega omreţja, dopustna začasna ali trajna uporaba lastnih virov za
oskrbo z vodo, kot so skupinsko zajetje, lastno zajetje, kapnica, cisterna.
(5) Na območjih, kjer je predvidena gradnja nove prometne ali druge infrastrukture, je potrebno
predvideti dograditve oziroma obnove (zamenjave) vodovodnega cevovoda.
54. člen (gradnja in urejanje kanalizacijskega omreţja)
(1) Kanalizacijsko omreţje mora zagotavljati odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda mora biti načrtovano v skladu s predpisi o vodah in v skladu s predpisi s
področja varstva okolja.
(3) Obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je izvedljiva priključitev na kanalizacijsko
omreţje za odpadne vode, morajo biti priključeni na kanalizacijsko omreţje v skladu s predpisi občine
in pogoji upravljavca kanalizacijskega omreţja.
(7) Trase in jaški kanalizacijskih vodov morajo praviloma potekati oziroma biti postavljeni izven
vozišča, kadar pa to ni mogoče, morajo biti jaški na vozišču umeščeni izven kolesnic vozil.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
52
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
(13) Odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajeno s predpisi, ki
urejajo emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest in emisije toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(14) Tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom v kanalizacijsko omreţje
očiščene do predpisane stopnje.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
53
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
5 OPREDELITEV TRŢNIH MOŢNOSTI
5.1
Opredelitev trţnih moţnosti
Namen investicijskega projekta »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II«, je izgradnja kanalizacijskega
omreţja, izgradnja črpališč, vodovodnega cevovoda ter ureditev cestne infrastrukture v naseljih Trţec
- Jurovci v občini Videm. Ker je predmet projekta javna komunalna infrastruktura v tem primeru ne
moremo govoriti o neposredno trţni stvari.
Direktni prihodki, ki jih bo projekt ustvarjal, izhajajo iz naslova komunalnih prispevkov, kanalščine,
dajatev za obremenitve vode in čiščenje odplak ter omreţnine za vodovod in kanalizacijo, ki jih
plačujejo gospodinjstva in gospodarske enote. Odvisni so od količine porabljene pitne vode in od cen
kanalščine dajatev za obremenitve vode in čiščenje odplak na m³ porabljene vode.
Glede na to, da cene javnih komunalnih storitev niso predmet prostega oblikovanja glede na trţne
pogoje, saj so regulirane s strani drţave (zaradi generiranja inflacije in direktnega obremenjevanja
uporabnikov), tudi v prihodnosti ni pričakovati bistvenega povišanja cen in s tem prihodkov iz naslova
komunalnih storitev.
Tako analiza trţnih moţnosti ni potrebna in smiselna.
5.2
Analiza kupcev ciljnega trga
Ker se kanalizacija in vodovod ne bosta neposredno trţila, ciljnega trga ne bo in tako analiza kupcev
ni smiselna in ni potrebna.
Kanalizacijsko omreţje s črpališči, vodovodni sistem in cestna infrastruktura bodo namenjeni vsem
prebivalcem na obravnavanem območju.
V nasprotju s finančno upravičenostjo pa iz ekonomske analize izhaja ekonomska upravičenost
investicije. Tako lahko kljub zgornjim navedbam z izvedbo obravnavane investicije pričakujemo
posreden turistični in gospodarski razvoj področja občine Videm in širše regije, kar bo imelo za
posledico tudi razvoj trţnih moţnosti na področju turizma in malega gospodarstva (boljša prodaja
turističnih storitev, povečanje št. zaposlenih idr.).
FIMA PROJEKTI d.o.o.
54
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL
Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je vsebina projekta, PZI, podjetja Lineal,
d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor. V tehničnem poročilu v projektu za izvedbo je predstavljena
varianta, po kateri je predvidena izgradnja kanalizacijskega omreţja s primarnim nizom in 17 kanali
sekundarnega niza ter štirimi črpališči v občini Videm.
6.1
Splošni podatki
KANALIZACIJSKO OMREŢJE: Vrsta sistema
Predvideno je, da se komunalne odpadne vode iz stanovanjskih objektov na obravnavanem območju
vodijo z gravitacijskimi PVC vodotesnimi cevmi – hišni priključki vodijo do ABC revizijskih jaškov, ki so
smiselno locirani na trasi primarnega in sekundarnih kanalov.
Sistem je tlačno - gravitacijski za odvodnjo komunalnih odpadnih vod v ločenem načinu odvodnje.
Primarni kanalski niz poteka vzdolţ naselji Pobreţje, Trţec in Jurovci (cca 2,35km), na katerega se
navezujejo sekundarni kanalizacijski nizi. Primarni kanalizacijski niz se navezuje na obstoječ vod, ki
poteka v regionalni cesti R3-690 na območju naselja Pobreţje. Končna dispozicija komunalnih
odpadnih vod je v obstoječo čistilno napravo ČN Videm 3500PE. Na celotnem kanalizacijskem
sistemu so predvidena 4 črpališča, ki so smiselno locirana glede na terenske danosti območja. Tri
črpališča so na primarnem vodu, eno pa na sekundarnem vodu.
Vsi gostinski lokali in šola, ki imajo kuhinje morajo imeti lastne maščobne lovilce.
Na sistem se ne sme priklopiti kanalizacija iz kmetijskih objektov (iztoki hlevske kanalizacije-gnojnica
in gnojevka). Na sistem ne smejo biti priključene meteorne vode.
Predviden sistem je torej zasnovan kot gravitacijsko – tlačni sistem v ločenem načinu odvodnje in ga
sestavljajo PVC cevi in ABC revizijski jaški in je vodotesen. Sekundarni kanalizacijski sistem se na
treh mestih navezuje na primarni.
Primarni sistem sestavlja en niz N1.0, ki vodi komunalne odpadne vode do predvidene čistilne
naprave ČN Videm pri Ptuju, ki je predmet drugega projekta. Na primarni niz se navezuje več
sekundarnih nizov: N1.2, N1.2.1, N1.2.2, N1.2.2.1, N1.2.2.2, N1.2.2.3, N1.2.2.4, N1.2.2.5, N1.2.3,
N1.2.4, N1.2.5, N1.2.6, N1.3, N1.3.1, N1.3.2, N1.3.2.1, N1.3.3. Skupna dolţina kanalov primarnega
(L=2.350 m) in sekundarnega (L=3.586 m) kanalizacijskega sistema znaša cca 6.073 m.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
55
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
KANALIZACIJSKO OMREŢJE: Tehnične rešitve komunalne kanalizacije s črpališči
Priključki na obstoječe omreţje
Celotna komunalna kanalizacija po tem projektu se navezuje na obstoječo komunalno kanalizacijo, ta
pa v predvideno Č.N. Videm 3500PE.
Vodi komunalne kanalizacije
Predviden tlačno - gravitacijski sistem za odvodnjo komunalnih odpadnih vod iz naselji Jurovci, Trţec,
in Pobreţje sestavlja 1 primarni kanalski niz in 17 sekundarnih kanalskih nizov v skupni dolţini 6.073
m. Na kanalizacijskem sistemu so predvidena 4 črpališča.
A) Primarni kanalizacijski sistem:
Kanal N1.0:
Primarni kanalizacijski vod N1.0 poteka skozi naselja Trţec, Jurovci in Pobreţje. Delno poteka po
lokalnih cestah v osi cestišča in delno po regionalni cesti R3-960, večino ob robu cestišča ali v
pločniku, kjer to ni moţno pa poteka vod v robu cestišča med kolesnicami. Priključuje se na obstoječo
komunalno kanalizacijo, katera poteka naprej v obstoječo čistilno napravo (ČN Videm 3500 PE).
Na tem kanalu so predvidena 3 tipska črpališča, ki so smiselno locirana glede na terenske danosti
obravnavanega območja.
Dolţina kanala N1.0 znaša 2.347,00 m. Padci nivelete gravitacijskega dela kanala znašajo od 0,2%
do 5,6%. Za gravitacijske vode se uporabijo debelostenske gladke PVC cevi nazivnih premerov DN
250 in 300 mm. Tlačne vode sestavljajo cevi PE HD DN 160 mm – PN 16(SDR 11). Na mestih, kjer
kanal poteka pod cestiščem, se predvidi obbetoniranje kanala s cementnim betonom C25/30 v
debelini min 13cm. Globina nivelete znaša od 1,30 m do 3,80 m. Na kanalu se predvidi 91 tipskih
revizijskih jaškov iz armiranega betona DN 1000 mm s povoznimi duktil pokrovi nosilnosti 400 kN. Na
dnu jaška mora biti oblikovana mulda, ki narekuje smer toka komunalnih odpadnih voda iz priključnih
cevi.
Kanal N1.0 se zaključi z iztokom v obstoječo komunalno kanalizacijo v revizijskem jašku št. K.J. 102
(K.I.N1.0.=219.78, K.Dobst=219.65).
B) Sekundarni kanalizacijski sistem
Sekundarni kanalizacijski sistem sestavlja 17 kanalskih nizov, ki so razvejani po naseljih Pobreţje,
Trţec, Jurovci in se v celoti navezujejo na primarni kanalizacijski sistem. V večjem delu poteka trasa
sekundarnega kanalizacijskega sistema po lokalnih cestah (predvideno v osi cestišča), deloma po
regionalni cesti R3-960 (v pločniku, 1,0 m od roba zemljišča in v robu cestišča med kolesnicami),
delno pa tudi po privatnih zemljiščih. Na sekundarnem kanalizacijskem sistemu je predvideno 1
črpališče, ki je smiselno locirano glede na terenske danosti.
Kanal N1.2
Kanal N1.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste, delno po privatnih zemljiščih. Dolţina
kanala znaša 673,00 m.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
56
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Na kanalu N1.2 je predvideno tipsko črpališče Č2, ki je smiselno locirano glede na terenske danosti
obravnavanega območja za premostit poplavno območje in potok Polskavo. Črpališče Č2 je v
revizijskem jašku K.J. 131.
Na kanalski veji N1.2 je predvidenih 24 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, z 18 povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN in šestimi nepovoznimi duktil pokrovi nosilnosti 250 kN, vsi okroglega prereza s
premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden primarni kanal N1.0 v revizijskem jašku št. K.J. 31
(K.I.N1.2=217.50, K.D.N1.0=217.20).
Kanal N1.2.1
Kanal N1.2.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 1.236,20 m.
Na kanalski veji N1.2.1 je predvidenih 56 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2 v revizijskem jašku št. K.J.201 v
črpališču Č2 (K.I.N1.2.1=218.38, K.D.N1.2=215.26).
Kanal N1.2.2
Kanal N1.2.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 366,00 m. Na
kanalski veji N1.2.2 je predvidenih 17 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.1 v revizijskem jašku št. K.J.197
(K.I.N1.2.2=216.90, K.D.N1.2.1=216.80).
Kanal N1.2.2.1
Kanal N1.2.2.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 73,60 m. Na
kanalski veji N1.2.2.1 sta predvidena 2 tipska AB jaška DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.2 v revizijskem jašku št. K.J.209
(K.I.N1.2.2.1=218.52, K.D.N1.2.2=218.42).
Kanal N1.2.2.2
Kanal N1.2.2.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 72,80 m. Na
kanalski veji N1.2.2.2 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.2 v revizijskem jašku št. K.J.210
(K.I.N1.2.2.2=218.48, K.D.N1.2.2=218.33).
Kanal N1.2.2.3
Kanal N1.2.2.3 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 99,20 m. Na
kanalski veji N1.2.2.3 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.2 v revizijskem jašku št. K.J.215
(K.I.N1.2.2.3=217.46, K.D.N1.2.2=217.38).
FIMA PROJEKTI d.o.o.
57
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Kanal N1.2.2.4
Kanal N1.2.2.4 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 62,70 m. Na
kanalski veji N1.2.2.4 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.2 v revizijskem jašku št. K.J.216
(K.I.N1.2.2.4=217.38, K.D.N1.2.2=217.33).
Kanal N1.2.2.5
Kanal N1.2.2.5 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 105,70 m.
Na kanalski veji N1.2.2.5 so predvideni 4 tipski AB jaški DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.2 v revizijskem jašku št. K.J.217
(K.I.N1.2.2.5=217.19, K.D.N1.2.2=217.30).
Kanal N1.2.3
Kanal N1.2.3 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 36,30 m. Na
kanalski veji N1.2.3 sta predvidena 2 tipska AB jaška DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.1 v revizijskem jašku št. K.J.176
(K.I.N1.2.3=220.87, K.D.N1.2.1=220.65).
Kanal N1.2.4
Kanal N1.2.4 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 268,00 m. Na
kanalski veji N1.2.4 je predvidenih 13 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2.1 v revizijskem jašku št. K.J.158
(K.I.N1.2.4=222.16, K.D.N1.2.1=221.93).
Kanal N1.2.5
Kanal N1.2.5 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste in delno po privatnih zemljiščih.
Dolţina kanala znaša 159,00 m. Namenjen je predvidenim in obstoječim hišam.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2 v revizijskem jašku št. K.J.121
(K.D.N1.2=219.64).
Kanal N1.2.6
Kanal N1.2.6 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste in delno po privatnih zemljiščih.
Dolţina kanala znaša 71,10 m. Namenjen je predvidenim hišam.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.2 v revizijskem jašku št. K.J.111
(K.D.N1.2=220.25).
Kanal N1.3
FIMA PROJEKTI d.o.o.
58
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Kanal N1.3 poteka skozi del naselja Trţec in Jurovci. Delno poteka po lokalnih cestah v osi cestišča in
delno po regionalni cesti R3-960, večino ob robu cestišča ali v pločniku, kjer to ni moţno pa poteka
vod v robu cestišča med kolesnicami. Dolţina kanala znaša 317 m.
Na kanalski veji N1.3 je predvidenih 44 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, vsi okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden primarni kanal N1.0 v revizijskem jašku št. K.J. 1
(K.I.N1.3=221.56, K.D.N1.0=221.33).
Kanal N1.3.1
Kanal N1.3.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 171,80 m. Na
kanalski veji N1.3.1 je predvidenih 9 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.3 v revizijskem jašku št. K.J.287 to je v
črpališču Č6 (K.I.N1.3.1=220.79, K.D.N1.3=220.79).
Kanal N1.3.2
Kanal N1.3.2 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 122,30 m. Na
kanalski veji N1.3.2 je predvidenih 6 tipskih AB jaškov DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.3 v revizijskem jašku št. K.J.287 to je v
črpališču Č6 (K.I.N1.3.2=221.00, K.D.N1.3=220.79).
Kanal N1.3.2.1
Kanal N1.3.2.1 poteka skozi del naselja Trţec, v osi lokalne ceste. Dolţina kanala znaša 61,30 m. Na
kanalski veji N1.3.2.1 so predvideni 3 tipski AB jaški DN 1000 mm, s povoznimi duktil pokrovi,
nosilnosti 400 kN, okroglega prereza s premerom 600 mm.
Kanal se zaključi z iztokom v predviden sekundarni kanal N1.3.2 v revizijskem jašku št. K.J.336
(K.I.N1.3.2.1=221.20, K.D.N1.3.2=221.18).
C) Črpališča:
Vsako izmed črpališč sestavljata dva vodotesna armirano betonska jaška. V prvega, katerega velikost
je odvisna od potrebnega volumna črpališča, je predvidena vgradnja tipskega črpališča izbranega
dobavitelja opreme sestavljajoče iz dveh potopnih črpalk za stacionarno montaţo, zapornih armatur,
nepovratnih ventilov, cevnih povezav od vsake izmed črpalk z izvedbo skupnega odvodnega tlačnega
cevovoda iz črpališča, izpusta nad armaturami oz. nepovratnimi ventili na tlačnem delu cevovoda za
primer vzdrţevanja oz. popravila črpalk in elementov cevovoda, elektrokrmilne omarice z elementi za
zaščito in regulacijo vklopa in izklopa črpalk, nivojskimi stikali, elementi za pritrditev ter posluţevanje.
V ločenem AB tipskem jašku (DN1200) se na tlačnem delu cevovoda tik za protipovratnim elementom
vgradi T kos s krogličnim ventilom iz nerjavnega materiala in spojko za gasilsko »B« cev za praznjenje
tlačnega dela cevovoda. Črpališče je tipsko in se izvede po detajlnih načrtih izbranega dobavitelja
črpalk. Črpalki sta opremljeni s kolenom iz nerjavnega materiala (AISI 304) za pritrditev na dno
črpališča
in prirobničnim priključkom za pritrditev črpalke, vodilno jekleno cevjo in konzolo z
FIMA PROJEKTI d.o.o.
59
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
napenjalko, drţalom z zaklepom, verigo in pritrdilnim materialom. Vsa oprema črpališč (armature,
vodila za dvig črpalk, podesti, verige za dvig črpalk, vstopne lestve, pritrdilni in vijačni material) mora
biti iz nerjavnih materialov (AISI 304). Vsi stiki in jaški so vodotesne izvedbe.
Črpalke so dimenzionirane in izbrane tako, da sta v vsakem črpališču vgrajeni dve črpalki, od tega
ena delovna, druga rezervna, ki se ob normalnem obratovanju vključujeta izmenično, ob morebitni
okvari ene pa se avtomatsko vključi druga. Velikost črpalk je odvisna od dotoka odpadne vode (Q) in
potrebne višine črpanja (Hč), oziroma tlačnih izgub na tlačnem vodu.
Črpalki se krmilita iz elektrokomandne omarice z vgrajenimi elementi za zagon, izmenično
obratovanje, zaščito elektromotorjev in nivojske regulacije. Krmilne omarice so tipske za vsa črpališča
in opremljena z opremo za daljinski prenos podatkov. Plovna stikala so predvidene takšne izvedbe, da
jih je mogoče izvleči brez vstopa v črpališče. Predvidena je nastavitev vklopne višine, izklopne višine,
nastavitev nivoja varnostnega izklopa proti suhemu teku in nastavitev nivoja, ko se vklopi alarm.
Elektrokrmilna omarica je predvidena izven črpališča.
KANALIZACIJSKO OMREŢJE: Gradbena dela in montaţna dela

