null

Svet
Evropske unije
Bruselj, 3. marec 2017
(OR. en)
6913/17
ADD 1
AGRILEG 58
SPREMNI DOPIS
Pošiljatelj:
Datum prejema:
Evropska komisija
1. marec 2017
Prejemnik:
generalni sekretariat Sveta
Št. dok. Kom.:
D048781/02 ANNEX 1
Zadeva:
PRILOGA k UREDBI KOMISIJE (EU) …/.. o spremembi Uredbe Komisije
(EU) št. 68/2013 o katalogu posamičnih krmil
Delegacije prejmejo priloženi dokument D048781/02 ANNEX 1.
Priloga: D048781/02 ANNEX 1
6913/17 ADD 1
ka
DG B 2 B
SL
EVROPSKA
KOMISIJA
Bruselj, XXX
SANTE/11983/2015 ANNEX Rev. 2
(POOL/E5/2015/11983/11983R2-EN
ANNEX.doc) D048781/02
[…](2017) XXX draft
ANNEX 1
PRILOGA
k
UREDBI KOMISIJE (EU) …/..
o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 68/2013 o katalogu posamičnih krmil
SL
SL
PRILOGA
„PRILOGA
KATALOG POSAMIČNIH KRMIL
DEL A
Splošne določbe:
(1)
Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo uporabljajo ta katalog prostovoljno. Vendar je
ime posamičnega krmila iz dela C dovoljeno uporabljati le za posamično krmilo, ki
izpolnjuje zahteve zadevnega vnosa.
(2)
Vsi vnosi na seznamu posamičnih krmil iz dela C so skladni z omejitvami uporabe
posamičnih krmil iz ustrezne zakonodaje Unije; posebna pozornost se nameni
skladnosti z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 1 v zvezi s
posamičnimi krmili, ki so gensko spremenjeni organizmi ali ki so proizvedena iz njih
ali pa ki nastanejo pri fermentacijskih postopkih z gensko spremenjenimi
mikroorganizmi. Posamična krmila, ki so sestavljena iz živalskih stranskih
proizvodov ali jih vsebujejo, izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1069/2009
Evropskega parlamenta in Sveta 2 in Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 3, za njihovo
uporabo pa lahko veljajo omejitve v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) št. 999/2001 4. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki uporabljajo
posamično krmilo iz kataloga, zagotovijo, da je zadevno krmilo skladno s členom 4
Uredbe (ES) št. 767/2009.
(3)
„Nekdanja živila“ pomenijo živila, razen odpadkov iz gostinskih dejavnosti, ki so
bila v popolni skladnosti z živilsko zakonodajo EU proizvedena za prehrano ljudi,
vendar niso več namenjena prehrani ljudi iz praktičnih ali logističnih razlogov ali
zaradi težav pri proizvodnji ali napak pri pakiranju ali drugih napak ter ne
predstavljajo tveganja za zdravje, kadar se uporabljajo kot krma. Določitev najvišje
vsebnosti iz točke 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 767/2009 se ne uporablja za nekdanja
živila in odpadke iz gostinskih dejavnosti. Uporablja se pri nadaljnji predelavi živila
kot krme.
1
2
3
4
SL
Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko
spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1).
Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi
zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani
ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).
Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009
Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in
pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede
nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno
direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).
UL L 147, 31.5.2001, str. 1.
2
SL
(4)
V skladu z dobro prakso iz člena 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 183/2005 5 posamična krmila ne vsebujejo kemičnih nečistoč, ki izhajajo iz
proizvodnega postopka in pomožnih tehnoloških sredstev, razen če je v katalogu
določena posebna najvišja vsebnost. Snovi, katerih uporaba v krmi je prepovedana,
niso prisotne in zanje se najvišja vsebnost ne določi. Zaradi preglednosti se
posamična krmila z dopustnimi ostanki dopolnijo z ustreznimi informacijami, ki jih
nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zagotovijo v okviru običajnega trgovinskega
poslovanja.
(5)
V skladu z dobro prakso iz člena 4 Uredbe (ES) št. 183/2005, uporabo načela
ALARA 6 ter brez poseganja v uporabo Uredbe (ES) št. 183/2005, Direktive
2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta 7, Uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) št. 396/2005 8 in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
št. 1831/2003 9 je primerno, da se v katalogu posamičnih krmil določi najvišja
vsebnost za kemične nečistoče, ki izhajajo iz proizvodnega postopka ali pomožnih
tehnoloških sredstev, katerih raven vsebnosti znaša 0,1 % ali več. V katalogu se
lahko določi tudi najvišja vsebnost za kemične nečistoče in pomožna tehnološka
sredstva, katerih raven vsebnosti znaša manj kot 0,1 %, če se to šteje za ustrezno za
dobre trgovinske prakse. Če v delu B ali C te priloge ni določeno drugače, se vsaka
najvišja vsebnost izrazi kot razmerje masa/masa 10.
Posebne najvišje vsebnosti za kemične nečistoče in pomožna tehnološka sredstva se
določijo v opisu postopka v delu B, v opisu posamičnega krmila v delu C ali ob
koncu posamezne kategorije v delu C. Če v delu C ni določena posebna najvišja
vsebnost, se vsaka najvišja vsebnost, ki je v delu B določena za zadevni postopek,
uporablja za vsako posamično krmilo iz dela C, pod pogojem da se opis posamičnega
krmila sklicuje na ta postopek in da zadevni postopek ustreza opisu iz dela B.
(6)
Posamična krmila, ki niso navedena v poglavju 12 dela C ter ki so bila proizvedena s
fermentacijo in/ali v katerih so naravno prisotni mikroorganizmi, je mogoče dati na
trg z živimi mikroorganizmi, če predvidena uporaba posamičnih krmil in krmnih
mešanic, ki vsebujejo te mikroorganizme,
(a)
ni razmnoževanje mikroorganizmov in
(b)
ni povezana s funkcijo mikroorganizmov v skladu s Prilogo I k Uredbi (ES)
št. 1831/2003.
Prisotnost mikroorganizmov in kakršna koli z njimi povezana funkcija se na
posamičnih krmilih in krmnih mešanicah, ki jih vsebujejo, ne navede.
(7)
5
6
7
8
9
10
SL
Botanična čistost posamičnega krmila ni manjša od 95 %. Vendar botanične
nečistoče, kot so ostanki drugih semen ali plodov oljnic, ki izhajajo iz prejšnjega
proizvodnega postopka, ne presegajo 0,5 % za vsako vrsto semen ali plodov oljnic.
UL L 35, 8.2.2005, str. 1.
Tako nizko, kakor je to mogoče doseči z uporabo razumnih ukrepov (As Low As Reasonably
Achievable).
UL L 140, 30.5.2002, str. 10.
UL L 70, 16.3.2005, str. 1.
UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
Določbe glede kemičnih nečistoč in pomožnih tehnoloških sredstev iz tega odstavka se ne uporabljajo
za posamična krmila, navedena v registru posamičnih krmil iz člena 24(6) Uredbe (ES) št. 767/2009.
3
SL
Kot odstopanje od teh splošnih pravil se na seznamu posamičnih krmil v delu C
določi posebna vsebnost.
(8)
Splošno ime/poimenovanje enega ali več postopkov, kot je navedeno v zadnjem
stolpcu glosarja postopkov iz dela B, se 11 doda imenu posamičnega krmila, s čimer
se navede, da so bili za posamično krmilo opravljeni zadevni postopki. Posamično
krmilo, katerega ime je sestavljeno iz imena iz dela C in splošnega
imena/poimenovanja enega ali več postopkov iz dela B, se obravnava kot vključeno
v katalog, njegova oznaka pa vključuje obvezne navedbe, ki se uporabljajo za to
posamično krmilo, kot so določene v zadnjih stolpcih delov B in C, kot je primerno.
Če je posebna metoda, ki se uporabi za postopek, določena v zadnjem stolpcu dela B,
se navede v imenu posamičnega krmila.
(9)
Če se proizvodni postopek za posamično krmilo razlikuje od opisa zadevnega
postopka, kot je določen v glosarju postopkov iz dela B, se proizvodni postopek
določi v opisu zadevnega posamičnega krmila.
(10)
Za več posamičnih krmil se lahko uporabljajo sopomenke. Takšne sopomenke se
navedejo v oglatih oklepajih v stolpcu „ime“ vnosa za zadevno posamično krmilo na
seznamu posamičnih krmil iz dela C.
(11)
V opisu posamičnih krmil na seznamu posamičnih krmil iz dela C se namesto
besedne zveze „stranski proizvod“ uporabi beseda „proizvod“, da se upoštevajo
razmere na trgu in jezik, ki ga nosilci dejavnosti poslovanja s krmo uporabljajo v
praksi z namenom poudarjanja tržne vrednosti posamičnih krmil.
(12)
Botanično ime rastline se navede le v opisu prvega vnosa na seznamu posamičnih
krmil iz dela C v zvezi z zadevno rastlino.
(13)
Temeljno načelo za obvezno označevanje analitskih sestavin določenega
posamičnega krmila v katalogu je, ali določen proizvod vsebuje visoke koncentracije
določene sestavine oziroma ali so se zaradi proizvodnega postopka spremenile
prehranske lastnosti proizvoda.
(14)
Člen 15(g) Uredbe (ES) št. 767/2009 v povezavi s točko 6 Priloge I k navedeni
uredbi določa zahteve za označevanje v zvezi z vsebnostjo vlage. Člen 16(1)(b)
navedene uredbe v povezavi z njeno prilogo V določa zahteve za označevanje v
zvezi z drugimi analitskimi sestavinami. Poleg tega točka 5 Priloge I k Uredbi (ES)
št. 767/2009 zahteva navedbo vsebnosti pepela, netopnega v klorovodikovi kislini, če
presega 2,2 % na splošno, ali za določeno posamično krmilo, če presega vsebnost,
določeno v zadevnem razdelku Priloge V k navedeni uredbi. Vendar nekateri vnosi
na seznamu posamičnih krmil iz dela C odstopajo od navedenih pravil:
11
SL
(a)
obvezne navedbe v zvezi z analitskimi sestavinami na seznamu posamičnih
krmil iz dela C nadomeščajo obvezne navedbe, določene v zadevnem oddelku
Priloge V k Uredbi (ES) št. 767/2009;
(b)
če v stolpcu za obvezne navedbe na seznamu posamičnih krmil iz dela C niso
navedene analitske sestavine, ki jih je sicer treba navesti v skladu z zadevnim
Z odstopanjem od te obveznosti se za postopek „sušenja“ lahko doda splošno ime/poimenovanje.
4
SL
oddelkom Priloge V k Uredbi (ES) št. 767/2009, navedenih sestavin ni treba
označiti. Vendar se za pepel, netopen v klorovodikovi kislini, če na seznamu
posamičnih krmil iz dela C ni določena nobena vsebnost, vsebnost navede, če
presega 2,2 %;
(c)
(15)
SL
kadar se v stolpcu „obvezne navedbe“ na seznamu posamičnih krmil iz dela C
navede ena ali več posebnih vsebnosti vlage, se uporabljajo navedene vsebnosti
namesto vsebnosti iz točke 6 Priloge I k Uredbi (ES) št. 767/2009. Če pa je
vsebnost vlage nižja od 14 %, navedba ni obvezna. Če v navedenem stolpcu ni
določena nobena posebna vsebnost vlage, se uporablja točka 6 Priloge I k
Uredbi (ES) št. 767/2009.
Nosilec dejavnosti poslovanja s krmo, ki trdi, da ima posamično krmilo več lastnosti,
kot jih je navedenih v stolpcu „opis“ na seznamu posamičnih krmil iz dela C, ali ki se
sklicuje na postopek iz dela B, ki se lahko enači z navedbo (npr. zaščita v vampu),
izpolnjuje zahteve iz člena 13 Uredbe (ES) št. 767/2009. Poleg tega lahko posamično
krmilo ustreza posebnemu prehranskemu namenu v skladu s členoma 9 in 10 Uredbe
(ES) št. 767/2009.
5
SL
DEL B
Glosar postopkov
Postopek
SL
Opredelitev
Splošno
ime/poimenovanje
1 zračno
frakcioniranje
Ločevanje delcev z zračnim tokom.
2 aspiracija
Postopek odstranjevanja prahu, drobnih aspiriran
delcev in drugih delov s suspendiranimi
žitnimi ostanki iz tovora žit med
premeščanjem z zračnim tokom.
3 blanširanje
Postopek toplotne obdelave organske blanširan
snovi s kuhanjem v vreli vodi ali
parjenjem, da se denaturirajo naravni
encimi, zmehča tkivo in odstranijo surove
arome, čemur sledi potopitev v hladno
vodo, da se ustavi postopek kuhanja.
4 beljenje
Odstranjevanje
naravnih
barvil
s beljen
kemičnimi ali fizikalnimi postopki ali z
uporabo belilne zemlje.