v predmetnem načrtu so cevovodi predvideni iz vodotesnih PVC cevi DN 250 in 300 mm - SN
8 in tlačni cevovodi PE 100 A 125 do A160. Cevovodi morajo imeti ustrezen atest;

spajanje cevi primarnih tlačnih vodov se izvede z ELGEF spojkami in gravitacijskih vodov z
vtično objemko in U – tesnilom;

kote pokrovov je potrebno natančno prilagoditi višinam obstoječega terena;

vzdolţ tras cevovodov se izvrši razkladanje cevi na lesene podstavke, da ne pride do
poškodb;

fazonske komade se deponira tik ob vozliščih na leseno ali očiščeno podlago;

izvede se 185 priključkov na gospodinjstva.
VODOVODNI SISTEM: Izgradnja vodovodnega sistema
Projekt obravnava izgradnjo sekundarnega vodovodnega omreţja naselij Trţec – Jurovci. Omreţje bo
opremljeno z 72 hišnimi priključki vodovoda na parcelo lastnika. Hišni priključki se zaključijo s čepom.
Zamenjane bodo vodovodne cevi, ki so sedaj iz azbesta in bodo nadomeščene za manj škodljive in
sodobne materiale.
Skupna dolţina trase predvidenega vodovoda (brez hišnih priključkov) znaša cca. 2.334,00 m.
CESTNA INFRASTRUKTURA: Ureditev glavne ceste in ureditev lokalnih cest
V okviru investicije se bo izvedla tudi ureditev cestne infrastrukture, in sicer:

lokalne ceste v dolţini cca. 1.960 m
FIMA PROJEKTI d.o.o.
60
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II

javne poti v dolţini cca. 7.817 m
Predvidena dela bodo sledeča:
-
ureditev podlage s plastjo drobljenca 0/32mm v debelini do 30 cm,
-
fina izravnava in utrjevanje,
-
asfaltiranje v debelini 6,0 cm BNOS 0/16 mm,
-
ureditev bankin
-
ureditev odvodnjavanja meteornih vod
Obstoječa infrastruktura območja
Na obravnavanem območju se nahaja obstoječa komunalna infrastruktura, kot tudi predvidena v
sklopu projekta AVTOCESTE Draţenci - Gruškovje, št. projekta: 385, ki ga je izdelal BPI d.o.o., Lineal
d.o.o. in GI-ZRMK d.o.o, oktobra 2011 in sicer:
Obstoječi komunalni vodi: vodovod, KRS, TK vodi, elektro vodi (podzemni in nazemni), komunalna
kanalizacija, JR (javna razsvetljava).
Predvideni komunalni vodi, ki so predmet drugega projekta: vodovod, KRS, TK vodi, elektro vodi,
meteorna kanalizacija, JR (javna razsvetljava).
Kriţanje ceste
Gradnja kanalizacijskega omreţja se nahaja v varovanem pasu in cestnem telesu drţavnih cest št.:

R3-960 na odseku 1234 Majšperk – Jurovci, od km 11,730 do km 12,605 v smeri stacionaţe
drţavne ceste, kjer poteka kanalizacija v osi voznega pasu od jaška K.J.247 – K.J.266, nato
od jaška K.J.266 poteka izven cestnega telesa, min. 1,0 m od roba vozišča drţavne ceste,

R3-960 na odseku 1235 Trţec – Zg. Leskovec, od km 0,000 do km 0,583 v smeri stacionaţe
drţavne ceste, kjer poteka kanalizacija od jaška K.J.274 – K.J.276 izven cestnega telesa, min.
1,5 m od roba vozišča drţavne ceste in od jaška K.J.277 – K.J.297 v pločniku,

R3-960 na odseku 1235 Trţec – Zg. Leskovec, od km 1,900 do km 2,765 v smeri stacionaţe
drţavne ceste, kjer poteka kanalizacija v osi voznega pasu od jaška K.J.359 – K.J.81, nato od
jaška K.J.81 – K.J.88 poteka izven cestnega telesa, min. 1,0 m od roba vozišča drţavne
ceste, od K.J.88 do K.J.100 poteka spet v osi voznega pasu drţavne ceste,