5 hlajenje
Nižanje temperature pod temperaturo ohlajen
okolja, vendar še vedno nad lediščem, za
boljše konzerviranje.
6 sekljanje
Zmanjševanje velikosti delcev z uporabo sesekljan
enega ali več rezil.
7 čiščenje
Odstranjevanje
predmetov očiščen/sortiran
(kontaminantov,
npr. kamnov)
ali
vegetativnih delov rastline, npr. ločenih
delcev slame, luščin ali plevela.
8 koncentriranje (1)
Odstranjevanje vode in/ali drugih sestavin. koncentriran
9 kondenziranje
Prehajanje snovi iz plinskega v tekoče kondenziran
stanje.
10 kuhanje
Uporaba toplote, da se spremenijo kuhan
fizikalne in kemične lastnosti posamičnih
krmil.
11 drobljenje
Zmanjševanje velikosti delcev z uporabo drobljen
drobilca.
12 kristalizacija
Čiščenje z oblikovanjem trdnih kristalov kristaliziran
iz tekoče raztopine. Nečistoče v tekočini
se običajno ne vključijo v mrežasto
strukturo kristala.
6
zračno frakcioniran
SL
13 lupljenje (2)
Popolno ali delno odstranjevanje zunanjih olupljen, delno olupljen
plasti z zrn, semen, sadežev, oreškov itd.
14 luščenje/ličkanje
Odstranjevanje zunanje ovojnice z zrn in oluščen ali ličkan (3)
semen, običajno s fizikalnimi sredstvi.
15 depektinizacija
Ekstrakcija pektinov iz posamičnih krmil. depektiniziran
16 izsuševanje
Postopek ekstrakcije vlage.
izsušen
17 odstranjevanje sluzi Postopek za odstranjevanje plasti sluzi na z odstranjeno sluzjo
površini.
SL
18 odstranjevanje
sladkorja
Popolna ali delna odstranitev mono- in z
odstranjenim
disaharidov iz melase in drugih surovin, ki sladkorjem,
z
delno
vsebujejo sladkor, s kemičnimi ali odstranjenim sladkorjem
fizikalnimi sredstvi.
19 razstrupljanje
Postopek, s katerim se
kontaminanti uničijo ali se
njihova koncentracija.
20 destilacija
Frakcioniranje tekočin z vrenjem in destiliran
zbiranjem kondenzirane pare v ločen
zbiralnik.
21 sušenje
Zmanjševanje vsebnosti vlage z umetnim naravno
ali naravnim postopkom.
posušen,
ustrezno
22 siliranje
Shranjevanje posamičnih krmil v silosu z siliran
dodajanjem konzervansov ali brez
njihovega dodajanja ali z uporabo
anaerobnih pogojev s silirnimi dodatki ali
brez njih.
23 izparevanje
Zmanjševanje vsebnosti vode.
24 ekspanzija
Toplotni postopek, med katerim notranja ekspandiran
vsebnost vode proizvoda, ki se nenadoma
upari, povzroči razpad proizvoda.
25 iztiskanje
Pridobivanje olja/maščobe s stiskanjem.
26 ekstrakcija
Odstranjevanje maščobe/olja iz nekaterih ekstrakt/zdrob
in
posamičnih krmil z organskim topilom ali maščoba/olje,
sladkorja ali drugih vodotopnih sestavin z melasa/pulpa in sladkor
vodnim topilom.
ali
druge
vodotopne
sestavine
27 ekstrudiranje
Toplotni postopek, med katerim notranja ekstrudiran
vsebnost vode proizvoda, ki nenadoma
izpari, povzroči razpad in hkratno posebno
preoblikovanje proizvoda ob prehodu
skozi šobe ekstruderja.
7
strupeni razstrupljen
zmanjša
ali
umetno
kakor
je
izparel
pogača in olje/maščoba
SL
28 fermentacija
Postopek, v katerem se mikroorganizmi, fermentiran
kot so bakterije, glive ali kvasovke,
proizvedejo ali uporabijo na posamičnih
krmilih za spremembo njihove kemične
sestave ali lastnosti.
29 filtriranje
Postopek vlivanja tekočine skozi porozen filtriran
medij ali membranski filter, da se
odstranijo trdni delci.
30 kosmičenje
Valjanje toplotno obdelane vlažne snovi kosmiči
za proizvodnjo tankih kosov posamičnega
krmila.
31 mletje
Zmanjševanje velikosti delcev suhih zrn moka, otrobi, kaša (4) ali
za omogočanje razpada na sestavne krma, kakor je ustrezno
frakcije (predvsem moko, otrobe in kašo).
32 zazimitev
Hlajenje olja loči bolj nasičene dele olja zazimljen
od bolj nenasičenih delov olja. Bolj
nasičeni deli olja s hlajenjem zamrznejo,
medtem ko bolj nenasičeni deli olja
ostanejo tekoči in se lahko npr.
dekantirajo. Zazimljen proizvod je
zamrznjeno olje.
33 fragmentiranje
Ločevanje posamičnega
posamezne drobce.
34 cvrtje
Postopek kuhanja posamičnih krmil v olju ocvrt
ali maščobi.
35 želiranje
Postopek priprave želeja, trdne, želatini želiran
podobne snovi, ki je lahko mehka in krhka
do trda in čvrsta, običajno z uporabo
sredstev za želiranje.
36 granuliranje
Obdelava
posamičnega
krmila
za granuliran
pridobitev želene velikosti in čvrstosti
delcev.
krmila
na fragmentiran
37 suho mletje/mokro Zmanjševanje velikosti delcev trdnih suho ali mokro mlet
posamičnih krmil v suhem ali mokrem
mletje
postopku.
SL
38 segrevanje
Toplotne obdelave pod posebnimi pogoji, segret/toplotno obdelan
kot sta pritisk in vlaga.
39 hidrogeniranje
Katalitični postopek za nasičenje dvojnih hidrogeniran,
vezi olj/maščob/maščobnih kislin, ki se hidrogeniran
izvaja pri visoki temperaturi pod pritiskom
vodika, da se pridobijo delno ali v celoti
nasičeni trigliceridi/maščobne kisline ali
polioli, tako da se karbonilne skupine
8
delno
SL
ogljikovih
hidratov
hidroksilne skupine.
zmanjšajo
na
40 hidroliza
Zmanjševanje molekularne velikosti z hidroliziran
ustrezno
obdelavo
z
vodo
in
toploto/pritiskom,
encimi
ali
kislimi/bazičnimi reagenti.
41 utekočinjenje
Prehajanje iz trdnega ali plinastega stanja utekočinjen
v tekoče stanje.
42 maceracija
Zmanjševanje velikosti posamičnih krmil maceriran
z uporabo mehanskih sredstev, pogosto ob
prisotnosti vode ali drugih tekočin.
43 pridobivanje slada Postopek začetnega kaljenja zrn, da se sladen
aktivirajo naravno prisotni encimi, ki
lahko razgradijo škrob na fermentirajoče
ogljikove hidrate ter beljakovine na
aminokisline in peptide.
44 taljenje
Prehajanje iz trdnega stanja v tekoče staljen
stanje z uporabo toplote.
45 mikronizacija
Postopek zmanjševanja
premera
delcev
trdne
mikrometrsko velikost.
46 predkuhavanje
Postopek, ki vključuje namakanje v vodi predkuhan
in toplotno obdelavo, tako da je škrob
povsem
želatiniziran,
čemur
sledi
postopek sušenja.
47 pasterizacija
Segrevanje do kritične temperature točno pasteriziran
določen čas, da se odstranijo škodljivi
mikroorganizmi, čemur sledi hitro
hlajenje.
48 lupljenje
Odstranjevanje kože/lupine s sadežev in olupljen
zelenjave.
49 peletiranje
Oblikovanje s stiskanjem skozi matrico.
50 mletje riža
Odstranjevanje skoraj vseh ali dela mlet
otrobov in kalčkov iz oluščenega riža.
51 predželatinizacija
Spreminjanje škroba, da se znatno izboljša predželatiniziran (5)
njegova zmožnost nabrekanja v hladni
vodi.
52 stiskanje (6)
Fizično odstranjevanje tekočin, kot so pogača (pri posamičnih
maščobe, olje, voda ali sok, iz trdnih krmilih, ki vsebujejo olje)
snovi.
pulpa, mezga (pri sadju
povprečnega mikroniziran
snovi
na
peleti, peletiran
itd.)
SL
9
SL
stisnjena
pulpa
sladkorni pesi)
(pri
53 rafiniranje
Popolno ali delno odstranjevanje nečistoč rafiniran, delno rafiniran
ali neželenih sestavin s kemično/fizikalno
obdelavo.
54 opraženje
Segrevanje posamičnih krmil do suhega opražen
stanja za povečanje prebavljivosti in barve
in/ali za zmanjšanje koncentracije naravno
prisotnih antinutritivnih dejavnikov.
55 valjanje
Zmanjševanje
velikosti
delcev
s valjan
stiskanjem posamičnih krmil, npr. zrn,
med dvema valjema.
56 zaščita v vampu
Postopek, po katerem se s fizikalno zaščiten v vampu z
obdelavo z uporabo toplote, pritiska, pare učinkovanjem
[vstaviti
in kombinacije takih pogojev in/ali z ustrezno učinkovino]
učinkovanjem
npr.
aldehidov,
lignosulfonatov, natrijevega hidroksida ali
organskih kislin (npr. propionske ali
taninske kisline) hranilne snovi zaščitijo
pred razgradnjo v vampu.
Posamična krmila, ki so zaščitena v
vampu z aldehidi, lahko vsebujejo do
0,12 % prostih aldehidov.
57 presejanje
Ločevanje različno velikih delcev s presejan
prehajanjem posamičnih krmil skozi sita
med stresanjem ali vlivanjem.
58 posnemanje
Ločevanje zgornjega plavajočega sloja posnet
tekočine z mehanskimi sredstvi, npr.
mlečne maščobe.
59 rezanje na rezine
Rezanje posamičnih krmil na rezine.
60 namakanje
Vlaženje in mehčanje posamičnih krmil, namočen
običajno semen, da se skrajša čas kuhanja,
olajša odstranjevanje lupine semen,
pospeši vsrkavanje vode za aktiviranje
postopka kalitve ali zmanjša koncentracija
naravno
prisotnih
antinutritivnih
dejavnikov.
61 sušenje
razprševanjem
62 parjenje
SL
narezan na rezine
z Zmanjševanje vsebnosti vlage v tekočini z posušen z razprševanjem
razprševanjem oziroma zamegljevanjem
posamičnega krmila, da se poveča
razmerje med površino in maso, ob
vpihovanju toplega zraka.
Postopek segrevanja in kuhanja s paro pod parjen
10
SL
pritiskom za povečanje prebavljivosti.
63 praženje
Segrevanje s suho toploto, običajno semen pražen
oljnic, npr. za zmanjšanje ali odstranitev
naravno
prisotnih
antinutritivnih
dejavnikov.
64 ultrafiltriranje
Filtriranje tekočin skozi membrano, ki ultrafiltriran
prepušča samo majhne molekule.
65 odstranjevanje
kalčkov
Postopek
popolnega
ali
delnega z odstranjenimi kalčki
odstranjevanja kalčkov drobljenih žitnih
zrn.
66 infrardeča
mikronizacija
Toplotni postopek, pri katerem se mikroniziran z infrardečo
uporablja infrardeča toplota za kuhanje in toploto
opraženje žit, korenin, semen ali gomoljev
ali njihovih soproizvodov in ki mu
običajno sledi kosmičenje.
67 odcepitev
olj/maščob
hidrogeniranih
olj/maščob
Kemični postopek hidrolize maščob/olj. odcepljen
in Reakcija maščob/olj z vodo, ki se izvede
pri visokih temperaturah in pritiskih,
omogoča pridobivanje surovih maščobnih
kislin v hidrofobni fazi in sladke vode
(surovi glicerol) v hidrofilni fazi.
68 obdelava
v Sproščanje topnih spojin z mehansko ultrazvočno obdelan
ultrazvočni kopeli obdelavo z močnim ultrazvokom in
toploto v vodi.
69 mehansko
odstranjevanje
pakiranja z živil
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
SL
Odstranjevanje
pakiranja
mehanskimi sredstvi.
živil
z mehansko odpakiran
V nemščini se lahko, kadar je to ustrezno, izraz „Konzentrieren“ nadomesti z izrazom „Eindicken“, pri čemer bi
se moralo v takem primeru uporabljati splošno poimenovanje „eingedickt“.
Izraz „lupljenje“ se lahko, kadar je to ustrezno, nadomesti z izrazom „luščenje“ ali „ličkanje“, pri čemer bi se
moralo v takem primeru uporabljati splošno poimenovanje „oluščen“ ali „ličkan“.
V primeru riža se za ta postopek uporabljata izraz „luščenje“ in splošno poimenovanje „oluščen“.
V francoščini se lahko uporabi izraz „issues“.
V nemščini se lahko uporabljata poimenovanje „aufgeschlossen“ in ime „Quellwasser“ (ki se nanaša na škrob). V
danščini se lahko uporabljata poimenovanje „Kvældning“ in ime „Kvældet“ (ki se nanaša na škrob).
V francoščini se lahko, kadar je to ustrezno, izraz „Pressage“ nadomesti z izrazom „Extraction mécanique“.
11
SL
DEL C
Seznam posamičnih krmil
1.
Žitna zrna in iz njih pridobljeni proizvodi
Številka
Ime
Opis
Obvezne
navedbe
Zrna vrste Hordeum vulgare L. Zanje se
lahko uporabi zaščita v vampu.
1.1.1
ječmen
1.1.2
ječmen, ekspandiran Proizvod, pridobljen iz zmletega ali škrob
zdrobljenega ječmena z obdelavo v
vlažnih, toplih pogojih in pod pritiskom.
1.1.3
ječmen, opražen
Proizvod postopka opraženja ječmena, ki škrob,
je delno opražen z malo barve.
> 10 %
če
surove
beljakovine, če
> 15 %
1.1.4
ječmenovi kosmiči
Proizvod, pridobljen s parjenjem ali škrob
infrardečo mikronizacijo in valjanjem
oluščenega ječmena. Vsebuje lahko
majhen delež ječmenovih luščin. Zanj se
lahko uporabi zaščita v vampu.
1.1.5
ječmenove vlaknine
Proizvod pridobivanja ječmenovega surove vlaknine
škroba. Sestavljen je iz delcev surove
endosperma in predvsem vlaknin.
beljakovine, če
> 10 %
1.1.6
ječmenove luščine
Proizvod pridobivanja etanola iz škroba surove vlaknine
po postopkih suhega mletja, presejanja in surove
luščenja ječmenovih zrn.
beljakovine, če
> 10 %
SL
1.1.7
ječmenova
moka
pridobljen
s
predelavo surove vlaknine
krmna Proizvod,
presejanega in oluščenega ječmena v škrob
ješprenj, zdrob ali moko. Sestavljen je
predvsem iz delcev endosperma z
majhnimi drobci zunanjih ovojev in nekaj
ostanki zrn po presejanju.
1.1.8
ječmenove
beljakovine
1.1.9
krma iz ječmenovih Proizvod iz ječmena, pridobljen po vlaga,
ločevanju škroba. Sestavljen je predvsem < 45 %
beljakovin
Proizvod iz ječmena, pridobljen po surove
ločevanju škroba in otrobov. Sestavljen je beljakovine
predvsem iz beljakovin.
12
če
ali
SL
iz beljakovin in delcev endosperma.
> 60 %
če je vlaga
< 45 %:
- surove
beljakovine
- škrob
1.1.10
topni ostanki ječmena Proizvod iz ječmena, pridobljen po mokri surove
ekstrakciji beljakovin in škroba.
beljakovine
1.1.11
ječmenovi otrobi
1.1.12
frakcija
škroba
tekoči ječmenov škrob Sekundarna
pridobivanja škroba iz ječmena.
1.1.13
mehanskega
presejanja surove vlaknine
ostanki pivovarskega Proizvod
ječmena
po (frakcioniranja po velikosti), ki je surovi pepel, če
sestavljen iz majhnih ječmenovih zrn in > 2,2 %
presejanju
drobcev ječmenovih zrn, ločenih pred
postopkom pridobivanja slada.
1.1.14
sestavljen
iz
drobcev surove vlaknine
ostanki pivovarskega Proizvod,
ječmenovih zrn in slada, ločenih med
ječmena in slada
pridobivanjem slada.
1.1.15
luščine pivovarskega Proizvod čiščenja pivovarskega ječmena, surove vlaknine
ki je sestavljen iz drobcev luščin in
ječmena
ostankov.
1.1.16
pridobivanja
etanola
iz vlaga,
ječmenove droži v Proizvod
trdnem stanju, mokre ječmena. Vsebuje trdno frakcijo krme iz < 65 %
destilacije.
> 88 %
Proizvod pridobivanja moke, pridobljen surove vlaknine
iz presejanih zrn oluščenega ječmena.
Sestavljen je predvsem iz drobcev
zunanjih ovojev in delcev zrn, iz katerih
je bila odstranjena večina endosperma.
iz če je vlaga
< 50 %:
- škrob
če
ali
če je vlaga
< 65 %:
- surove
beljakovine
1.1.17
topni
ječmenovih
mokri
pridobivanja
etanola
iz vlaga,
ostanki Proizvod
droži, ječmena. Vsebuje topno frakcijo krme iz < 45 %
destilacije.
> 70 %
če
ali
če je vlaga
< 45 %:
- surove
beljakovine
SL
13
SL
1.1.18
slad (1)
Proizvod iz kaljenih žit, posušen, mlet
in/ali ekstrahiran.
1.1.19
koreninice slada (1)
Proizvod kalitve pivovarskega žita in
čiščenja slada, ki je sestavljen iz
koreninic, žitnih ostankov, luščin in
manjših zdrobljenih zrn pivovarskega
žita. Lahko je mlet.
1.2.1
koruza (2)
Zrna vrste Zea mays L. ssp. mays. Zanje
se lahko uporabi zaščita v vampu.
1.2.2
koruzni kosmiči (2)
Proizvod, pridobljen s parjenjem ali škrob
infrardečo mikronizacijo in valjanjem
oluščene koruze. Vsebuje lahko majhen
delež koruznih luščin.
1.2.3
koruzna krmna moka Proizvod pridobivanja moke ali zdroba iz surove vlaknine
(2)
koruze. Sestavljen je predvsem iz škrob
drobcev zunanjih ovojev in delcev zrn, iz
katerih je bilo odstranjenega manj surove maščobe,
endosperma kot iz koruznih otrobov. če > 5 %
Vsebuje lahko nekaj drobcev koruznih
kalčkov.
1.2.4
koruzni otrobi (2)
Proizvod pridobivanja moke ali zdroba iz surove vlaknine
koruze. Sestavljen je predvsem iz
zunanjih ovojev in nekaj drobcev
koruznih kalčkov ter nekaj delcev
endosperma.
1.2.5
koruzni storži (2)
Osrednji del koruznega klasa. Vključuje surove vlaknine
lahko majhne količine koruze in škrob
podpornih listov, ki morda niso bili
odstranjeni pri strojnem obiranju.
1.2.6
ostanki koruze
presejanju (2)
1.2.7
koruzne vlaknine (2)
po Drobci koruznih zrn, ločeni s postopkom
presejanja pri vnosu proizvoda.
Proizvod pridobivanja koruznega škroba. vlaga,
Sestavljen je predvsem iz vlaknin.
< 50 %
> 70 %
če
ali
če je
< 50 %:
vlaga
—surove
vlaknine
1.2.8
SL
koruzni gluten (2)
Proizvod pridobivanja koruznega škroba. vlaga,
Sestavljen je predvsem iz glutena, < 70 %
pridobljenega z ločevanjem škroba.
> 90 %
če
ali
če je
< 70 %:
vlaga
14
SL
—surove
beljakovine
1.2.9
če
koruzni krmni gluten Proizvod pridobivanja koruznega škroba. vlaga,
(2)
Sestavljen je iz otrobov in topnih < 40 %
ali
ostankov koruze. Proizvod lahko vsebuje > 65 %
tudi zdrobljeno koruzo in ostanke če je vlaga
ekstrakcije olja iz koruznih kalčkov. < 40 %:
Lahko se dodajo drugi proizvodi,
pridobljeni iz škroba in z rafiniranjem ali —surove
fermentacijo proizvodov iz škroba.
beljakovine
—surove
vlaknine
—škrob
1.2.10
koruzni kalčki ( )
2
Proizvod pridobivanja zdroba, moke ali vlaga,
škroba iz koruze. Sestavljen je predvsem < 40 %
iz koruznih kalčkov, zunanjih ovojev in > 60 %
delov endosperma.
če je
< 40 %:
če
ali
vlaga
—surove
beljakovine
—surove
maščobe
1.2.11
pogača iz
kalčkov (2)
koruznih Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s surove
stiskanjem predelanih koruznih kalčkov, beljakovine
ki se jih še vedno lahko držijo deli surove maščobe
endosperma in ovojev.
1.2.12
zdrob iz
kalčkov (2)
koruznih Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z surove
ekstrakcijo predelanih koruznih kalčkov. beljakovine
1.2.13
surovo
olje
iz Olje, pridobljeno iz koruznih kalčkov.
koruznih kalčkov (2)
1.2.14
koruza, ekspandirana Proizvod, pridobljen iz mlete ali škrob
(2)
zdrobljene koruze z obdelavo v vlažnih,
toplih pogojih in pod pritiskom.
1.2.15
tekoča frakcija pri Koncentrirana tekoča frakcija, ki nastane vlaga,
namakanju koruze (2) pri postopku namakanja koruze.
< 45 %
> 65 %
če
ali
če je
< 45 %:
vlaga
vlaga, če > 1 %
—surove
beljakovine
1.2.16
SL
silirana sladka koruza Stranski proizvod industrijske predelave surove vlaknine
(2)
sladke koruze, ki je sestavljen iz
15
SL
osrednjega storža, luščin in strženov zrn
ter je sesekljan in osušen ali stisnjen.
Nastane s sekljanjem storžev sladke
koruze, luščin in ličja, s prisotnostjo zrn
sladke koruze.
1.2.17
koruzni
drobljenec Proizvod, pridobljen z odstranitvijo surove vlaknine
brez kalčkov (2)
kalčkov iz drobljene koruze. Sestavljen je škrob
predvsem iz drobcev endosperma in
lahko vsebuje nekaj koruznih kalčkov in
delcev zunanjih ovojev.
1.2.18
grob koruzni zdrob (2) Trdi kosi zmlete koruze, ki vsebujejo surove vlaknine
malo ali nič otrobov ali kalčkov.
škrob
1.3.1
proso
Zrna vrste Panicum miliaceum L.
1.4.1
oves
Zrna vrste Avena sativa L. in drugih
kultivarjev ovsa.
1.4.2
oluščen oves
Oluščena zrna ovsa. Proizvod je lahko
obdelan s paro.
1.4.3
ovseni kosmiči
Proizvod, pridobljen s parjenjem ali škrob
infrardečo mikronizacijo in valjanjem
oluščenega ovsa. Vsebuje lahko majhen
delež ovsenih luščin.
1.4.4
ovsena krmna moka
Proizvod,
pridobljen
s
predelavo surove vlaknine
presejanega in oluščenega ovsa v ovseno škrob
kašo in moko. Sestavljen je predvsem iz
ovsenih otrobov in nekaj endosperma.
1.4.5
ovseni otrobi
Proizvod pridobivanja moke, pridobljen surove vlaknine
iz presejanih zrn oluščenega ovsa.
Sestavljen je predvsem iz drobcev
zunanjih ovojev in delcev zrn, iz katerih
je bila odstranjena večina endosperma.
1.4.6
ovsene luščine
Proizvod, pridobljen z luščenjem ovsenih surove vlaknine
zrn.
1.4.7
oves, ekspandiran
Proizvod, pridobljen iz mletega ali škrob
zdrobljenega ovsa z obdelavo v vlažnih,
toplih pogojih in pod pritiskom.
1.4.8
ovsena kaša
Očiščen oluščen oves.
surove vlaknine
škrob
SL
1.4.9
ovsena moka
1.4.10
krmna
moka
iz Ovseni proizvod z visoko vsebnostjo surove vlaknine
oluščenih ovsenih zrn škroba, po luščenju.
Proizvod, pridobljen z mletjem ovsenih surove vlaknine
zrn.
škrob
16
SL
SL
1.4.11
ovsena krma
1.5.1
celo
seme
kvinoje
semena
kvinoje, Očiščeno
(Chenopodium quinoa Willd.), iz
ekstrahirana
katerega je bil odstranjen saponin, ki ga
vsebuje zunanja plast semen.
1.6.1
lomljen riž
Del riževega zrna vrste Oryza sativa L., škrob
krajši od treh četrtin celega zrna. Riž je
lahko predkuhan.
1.6.2
brušen riž
Oluščen riž, iz katerega so bili med škrob
brušenjem odstranjeni skoraj vsi otrobi in
kalčki. Riž je lahko predkuhan.
1.6.3
predželatiniziran riž
Proizvod, pridobljen iz brušenega ali škrob
lomljenega riža s predželatinizacijo.
1.6.4
ekstrudiran riž
Proizvod, pridobljen z ekstrudiranjem škrob
riževe moke.
1.6.5
riževi kosmiči
Proizvod, pridobljen s kosmičenjem škrob
predželatiniziranih riževih zrn ali
lomljenih riževih zrn.