G1-9 na odseku 0362 Jurovci, v km 1,000 v smeri stacionaţe drţavne ceste (predvidna
avtocesta Draţenci – Gruškovje). Komunalni kanal prečka drţavno cesto s podvrtavanjem v
jekleni zaščitni cevi DN 400 mm.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
61
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Vsa dela rekonstrukcije cestišča in polaganja komunalne kanalizacije v voziščno konstrukcijo se
izvedejo po priloţenem detajlu in v skladu s TSC 08.512 : 2005 (Varstvo cest; Izvajanje prekopov na
voznih površinah).
Kriţanje vodotoka
Pri izvedbi komunalne kanalizacije dva krat prečkamo vodotok Polskavo, kot je to razvidno iz situacije.
Komunalna cev se v zaščitni cevi obesi na mostno konstrukcijo po sistemu HILTI. Vmesni prostor se
zapolni z betonom. Na obeh breţinah potoka se postavijo markerji.
Kriţanje z vodovodom
Na obravnavanem območju poteka obstoječ vodovod premerov DN 40 - 200 mm. Potek predvidene
komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječega vodovoda, kot tudi s traso predvidenega
vodovoda. Potek komunalne kanalizacije DN 250 in 300 mm je na povprečni globini 2,0 m, potek
nivelete obstoječega vodovoda pa je na globini cca. 1,0 m, tako da ne prihaja do konfliktov med
komunalno kanalizacijo in vodovodom.
Kriţanje z elektro vodi in javno razsvetljavo
Na obravnavanem območju potekajo obstoječi in predvideni NN vodi in javna razsvetljava. Potek
predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s traso obstoječih NN vodov. Potek komunalne
kanalizacije DN 250 in 300 mm je na povprečni globini 2,0 m, potek nivelete obstoječih NN vodov pa
je na globini cca. 1,0 m, tako da ne prihaja do konfliktov med komunalno kanalizacijo in elektro vodi.
Kriţanje z TK in KRS vodi
Na obravnavanem območju potekajo obstoječi TK in vodi. Potek predvidene komunalne kanalizacije je
usklajen s traso obstoječih TK in KRS vodov, s predvidenimi ki potekajo v pločniku je potrebno
usklajevanje s projektom Avtoceste Draţenci – Gruškovje v projektu za izvedbo. Potek komunalne
kanalizacije DN 250 in 300 mm je na povprečni globini 2,0 m, potek nivelete obstoječih TK in KRS
vodov pa je na globini cca. 1,0 m, tako da ne prihaja do konfliktov med komunalno kanalizacijo in TK
in KRS vodi.
Kriţanje s predvideno meteorno kanalizacijo
Na obravnavanem območju poteka predvidena meteorna kanalizacija. Potek predvidene komunalne
kanalizacije je usklajen s traso predvidene meteorne kanalizacije. Potek komunalne kanalizacije DN
250 in 300 mm je na povprečni globini 2,0 m, potek nivelete meteorne kanalizacije pa je na globini
cca. 1,3 m, tako da ne prihaja do konfliktov med komunalno in meteorno kanalizacijo.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
62
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
7 ANALIZA ZAPOSLENIH “BREZ“ INVESTICIJE IN “Z“
INVESTICIJO
Izbira alternative »z« investicijo glede na alternativo »brez« investicije ne vpliva na povečanje števila
zaposlenih pri investitorju. Izvedba operacije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske
uprave Občine Videm, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava
spremljala učinke investicije. Odgovorna oseba Občine Videm je ţupan Friderik BRAČIČ. Odgovorna
oseba za izvedbo investicijskega projekta pa je vodja oddelka okolje in prostor Marjetka ŠIBILA. Po
potrebi bodo pri izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo
to potrebno tudi zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje.
Investicija obravnavanega projekta ne bo zahtevala novih delovnih mest oz. nikakršne kadrovske
širitve, razen v primeru, ki ga v tem trenutku ni mogoče predvideti. Po zaključku investicije bo investitor
– Občina Videm predmet investicije predala v upravljanje koncesionarju, Komunalnemu podjetju Ptuj.
Če bo upravljavec kanalizacijskega in vodovodnega sistema - koncesionar
ugotovil, da mu
primanjkuje osebja za vzdrţevanje in obratovanje kanalizacijskega ter vodovodnega sistema Videm,
bo navedeno uredil z zaposlovanjem novih oseb. Brez investicije ne bo zaposlena nobena nova
oseba.
Skrbnik investicijskega projekta in odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta bo vodja
oddelka okolje in prostor, Marjetka ŠIBILA.
Tabela 13: Preglednica vodje projekta in reference
VODJA PROJEKTA IN REFERENCE
Ime in priimek:
Marjetka ŠIBILA
Izobrazba in poloţaj:
Ekonomist, višja referentka I
Področje dela:
Okolje in prostor
Delovne
izkušnje
(leta):
Izkušnje
primerljivih
(naziv
14

Oskrba s pitno vodo na območju Haloz (vrednost 1.200.000 EUR)

Modernizacija in rekonstrukcija ceste LC 328041 (vrednost 328.000
na
projektih
EUR)

investicije,
Modernizacija in rekonstrukcija ceste JP 956930 (vrednost 319.000
EUR)
vrednost in kdaj je

Sekundarni vodovod Velika Varnica (vrednost 250.000 EUR)
bila zaključena):

Sekundarna kanalizacija Videm etapa I (vrednost 870.000 EUR)

Modernizacija cest 23. Člen 2008,2009 (320.000 EUR)

Ureditev vaškega jedra Videm pri Ptuju (426.000 EUR)
Splošno:
FIMA PROJEKTI d.o.o.
Strokovna usposobljenost pri vodenju projektov, praktična znanja pri
vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev, delavnost, natančnost.
63
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8 OCENA VREDNOSTI
TEKOČIH CENAH
8.1
PROJEKTA
PO
STALNIH
IN
Navedba osnov in izhodišča za oceno
Podlaga za oceno investicijske vrednosti je ţe izdelana projektna dokumentacija oz. povprečne trţne
cene za tovrstne posege. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vloţke v denarju, ki so
neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za nakup zemljišč, pripravljalna in
zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav in so neposredno vezane na investicijski
projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali stroške celotne investicije izgradnje
kanalizacijskega omreţja s črpališči, izgradnje vodovodnega cevovoda in ureditve cestne
infrastrukture.
Za obseg potrebne vsebine IP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter Delovni
dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).
Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je Projekt za izvedbo – PZI (tehnično
poročilo) za projekt: »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II«, ki ga je izdelalo podjetje LINEAL, biro za
projektiranje, inţeniring, storitve in gradbeništvo d.o.o, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, december
2016.
Skupna vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 1.494.088,67 EUR. DDV ni strošek
projekta, zato ga navajamo zgolj informativno in znaša 328.699,50 EUR.
Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS,
št. 60/06, 54/10 in 27/16) potrebno investicijsko vrednost prikazati tudi v tekočih cenah.
Skupna vrednost investicijskega projekta po tekočih cenah znaša 1.500.000,00 EUR. DDV ni strošek
projekta zato ga navajamo zgolj informativno in znaša 330.000,00 EUR.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
64
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Ocena celotnih investicijskih stroškov
8.2
8.2.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah
Tabela 14: Celotna investicijska vrednost projekta po stalnih cenah in z 22% DDV (v EUR)
Zap. št.
VRSTA DELA
1.
Načrti in projektna dokumentacija
2.
Novogradnja
3.
Nadzor nad gradnjo
SKUPAJ VREDNOST
VREDNOST brez DDV
DDV*
38.778,33
8.531,23
1.434.984,24
315.696,53
20.326,10
4.471,74
1.494.088,67
328.699,50
*DDV je prikazan zgolj informativno, saj ne predstavlja stroška investicije.
Skupna vrednost investicije po stalnih cenah:
-
brez DDV-ja: 1.494.088,67 EUR,
-
- DDV: 328.699,50 EUR (informativno prikazan DDV).
8.2.2 Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun
(so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev v projektu ali programu.
Glede na to, da bo za del investicije, ki izpolnjuje pogoje za sofinanciranje po 23. členu ZFO-1, občina
pridobila povratna sredstva, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske-stroške, ki
izpolnjujejo pogoje in preostale (neupravičene) stroške, ki jih bo moţno sofinancirati iz občinskih virov.
Tabela 15: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR
VRSTA DEL
1.
Načrti in projektna dokumentacija
2.
Novogradnja
3.
Nadzor nad gradnjo
UPRAVIČENI STROŠKI
SKUPAJ
38.778,33
1.434.984,24
20.326,10
1.494.088,67
Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah znaša 1.494.088,67 EUR.
8.2.3 Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah
Neupravičeni stroški pri operaciji ne bodo nastali.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
65
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
8.2.4 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah
Glede na to, da je predvidena dinamika investiranja daljša od enega leta, je skladno z Uredbo o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS,
št. 60/06, 54/10 in 27/16) potrebno investicijsko vrednost prikazati v stalnih in tekočih cenah.
Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali sledeče predpostavke:

Za leto 2018 smo upoštevali inflacijsko stopnjo 1,5 % v skladu s podatki UMAR-ja.
Tabela 16: Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah brez in z 22% DDV (v EUR)
Zap. št.
VRSTA DELA
1.
Načrti in projektna dokumentacija
2.
Novogradnja
3.
Nadzor nad gradnjo
VREDNOST brez DDV
DDV*
39.000,00
8.580,00
1.440.600,00
316.932,00
20.400,00
4.488,00
1.500.000,00
330.000,00
SKUPAJ VREDNOST brez DDV
*DDV je prikazan zgolj informativno, saj ne predstavlja stroška investicije.
Skupna vrednost investicije po tekočih cenah:
-
brez DDV-ja: 1.500.000,00 EUR,
-
DDV: 330.000,00 EUR (informativno prikazan DDV).
8.2.5 Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun
(so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev v projektu ali programu.
Tabela 17: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR
VRSTA DEL
1.
Načrti in projektna dokumentacija
2.
Novogradnja
3.
Nadzor nad gradnjo
UPRAVIČENI STROŠKI
SKUPAJ
39.000,00
1.440.600,00
20.400,00
1.500.000,00
Skupna vrednost upravičenih stroškov po tekočih cenah znaša 1.500.000,00 EUR.
8.2.6 Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah
Neupravičeni stroški pri operaciji ne bodo nastali.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
66
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
9 ANALIZA LOKACIJE
9.1
Imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so le-ti objavljeni
Projekt je usklajen z naslednjimi prostorskimi akti:

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 62/2015).
18. člen (oskrba z vodo)
(1) Vsa naselja v občini so priključena na javno vodovodno omreţje, prednostni cilj pa je oskrba s
pitno vodo na vododeficitarnih območjih.
(2) Razvoj obstoječega omreţja za preskrbo s pitno vodo bo občina usmerjala v dograjevanje in
obnavljanje obstoječega omreţja, s ciljem zagotavljanja zadostnih količin zdrave pitne vode za vsako
gospodinjstvo.
(3) Na območju občine je kot prioriteta pri obnavljanju omreţja predvidena zamenjava vodovodnih
cevovodov v koridorjih izgradnje kanalizacije in avtomatizacija vodovodnih črpališč.
19. člen (čiščenje in odvajanje odpadnih voda)
(1) Občina bo kot prednostni cilj na področju čiščenja in odvajanja odpadnih vod podpirala pospešeno
dograjevanje omreţja za zbiranje in odvajanje odpadnih vod v strnjenih naseljih in predvidenem
razvoju teh naselij ter na območjih proizvodnih in drugih površin katerih posledica izvajanja dejavnosti
je odpadna voda, v skladu z izhodišči SPRS.
50. člen (gradnja in vzdrţevanje GJI)
(1) GJI je dopustno načrtovati, graditi, uporabljati in vzdrţevati v skladu z veljavnimi predpisi in
tehničnimi normativi.
(2) Posege na GJI ter posege, ki se nahajajo v varovalnem pasu GJI, je dopustno izvajati le v skladu s
predhodno pridobljenim soglasjem upravljavca posamezne GJI.
(3) Vodi GJI morajo praviloma potekati po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi
terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni mogoč.
(4) Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov morajo vodi GJI praviloma potekati v skupnih
koridorjih, pri čemer je potrebno upoštevati osnovne zahteve kota kriţanja in varnostnih odmikov med
vodi GJI, kot to določajo veljavni predpisi, razen v primerih, ko obstoječi vodi niso zdruţeni v skupnem
koridorju in jih pri rekonstrukciji posameznih omreţij zaradi terenskih ali drugih razlogov ni mogoče
zdruţevati.
(5) Vodi in objekti GJI morajo potekati oziroma biti umeščeni v prostor tako, da je omogočeno
priključevanje objektov posamezne EUP ter omogočeno njihovo nemoteno delovanje in vzdrţevanje.
(6) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno.
Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov GJI je potrebno v okviru območja predvidenega
FIMA PROJEKTI d.o.o.
67
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
posega načrtovati in izvesti tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi
dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.
(7) Vode GJI v naseljih ter v območjih varstva kulturne dediščine je praviloma potrebno izvesti
podzemno, razen v primerih, ko je to nasprotju z varstvenimi reţimi oziroma varstvenimi usmeritvami
za ohranjanje varovanih območij narave in kulturne dediščine.
(8) Linijsko GJI je potrebno načrtovati v skupnih infrastrukturnih koridorjih, ki v najmanjši meri
prizadenejo enotnost večjih homogenih površin, rabo prostora, površinski pokrov in ne povzročajo
večjih motenj v vidnem dojemanju prostora, hkrati pa se morajo izogibati območjem kulturne
dediščine, naravnih vrednot, pomembnejšim delom ekološko pomembnih območij oziroma posebnih
varstvenih območij ter prvinam, ki so pomembne za prepoznavnost kulturne krajine.
51. člen (gradnja in urejanje cestnega omreţja)
(1) Načrtovanje in gradnja novega ter vzdrţevanje obstoječega prometnega omreţja morajo potekati
skladno s predpisi s področja prometa.
(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami je dopustno graditi in prenavljati:
4. znotraj EUP prometne infrastrukture,
5. na tistih površinah, namenjenih gradnji, kjer ni izključena gradnja cest in njihovo prenavljanje,
6. na območjih, kjer je v izvedbenem delu OPN v prikazu gospodarske javne infrastrukture
predvidena gradnja novih cest.
Pri prenovi obstoječih cest izven predhodno navedenih območij je dopustno posegati tudi na območja
kmetijskih in gozdnih zemljišč.
53. člen (gradnja in urejanje vodovodnega omreţja)
(1) Na celotnem območju občine je potrebno zagotoviti izvajanje javne sluţbe vodooskrbe. Javno
vodovodno omreţje mora zagotavljati oskrbo prebivalstva s pitno vodo, za zadovoljevanje sanitarnih,
tehnoloških in drugih potreb ter za zagotavljanje poţarne varnosti je potrebno čim manj koristiti pitno
vodo in uporabiti druge vire vode. Zaradi zmanjšanja uporabe pitne vode za sanitarne potrebe,
zalivanje in podobno, je za to uporabo potrebno meteorne vode s streh stavb in utrjenih površin
zajemati v zbiralnike oziroma v zadrţevalnike meteorne vode.
(2) Obstoječi in predvideni objekti, v katerih mora biti zagotovljena preskrba s pitno vodo, morajo biti
priključeni na vodovodno omreţje v skladu s predpisi občine in pogoji upravljavca vodovodnega
omreţja. Če priključitev objektov na vodovodno omreţje zaradi fizičnih ovir ni izvedljiva, je v skladu s
soglasjem upravljavca vodovodnega omreţja, dopustna začasna ali trajna uporaba lastnih virov za
oskrbo z vodo, kot so skupinsko zajetje, lastno zajetje, kapnica, cisterna.
(5) Na območjih, kjer je predvidena gradnja nove prometne ali druge infrastrukture, je potrebno
predvideti dograditve oziroma obnove (zamenjave) vodovodnega cevovoda.
54. člen (gradnja in urejanje kanalizacijskega omreţja)
(1) Kanalizacijsko omreţje mora zagotavljati odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda mora biti načrtovano v skladu s predpisi o vodah in v skladu s predpisi s
področja varstva okolja.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
68
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
(3) Obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je izvedljiva priključitev na kanalizacijsko
omreţje za odpadne vode, morajo biti priključeni na kanalizacijsko omreţje v skladu s predpisi občine
in pogoji upravljavca kanalizacijskega omreţja.
(7) Trase in jaški kanalizacijskih vodov morajo praviloma potekati oziroma biti postavljeni izven
vozišča, kadar pa to ni mogoče, morajo biti jaški na vozišču umeščeni izven kolesnic vozil.
(13) Odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajeno s predpisi, ki
urejajo emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest in emisije toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(14) Tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo biti pred iztokom v kanalizacijsko omreţje
očiščene do predpisane stopnje.
9.2
Opis in analiza lokacije
Občina Videm leţi na juţnem robu Dravskega polja, na obeh straneh Dravinje, kjer se Haloze
pribliţajo rokavom reke Drave. Površina občine meri 80,2 km² in ima okoli 5.481 prebivalcev.
Geološka zgradba površja je enostavna, saj je pokrajina nekdanje dno Panonskega morja , ki so ga v
kasnejših obdobjih vode razrezale v razgiban svet terciarnih goric, kjer so na površju predvsem
miocenski sloji, ter v niţinskem svetu, kjer so vode osnovo prekrile s kvartarnim prodom, peski,
ilovicami in glinami ter izoblikovale obseţne ravnine. Haloze so v celoti zgrajene iz sedimentov
miocenskega morja; to so temnejši in svetlejši peščeni laporji in kremenovi peščenjaki z apnenčevim
vezivom.
Za občino je značilno subpanonsko podnebje - toplo poletje, suha in sončna zgodnja jesen ter ostra
0
zima. Povprečna letna temperatura znaša 10,9 C. Povprečje letnih padavin znaša 971 mm.
Večje industrije v občini Videm ni. Prebivalstvo se ukvarja s kmetijstvom (pridelava hmelja), v
gričevnatem svetu Haloz prevladuje vinogradništvo. Razvito je podjetništvo in drobno gospodarstvo,
predvsem na področju trgovine, storitev, gostinstva in turizma.
Predmetna investicija se bo izvajala na področju občine Videm, v naseljih Pobreţje, Videm pri Ptuju in
Dravinjski Vrh.
Investicija se bo izvedla v naseljih Trţec – Jurovci, pri čemer bo novogradnja kanalizacijskega omreţja
potekala v predvideni dolţini 6.073 m, izgradnja vodovodnega cevovoda pa 2.334 m. Ureditev cestne
infrastrukture pa bo zajemala predvidoma 1.960 m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti. V okviru
kanalizacijskega sistema bodo zgrajena tudi 4 črpališča.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
69
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Lokacija investicije:

Gradnja bo potekala po naslednjih zemljiških parcelah:
k.o. Jurovci:
631/22, 631/21, 631/24, 640, 642/2, 642/1, 642/3, 250/13, 250/12, 632/24, 632/17, 632/16, 509/120,
239/1, 239/2, 509/108, 509/107, 509/122, 402, 509/79, 635/10, 627/9, 627/5, 224/4, 627/7, 645, 628,
162/17, 170/12, 170/10, 170/2, 170/9, 166/2, 153/4, 153/5, 152/1, 152/9, 629, 162/25, 162/37, 162/35,
162/61, 162/49, 162/54, 162/48, 162/76, 162/43, 162/65, 162/67, 162/70, 162/69, 162/19, 223/1,
185/24, 162/66, 162/11, 220/2, 219/9, 219/3, 219/2, 205/2, 632/18, 631/15, 632/19, 632/21, 152/15,
152/16, 152/17, 153/30, 153/25, 153/26, 153/27, 153/22, 153/23, 162/73, 186/7, 152/18, 417/2, 386/4,
387/2, 390/6, 389/2
k.o. Pobreţje:
141/3, 141/1, 1126/3, 142/2, 153/2, 1126/1
k.o. Lancova vas:
754/2, 290/66
Konfiguracija terena
Teren, kjer bo izvedena investicija je s konfigurativnega vidika preteţno raven, v višinskem smislu se
giblje med cca. 220,00 m in 230,00 m n/v.
Slika 4: Lokacija investicije
FIMA PROJEKTI d.o.o.
70
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Slika 5: Prikaz poteka cestne infrastrukture
FIMA PROJEKTI d.o.o.
71
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Slika 6: Prikaz parcel na območju investicije
FIMA PROJEKTI d.o.o.
72
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA
OKOLJE
10.1 Varovanje okolja
Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz
komunalnih virov onesnaţevanja) in jo bo potrebno realizirati. Namenjena je tudi izboljšanju oskrbe s
pitno vodo ter prometni varnosti.
Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje.
Neposredne koristi izgradnje kanalizacijskega sistema se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju
okolja, kar pomeni predvsem manjšo količino obremenjevanja tal, vode ter manjšo količino neprijetnih
vonjav.
10.1.1 Učinkovita izraba naravni virov
Z izgradnjo kanalizacijskega sistema, se bodo vse komunalne odpadne vode na tem območju
odvajale v obstoječo kanalizacijo in dalje v čistilno napravo, kar pomeni, da ne bodo več onesnaţevale
podtalnice in to bo prebivalcem Občina Videm zagotavljalo pravico uţivanja čiste in neoporečne pitne
vode.
Ob obnovi vodooskrbnega sistema se bo tudi to odrazilo v manjšem obremenjevanju okolja zaradi
izvajanja intervencijskih posegov, kar pomeni predvsem manjšo količino izgub pitne vode. S tem se
pomembno prispeva k učinkoviti izrabi naravnih virov.
10.1.2 Okoljska učinkovitost
Okoljska učinkovitost se z zgrajenim kanalizacijskim sistemom kaţe predvsem pri zmanjšanju
negativnih vplivov na okolje, ki nastajajo pri nekontroliranem vnosu fekalij v tla, tekočih in stoječih voda
ter plinov, ki nastajajo pri razkrajanju blata (ţvepla) in smradu v ozračje. Kanalizacijski vodi bodo
kvalitetni in nepropustni, kar za okolje prav tako predstavlja pomemben dejavnik, ki preprečuje
onesnaţevanje tal.
Z izvedbo izgradnje vodooskrbnega sistema bo oskrba s pitno vodo zanesljivejša in bo pripomogla k
zmanjšanju izgub pitne vode, kar pomeni zmanjšanje stroškov za pripravo čiste pitne vode in
ogroţanja zdravja občanov Občine Videm ter širše okolice.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
73
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Ob ureditvi prometne infrastrukture, se bo promet odvijal bolj tekoče in hitreje ter se bo tako zmanjšalo
onesnaţevanje zraka in se bo pripomoglo k zmanjšanju segrevanja ozračja hkrati pa se bo uredil
izgled naselja, ki bo skladen z okolico.
10.1.3 Trajnostna dostopnost
Urejen kanalizacijski sistem v Občini Videm omogoča vsem subjektom na obravnavanem območju
priključitev na kanalizacijski sistem. Urejena kanalizacijska infrastruktura v občini bo preprečila
odseljevanje in povečala priseljevanje mladih druţin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj občine v
smislu gospodarstva in turizma. Naselja z urejeno komunalno infrastrukturo so privlačnejša za nove
prebivalce.
Podoben učinek imata pri tem ureditev vodooskrbnega sistema in ureditev prometne infrastrukture.
10.1.4 Zmanjšanje vplivov na okolje

Tla
Odpadne vode se bodo odvajale na skupno lokacijo in ne bodo pronicale v tla. To bo preprečilo
onesnaţenost in prizadetost tal, območja pa bodo primernejša za uporabo v druge namene. Izgradnja
vodooskrbnega sistema in ureditev prometne infrastrukture v Občini Videm bodo dolgoročno zmanjšali
posege v tla zaradi intervencijskih del.

Voda
Prav tako bodo kanalizacijski vodi zmanjšali obremenitev na vodo, predvsem podtalnico, saj odpadna
voda ne bo pronicala skozi nepropustne kanalizacijske cevi. S tega razloga bo voda namenjena za
pitje ter kmetijske dejavnosti neoporečna. Urejen bo tudi tok komunalnih odpadnih voda, kar bo
prispevalo k zmanjšanju obremenjevanja vodnih sistemov ter celotnega lokalnega okolja. Na osnovi
Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Ur. list RS
št. 50/07, 32/11, 24/13 in 79/15) se obravnavana lokacija izven vodovarstvenih območij.
Ustrezen vodooskrbni sistem pa bo zmanjšal obremenitev na vodo. S tem razlogom bo voda
namenjena za pitje ter za kmetijske dejavnosti neoporečna.