1.6.6
oluščen riž
Surov riž (Oryza sativa L.), s katerega so škrob
odstranjene samo luščine. Lahko je surove vlaknine
predkuhan. Med postopkom luščenja in
druge obdelave se lahko odstrani tudi
nekaj otrobov.
1.6.7
mlet krmni riž
Proizvod, pridobljen z mletjem krmnega škrob
riža in sestavljen iz nezrelih, zelenih ali
kredasto obarvanih zrn, izločenih med
brušenjem oluščenega riža, ali iz
normalnih oluščenih rumenih ali lisastih
zrn.
1.6.8
riževa moka
Proizvod, pridobljen z mletjem brušenega škrob
riža. Riž je lahko predkuhan.
1.6.9
pridobljen
z
mletjem škrob
moka iz oluščenega Proizvod,
oluščenega riža. Riž je lahko predkuhan. surove vlaknine
riža
1.6.10
riževi otrobi
1.6.11
riževi
otrobi
Proizvod,
pridobljen
s
predelavo surove vlaknine
presejanega in oluščenega ovsa v ovseno
kašo in moko. Sestavljen je predvsem iz
ovsenih otrobov in nekaj endosperma.
Proizvod, pridobljen z brušenjem riža in surove vlaknine
sestavljen predvsem iz zunanjih plasti zrn
(perikarp, lupina semena, jedro, alevron)
z delom kalčkov. Riž je lahko predkuhan
ali ekstrudiran.
s Proizvod, pridobljen z brušenjem riža in surove vlaknine
17
SL
kalcijevim
karbonatom
sestavljen predvsem iz zunanjih plast zrn kalcijev
(perikarp, lupina semena, jedro, alevron) karbonat
z delom kalčkov. Vsebuje lahko do 23 %
kalcijevega karbonata, ki se uporablja kot
pomožno tehnološko sredstvo. Riž je
lahko predkuhan.
1.6.12
razmaščeni
otrobi
riževi Riževi otrobi, ki so proizvod ekstrakcije surove vlaknine
olja. Zanje se lahko uporabi zaščita v
vampu.
1.6.13
olje iz riževih otrobov Olje, ekstrahirano iz stabiliziranih riževih
otrobov.
1.6.14
riževa krmna moka
Proizvod pridobivanja riževe moke in škrob,
če
škroba, pridobljen s suhim ali mokrim > 20 %
mletjem in presejanjem. Sestavljen je surove
predvsem iz škroba, beljakovin, maščob beljakovine, če
in vlaknin. Riž je lahko predkuhan. > 10 %
Vsebuje lahko do 0,25 % natrija in do
surove maščobe,
0,25 % sulfata.
če > 5 %
surove vlaknine
1.6.15
riževa krmna moka s Proizvod, pridobljen z brušenjem riža in škrob
sestavljen predvsem iz delcev alevronske surove
kalcijevim
plasti in endosperma. Vsebuje lahko do beljakovine
karbonatom
23 % kalcijevega karbonata, ki se
uporablja kot pomožno tehnološko surove maščobe
sredstvo. Riž je lahko predkuhan.
surove vlaknine
kalcijev
karbonat
1.6.16
riž
Zrna vrste Oryza sativa L. Zanje se lahko
uporabi zaščita v vampu.
1.6.17
riževi kalčki
Proizvod, pridobljen z brušenjem riža, ki surove maščobe
je sestavljen predvsem iz kalčkov.
surove
beljakovine
1.6.18
pogača
kalčkov
iz
riževih Proizvod, ki ostane po drobljenju riževih surove
kalčkov za iztiskanje olja.
beljakovine
surove maščobe
surove vlaknine
SL
1.6.20
riževe beljakovine
Proizvod pridobivanja riževega škroba, surove
pridobljen z mokrim mletjem in beljakovine
presejanjem,
ločevanjem,
koncentriranjem in sušenjem.
1.6.21
tekoča riževa krma
Koncentriran tekoči proizvod mokrega škrob
18
SL
mletja in presejanja riža.
SL
1.6.22
ekspandiran riž
Proizvod, pridobljen z ekspandiranjem škrob
riževih zrn ali lomljenih riževih zrn.
1.6.23
fermentiran riž
Proizvod, pridobljen s fermentacijo riža. škrob
1.6.24
defomiran
riž, Proizvod, pridobljen z brušenjem riža in škrob
sestavljen predvsem iz deformiranih in/ali
brušen/kredasto
obarvan riž, brušen kredasto obarvanih in/ali poškodovanih
in/ali naravno obarvanih zrn (zelena,
riž
rdeča ali rumena) in/ali normalnih celih
ali lomljenih oluščenih zrn. Lahko je
predkuhan.
1.6.25
brušen nezrel riž
Proizvod, pridobljen z brušenjem riža, ki škrob
je sestavljen predvsem iz nezrelih in/ali
kredasto obarvanih zrn.
1.7.1
rž
Zrna vrste Secale cereale L.
1.7.2
ržena krmna moka
Proizvod pridobivanja moke, pridobljen škrob
iz presejane rži. Sestavljen je predvsem iz surove vlaknine
delcev endosperma, z majhnimi drobci
zunanjih ovojev in nekaterimi različnimi
deli zrn.
1.7.3
ržena krma
Proizvod pridobivanja moke, pridobljen škrob
iz presejane rži. Sestavljen je predvsem iz surove vlaknine
drobcev zunanjih ovojev in delcev zrn, iz
katerih je bilo odstranjenega manj
endosperma kot iz rženih otrobov.
1.7.4
rženi otrobi
Proizvod pridobivanja moke, pridobljen škrob
iz presejane rži. Sestavljen je predvsem iz surove vlaknine
drobcev zunanjih ovojev in delcev zrn, iz
katerih je bila odstranjena večina
endosperma.
1.8.1
sirek; [navadni sirek] Zrna/semena vrste Sorghum bicolor (L.)
Moench.
1.8.2
sirek, beli
Zrna posebnih kultivarjev sirka z belo
lupino semena.
1.8.3
sirkova krma
Posušeni
proizvod,
pridobljen
z surove
ločevanjem sirkovega škroba. Sestavljen beljakovine
je predvsem iz otrobov. Proizvod lahko
vsebuje tudi posušene ostanke vode iz
maceracije in lahko se dodajo kalčki.
1.9.1
pira
Zrna pire vrst Triticum spelta L., Triticum
dicoccum
Schrank
in
Triticum
monococcum.
19
SL
SL
1.9.2
pirini otrobi
Proizvod pridobivanja pirine moke. surove vlaknine
Sestavljen je predvsem iz zunanjih
ovojev in nekaj drobcev pirinih kalčkov
ter nekaj delcev endosperma.
1.9.3
pirine luščine
Proizvod, pridobljen z luščenjem pirinih surove vlaknine
zrn.
1.9.4
pirina krmna moka
Proizvod,
pridobljen
s
predelavo surove vlaknine
presejane, oluščene pire v pirino moko. škrob
Sestavljen je predvsem iz delcev
endosperma z majhnimi drobci zunanjih
ovojev in nekaj ostanki zrn po presejanju.
1.10.1
tritikala
Zrna križanca Triticum × Secale cereale
L.
1.11.1
pšenica
Zrna vrste Triticum aestivum L., sorte
Triticum durum Desf. in drugih
kultivarjev pšenice. Zanje se lahko
uporabi zaščita v vampu.
1.11.2
koreninice pšenice
Proizvod kalitve pivovarske pšenice in
čiščenja slada, ki je sestavljen iz
koreninic, žitnih ostankov, luščin in
manjših zdrobljenih zrn pivovarske
pšenice.
1.11.3
predželatinizirana
pšenica
Proizvod, pridobljen iz mlete ali škrob
zdrobljene pšenice z obdelavo v vlažnih,
toplih pogojih in pod pritiskom.
1.11.4
pšenična krmna moka Proizvod pridobivanja moke, pridobljen surove vlaknine
iz presejanih zrn pšenice ali oluščene škrob
pire. Sestavljen je predvsem iz delcev
endosperma z majhnimi drobci zunanjih
ovojev in nekaj ostanki zrn po presejanju.
1.11.5
pšenični kosmiči
Proizvod, pridobljen s parjenjem ali surove vlaknine
infrardečo mikronizacijo in valjanjem škrob
oluščene pšenice. Vsebuje lahko majhen
delež pšeničnih luščin. Zanj se lahko
uporabi zaščita v vampu.
1.11.6
pšenična krma
Proizvod pridobivanja moke ali slada, surove vlaknine
pridobljen iz presejanih zrn pšenice ali
oluščene pire. Sestavljen je predvsem iz
drobcev zunanjih ovojev in delcev zrn, iz
katerih je bilo odstranjenega manj
endosperma kot iz pšeničnih otrobov.
1.11.7
pšenični otrobi (3)
Proizvod pridobivanja moke ali slada, surove vlaknine
pridobljen iz presejanih zrn pšenice ali
oluščene pire. Sestavljen je predvsem iz
20
SL
drobcev zunanjih ovojev in delcev zrn, iz
katerih je bila odstranjena večina
endosperma.
1.11.8
sladni
fermentirani Proizvod, pridobljen s kombinacijo škrob
postopkov
pridobivanja
slada
in surove vlaknine
pšenični delci
fermentacije pšenice in pšeničnih
otrobov. Proizvod se nato posuši in
zmelje.
1.11.10
pšenične vlaknine
Vlaknine, ekstrahirane pri predelavi vlaga,
pšenice. Sestavljena so predvsem iz < 60 %
vlaknin.
> 80 %
če
ali
če je
< 60 %:
vlaga
—surove
vlaknine
1.11.11
pšenični kalčki
1.11.12
pšenični
fermentirani
Proizvod mletja pšenice v pšenično surove
moko, ki je sestavljen predvsem iz beljakovine
pšeničnih kalčkov, valjanih ali drugače surove maščobe
obdelanih, ki se jih še vedno lahko držijo
drobci endosperma in zunanjih ovojev.
kalčki, Proizvod fermentacije pšeničnih kalčkov. surove
beljakovine
surove maščobe
1.11.13
pogača iz pšeničnih Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s surove
stiskanjem pšeničnih kalčkov (vrste beljakovine
kalčkov
Triticum aestivum L., sorte Triticum
durum Desf. in drugih kultivarjev pšenice
ter oluščene pire (Triticum spelta L.,
Triticum dicoccum Schrank, Triticum
monococcum L.)), ki se jih še vedno
lahko držijo deli endosperma in ovojev.
1.11.15
pšenične beljakovine Pšenične beljakovine, ekstrahirane med surove
pridobivanjem škroba ali etanola, lahko beljakovine
delno hidrolizirane.
1.11.16
če
pšenični krmni gluten Proizvod pridobivanja pšeničnega škroba vlaga,
in glutena. Sestavljen je iz otrobov, iz < 45 %
ali
katerih so lahko bili kalčki delno > 60 %
odstranjeni. Lahko se dodajo topni če je vlaga
ostanki pšenice, zdrobljena pšenica ter < 45 %:
drugi proizvodi, pridobljeni iz škroba in z
rafiniranjem ali fermentacijo proizvodov —surove
iz škroba.
beljakovine
—škrob
SL
21
SL
1.11.18
vitalni pšenični gluten Pšenične beljakovine, za katere je surove
značilna visoka viskoelastičnost, če so beljakovine
hidrirane, z najmanj 80 % beljakovin
(N x 6,25) in največ 2 % pepela v suhi
snovi.
1.11.19
tekoči pšenični škrob Proizvod pridobivanja škroba/glukoze in vlaga,
glutena iz pšenice.
< 65 %
> 85 %
če
ali
če je vlaga
< 65 %:
— škrob
1.11.20
pšenični škrob, ki Proizvod pridobivanja pšeničnega škroba, surove
vsebuje beljakovine, z ki vsebuje predvsem delno sladkan škrob, beljakovine
delno
odstranjenim topne beljakovine in druge topne dele škrob
endosperma.
sladkorjem
skupni sladkorji,
izraženi
kot
saharoza
1.11.21
topni ostanki pšenice Proizvod iz pšenice, pridobljen po mokri vlaga,
ekstrakciji beljakovin in škroba. Lahko se < 55 %
hidrolizira.
> 85 %
če
ali
če je
< 55 %:
vlaga
—surove
beljakovine
1.11.22
koncentrat pšeničnega Mokri stranski proizvod, ki se sprosti po vlaga,
fermentaciji pšeničnega škroba za < 60 %
kvasa
pridobivanje alkohola.
> 80 %
če
ali
če je
< 60 %:
vlaga
—surove
beljakovine
SL
1.11.23
mehanskega
presejanja surove vlaknine
ostanki
pivovarske Proizvod
pšenice po presejanju (frakcioniranja po velikosti), ki je
sestavljen iz majhnih pšeničnih zrn in
drobcev pšeničnih zrn, ločenih pred
postopkom pridobivanja slada.
1.11.24
ostanki
pivovarske Proizvod, ki je sestavljen iz drobcev surove vlaknine
pšeničnih zrn in slada, ločenih med
pšenice in slada
pridobivanjem slada.
1.11.25
luščine
pšenice
pivovarske Proizvod čiščenja pivovarske pšenice, ki surove vlaknine
je sestavljen iz drobcev luščin in
ostankov.
22
SL
1.12.2
žitna moka (1)
Moka, pridobljena z mletjem žit.
škrob
surove vlaknine
1.12.3
žitni
beljakovinski Koncentrirani in posušeni proizvod, surove
koncentrat (1)
pridobljen iz žit po izločitvi škroba s beljakovine
fermentacijo kvasa.
1.12.4
mehanskega
presejanja surove vlaknine
ostanki žitnih zrn po Proizvod
presejanju (1)
(frakcioniranja po velikosti), ki je
sestavljen iz majhnih žitnih zrn in
drobcev žitnih zrn, lahko tudi kaljenih,
ločenih pred nadaljnjo obdelavo zrn.
Proizvod vsebuje več surovih vlaknin
(npr. luščin) kot nefrakcionirana žita.
1.12.5
žitni kalčki (1)
1.12.6
sirup
destilacijske
(1)
Proizvod mletja v moko in pridobivanja surove
škroba, ki je sestavljen predvsem iz beljakovine
valjanih ali drugače obdelanih žitnih surove maščobe
kalčkov, ki se jih še vedno lahko držijo
drobci endosperma in zunanjih ovojev.
žitne Žitni proizvod, pridobljen z izparevanjem vlaga,
frakcije koncentrata destilacijske frakcije med < 45 %
fermentacijo in destilacijo žita, ki se > 70 %
uporablja za pridobivanje žitnega žganja. če je
< 45 %:
če
ali
vlaga
—surove
beljakovine
1.12.7
vlažne žitne droži (1)
Vlažni proizvod, ki je sestavljen iz trdne vlaga,
frakcije
po
centrifugiranju
in/ali < 65 %
filtriranju
destilacijske
frakcije > 88 %
fermentiranega ali destiliranega žita, ki se če je
uporablja za pridobivanje žitnega žganja. < 65 %:
če
ali
vlaga
—surove
beljakovine
SL
1.12.8
če
koncentrirani
topni Vlažni proizvod pridobivanja alkohola s vlaga,
ostanki droži (1)
fermentacijo in destilacijo pšenične kaše < 65 %
ali
in sladkornega sirupa po predhodnem > 88 %
ločevanju otrobov in glutena. Vsebuje če je vlaga
lahko
mrtve
celice
in/ali
dele < 65 %:
fermentacijskih mikroorganizmov.
—surove
beljakovine,
če > 10 %
1.12.9
žitne droži in topni Proizvod pridobivanja alkohola s vlaga,
ostanki (1)
fermentacijo in destilacijo žitne kaše < 60 %
in/ali drugih proizvodov, ki vsebujejo > 80 %
23
če
ali
SL
škrob in sladkor. Vsebuje lahko mrtve če je vlaga
celice
in/ali
dele
fermentacijskih < 60 %:
mikroorganizmov. Vsebuje lahko 2 %
sulfata. Zanj se lahko uporabi zaščita v —surove
beljakovine
vampu.
1.12.10
posušene žitne droži
1.12.11
temne žitne droži (1) ; Proizvod destilacije alkohola, pridobljen surove
[posušene žitne droži s sušenjem trdnih ostankov fermentiranih beljakovine
in topni ostanki] (1)
zrn, ki jim je dodan sirup iz droži ali
izparela destilacijska frakcija. Zanj se
lahko uporabi zaščita v vampu.
1.12.12
pivske tropine (1)
Proizvod, pridobljen pri proizvodnji piva vlaga,
če
in sestavljen iz ostankov žit z dodatkom < 65 %
ali
sladu ali brez njega in drugih škrobnih > 88 %
proizvodov, ki lahko vsebujejo hmelj. če je vlaga
Običajno se prodaja v vlažni obliki, lahko < 65 %:
pa tudi v suhi obliki. Vsebuje lahko do
0,3 % dimetil polisiloksana, do 1,5 % —surove
encimov in do 1,8 % bentonita.
beljakovine
1.12.13
sladne tropine (1)
Trdni
proizvod,
pridobljen
pri vlaga,
če
proizvodnji viskija iz žit. Sestavljen je iz < 65 %
ali
ostankov ekstrakcije pivovarskega žita z > 88 %
vročo vodo. Običajno se prodaja v vlažni če je vlaga
obliki po odstranitvi ekstrakta s < 65 %:
stiskanjem.
—surove
beljakovine
1.12.14
destilirana
filtrirana zrna
1.12.15
droži
Proizvod, ki ostane v kotlu po prvi surove
destilaciji v destilarni.
beljakovine, če
> 10 %
1.12.16
sirup iz droži
Proizvod prve destilacije v destilarni, vlaga,
pridobljen z izparevanjem droži, ki so < 45 %
ostale v kotlu.
> 70 %
Proizvod destilacije alkohola, pridobljen surove
s sušenjem trdnih ostankov fermentiranih beljakovine
zrn. Zanj se lahko uporabi zaščita v
vampu.
proizvod,
pridobljen
pri vlaga,
če
in Trdni
proizvodnji piva, ekstrakta slada in < 65 %
ali
viskija. Sestavljen je iz ostankov > 88 %
ekstrakcije mletega slada z vročo vodo in če je vlaga
po možnosti drugih dodatkov, bogatih s < 65 %:
sladkorjem in škrobom. Običajno se
prodaja v vlažni obliki po odstranitvi —surove
ekstrakta s stiskanjem.
beljakovine
če
SL
24
je
če
ali
vlaga
SL
< 45 %:
surove
beljakovine
(1)
(2)
(3)
SL
Imenu se lahko doda vrsta žita.
V angleškem jeziku je koruza lahko „maize“ ali „corn“.
Če je bil ta proizvod bolj drobno mlet, se imenu lahko doda izraz „drobno mleti“ ali se ime nadomesti z ustreznim
opisom.
25
SL
2.
Številka
2.1.1
Semena in plodovi oljnic ter iz njih pridobljeni proizvodi
Ime
Opis
Obvezne
navedbe
pogača
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
beljakovine
orehov palme orehov palme babassu iz rodu Orbignya.
babassu
surove
maščobe
surove vlaknine
Semena vrste Camelina sativa L. Crantz.
2.2.1
seme
navadnega
rička
2.2.2
Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
navadni
beljakovine
riček, pogača semen navadnega rička.
surove
maščobe
surove vlaknine
2.2.3
zdrob
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz semen beljakovine
navadnega
navadnega rička.
rička
2.3.1
kakavove
luščine
Zunanji ovoji posušenih in opraženih zrn vrste surove vlaknine
Theobroma cacao L.
2.3.2
kakavove
luščine
Proizvod, pridobljen
Theobroma cacao L.
s
predelavo
zrn
vrste surove vlaknine
surove
beljakovine
2.3.3
zdrob
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
delno oluščenih posušenih in opraženih zrn vrste beljakovine
kakavovih
zrn,
delno Theobroma cacao L.
surove vlaknine
oluščenih
2.4.1
koprina
pogača
Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
posušenega jedra (endosperma) in zunanje lupine beljakovine
(ovoja) semena kokosove palme vrste Cocos surove
nucifera L.
maščobe
surove vlaknine
2.4.2
Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
koprina
hidrolizirana in encimsko hidrolizacijo posušenega jedra beljakovine
(endosperma) in zunanje lupine (ovoja) semena surove
pogača
kokosove palme vrste Cocos nucifera L.
maščobe
surove vlaknine
2.4.3
SL
koprin zdrob Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
26
SL
posušenega jedra (endosperma) in zunanje lupine beljakovine
(ovoja) semena kokosove palme vrste Cocos
nucifera L.
Semena vrst Gossypium spp. z odstranjenimi
vlakninami. Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
2.5.1
bombaževo
seme
2.5.2
zdrob
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
bombaževih bombaževih semen z odstranjenimi vlakninami in beljakovine
semen, delno delom luščin. (Najvišja vsebnost surovih vlaknin surove vlaknine
22,5 % v suhi snovi.) Zanj se lahko uporabi zaščita
oluščenih
v vampu.
2.5.3
pogača
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
beljakovine
bombaževih bombaževih semen z odstranjenimi vlakninami.
semen
surove vlaknine
surove
maščobe
2.6.1
pogača
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
delno oluščenih zemeljskih oreškov vrste Arachis beljakovine
zemeljskih
hypogaea L. in drugih vrst iz rodu Arachis.
oreškov,
surove
delno
(Najvišja vsebnost surovih vlaknin 16 % v suhi maščobe
oluščenih
snovi.)
surove vlaknine
2.6.2
zdrob
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
pogače iz delno oluščenih zemeljskih oreškov. beljakovine
zemeljskih
(Najvišja vsebnost surovih vlaknin 16 % v suhi surove vlaknine
oreškov,
snovi.)
delno
oluščenih
2.6.3
pogača
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
oluščenih zemeljskih oreškov.
beljakovine
oluščenih
zemeljskih
surove
oreškov
maščobe
surove vlaknine
2.6.4
zdrob
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
pogače iz oluščenih zemeljskih oreškov.
beljakovine
oluščenih
zemeljskih
surove vlaknine
oreškov
2.7.1
pogača
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
semen kapokovca (Ceiba pentadra L. Gaertn.).
beljakovine
kapokovca
surove vlaknine
2.8.1
SL
laneno seme Semena lanu vrste Linum usitatissimum L.
(najmanjša botanična čistost 93 %) kot celo,
sploščeno ali mleto laneno seme. Zanje se lahko
uporabi zaščita v vampu.
27
SL
2.8.2
lanena
pogača
Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
lanenega semena.
beljakovine
surove
maščobe
surove vlaknine
2.8.3
zdrob
lanenega
semena
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
in ustrezno toplotno obdelavo lanene pogače. Zanj beljakovine
se lahko uporabi zaščita v vampu.
2.8.4
krma
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
lanene pogače lanenega semena. Samo kadar je proizveden v beljakovine
integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje, surove
proizvod lahko vsebuje do:
maščobe
- 1 % vsote uporabljene belilne zemlje in filtrirnih surove vlaknine
sredstev (npr. diatomejske zemlje, amorfnih
silikatov in silicijevega dioksida, filosilikatov in
celuloznih ali lesnih vlaken);
- 1,3 % surovih lecitinov;
- 2 % milnic.
2.8.5
krma
zdroba
lanenega
semena
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
iz in ustrezno toplotno obdelavo lanene pogače. Samo beljakovine
kadar je proizveden v integriranih obratih za
drobljenje in rafiniranje, proizvod lahko vsebuje
do:
- 1 % vsote uporabljene belilne zemlje in filtrirnih
sredstev (npr. diatomejske zemlje, amorfnih
silikatov in silicijevega dioksida, filosilikatov in
celuloznih ali lesnih vlaken);
- 1,3 % surovih lecitinov;
- 2 % milnic.
Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
SL
2.9.1
otrobi
ogrščice
iz Proizvod pridobivanja ogrščice (Brassica juncea surove vlaknine
L.). Sestavljen je iz drobcev zunanjih ovojev in
delcev zrn.
2.9.2
zdrob
semena
ogrščice
iz Proizvod, pridobljen z ekstrakcijo hlapnega olja surove
ogrščice iz semen ogrščice.
beljakovine
2.10.1
seme
abesinske
gizotije
2.10.2
pogača
semena
Semena vrste Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
abesinske gizotije. (V klorovodikovi kislini beljakovine
28
SL
abesinske
gizotije
netopen pepel: največ 3,4 %.)
surove
maščobe
surove vlaknine
2.11.1
olivna pulpa Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
stisnjenih oljk vrste Olea europea L., ki so čim bolj beljakovine
izkoščičene.
surove vlaknine
surove
maščobe
2.11.2
krma
iz Proizvod pridobivanja oljčnega olja, pridobljen z surove
razmaščenega ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz beljakovine
olivne pulpe čim bolj izkoščičenih oliv. Samo surove vlaknine
olivnega
kadar je proizveden v integriranih obratih za
zdroba
drobljenje in rafiniranje, proizvod lahko vsebuje
do:
- 1 % vsote uporabljene belilne zemlje in filtrirnih
sredstev (npr. diatomejske zemlje, amorfnih
silikatov in silicijevega dioksida, filosilikatov in
celuloznih ali lesnih vlaken);
- 1,3 % surovih lecitinov;
- 2 % milnic.