Emisije v zrak
Večje emisije v zrak se ne pričakujejo. Izvedeni bodo vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
74
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Širjenje smradu je odvisno od meteoroloških dejavnikov (padavine, stabilnost atmosfere, hitrost in
smer vetra) ter naravnih filtrov (gozd). Pogoj za širjenje smradu na večje razdalje je šibak veter
(<1m/s) brez turbulence. Z izgradnjo kanalizacijskega omreţja se bodo neprijetne vonjave omejile, saj
bo razkroj potekal v zaprtem prostoru.
Pozitivni vplivi se bodo kazali tudi na ţivi naravi (rastline in ţivali) v neposredni bliţini ter širši okolici,
saj iztekanje fekalne vode v jarke in bliţnje potoke zastruplja tla s škodljivimi snovmi, ki so usodne za
naravni habitat in povzročajo izumiranje nekaterih rastlinskih in ţivalskih vrst ter posledično rušijo
naravno ravnovesje.
10.1.5 Hrup
Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Ur.l. RS, št. 105/2005, 34/08, 109/09 in 62/10).
Nov vir hrupa ne sme povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom na območju varstva pred hrupom,
na katerem pred posegom novega vira v okolje celotna obremenitev območja varstva pred hrupom ni
bila preseţena.
Prav tako se ne sme povečati celotne obremenitve s hrupom na območju varstva pred hrupom, na
katerem je ta obremenitev pred posegom novega vira v okolje čezmerna.
10.1.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje
Dodatni omilitveni ukrepi niso predvideni, saj bo investicija prednostno usmerjena v zmanjševanje
negativnih vplivov.
10.2 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov
Ocena vpliva na okolje za projekt »Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II« ni bila izdelana, saj negativni
vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
75
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE
11.1 Časovni načrt
Tabela 18: Terminski plan
AKTIVNOST
ZAČETEK
KONEC
Gradbeno dovoljenje
Marec 2016
Marec 2016
November 2016
Februar 2017
Marec 2017
April 2018
Pridobitev uporabnega dovoljenja
April 2018
April 2018
Končni obračun
April 2018
April 2018
Prenos med osnovna sredstva
April 2018
April 2018
Izdelava in potrditev IP in projektne dokumentacije
Gradnja
Izvedba investicije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske uprave Občine Videm v
okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava spremljala učinke investicije.
Odgovorna oseba Občine Videm je ţupan Friderik BRAČIČ. Odgovorna oseba za izvedbo
investicijskega projekta pa je vodja oddelka okolje in prostor, Marjetka ŠIBILA. Po potrebi bodo pri
izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi
zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje. Po končanju izvedbe
investicijskega projekta bo z kanalizacijskim in vodovodnim sistemom upravljal koncesionar.
Iz zgornjega časovnega načrta izvedbe investicije je razvidno, da ima investicija v naprej določeno
trajanje ter določen začetek in konec. Investicija se je pričela s pridobitvijo gradbenega dovoljenja,
marca 2016 in bo zaključena v mesecu aprilu 2018. Pričetek gradbenih del je predviden v mesecu
marcu 2017, zaključek pa v mesecu aprilu 2018.
Zgrajeno kanalizacijsko in vodovodno omreţje bo po zaključku operacije polno funkcionalno in v lasti
Občine Videm.
Investicija je izvedljiva tako v fizičnem kot finančnem smislu in bo zaključena najkasneje do
31.04.2018.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
76
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
11.2 Analiza izvedljivosti
Podrobnejša analiza izvedljivosti bo lahko izdelana na osnovi rezultatov razpisa za izbor izvajalcev.
Občina je pred leto 2017 izvedla nekatere aktivnosti za nadaljevanje projekta in sicer:

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD št. 1011

Priprava investicijske dokumentacije – Dokument identifikacije investicijskega projekta in
Investicijski program.
Tehnične lastnosti
Po tehnični plati bo investicija takšna, da bo omogočila ureditev cca. 185 kanalizacijskih priključkov v
občini Videm, ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda teh gospodinjstev. Hkrati bodo še urejena 4
črpališča, cca. 72 priključkov na vodovodno omreţje in ceste, v dolţini 1.960 m lokalnih cest in 7.817
m javnih poti.
Analiza variant
Določitev variante brez investicije in z investicijo je osnova za celotno analizo projekta v nadaljevanju.
Obstaja ena varianta, saj je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ, za investicijski projekt nad vrednostjo 500.000 EUR potrebno
izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program, zato v projektni
dokumentaciji – Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ni predvidena druga varianta.
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta razdelani varianta »brez« investicije ter varianta
»z« investicijo.
Varianta »brez« investicije
Glede na dejstvo, da v občini Videm v večjem delu občine ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne
komunalne vode, ugotavljamo, da je nujno potrebno izvesti projekt v izgradnjo ustreznega odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda. V nasprotnem primeru se bo onesnaţevanje površinskih voda,
kot tudi podtalnice, nadaljevalo, saj ima večina gospodinjstev na tem področju neurejen greznični
sistem. Onesnaţevanje podtalnice pa predstavlja potencialno nevarnost onesnaţenja pitne vode.
V primeru Variante »brez« investicije ne bi prišlo do realizacije investicijskega projekta, kar bi
pomenilo za Občino Videm nezmoţnost zagotovitve varovanja vodnih virov in zagotovitve moţnosti
odvajanja in čiščenja odpadnih voda na celotnem območju občine Videm ter posledično dviga
kakovosti ţivljenja na tem področju, medtem, ko bo varianta »z investicijo zelo pripomogla k razvoju
občine na vseh področjih.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
77
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Reka Dravinja je edini niţinski pritok Drave, ki je še ohranil svojo naravno strugo. Spada v območje
NATURA 2000, to je ekološko omreţje, ki je pomembno za ohranjanje ogroţenih vrst rastlin in ţivali
ter njihovih ţivljenjskih okolij. S tega vidika je pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje
komunalnih vod na tem območju, saj bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo
pripomoglo k varovanju in ohranjanju okolja in njegove raznovrstnosti ter razvoju ostalih dejavnosti.
Po Zakonu o varstvu okolja morata drţava in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati
dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo in zmanjšujejo obremenjevanje okolja, v okviru katerega
spada tudi ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Izgradnja vodovodnega omreţja in ureditev prometne infrastrukture v naseljih Trţec - Jurovci je
namenjena varnejši in zanesljivejši oskrbi s pitno vodo prebivalcev in izboljšanju prometne varnosti.
Varianta brez investicije bi pomenila zaradi dotrajanega vodooskrbnega sistema veliko tveganje z
vidika zagotavljanja pitne vode. Veliko teţavo pa predvsem predstavljajo obstoječe cevi, ki so iz
azbesta in jih je potrebno menjati.
Ceste, ki so dotrajane in slabo vzdrţevane pa pomenijo nizko prometno varnost. Vse to pa vpliva na
ohranjanja poseljenosti območja.
To pomeni, do bi se glede na obstoječe stanje okoljske in prometne infrastrukture še naprej:

onesnaţevala podtalnica

bilo neurejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda

slabšala zdravstvena varnost uporabnikov vodovodnega sistema

poškodovane vodovodne cevi ne bi zagotavljale moţnosti za dostopanje do čiste pitne vode

potreben bi bil večji obseg sanacijskih del na obstoječem vodovodnem sistemu, kljub temu, da
ne bi mogli zagotoviti 100% varnost glede zagotavljanja čiste pitne vode

ohranjala manjša prometna varnost

pospešilo odseljevanje prebivalstva v druge občine
S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi teţko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije.
Dejstvo je, da je izgradnja kanalizacijskega sistema s črpališči, izgradnja vodovodnega cevovoda in
ureditev cest nujno potrebna, saj je Občina Videm s kanalizacijskim omreţjem še zelo slabo pokrita,
obstoječi vodovodni cevovod pa je iz zdravju škodljivega azbesta. Varnost v cestnem prometu je
izrednega pomena in bi zato teţko argumentirali, da je investicija v ureditev cestne infrastrukture
nepotrebna ali predraga.
V primeru da Občina Videm ne bi izvedla investicije, ne bi mogla uresničiti lastnih in širših nacionalnih
ciljev, hkrati pa bi še naprej obremenjevala okolje z odpadnimi vodami ter posledično zniţevala
kvaliteto ţivljenja svojih prebivalcev.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
78
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Varianta »z« investicijo
Občina Videm ţeli izvesti investicijo v izgradnjo kanalizacijskega omreţja s črpališči, vodovodnega
cevovoda in v ureditev cestne infrastrukture. Celotna investicija bo potekala v naseljih Trţec – Jurovci.
Novogradnja kanalizacijskega omreţja bo potekala v predvideni dolţini 6.073 m, izgradnja
vodovodnega cevovoda pa 2.334 m. Ureditev cestne infrastrukture pa bo zajemala predvidoma 1.960
m lokalnih cest ter 7.817 m javnih poti. V okviru kanalizacijskega sistema bodo zgrajena tudi 4
črpališča.
Varianta »z« investicijo je edina moţnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« investicijo
mnogo ugodnejša tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika, saj se bo z urejeno okoljsko
in prometno infrastrukturo povečala verjetnost, da se bo obdrţalo ali povečalo število mladih druţin v
kraju, kar ugodno vpliva na BDP in gospodarski ter turistični razvoj Občine Videm.
Predviden tlačno - gravitacijski sistem za odvodnjo komunalnih odpadnih vod iz naselji Jurovci, Trţec,
in Pobreţje sestavlja 1 primarni kanalski niz in 17 sekundarnih kanalskih nizov v skupni dolţini 6.073
m. Na kanalizacijskem sistemu so predvidena 4 črpališča.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
79
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH
Tabela 19: Viri financiranja po tekočih cenah v EUR brez DDV
Viri financiranja po tekočih cenah v EUR
LASTNA SREDSTVA - občinski
proračun Občine Videm
23. člen ZFO-1 (nepovratna
sredstva)
23. člen ZFO-1 (kredit)
SKUPAJ
Vrednost
2017
2018
Deleţ
1.293.312,39
893.312,39
400.000,00
86,22%
3.268,61
3.268,61
0,00
0,22%
203.419,00
203.419,00
0,00
13,56%
1.500.000,00
1.100.000,00
400.000,00
100%
V tabeli so prikazana sredstva brez DDV. DDV se ne šteje kot strošek operacije, saj se projekt nanaša
na obdavčljivo dejavnost od katere ima Občina Videm pravico do odbitka DDV. Prav tako se znesek
DDV ne prikazuje v NRP. Takšno obračunavanje je v skladu z navodili Ministrstva za finance.
Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Videm za izvedbo investicijskega projekta
»Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II« črpala po 23. členu ZFO-1 znaša 3.268,61 EUR.
Predviden znesek povratnih sredstev, ki jih bo Občina Videm za izvedbo investicijskega projekta
»Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II« črpala po 23. členu ZFO-1 znaša 203.419,00 EUR.
Občina Videm bo za investicijo zagotovila 1.293.312,39 EUR lastnih sredstev iz občinskega
proračuna.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
80
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA
13.1 Projekcija prihodkov
Tabela 20: Projekcija prihodkov
Prihodki
Leto
Omreţnina
Dobava vode
Čiščenje odpadnih
Omreţnina
Komunalni
voda
kanalizacija
prispevek
Skupaj
2017
0
0
0
0
0
0
2018
1.238
1.804
4.036
3.330
92.500
102.908
2019
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2020
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2021
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2022
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2023
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2024
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2025
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2026
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2027
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2028
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2029
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2030
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2031
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2032
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2033
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2034
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2035
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2036
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2037
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2038
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2039
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2040
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2041
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2042
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2043
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2044
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2045
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2046
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
2047
3.715
5.412
12.107
9.990
0
31.224
108.979
158.755
355.138
293.040
92.500
1.008.412
Skupaj
FIMA PROJEKTI d.o.o.
81
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Obrazloţitev:
 prihodki iz naslova komunalnega prispevka: Upoštevali smo strošek komunalnega
prispevka, ki znaša povprečno 500,00 € na priklopljeno gospodinjstvo, za priklop na omreţje.
Leta 2018 se bo na omreţje priklopilo vseh 185 gospodinjstev.
 prihodki iz naslova kanalščine: Upoštevali smo, da povprečno gospodinjstvo proizvede na
mesec 8 m³ odpadne vode. Leta 2018 bo na kanalizacijsko omreţje priklopljenih vseh 185
gospodinjstev, kar predstavlja 100% vseh priklopov v naseljih Trţec - Jurovci. Upoštevali smo
strošek 0,6817 €/m³ za čiščenje odpadne vode.
 omreţnina za vodovod: Upoštevali smo 72 priklopov na gospodinjstvo in 12 mesečno
obdobje, pri čemer znaša vrednost za posamezen mesec 4,3 €.
 omreţnina za kanalizacijo: Upoštevali smo 185 priklopov na gospodinjstvo in 12 mesečno
obdobje, pri čemer znaša vrednost za posamezen mesec 4,5 €.
 dobava vode: vzelo se je 12 mesečno obdobje, 72 priključkov na vodovodno omreţje in
3
3
upoštevalo 8 m na gospodinjstvo ter znesek 0,783 € na m .
13.2 Projekcija stroškov
Tabela 21: Projekcija stroškov investicije
Leto
Vrsta specifikacije
Načrti in projektna
dokumentacija
2017 Novogradnja
Nadzor nad gradnjo
Skupaj 2017
Načrti in projektna
dokumentacija
2018
Novogradnja
Nadzor nad gradnjo
Skupaj 2018
Skupaj
Vrednost v
Vrednost v
Vrednost v
Vrednost v
stalnih
cenah
tekočih
cenah
stalnih cenah
tekočih cenah
v
EUR,
v EUR,
v EUR,
v EUR, brez
DDV
brez DDV
z DDV*
z DDV*
24.000,00
29.280,00
24.000,00
29.280,00
1.060.600,00
1.293.932,00
1.060.600,00
1.293.932,00
15.400,00
18.788,00
15.400,00
18.788,00
1.100.000,00
1.342.000,00
1.100.000,00
1.342.000,00
14.778,33
18.029,56
15.000,00
18.300,00
374.384,24
456.748,77
380.000,00
463.600,00
4.926,10
6.009,85
5.000,00
6.100,00
394.088,67
480.788,18
400.000,00
488.000,00
1.494.088,67
1.822.788,18
1.500.000,00
1.830.000,00
*Vrednost z DDV je prikazana zgolj informativno, saj DDV ne predstavlja stroškov investicije.
Obrazloţitev:
 ocenjeni strošek investicije v višini 1.500.000,00 € oz. 1.830.000,00 z DDV* po tekočih cenah.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
82
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
13.3 Razrez obratovalnih stroškov
Tabela 22: Projekcija operativnih stroškov
Operativni stroški
Leto
Vzdrţevanje
vodovod
Kanalizacija
Vzdrţevanje
Elektrika
Skupaj
ceste
2017
0
0
0
0
0
2018
2.500
10.000
2.000
100
14.600
2019
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2020
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2021
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2022
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2023
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2024
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2025
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2026
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2027
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2028
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2029
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2030
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2031
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2032
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2033
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2034
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2035
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2036
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2037
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2038
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2039
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2040
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2041
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2042
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2043
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2044
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2045
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2046
7.002
30.365
8.000
250
45.617
2047
7.002
30.365
8.000
250
45.617
Skupaj
205.558
890.585
234.000
7.350
1.337.493
FIMA PROJEKTI d.o.o.
83
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
Obrazloţitev:

ocenjeni strošek investicije v višini 1.494.088,67 EUR po stalnih cenah brez DDV,
 stroški
vzdrţevanja
kanalizacijskega
omreţja:
So
izračunani
na
podlagi
dolţine
kanalizacijskega omreţja (6.073,00 m) in povprečnega stroška vzdrţevanja 1 metra
kanalizacijskega omreţja (5,00 €/m).
 vzdrţevanje vodovoda: Pri izračunu vzdrţevalnih stroškov za vodovod smo upoštevali dolţino
vodovodnega omreţja (2.334,00 m) in povprečen strošek vzdrţevanja za 1 meter vodovodnega
omreţja (3,00 €/m).
 elektrika: Upoštevali smo povprečne letne stroške na 1 črpališče, ki znašajo v povprečju
2.000,00 €. Skupno bo zgrajenih 4 črpališč.
 vzdrţevanje ceste: Na letnem nivoju smo za vzdrţevanje predvideli 250,00 €.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
84
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI S
PRESOJO UPRAVIČENOSTI
14.1 Druge koristi - javno dobro
Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost projekta s širšega druţbenega, razvojno-gospodarskega
in socialnega vidika. Za izračun ekonomske analize vključimo učinke investicije na javno dobro. V tem
primeru je več vplivov na javno dobro. Javno dobro je opredeljeno in opisano kot prihodek – javno
dobro.
Tabela 23: Prikaz izračuna prihodkov iz naslova javno dobro
Prihodki – javno dobro
Leto
Skupaj
Manjše
Zdravstveno
obremenjevanje cestne
Prihranki čiste vode
stanje
infrastrukture
2017
0
0
0
0
2018
1.667
1.667
55.287
58.620
2019
5.000
5.000
165.861
175.861
2020
5.000
5.000
165.861
175.861
2021
5.000
5.000
165.861
175.861
2022
5.000
5.000
165.861
175.861
2023
5.000
5.000
165.861
175.861
2024
5.000
5.000
165.861
175.861
2025
5.000
5.000
165.861
175.861
2026
5.000
5.000
165.861
175.861
2027
5.000
5.000
165.861
175.861
2028
5.000
5.000
165.861
175.861
2029
5.000
5.000
165.861
175.861
2030
5.000
5.000
165.861
175.861
2031
5.000
5.000
165.861
175.861
2032
5.000
5.000
165.861
175.861
2033
5.000
5.000
165.861
175.861
2034
5.000
5.000
165.861
175.861
2035
5.000
5.000
165.861
175.861
2036
5.000
5.000
165.861
175.861
2037
5.000
5.000
165.861
175.861
2038
5.000
5.000
165.861
175.861
2039
5.000
5.000
165.861
175.861
2040
5.000
5.000
165.861
175.861
2041
5.000
5.000
165.861
175.861
2042
5.000
5.000
165.861
175.861
FIMA PROJEKTI d.o.o.
85
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2043
5.000
5.000
165.861
175.861
2044
5.000
5.000
165.861
175.861
2045
5.000
5.000
165.861
175.861
2046
5.000
5.000
165.861
175.861
2047
5.000
5.000
165.861
175.861
146.667
146.667
4.865.245
5.158.579
Skupaj
Javno dobro – Manjše obremenjevanje cestne infrastrukture
Odpadne vode bodo speljane po kanalizacijskem sistemu, zaradi česar bomo zmanjšali erozijo, ki
uničuje javno in privatno prometno infrastrukturo. Letni prihranki vzdrţevanja in popravil prometne
infrastrukture bodo tako večji. Predvidevamo, da bomo na letnem nivoju prihranili 5.000,00 €.
Javno dobro – Zdravstveno stanje
Z realizacijo izgradnje kanalizacijskega in vodovodnega omreţja bo občina zagotavljala višji ţivljenjski
standard občanov in izboljšanje zdravstvenega stanja v občini. Z novogradnjo bomo na letni ravni
prihranili 5.000,00 €.
Javno dobro – Prihranek čiste vode
Predvidevali smo, da v 12 mesečnem obdobju in ob izvedenih 185 priključkov na kanalizacijo
3
prihranimo na letnem nivoju 165.861 € čiste vode. Pri tem smo vzeli podatek, da za 8m vode iz
3
3
kanalizacije porabimo 15 m čiste vode, pri čemer je znesek 0,6226 €/m .
FIMA PROJEKTI d.o.o.
86
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
14.2 Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov
14.2.1 Finančna analiza
A
B
C
D
C+D-B
Diskontirano - 4% (€)
Stroški
(€)
denarni tok
NETO
prihodki (€)
NETO
vrednosti (€)
Ostanek
Prihodki (€)
(€)
vzdrţevanja
stroški
Operativni
cenah (€)
v stalnih
investicije
Leto
Stroški
Referenčna leta
Tabela 24: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – finančna analiza
(C+D-B)-A
NETO prihodki NETO denarni tok
investicije
A
C+D-B
(C+D-B)-A
2017
0
1.100.000
0
0
0
0
-1.100.000
1.100.000
0
-1.100.000
2018
1
394.089
14.600
102.908
0
88.308
-305.781
378.931
84.912
-294.020
2019
2
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-13.307
-13.307
2020
3
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-12.795
-12.795
2021
4
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-12.303
-12.303
2022
5
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-11.830
-11.830
2023
6
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-11.375
-11.375
2024
7
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-10.937
-10.937
2025
8
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-10.517
-10.517
2026
9
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-10.112
-10.112
2027
10
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-9.723
-9.723
2028
11
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-9.349
-9.349
2029
12
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-8.990
-8.990
2030
13
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-8.644
-8.644
2031
14
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-8.311
-8.311
2032
15
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-7.992
-7.992
2033
16
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-7.684
-7.684
FIMA PROJEKTI d.o.o.
87
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2034
17
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-7.389
-7.389
2035
18
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-7.105
-7.105
2036
19
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-6.831
-6.831
2037
20
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-6.569
-6.569
2038
21
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-6.316
-6.316
2039
22
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-6.073
-6.073
2040
23
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-5.840
-5.840
2041
24
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-5.615
-5.615
2042
25
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-5.399
-5.399
2043
26
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-5.191
-5.191
2044
27
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-4.992
-4.992
2045
28
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-4.800
-4.800
2046
29
0
45.617
31.224
0
-14.393
-14.393
0
-4.615
-4.615
2047
30
0
45.617
31.224
143.498
129.106
129.106
0
39.806
39.806
Skupaj
1.494.089
1.337.493
1.008.412
143.498
-185.582
-1.679.671
1.478.931
-105.885
-1.584.817
Skupaj diskontirano
1.478.931
758.987
608.858
44.243
-105.885
-1.584.817
Obrazloţitev:

Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Amortizacija je vključena v kalkulacijo celotne investicije. Pri tem
smo upoštevali nabavno vrednost osnovnih sredstev, kot maksimalni znesek za obračun amortizacije v celotnem načrtovanem obdobju. Upoštevali
smo 3% amortizacijsko stopnjo.

Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov preostanka vrednosti ob koncu ţivljenjske dobe. V naših izračunih
smo upoštevali ostanek vrednosti, ki še ni amortiziran na ekonomsko dobo investicije 30 let in znaša 143.498 EUR

Glede na vrsto investicije smo upoštevali 4% stopnjo za diskontiranje

V investicijo niso vključena nepovratna sredstva

Denarni tok je v finančni analizi negativen
FIMA PROJEKTI d.o.o.
88
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
14.2.1.1 Finančni kazalniki
Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z
nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč:

vrednost investicije= 1.494.088,67 EUR,

ekonomska doba investicije i = 30 let,

diskontna stopnja p = 4%.
n
FNSV =

i  1
1
I

i
p
i
=
-1.584.817
Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -1.584.817 €,
finančna stopnja donosnosti pa je prav tako negativna.
Finančna interna stopnja donosnosti
FIRR=
negativna
Relativna neto sedanja vrednost
RNSV=
-1,072
Obrazloţitev:

Finančna neto sedanja vrednost ima oznaka FNSV,

V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša -1.584.817 EUR,

Eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je
njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je
neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od
uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne
tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 4 % letno.
(Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v
naslednjih letih zmanjšuje s časom),

Finančna interna stopnja donosa ima oznako FIRR,

Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v
nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let,

Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 4% iščemo v nadaljevanju projekta
pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene
individualne diskontne stopnje 4%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in
ekonomsko smiselna.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
89
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
14.2.2 Ekonomska analiza
Tabela 25: Preglednica stroškov in prihodkov investicije – ekonomska analiza
Leto
Referenčna Stroški
Operativni
Stroški
leta
investicije
stroški
Skupaj (€)
v stalnih cenah
vzdrţevanja
(€)
(€)
A
Prihodki -
Ostanek
NETO
NETO
javna korist
vrednosti
prihodki (€)
denarni tok
Stroški
(€)
investicije
(€)
B
A+B
(€)
C
E
C+E-B
C+E-B-A
2017
0
1.100.000
0
1.100.000
0
0
0
2018
1
394.089
14.600
408.689
161.528
0
146.928
-247.160
2019
2
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
2020
3
0
45.617
45.617
207.085
0
2021
4
0
45.617
45.617
207.085
2022
5
0
45.617
45.617
2023
6
0
45.617
2024
7
0
2025
8
2026
Diskontirano 4% (€)
NETO prihodki NETO denarni tok
A
C+E-B
0
-1.100.000
378.931
141.277
-237.654
161.468
0
149.286
149.286
161.468
161.468
0
143.544
143.544
0
161.468
161.468
0
138.023
138.023
207.085
0
161.468
161.468
0
132.715
132.715
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
127.610
127.610
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
122.702
122.702
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
117.983
117.983
9
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
113.445
113.445
2027
10
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
109.082
109.082
2028
11
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
104.886
104.886
2029
12
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
100.852
100.852
2030
13
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
96.973
96.973
2031
14
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
93.244
93.244
2032
15
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
89.657
89.657
2033
16
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
86.209
86.209
FIMA PROJEKTI d.o.o.
-1.100.000 1.100.000
C+E-B-A
90
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2034
17
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
82.893
82.893
2035
18
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
79.705
79.705
2036
19
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
76.640
76.640
2037
20
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
73.692
73.692
2038
21
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
70.858
70.858
2039
22
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
68.132
68.132
2040
23
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
65.512
65.512
2041
24
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
62.992
62.992
2042
25
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
60.569
60.569
2043
26
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
58.240
58.240
2044
27
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
56.000
56.000
2045
28
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
53.846
53.846
2046
29
0
45.617
45.617
207.085
0
161.468
161.468
0
51.775
51.775
2047
30
0
45.617
45.617
207.085
143.498
304.966
304.966
0
94.027
94.027
Skupaj
1.494.089
1.337.493
2.831.582
6.166.991
143.498
4.972.997
3.478.908 1.478.931
2.822.372
1.343.440
Skupaj diskontirano
1.478.931
758.987
2.237.918
3.537.115
44.243
2.822.372
1.343.440
Ekonomska stopnja donosnosti EIRR
EIRR=
FIMA PROJEKTI d.o.o.
6,236%
6,236 %
ENSV=
1.343.440
RNSV=
0,91
DVI=
9,34
91
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
14.2.2.1 Ekonomski kazalniki
EIRR=
6,236%
ENSV=
1.343.440
RNSV=
0,91
DVI=
9,34
Obrazloţitev:

Ekonomska neto sedanja vrednost ima oznako ENSV,

V osnovnem izračunu je ENSV pozitivna in znaša 1.343.440 EUR,

Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi enako kot
pri finančni analizi. Upoštevali smo 3% amortizacijsko stopnjo.