2.11.3
razmaščeni Proizvod pridobivanja oljčnega olja, pridobljen z surove
olivni zdrob ekstrakcijo in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz beljakovine
olivne pulpe čim bolj izkoščičenih oliv.
surove vlaknine
2.12.1
pogača
palmovih
semen
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
semen palme vrst Elaeis guineensis Jacq., Corozo beljakovine
oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca surove vlaknine
auct.), s katerih je odstranjenih čim več luščin.
surove
maščobe
2.12.2
zdrob
palmovih
semen
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
palmovih semen, s katerih je bilo odstranjenih čim beljakovine
več luščin.
surove vlaknine
2.13.1
bučno seme
2.13.2
pogača
bučnega
semena
Semena vrste Cucurbita pepo L. in rastlin iz rodu
Cucurbita.
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
semen vrste Cucurbita pepo L. in rastlin iz rodu beljakovine
Cucurbita.
surove
maščobe
2.14.1
SL
seme
oljne Semena vrst Brassica napus L. ssp. oleifera
ogrščice (1)
(Metzg.) Sinsk., Brassica napus L. var. glauca
(Roxb.) O.E. Schulz in Brassica rapa ssp. oleifera
29
SL
(Metzg.) Sinsk. Najmanjša botanična čistost 94 %.
Zanje se lahko uporabi zaščita v vampu.
2.14.2
pogača
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
semena oljne semen oljne ogrščice. Zanj se lahko uporabi zaščita beljakovine
v vampu.
ogrščice
surove
maščobe
surove vlaknine
2.14.3
zdrob
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
semena oljne in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz semena beljakovine
oljne ogrščice. Zanj se lahko uporabi zaščita v
ogrščice;
vampu.
[repične
tropine]
2.14.4
seme
oljne Proizvod, pridobljen iz cele oljne ogrščice z surove
obdelavo v vlažnih, toplih pogojih in pod pritiskom beljakovine
ogrščice,
ekstrudirano za povečanje želatinizacije škroba. Zanj se lahko surove
uporabi zaščita v vampu.
maščobe
2.14.5
beljakovinski Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z surove
koncentrat ločevanjem beljakovinske frakcije pogače iz beljakovine
semena oljne semena oljne ogrščice ali semena oljne ogrščice.
ogrščice
2.14.6
krma
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
pogače
iz semen oljne ogrščice. Samo kadar je proizveden v beljakovine
semena oljne integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje, surove
proizvod lahko vsebuje do:
ogrščice
maščobe
- 1 % vsote uporabljene belilne zemlje in filtrirnih surove vlaknine
sredstev (npr. diatomejske zemlje, amorfnih
silikatov in silicijevega dioksida, filosilikatov in
celuloznih ali lesnih vlaken);
- 1,3 % surovih lecitinov;
- 2 % milnic.
Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
2.14.7
krma
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
zdroba
iz in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz semena beljakovine
semena oljne oljne ogrščice. Samo kadar je proizveden v
integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje,
ogrščice
proizvod lahko vsebuje do:
- 1 % vsote uporabljene belilne zemlje in filtrirnih
sredstev (npr. diatomejske zemlje, amorfnih
silikatov in silicijevega dioksida, filosilikatov in
celuloznih ali lesnih vlaken);
- 1,3 % surovih lecitinov;
SL
30
SL
- 2 % milnic.
Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
Semena barvilnega rumenika Carthamus tinctorius
L.
2.15.1
seme
barvilnega
rumenika
2.15.2
zdrob
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
delno oluščenih semen barvilnega rumenika.
beljakovine
semena
barvilnega
surove vlaknine
rumenika,
delno
oluščenega
2.15.3
luščine
barvilnega
rumenika
Proizvod, pridobljen z luščenjem semen barvilnega surove vlaknine
rumenika.
2.16.1
sezamovo
seme
Semena vrste Sesamum indicum L.
2.17.1
Proizvod pridobivanja olja,
sezamovo
seme, delno odstranjevanjem dela luščin.
oluščeno
pridobljen
z surove
beljakovine
surove vlaknine
2.17.2
sezamove
luščine
2.17.3
pogača
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
sezamovega semen sezama. (V klorovodikovi kislini netopen beljakovine
pepel: največ 5 %.)
semena
surove vlaknine
Proizvod, pridobljen z
semen.
luščenjem sezamovih surove vlaknine
surove
maščobe
2.18.1
pražena soja Zrna soje (Glycine max L. Merr.), ustrezno
toplotno obdelano. (Aktivnost ureaze največ
(zrna)
0,4 mg N/g × min.) Zanj se lahko uporabi zaščita v
vampu.
2.18.2
sojina pogača Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
sojinih semen.
beljakovine
surove
maščobe
surove vlaknine
2.18.3
zdrob iz soje Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz sojinih zrn surove
po ekstrakciji in ustrezni toplotni obdelavi. beljakovine
(zrna);
(Aktivnost ureaze največ 0,4 mg N/g × min.)
[sojine
surove vlaknine
tropine]
Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
če > 8 % v suhi
snovi
SL
31
SL
2.18.4
zdrob iz soje Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz oluščenih surove
sojinih zrn po ekstrakciji in ustrezni toplotni beljakovine
(zrna),
obdelavi. (Aktivnost ureaze največ 0,5 mg
oluščene
N/g × min.) Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
2.18.5
luščine
(zrna)
2.18.6
sojina zrna, Proizvod, pridobljen iz sojinih zrn z obdelavo v surove
ekstrudirana vlažnih, toplih pogojih in pod pritiskom za beljakovine
povečanje želatinizacije škroba. Zanj se lahko surove
uporabi zaščita v vampu.
maščobe
2.18.7
sojin (zrna) Proizvod, pridobljen iz oluščenih sojinih zrn z surove
beljakovinski ekstrahirano maščobo po drugi ekstrakciji ali beljakovine
koncentrat encimski obdelavi za zmanjšanje vsebnosti
brezdušičnega
ekstrakta.
Vsebuje
lahko
inaktivirane encime.
2.18.8
pulpa
iz Proizvod, pridobljen z ekstrakcijo sojinih zrn za surove
beljakovine
sojinih zrn; pripravo hrane.
[pasta
iz
sojinih zrn]
2.18.9
melasa
sojinih zrn
soje Proizvod, pridobljen z luščenjem sojinih zrn.
Proizvod, pridobljen s predelavo sojinih zrn.
surove vlaknine
surove
beljakovine
surove
maščobe
2.18.10
Proizvodi, pridobljeni s predelavo sojinih zrn za surove
stranski
pridobivanje pripravkov hrane iz sojinih zrn.
beljakovine
proizvod
pripravkov
hrane
iz
sojinih zrn
2.18.11
soja (zrna)
2.18.12
sojini kosmiči Proizvod, pridobljen s parjenjem ali infrardečo surove
mikronizacijo in valjanjem oluščenih sojinih beljakovine
zrn.(Aktivnost ureaze največ 0,4 mg N/g × min.)
2.18.13
krma
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz sojinih zrn surove
zdroba iz soje po ekstrakciji in ustrezni toplotni obdelavi. beljakovine
(Aktivnost ureaze največ 0,4 mg N/g × min.) Samo surove vlaknine
(zrna)
kadar je proizveden v integriranih obratih za
drobljenje in rafiniranje, proizvod lahko vsebuje če > 8 % v suhi
snovi
do:
Zrna soje (Glycine max L. Merr.).
aktivnost
ureaze, če je
> 0,4 mg
N/g × min
- 1 % vsote uporabljene belilne zemlje in filtrirnih
sredstev (npr. diatomejske zemlje, amorfnih
SL
32
SL
silikatov in silicijevega dioksida, filosilikatov in
celuloznih ali lesnih vlaken);
- 1,3 % surovih lecitinov;
- 1,5 % milnic.
Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
2.18.14
krma
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen iz oluščenih surove
zdroba iz soje sojinih zrn po ekstrakciji in ustrezni toplotni beljakovine
obdelavi. (Aktivnost ureaze največ 0,5 mg
(zrna),
N/g × min.) Samo kadar je proizveden v
oluščene
integriranih obratih za drobljenje in rafiniranje,
proizvod lahko vsebuje do:
- 1 % vsote uporabljene belilne zemlje in filtrirnih
sredstev (npr. diatomejske zemlje, amorfnih
silikatov in silicijevega dioksida, filosilikatov in
celuloznih ali lesnih vlaken);
- 1,3 % surovih lecitinov;
- 1,5 % milnic.
Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
2.18.15
fermentirane Proizvod, pridobljen iz oluščenih sojinih zrn z surove
sojine (zrna) ekstrahirano maščobo po mikrobni fermentaciji za beljakovine
beljakovine zmanjšanje vsebnosti brezdušičnega ekstrakta.
(koncentrat) Lahko vsebuje tudi mrtve celice in/ali njihove dele
iz uporabljenih fermentacijskih mikroorganizmov.
2.19.1
sončnično
seme
2.19.2
pogača
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
sončničnih semen.
beljakovine
sončničnih
semen
surove
maščobe
Semena sončnice vrste Helianthus annuus L. Zanje
se lahko uporabi zaščita v vampu.
surove vlaknine
SL
2.19.3
zdrob
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz sončničnih beljakovine
sončničnih
semen. Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
semen;
surove vlaknine
[sončnične
tropine]
2.19.4
zdrob
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz sončničnih beljakovine
sončničnih
semen, s katerih je bil odstranjen del luščin ali vse surove vlaknine
semen,
luščine. Najvišja vsebnost surovih vlaknin 27,5 % v
oluščenih
suhi snovi.
2.19.5
luščine
sončničnih
Proizvod, pridobljen z luščenjem sončničnih surove vlaknine
33
SL
semen
2.19.6
semen.
krma
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
zdroba
iz in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz sončničnih beljakovine
semen. Samo kadar je proizveden v integriranih
sončničnih
obratih za drobljenje in rafiniranje, proizvod lahko
semen
vsebuje do:
- 1 % vsote uporabljene belilne zemlje in filtrirnih
sredstev (npr. diatomejske zemlje, amorfnih
silikatov in silicijevega dioksida, filosilikatov in
celuloznih ali lesnih vlaken);
- 1,3 % surovih lecitinov;
- 2 % milnic.
Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
2.19.7
krma
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
zdroba
iz in ustrezno toplotno obdelavo pogače iz sončničnih beljakovine
semen, s katerih je bil odstranjen del luščin ali vse
sončničnih
surove vlaknine
luščine. Samo kadar je proizveden v integriranih
semen,
obratih za drobljenje in rafiniranje, proizvod lahko
oluščenih
vsebuje do:
- 1 % vsote uporabljene belilne zemlje in filtrirnih
sredstev (npr. diatomejske zemlje, amorfnih
silikatov in silicijevega dioksida, filosilikatov in
celuloznih ali lesnih vlaken);
- 1,3 % surovih lecitinov;
- 2 % milnic.
Najvišja vsebnost surovih vlaknin 27,5 % v suhi
snovi.
Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
SL
2.19.8
Proizvod predelave sončničnega zdroba, pridobljen surove
frakcija
sončničnega z mletjem in frakcioniranjem (presejanje in zračno beljakovine
zdroba
z frakcioniranje) zdroba iz sončničnih semen, surove vlaknine
oluščenih.
visoko
vsebnostjo
Najnižja vsebnost surovih beljakovin: 45 % na
beljakovin in osnovi 8-odstotne vlage.
nizko
Najvišja vsebnost surovih vlaknin: 8 % na osnovi
vsebnostjo
8-odstotne vlage.
celuloze
Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
2.19.9
frakcija
sončničnega
zdroba
visoko
vsebnostjo
Proizvod predelave sončničnega zdroba, pridobljen surove
z mletjem in frakcioniranjem (presejanje in zračno beljakovine
z frakcioniranje) zdroba iz sončničnih semen, surove vlaknine
oluščenih.
34
SL
celuloze
Najnižja vsebnost surovih vlaknin: 38 % na osnovi
8-odstotne vlage.
Najnižja vsebnost surovih beljakovin: 17 % na
osnovi 8-odstotne vlage.
Zanj se lahko uporabi zaščita v vampu.
2.20.1
Olje in maščobe, ki so pridobljeni iz semen ali vlaga, če > 1 %
rastlinsko
olje
in plodov oljnic (razen ricinusovega olja iz kloščevca)
maščobe (2) in so lahko degumirani, rafinirani in/ali
hidrogenirani.
2.20.2
uporabljena Rastlinska olja, ki so jih uporabili nosilci živilske vlaga, če > 1 %
dejavnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 852/2004 za
rastlinska
olja iz živilske kuhanje, ki niso bila v stiku z mesom, živalskimi
maščobami, ribami ali vodnimi živalmi.
industrije
2.21.1
surovi lecitini Proizvod, pridobljen z degumiranjem surovega olja
iz semen in plodov oljnic z vodo. Med
degumiranjem surovega olja se lahko dodajo
citronska kislina, fosforjeva kislina, natrijev
hidroksid ali encimi.