Ostanek vrednosti 143.498 EUR

Glede na vrsto investicije smo upoštevali 4% stopnjo za diskontiranje

V investicijo so vključeni učinki JAVNO DOBRO

Denarni tok je v ekonomski analizi pozitiven

Doba vračanja investicije je 9,34 let.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
92
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
14.3 Povzetek finančni in ekonomski kazalniki
14.3.1 Finančni kazalniki
Tabela 26: Finančni kazalniki
FIRR=
negativna
FNSV=
-1.584.817
RNSV=
-1,072
Kazalniki so negativni, kar nam da na znanje da je investicija neupravičena. Vendar, ker gre za
investicijo, ki bo prinašala javno dobro, nam upravičenost investicije prikazujejo ekonomski kazalniki.
14.3.2 Ekonomski kazalniki
Tabela 27: Ekonomski kazalniki
EIRR=
6,236%
ENSV=
1.343.440
RNSV=
0,91
Doba vračanja = DVI
DVI=
FIMA PROJEKTI d.o.o.
9,34
93
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
14.4 Denarni tokovi
2017
0 1.100.000
2018
1
2019
C
D
Kumulativa saldo
Neto priliv
B
Kredit (€)
A
DDV
D
Občine (€)
Subvencija (€)
C
Prihodki (€)
B
Plačilo anuitete
kredita €
A
PRILIVI
Povračilo DDV (€)
Operativni stroški
vzdrţevanja (€)
Referenčna leta
Stroški investicije
v tekočih cenah (€)
ODLIVI
Leto
E
0
0
0
0
3.269
893.312
0
203.419
0
0
400.000
14.600
0
0
102.908
0
400.000
0
0
88.308
88.308
2
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
73.915
2020
3
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
59.523
2021
4
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
45.130
2022
5
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
30.737
2023
6
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
16.345
2024
7
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
1.952
2025
8
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-12.441
2026
9
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-26.834
2027
10
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-41.226
2028
11
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-55.619
2029
12
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-70.012
2030
13
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-84.404
2031
14
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-98.797
2032
15
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-113.190
FIMA PROJEKTI d.o.o.
94
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
2033
16
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-127.583
2034
17
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-141.975
2035
18
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-156.368
2036
19
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-170.761
2037
20
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-185.153
2038
21
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-199.546
2039
22
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-213.939
2040
23
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-228.332
2041
24
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-242.724
2042
25
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-257.117
2043
26
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-271.510
2044
27
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-285.902
2045
28
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-300.295
2046
29
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-314.688
2047
30
0
45.617
0
0
31.224
0
0
0
0
-14.393
-329.081
1.500.000 1.337.493
0
0 1.008.412
3.269
1.293.312
0
203.419
-329.081
-3.611.587
Skupaj
FIMA PROJEKTI d.o.o.
95
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ
15.1 Analiza občutljivosti
V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na
izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:

Povečanje investicije za 5%,

Povečanje investicije za 10%,

Zmanjšanje investicije za 5%,

Zmanjšanje investicije za 10%,

Povečanje operativnih stroškov za 5%,

Povečanje operativnih stroškov za 10%,

Zmanjšanje operativnih stroškov za 5%

Zmanjšanje operativnih stroškov za 10%

Povečanje prihodkov za 5%,

Povečanje prihodkov za 10%,

Zmanjšanje prihodkov za 5%,

Zmanjšanje prihodkov za 10%,

Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%.
Tabela 28: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk
ENSV
% odmika od
osnove
EIRR
% odmika
od osnove
OSNOVNI IZRAČUN
1.343.440
100,00%
6,24%
100,00%
Povečanje investicije za 5%
1.269.494
94,50%
5,66%
90,81%
Povečanje investicije za 10%
1.195.547
88,99%
5,14%
82,36%
Zmanjšanje investicije za 5%
1.417.387
105,50%
6,86%
110,04%
Zmanjšanje investicije za 10%
1.491.333
111,01%
7,55%
121,07%
Povečanje operativnih stroškov za 5%
1.305.491
97,18%
6,08%
97,46%
Povečanje operativnih stroškov za 10%
1.267.542
94,35%
5,92%
94,91%
Zmanjšanje operativnih stroškov za 5%
1.381.390
102,82%
6,39%
102,53%
Zmanjšanje operativnih stroškov za 10%
1.419.339
105,65%
6,55%
105,05%
Povečanje prihodkov za 5%
1.520.296
113,16%
6,98%
112,00%
Povečanje prihodkov za 10%
1.697.152
126,33%
7,72%
123,84%
Zmanjšanje prihodkov za 5%
1.166.584
86,84%
5,48%
87,83%
Zmanjšanje prihodkov za 10%
989.729
73,67%
4,70%
75,45%
Povečanje investicijskih stroškov za 10% in
hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%
841.836
62,66%
3,71%
59,47%
Element
FIMA PROJEKTI d.o.o.
96
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
15.2 Analiza tveganj
V okviru analize tveganj ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo
projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili:

Povečanje investicije za 1%,

Zmanjšanje investicije za 1%,

Povečanje operativnih stroškov za 1%,

Zmanjšanje operativnih stroškov za 1%,

Povečanje prihodkov za 1%,

Zmanjšanje prihodkov za 1%.
Tabela 29: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1%
ENSV
% odmika
od osnove
EIRR
% odmika
od osnove
OSNOVNI IZRAČUN
1.343.440
100,00%
6,24%
100,00%
Povečanje investicije za 1%
1.328.651
98,90%
6,12%
98,10%
Zmanjšanje investicije za 1%
1.358.230
101,10%
6,36%
101,94%
Povečanje operativnih stroškov za 1%
1.335.850
99,44%
6,20%
99,49%
Zmanjšanje operativnih stroškov za 1%
1.351.030
100,56%
6,27%
100,51%
Povečanje prihodkov za 1%
1.378.811
102,63%
6,39%
102,41%
Zmanjšanje prihodkov za 1%
1.308.069
97,37%
6,08%
97,58%
Element
Obrazloţitev:
Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih
stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov
od 5% glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli.
Prav tako smo ugotovili, da 1% odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v
tabeli.
Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju 1% odstopanja ni
kritičnih spremenljivk.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
97
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
15.2.1 Predstavitev tveganj
Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica
v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost.
1. Poslovna tveganja
Na področju poslovnih tveganj je občina izpostavljena prodajnemu tveganju, obratovalnemu tveganju,
investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem. Ocenjujemo, da je izpostavljenost
tem tveganjem nizka.
2. Finančna tveganja
Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za občino, saj brez
nepovratne pomoči ne bo mogla zaprti finančne konstrukcije, saj je za tovrstno investicijo zelo teţko
pridobiti privatnega investitorja. Da omejimo tveganje in zapremo finančno konstrukcijo smo se prijavili
na razpis za povratna sredstva.
Kreditno tveganje je zanemarljivo. Četudi si bo občina za to investicijo najela kredit, si ga bo najela
preko javnega razpisa pri katerem znaša obrestna mera 0 %. S tem tudi ne bo imela valutnega
tveganja, saj bo kredit najet v EUR.
Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem
denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev.
3. Ekološko tveganje
Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primernih materialov, ki bodo vgrajeni v kanalizacijski in
vodovodni sistem ter v izgradnjo cest.
4. Tveganje javnega interesa
Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto kanalizacijske in
vodovodne infrastrukture, po drugi strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev. Z obnovo cestnih
povezav pa bodo od tega imeli korist ne samo prebivalci občine, temveč tudi tisti, ki se bodo po njih
vozili v druge kraje.
5. Organizacijska struktura projekta
Občina Videm in Komunalno podjetje Ptuj d.o.o., ki bo skrbelo za vzdrţevanje in upravljanje
kanalizacijskega in vodovodnega sistema, imata zadostne reference za gospodarno ravnanje in
učinkovito poslovno odločanje.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
98
INVESTICIJSKI PROGRAM
Kanalizacija Trţec – Jurovci FAZA II
16 PREDSTAVITEV REZULTATOV
Aktivnosti za izvedbo investicije se odvijajo po načrtovanem časovnem planu. Izdelana je bila
projektna dokumentacija in investicijska dokumentacija.
Investicijska dokumentacija (DIIP) je prikazala kot optimalno izbiro variante Varianto »z« investicijo,
tako je investicijski program (IP) izdelan za to Varianto.
IP nam je podal sledeče rezultate:

Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi investicije, saj bo le ta
pozitivno vplivala na druţbeno, socialno, zdravstveno in ekonomsko ţivljenje prebivalcev
območja, prav tako nam prikaţe pozitiven vpliv z vidika prihoda turistov.

Predstavitev tehnično – tehnološkega dela je predstavljena na podlagi izdelane projektne
dokumentacije, za katero bo pridobljeno gradbeno dovoljenje in prikazuje usklajenost s
potrebnimi akti.

Vrednost projekta je podana po stalnih in tekočih cenah. Skupni stroški investicije znašajo po
tekočih cenah 1.500.000,00 (brez DDV) EUR.

Analiza lokacije je prikazala primernost izbranih lokacij in usklajenost s prostorskimi akti, kar
bo potrjeno v pridobljenem gradbenem dovoljenju.

Analiza vplivov na okolje ni prikazala negativnih vplivov na okolje.

Finančna konstrukcija je zaprta s sredstvi proračuna Občine Videm in povratnimi sredstvi
MGRT (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Razdelani so prihodki in prihodki – javno dobro, ki so potrebni za izdelavo finančne analize in
ekonomske analize. Rezultati finančne analize nam prikaţejo upravičenost do sofinanciranja s
strani MGRT-ja. Rezultati ekonomske analize nam prikazujejo upravičenost izvedbe investicije
z druţbenoekonomskega vidika. Ovrednoteni so vsi stroški, ki bodo nastali tekom izvajanja
investicije in delovanja investicije in so prav tako prikazani v finančni in ekonomski analizi. Na
podlagi finančne in ekonomske analize so izračunani finančni in ekonomski kazalniki, ki kaţejo
na upravičenost sofinanciranja investicije in ekonomsko upravičenost izvedbe investicije.

Analiza občutljivosti je prikazala, da je investicija srednje občutljiva na spremembo izbranih
spremenljivk. Projekt je najbolj občutljiv na spremembo zniţanja prihodkov.

Analiza tveganj je pokazala, da pri investiciji ni večjih odstopanj pri spremembi izbranih
spremenljivk za 1%.
Investicijski program je prikazal upravičenost izvedbe investicije. Predlaga se izvedba
investicije, odločitev za izvedbo je odvisna od investitorja.
FIMA PROJEKTI d.o.o.
99
23. ČLEN 2017-18- ZFO - 1
NAČRT PORABE ZA LETO 2017-18
KANALIZACIJA TRŽEC - JUROVCI FAZA II
LETO
23.
2017
2018
Skupaj
člen
nepovratna
povratna sredstva
lastni del
skupaj
893.312,39
400.000,00
1.100.000,00
400.000,00
203419,00 1.293.312,39
1.500.000,00
3.268,61
203.419,00
3268,61
Obrazložitev:
Vlada RS je v državnem prorčaunu opredelila sredstva za leti 2017 in 2018,
izračunane
skladno s 23. členom ZFO-l in Zakonom o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018.
Deleži sredstev so razdeljeni na povratna sredstva in nepovratna sredstva.
V letu 2017 je za občino Videm predvidenih še neporabljenih 3.268,61 € nepovratnih sredstev in 203.419,00 € povratnih
sredstev. V letu 2018 je predvidenih 135.740,00 eur nepovratnih sredsev in 203.610,00 eur povratnih sredstev.
Povratna sredstva so kredit z 0% obrestno mero od dobo vračanja od 1-9 let.
Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji možni obseg zadolževanje občin
in občini ni potrebno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za finance.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), je izvedlo Povabilo k oddaji
načrtov porabe za leti 2017 in 2018. Rok za oddajo načrtov porabe je 28.2.2017.
Za projekt se pripravi DIIP in IP, ki ga sprejme in potrdi s sklepom občinski svet.
Župan
Friderik Bračič
~
•••
••••
••
•
OBČINA VIDEM
6. IZREDNA SEJA
K4
točki
Razno
dnevnega reda
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm pri Ptuju
E pošta: [email protected]
Spletni naslov: www.videm .si
ZAPISNIK
14. redne seje odbora za negospodarske dejavnosti, ki je bila 16. februarja 2017 ob 17.00 uri v
prostorih Občine Videm .
Prisotni:
Člani odbora: Brane Kolednik, Bojan Merc, Andrej Forstnerič , Martin Vidovič, Dušan Serdinšek in
Katja Svenšek.
Župan Občine Videm Friderik Bračič
Vodja OU Nada Golob.
Brigita Polanec, zapisnikar.
Predsednik odbora pozdravi vse prisotne, še posebej župana Friderika Bračiča in vodjo OU Nada
Golob. Poda z vabilom posredovan predlog dnevnega reda, ter ga da na glasovanje. Prisotni se
s predlogom strinjajo in soglasno potrdijo naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Predlog izračuna ekonomske cene vrtca v zavodu OŠ Videm
Sklep o povečanju števila otrok v vrtcu
Razno
K 1. točki
Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
o
Člani odbora so zapisnik 13. redne seje odbora z dn~ 8. decembra 2016 prejeli v gradivu, zato
ga predsednik odbora, da v razpravo. Člani odbora na zapisnik niso imeli pripomb in
dopolnitev in so ga v predlagani vsebini soglasno potrdili.
K 2. točki
Predlog izračuna ekonomske cene vrtca v zavodu OŠ Videm
Odbor je to točko obravnaval že na prejšnji seji odbora in je zahteval dodatna pojasnila k
predlogu. JVIZ OŠ Videm je ponovno posredoval predlog izračuna ekonomske cene vrtca
v zavodu OŠ Videm, ki je bil dopolnjen z dodatnimi podatki, zaradi katerih je prišlo do
takega predloga izračuna ekonomske cene. Predsednik odbora vlogo predstavi.
Besedo preda še županu Frideriku Bračiču, ki prav tako povzame vsebino vloge in pove,
da smo v cenah primerljivi z ostalimi vrtci, saj je Občinska uprava pripravila tudi
primerjave cen ostalih vrtcev v Podravju . Vodja OU Nada Golob, odbor seznani, da je bil
predlog cen posredovan tudi Skupni občinski upravi, ki pravkar opravlja redno revizijo
preveritev notranjih kontrol- cene vrtca in dobili smo mnenje, da so cene usklajene z
finančnim nartom šole.
Predsednik odbora je nato dal predlog izračuna ekonomske cene vrtca v JVIZ OŠ Videm
v razpravo. V razpravi se je porajalo kar nekaj dodatnih pomislekov in vprašanj glede
dviga cen za programe vrtca. Prisotni soglasno sprejmejo, da se bo o povišanju cen
odločalo na občinskem svetu, kamor se povabi ravnatelja JVIZ OŠ Videm , da podrobneje
pojasni predlog izračuna.
K 3.
Sklep o
točki
povečanju
števila otrok v vrtcu
JVIZ OŠ Videm obvešča odbor, da je za šolsko leto 2016/17 bil povečan vpis otrok v
vrtec in je potrebno sprejeti sklep o povišanju normativa. Predsednik odbora
podrobneje predstavi vlogo za povišanje normativa za 2 otroka v vseh oddelkih vrtca
OŠ Videm, v Vidmu pri Ptuju, Zg. Leskovcu in Selah. V skladu s 6. odst. 25. člena
Pravilnika lahko občina, ustanoviteljica vrtca, glede na razmere in položaj dejavnosti
predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, ki je določeno
v tem členu, poveča za največ dva otroka. V vseh oddelkih razen oddelka Sonček so
skupine polno zasedene po normativih in standardih v skladu s 6. odstavkom 25. člena
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V skupini Sonček
sta še dve prosti mesti, ki pa bodo po predvidevanjih zasedena v tem šolskem letu, s
čimer je bil omogočen vpis vsem otrokom. PO krajši razpravi člani odbora soglasno
sprejmejo
Odbor za negospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Videm,
da v skladu s 6. odstavkom 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) da soglasje k povišanju
normativa za 2 otroka v vseh oddelkih vrtca JVIZ OŠ Videm za šolsko leto
2016/2017.
K 4. točki
Razno
~
~
Vodja OU ga. Nada Golob odbor seznani, da je v prihodnjem tednu potrebno pripraviti vse
za redno sejo sveta, zato bo potrebno sklicati odbore
Prisotni se dogovorijo, da bo seja odbora v četrtek, 23.2.2016 ob 18. Uri (gradivo prejmejo
v torek) .
Predsednik se zahvali prisotnim za sodelovanje in sejo
Zapisala:
Brigita Polanec
zaključi
ob 18.15 uri.
Predsednik odbora:
Brane KOLEDNIK
OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm
E pošta: [email protected]
Spletni naslov: http:" obcina.videm.si
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR
ZAPISNIK
15. redne seje Odbora za okolje in prostor, ki je bila 16. februarja 2017 ob 18.00 uri v prostorih
Videm .
Občine
Na seji so bili prisotni:
- člani odbora za okolje in prostor: Bojan Merc, Božidar Varnica, Dušan Serdinšek, Ivan Krajnc,
- odsotna: Mateja Vidovič (opravičeno)
- občinska uprava: Friderik Bračič, Nada Golob in Mojca Gselman, zapisnikar
Predsednik odbora g. Bojan Merc je pozdravil
navzoče
in predlagal za glasovanje naslednji dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Predlog potrditve DIIP in IP »Kanalizacija Tržec - Jurovci faza II investicij za
sofinanciranje po 23. členu ZOF-1
3. Razno
Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
K 1. točki
Pregled zapisniki prejšnje seje
Člani odbora za okolje in prostor so obravnavali zapisnik prejšnje seje. Pri tej točki se je seje udeležil
Ivan Krajnc. Po krajši razpravi je odbor za okolje in prostor sprejel naslednji
Sklep št.1: »Potrdi se zapisnik 14. redne seje Odbora za okolje in prostor.«
Glasovali so 3 člani Odbora za okolje in prostor. ZA so glasovali 3 člani, 1 član se je vzdržal (Božidar
Varnica).
K 2. točki
Predlog potrditve DIIP in IP »Kanalizacija Tržec - Jurovci faza II investicij za sofinanciranje po
23. členu ZOF·1
Bojan Merc je predstavil vsebino IP kanalizacija Tržec Jurovci II in povedal, da se sklep za potrditev na
svetu sprejema zaradi pridobitve sredstev v letih 2017 in 2018, ki jih je Vlada RS je v
državnem proračunu izračunanala v skladu s 23. členom ZFO-1 in Zakonom o izvrševanju proračunov
RS za leti 2017 in 2018. Deleži sredstev so razdeljeni na povratna in nepovratna sredstva.
Občinskem
-1-
Nada Golob je prisotne opozorila, da je sprememba v gradivu in sicer na strani 76 in 80 in sicer kar
zadeva časovn i načrt izvedbe investicije in finančni načrt izvedbe investicije, ker je bila končna višina
sredstev na občino posredovana po tem, ko je bila seja že sklicana. Povedala je še, da je potrebno
sprejeti tudi sklep o načrtu porabe sredstev za leti 2017 in 2018.
Dušan Serdinšek je vprašal, ali je v teh dokumentih zajeto vse kar je potrebno za zgraditev kanalizacije
in ali je znana že točna lokacija. Zanimalo ga je tudi ali bi se dalo gradbeno dovoljenje dopolniti s
kanalom, ki bi zajemal cca 7 hiš v Lancovi vasi od Gasilskega doma, mimo Osmice do avtoceste.
Nada Golob mu je odgovorila, da so v gradivu navedeni kanali in parc. št. po katerih potekajo kanali,
priložena pa je tudi skica poteka kanalov. Za del naselja Lancova vas (Bra Osmica do avtoceste) se
pričakuje ponudba za izdelavo PZI in PGD. Gradbeno bo pridobljeno do začetka meseca maja 2017.
Božida~a Varnico je zanimalo, kdaj se bo delala kanalizacija v centru Vidma. Friderik Bračič in Nada
Golob sta mu odgovorila, da se je idejna trasa nekoliko spremenila, zaradi pripomb stanovalcev bloka in
da se dela projekt.
.
PO razpravi so člani Odbora za okolje in prostor sprejeli
Sklep št. 2 » Člani Odbora za okolje in prostor se seznanijo z DIIP »Kanalizacija Tržec - Jurovci
faza II in predlagajo občinskemu svetu, da sprejme sklep s katerim se potrdi IP za projekt
»Kanalizacija Tržec - Jurovci faza 11.«
Glasovali so 4 člani Odbora za okolje in prostor. ZA so glasovali 4 člani.
Sklep št. 3: »Člani Odbora za okolje in prostor predlagajo občinskemu svetu da sprejme načrt
porabe sredstev po 23. členu ZOF·1 za leti 2017 in 2018 v predlagani obliki.«
Glasovali so 4 člani Odbora za okolje in prostor. ZA so glasovali 4 člani.
K 3. točki
Pod točko razno je Božida~a Varnico zanimal natančen načrt izgradnje kanalizacije v centru Vidma in
pa kaj je s spremembo OPN, ker se je obljubljala da bo zadeva končana že letos januarja. Nada Golob
mu je odgovorila, da je idejni projekt za kanalizacijo naredila družba Projekt ING - Marko Črešnik S.p ..
Pred približno 14-timi dnevi so se sklicali stanovalci, ki so podali pripombe na projekt, zato se bo projekt
spremenil. Večina služnostnih pogodb, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja je
podpisanih. Po spremembi projekta bodo služnosti podpisali tudi stanovalci bloka. Služnost Tement bo
podpisana po izdaji sklepa o dedovanju. Glede OPN je bilo povedano, da se bo letos marca objavil javni
razpis za izbiro izvajalca za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN.
Ivana Krajnca je zanimalo kolikšen je strošek priključka na kanalizacijo za stanovalce bloka, kje točno
poteka kanalizacija Videm in da je potrebno prečno cesto Tement sanirati in poskrbeti za prenos
lastništva, ker je v zasebni lasti.
Okvirni podatek za ceno kanalizacije bo občinska uprava posredovala v najkrajšem možnem času.
Glede prečne ceste pa je župan odgovoril, da potekajo dogovori, vendar lastnik postavlja nesprejemljive
pogoje, upa pa da se bodo lahko dogovorili.
Bojana Merca je zanimalo gramoziranje 1:1 in ostali navoz gramoza. Nada Golob mu je odgovorila, da
se dogovarja za mleti asfalt. Občani pa lahko za gramoziranje 1:1 dajo vlogo.
Dušan Serdinšek je dal pobudo, da bi se predstavniki KS-av spoznali z novim vodjo režijskega obrata,
ali bi lahko režijski obrat prepleskal hodnik in kuhinjo v KS Tržec. Zanimalo ga je ali se za razpis LAS že
kaj ve in ali je potrebno za preboj ceste zaradi izgradnje nadstrešnice v Jurovcih pridobiti soglasje.
Župan mu je odgovoril, da gre za državno cesto zato je potrebno soglasje Direkcije za ceste, za obe
pobudi pa je Serdinšku pritrdil.
Ker člani odbora niso imeli več predlogov in vprašanj se je seja končala ob 19.00 uri.
Predsednik odbora za okolje in prostor:
Bojan Merc I.r.
Zapisala:
Mojca Gselman
-2-