2.22.1
konopljino
seme
Kontrolirana semena sort Cannabis sativa L. z
najvišjo vsebnostjo tetrahidrokanabinola v skladu z
Uredbo (ES) št. 1782/2003.
2.22.2
konopljina
pogača
Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s stiskanjem surove
semen konoplje.
beljakovine
surove vlaknine
2.22.3
konopljino
olje
2.23.1
makovo seme Semena vrste Papaver somniferum L.
2.23.2
zdrob
maka
(1)
(2)
SL
Olje, pridobljeno s stiskanjem rastlin in semen vlaga, če > 1 %
konoplje.
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen z ekstrakcijo surove
pogače iz makovih semen.
beljakovine
Navedba „nizka vsebnost glukozinata“, kakor je opredeljena v zakonodaji Unije, se lahko doda, kadar je to
ustrezno. To velja za vse proizvode iz semena oljne ogrščice.
Ime „rastlinsko olje in maščobe“ se lahko nadomesti z izrazom „rastlinsko olje“ ali „rastlinske maščobe“, kakor
je ustrezno. Doda se vrsta rastline in po potrebi del rastline. Navede se, ali so olja in/ali maščobe surove ali
rafinirane.
35
SL
3.
Semena stročnic in iz njih pridobljeni proizvodi
Številka
SL
Ime
Opis
Obvezne navedbe
Semena vrst Phaseolus spp. ali Vigna
spp., ustrezno toplotno obdelana. Zanje
se lahko uporabi zaščita v vampu.
3.1.1
fižol, pražen
3.1.2
Proizvod, pridobljen iz soka fižola, surove beljakovine
beljakovinski
koncentrat fižola ločenega pri pridobivanju škroba.
3.2.1
rožičevi stroki
Posušeni sadeži rožičevca vrste surove vlaknine
Ceratonia siliqua L., ki vsebujejo seme
rožičevca.
3.2.3
drobljen rožič
Proizvod, pridobljen z drobljenjem surove vlaknine
posušenih sadežev (strokov) rožičevca z
odstranjenimi semeni.
3.2.4
rožič v prahu; Proizvod, pridobljen z mikronizacijo surove vlaknine
rožičeva moka posušenih sadežev (strokov) rožičevca z skupni
sladkorji,
odstranjenimi semeni.
izraženi kot saharoza
3.2.5
kalčki rožičevca Kalčki semen rožičevca.
3.2.6
pogača
kalčkov
rožičevca
3.2.7
seme rožičevca
3.2.8
luščine
semen Luščine semen rožičevca, pridobljene z surove vlaknine
luščenjem semen rožičevca.
rožičevca
3.3.1
čičerka
Semena vrste Cicer arietinum L.
3.4.1
ervil
Semena vrste Ervum ervilia L.
3.5.1
seme sabljastega Semena sabljastega triplata (Trigonella
foenum-graecum).
triplata
3.6.1
guarova moka
3.6.2
moka iz guarovih Proizvod ekstrakcije rastlinske sluzi iz surove beljakovine
kalčkov semen guara.
kalčkov
3.7.1
bob
Semena sort Vicia faba L. ssp. faba var.
equina Pers. in var. minuta (Alef.)
Mansf.
3.7.2
bobovi kosmiči
Proizvod, pridobljen s parjenjem ali škrob
infrardečo mikronizacijo in valjanjem
surove beljakovine
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s surove beljakovine
stiskanjem kalčkov rožičevca.
Semena (zrna), pridobljena iz rožičevih surove vlaknine
strokov,
ki
so
sestavljena
iz
endosperma, lupine in kalčka.
Proizvod, pridobljen po ekstrahiranju surove beljakovine
rastlinske sluzi iz semen guara
(Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub).
36
SL
oluščenega boba.
SL
surove beljakovine
3.7.3
bob;
[luščine Proizvod, pridobljen z luščenjem surove vlaknine
boba vrste faba] bobovih semen in sestavljen predvsem surove beljakovine
iz zunanjih ovojnic.
3.7.4
bob, oluščen
3.7.5
beljakovine boba Proizvod, pridobljen z mletjem in surove beljakovine
zračnim frakcioniranjem boba.
3.8.1
leča
Semena rastline Lens culinaris a.o.
Medik.
3.8.2
luščine leče
Proizvod, pridobljen z luščenjem semen surove vlaknine
leče.
3.9.1
volčji bob
Semena vrst Lupinus spp. z nizko
vsebnostjo grenkih semen.
3.9.2
volčji
oluščen
3.9.3
volčji
bob; Proizvod, pridobljen z luščenjem semen surove beljakovine
[luščine volčjega volčjega boba in sestavljen predvsem iz surove vlaknine
zunanjih ovojnic.
boba]
3.9.4
pulpa
boba
3.9.5
krmna moka iz Proizvod pridobivanja moke iz volčjega surove beljakovine
boba. Sestavljen je predvsem iz delcev surove vlaknine
volčjega boba
kotiledona in, v manjši meri, luščin.
3.9.6
beljakovine
volčjega boba
3.9.7
zdrob
iz Proizvod predelave volčjega boba za surove beljakovine
pridobivanje zdroba z veliko beljakovin.
beljakovin
volčjega boba
3.10.1
mungo fižol
Zrna vrste Vigna radiata L.
3.11.1
grah
Semena vrst Pisum spp. Zanje se lahko
uporabi zaščita v vampu.
3.11.2
grahovi otrobi
Proizvod
pridobivanja
grahovega surove vlaknine
zdroba. Vsebuje predvsem luščine,
odstranjene med luščenjem in čiščenjem
graha.
3.11.3
grahovi kosmiči Proizvod, pridobljen s parjenjem ali škrob
infrardečo mikronizacijo in valjanjem
Proizvod, pridobljen z
bobovih semen, ki je
predvsem iz bobovih zrn.
luščenjem surove beljakovine
sestavljen surove vlaknine
bob, Oluščena semena volčjega boba.
surove beljakovine
volčjega Proizvod, pridobljen po ekstrakciji surove vlaknine
sestavnih delov volčjega boba.
Proizvod, pridobljen iz soka volčjega surove beljakovine
boba, ločenega pri pridobivanju škroba
ali po mletju in zračnem frakcioniranju.
37
SL
oluščenih semen graha.
3.11.4
grahova moka
Proizvod, pridobljen z mletjem graha.
3.11.5
luščine graha
Proizvod
pridobivanja
grahovega surove vlaknine
zdroba. Vsebuje predvsem luščine,
odstranjene
med
luščenjem
in
čiščenjem, ter, v manjši meri,
endosperm.
3.11.6
grah, oluščen
Oluščena semena graha.
surove beljakovine
surove beljakovine
surove vlaknine
3.11.7
grahova
moka
krmna Proizvod pridobivanja grahove moke. surove beljakovine
Sestavljen je predvsem iz delcev surove vlaknine
kotiledona in, v manjši meri, luščin.
3.11.8
ostanki graha po Proizvod mehanskega presejanja, ki je surove vlaknine
sestavljen iz drobcev grahovih zrn,
presejanju
ločenih pred nadaljnjo predelavo.
3.11.9
beljakovine
graha
Proizvod, pridobljen iz soka graha, surove beljakovine
ločenega pri pridobivanju škroba ali po
mletju in zračnem frakcioniranju; lahko
je delno hidroliziran.
3.11.10
grahova pulpa
Proizvod,
pridobljen
z
mokro vlaga, če < 70 % ali
ekstrakcijo škroba in beljakovin iz > 85 %
graha. Vsebuje predvsem notranje škrob
vlaknine in škrob.
surove vlaknine
v klorovodikovi kislini
netopen pepel, če
> 3,5 % v suhi snovi
3.11.11
topni
graha
pridobljen
z
mokro vlaga, če < 60 % ali
ostanki Proizvod,
ekstrakcijo škroba in beljakovin iz > 85 %
graha. Vsebuje predvsem topne skupni
sladkorji,
beljakovine in oligosaharide.
izraženi kot saharoza
surove beljakovine
SL
3.11.12
grahove vlaknine Proizvod, pridobljen z ekstrakcijo po surove vlaknine
mletju in presejanju oluščenega graha.
3.12.1
grašica
3.13.1
navadni grahor Semena vrste Lathyrus sativus L., metoda
ustrezno toplotno obdelana.
obdelave
3.14.1
enocvetna
grašica
Semena sorte Vicia sativa L. var. sativa
in drugih sort.
toplotne
Semena vrste Vicia monanthos Desf.
38
SL
4.
Gomolji, korenine in iz njih pridobljeni proizvodi
Številka
SL
Ime
Opis
Obvezne
navedbe
Korenina sorte Beta vulgaris L. ssp.
vulgaris var. altissima Doell.
4.1.1
sladkorna pesa
4.1.2
zgornji in spodnji Sveži proizvod pridobivanja sladkorja, ki pepel, netopen v
deli sladkorne pese je sestavljen predvsem iz očiščenih delov HCl, če > 5 % v
sladkorne pese, z deli listov pese ali brez suhi snovi
njih.
vlaga, če < 50 %
4.1.3
(pesni)
sladkor; Sladkor, ekstrahiran iz sladkorne pese z
uporabo vode.
[saharoza]
4.1.4
melasa
pese
4.1.5
pridobljen
po
nadaljnji skupni sladkorji,
melasa (sladkorne) Proizvod,
kot
pese,
z
delno ekstrakciji saharoze in/ali betaina iz izraženi
melase sladkorne pese z uporabo vode. saharoza
odstranjenim
sladkorjem
in/ali Vsebuje lahko do 2 % sulfata in 0,25 % vlaga, če > 28 %
sulfita.
betainom
4.1.6
melasa izomaltuloze Nekristalizirana frakcija iz pridobivanja vlaga, če > 40 %
izomaltuloze z encimsko pretvorbo
saharoze iz sladkorne pese.
4.1.7
mokra
pulpa Proizvod pridobivanja sladkorja, ki je pepel, netopen v
sestavljen iz rezin sladkorne pese, iz HCl, če > 5 % v
(sladkorne) pese
katerih je bil ekstrahiran sladkor z suhi snovi
uporabo vode. Najnižja vsebnost vlage: vlaga, če < 82 %
82 %. Vsebnost sladkorja je nizka in se ali > 92 %
nagiba k vrednosti nič zaradi fermentacije
(mlečne kisline).
4.1.8
stisnjena
pulpa Proizvod pridobivanja sladkorja, ki je pepel, netopen v
sestavljen iz rezin sladkorne pese, iz HCl, če > 5 % v
(sladkorne) pese
katerih je bil ekstrahiran sladkor z suhi snovi
uporabo vode in ki so bile mehansko vlaga, če < 65 %
stisnjene. Najvišja vsebnost vlage: 82 %. ali > 82 %
Vsebnost sladkorja je nizka in se nagiba k
vrednosti nič zaradi fermentacije (mlečne
kisline). Vsebuje lahko do 1 % sulfata.
4.1.9
stisnjena
(sladkorne
melasirana
proizvod,
pridobljen
pri skupni sladkorji,
(sladkorne) Sirupast
proizvodnji ali rafiniranju sladkorja iz izraženi
kot
sladkorne pese. Vsebuje lahko do 0,5 % saharoza
sredstev proti penjenju, 0,5 % sredstev za vlaga, če > 28 %
mehčanje, 2 % sulfata in 0,25 % sulfita.
pulpa Proizvod pridobivanja sladkorja, ki je pepel, netopen v
pese), sestavljen iz rezin sladkorne pese, iz HCl, če > 5 % v
katerih je bil ekstrahiran sladkor z suhi snovi
uporabo vode in ki so bile mehansko
39
SL
stisnjene ter jim je bila dodana melasa. vlaga, če < 65 %
Najvišja vsebnost vlage: 82 %. Vsebnost ali > 82 %
sladkorja se niža zaradi fermentacije
(mlečne kisline). Vsebuje lahko do 1 %
sulfata.
4.1.10
posušena
pulpa Proizvod pridobivanja sladkorja, ki je pepel, netopen v
sestavljen iz rezin sladkorne pese, iz HCl, če > 3,5 %
(sladkorne) pese
katerih je bil ekstrahiran sladkor z v suhi snovi
uporabo vode ter ki so bile mehansko skupni sladkorji,
stisnjene in posušene. Vsebuje lahko do izraženi
kot
2 % sulfata.
saharoza,
če
> 10,5 %
4.1.11
posušena
(sladkorne
melasirana
4.1.12
sladkorni sirup
pulpa Proizvod pridobivanja sladkorja, ki je pepel, netopen v
pese), sestavljen iz rezin sladkorne pese, iz HCl, če > 3,5 %
katerih je bil ekstrahiran sladkor z v suhi snovi
uporabo vode in ki so bile mehansko skupni sladkorji,
stisnjene in posušene ter jim je bila izraženi
kot
dodana melasa. Vsebuje lahko do 0,5 % saharoza
sredstev proti penjenju in 2 % sulfata.
Proizvod, pridobljen s predelavo sladkorja skupni sladkorji,
in/ali melase. Vsebuje lahko do 0,5 % izraženi
kot
sulfata in 0,25 % sulfita.
saharoza
vlaga, če > 35 %
4.1.13
deli
(sladkorne) Proizvod pridobivanja užitnega sirupa iz
pese, kuhani v vreli sladkorne pese, ki je lahko stisnjen ali če je posušen:
posušen.
vodi
pepel, netopen v
HCl, če > 3,5 %
v suhi snovi
če je stisnjen:
pepel, netopen v
HCl, če > 5 % v
suhi snovi
vlaga, če < 50 %
4.1.14
pridobljen
iz
sladkorja vlaga, če > 28 %
frukto-oligosaharidi Proizvod,
sladkorne pese z encimskim postopkom.
4.1.15
melasa (sladkorne) Proizvod, pridobljen po ekstrakciji vsebnost betaina
pese,
bogata
z sladkorja z uporabo vode in nadaljnjem skupni sladkorji,
filtriranju melase sladkorne pese. Proizvod izraženi kot
betainom,
saharoza
1
tekoča/posušena ( ) vsebuje sestavine melase in ima višjo
vsebnost naravno prisotnega betaina kot vlaga, če > 14 %
standardna melasa. Lahko je posušen.
Vsebuje lahko do 0,5 % sredstev proti
SL
40
SL
penjenju, 0,5 % sredstev za mehčanje, 2 %
sulfata in 0,25 % sulfita.
4.1.16
izomaltuloza
Izomaltuloza
kot
kristalinična
monohidratna snov. Pridobiva se z
encimsko pretvorbo saharoze iz sladkorne
pese.
4.2.1
sok rdeče pese
Sok, pridobljen s stiskanjem rdeče pese vlaga, če < 50 %
(Beta vulgaris convar. crassa var. ali > 60 %
conditiva) z naknadnim koncentriranjem pepel, netopen v
in pasterizacijo, pri čemer se ohranita HCl, če > 3,5 %
značilen okus in aroma po zelenjavi.
v suhi snovi
4.3.1
korenje
Koren rumenega ali rdečega korenja vrste
Daucus carota L.
4.3.2
olupki
parjeni
4.3.3
ostanki korenja
4.3.4
korenčkovi kosmiči Proizvod, pridobljen s kosmičenjem
korena rumenega ali rdečega korenja, ki je
nato posušen.
4.3.5
korenje, posušeno
4.3.6
korenčkova
posušena
4.4.1
koren cikorije
4.4.2
zgornji in spodnji Sveži proizvod predelave cikorije. pepel, netopen v
Sestavljen je predvsem iz očiščenih delov HCl, če > 3,5 %
deli cikorije
cikorije in delov njenih listov.
v suhi snovi
korenja, Vlažni proizvod predelave korenja, ki je pepel, netopen v
sestavljen iz olupkov, odstranjenih s HCl, če > 3,5 %
korena korenja s parno obdelavo, čemur se v suhi snovi
lahko
dodajo
pomožni
tokovi vlaga, če > 97 %
želatinastega
korenčkovega
škroba.
Najvišja vsebnost vlage: 97 %.
Vlažni proizvod, pridobljen z mehanskim pepel, netopen v
ločevanjem pri predelavi korenja in HCl, če > 3,5 %
ostankov korenja. Proizvod se lahko v suhi snovi
toplotno obdela. Najvišja vsebnost vlage: vlaga, če > 97 %
97 %.
Koren rumenega ali rdečega korenja, ne surove vlaknine
glede na obliko, v kateri je prisoten, ki je
nato posušen.
krma, Proizvod, ki vsebuje notranjo pulpo in surove vlaknine
zunanje ovoje, ki so posušeni.
Koren vrste Cichorium intybus L.
vlaga, če < 50 %
SL
4.4.3
seme cikorije
4.4.4
stisnjena
cikorije
Seme vrste Cichorium intybus L.
pulpa Proizvod pridobivanja inulina iz korena surove vlaknine
vrste Cichorium intybus L., ki je pepel, netopen v
sestavljen iz ekstrahiranih in mehansko HCl, če > 3,5 %
stisnjenih rezin cikorije. (Topni) ogljikovi
41
SL
hidrati cikorije in voda so bili delno v suhi snovi
odstranjeni. Vsebuje lahko do 1 % sulfata vlaga, če < 65 %
in 0,2 % sulfita.
ali > 82 %
SL
4.4.5
posušena
cikorije
pulpa Proizvod pridobivanja inulina iz korena surove vlaknine
vrste Cichorium intybus L., ki je pepel, netopen v
sestavljen iz ekstrahiranih in mehansko HCl, če > 3,5 %
stisnjenih rezin cikorije in je nato posušen. v suhi snovi
(Topni) ogljikovi hidrati cikorije so bili
delno ekstrahirani. Vsebuje lahko do 2 %
sulfata in 0,5 % sulfita.
4.4.6
koren
prahu
4.4.7
melasa cikorije
Proizvod predelave cikorije, pridobljen pri surove
pridobivanju inulina in oligofruktoze. beljakovine
Melasa cikorije je sestavljena iz surovi pepel
organskega rastlinskega materiala in
mineralov. Vsebuje lahko do 0,5 % vlaga, če < 20 %
ali > 30 %
sredstev proti penjenju.
4.4.8
vinasa cikorije
Stranski proizvod predelave cikorije, surove
pridobljen po ločevanju inulina in beljakovine
oligofruktoze ter eluciji z ionsko surovi pepel
izmenjavo. Vinasa cikorije je sestavljena
iz organskega rastlinskega materiala in vlaga, če < 30 %
mineralov. Vsebuje lahko do 1 % sredstev ali > 40 %
proti penjenju.
4.4.9
inulin (2)
Inulin je fruktan, ekstrahiran npr. iz
korena vrste Cichorium intybus L., Inula
helenium ali Helianthus tuberosus; surovi
inulin lahko vsebuje do 1 % sulfata in
0,5 % sulfita.
4.4.10
oligofruktozni sirup Proizvod, pridobljen z delno hidrolizo vlaga, če < 20 %
inulina iz vrste Cichorium intybus L.; ali > 30 %
surovi oligofruktozni sirup lahko vsebuje
do 1 % sulfata in 0,5 % sulfita.
4.4.11
oligofruktoza,
posušena
Proizvod, pridobljen z delno hidrolizo
inulina iz vrste Cichorium intybus L. in
naknadnim sušenjem.
4.5.1
česen, posušen
Bel do rumen prah čistega, mletega česna
vrste Allium sativum L.
4.6.1
manioka; [tapioka]; Koreni vrste Manihot esculenta Crantz, ne vlaga, če < 60 %
glede na obliko, v kateri so prisotni.
ali > 70 %
[kasava]
cikorije
v Proizvod, pridobljen s sekljanjem, surove vlaknine
sušenjem in mletjem korena cikorije. pepel, netopen v
Vsebuje lahko do 1 % sredstev proti HCl, če > 3,5 %
strjevanju.
v suhi snovi
42
SL
4.6.2
manioka, posušena; Koreni manioke, ne glede na obliko, v škrob
[tapioka, posušena] kateri so prisotni, ki so nato posušeni.
pepel, netopen v
HCl, če > 3,5 %
v suhi snovi
4.7.1
čebulna pulpa
Vlažni proizvod predelave čebule (iz rodu surove vlaknine
Allium), ki je sestavljen iz lupin in celih pepel, netopen v
čebul. Če je iz postopka pridobivanja olja HCl, če > 3,5 %
čebule, je sestavljen predvsem iz kuhanih v suhi snovi
ostankov čebule.
4.7.2
čebula, ocvrta
Olupljeni in v drobtinah povaljani deli surove vlaknine
čebule, ki se nato ocvrejo.
pepel, netopen v
HCl, če > 3,5 %
v suhi snovi
surove maščobe
4.7.3
topni ostanki čebule, Suhi proizvod, pridobljen s predelavo surove vlaknine
sveže čebule. Pridobljen je z alkoholno
posušeni
in/ali vodno ekstrakcijo; vodna ali
alkoholna frakcija se loči in posuši z
razprševanjem. Sestavljen je predvsem iz
ogljikovih hidratov.
4.8.1
krompir
Gomolji vrste Solanum tuberosum L.
4.8.2
krompir, olupljen
Krompir, katerega lupina se odstrani s škrob
parno obdelavo.
surove vlaknine
vlaga, če < 72 %
ali > 88 %
pepel, netopen v
HCl, če > 3,5 %
v suhi snovi
SL
4.8.3
krompirjevi olupki, Vlažni proizvod predelave krompirja, ki je vlaga, če > 93 %
sestavljen iz olupkov, odstranjenih z pepel, netopen v
parjeni
gomoljev krompirja s parno obdelavo, HCl, če > 3,5 %
čemur se lahko dodajo pomožni tokovi v suhi snovi
želatinastega
krompirjevega
škroba.
Lahko je zmečkan (pire).
4.8.4
krompirjevi odrezki, Proizvod iz krompirja, ki je lahko vlaga, če > 88 %
olupljen,
pridobljen
pri
pripravi pepel, netopen v
surovi
krompirjevih proizvodov za prehrano HCl, če > 3,5 %
ljudi.
v suhi snovi
4.8.5
ostanki krompirja
Proizvod, pridobljen z mehanskim vlaga, če > 93 %
ločevanjem pri predelavi krompirja in pepel, netopen v
ostankov krompirja. Proizvod se lahko HCl, če > 3,5 %
toplotno obdela.
v suhi snovi
43
SL
4.8.6
krompir, zmečkan
Blanširan ali kuhan v vreli vodi in nato škrob
zmečkan krompirjev proizvod.
surove vlaknine
pepel, netopen v
HCl, če > 3,5 %
v suhi snovi
4.8.7
krompirjevi kosmiči Proizvod, pridobljen z rotacijskim škrob
sušenjem
opranih,
olupljenih
ali surove vlaknine
neolupljenih parjenih krompirjev.
pepel, netopen v
HCl, če > 3,5 %
v suhi snovi
4.8.8
krompirjeva pulpa
4.8.9
proizvod
pridobivanja
krompirjeva pulpa, Posušeni
krompirjevega škroba, ki je sestavljen iz
posušena
ekstrahiranih zmletih krompirjev.
4.8.10
krompirjeve
beljakovine
Proizvod pridobivanja škroba, ki vsebuje surove
predvsem
beljakovinske
snovi, beljakovine
pridobljene po ločevanju škroba.
4.8.11
krompirjeve
beljakovine,
hidrolizirane
Beljakovine, pridobljene z nadzorovano surove
encimsko
hidrolizo
krompirjevih beljakovine
beljakovin.
4.8.12
krompirjeve
beljakovine,
fermentirane
Proizvod, pridobljen s fermentacijo surove
krompirjevih beljakovin in naknadnim beljakovine
sušenjem z razprševanjem.
4.8.13
Tekoči proizvod, pridobljen s fermentacijo surove
krompirjeve
krompirjevih beljakovin.
beljakovine
beljakovine,
fermentirane, tekoče
4.8.14
krompirjev
koncentriran
Proizvod pridobivanja krompirjevega vlaga, če < 77 %
škroba, ki je sestavljen iz ekstrahiranih ali > 88 %
zmletih krompirjev.
sok, Koncentrirani proizvod pridobivanja vlaga, če < 50 %
krompirjevega škroba, ki je sestavljen iz ali > 60 %
snovi, ki je ostala po delni odstranitvi če
je
vlaga
vlaknin, beljakovin in škroba iz pulpe < 50 %:
celega krompirja in izparevanju dela vode.
—surove
beljakovine
—surovi pepel
SL
4.8.15
peletiran krompir
Krompir po čiščenju z vodo, lupljenju,
zmanjševanju
velikosti
(rezanju,
kosmičenju itd.) in sušenju.
4.9.1
sladki krompir
Gomolji vrste Ipomoea batatas L., ne vlaga, če < 57 %
glede na obliko, v kateri so prisotni.
ali > 78 %
44
SL
4.10.1
(1)
(2)
SL
jeruzalemska
artičoka;
[topinambur]
Gomolji vrste Helianthus tuberosus L., ne vlaga, če < 75 %
glede na obliko, v kateri so prisotni.
ali > 80 %
Izraza se razlikujeta predvsem glede vsebnosti vlage in treba ju je uporabiti, kakor je ustrezno.
Imenu se doda vrsta rastline.
45
SL
5.
Druga semena in sadeži ter iz njih pridobljeni proizvodi
Številka
Ime
Opis
Obvezne
navedbe
5.1.1
želod
Cel sadež hrasta doba (Quercus robur L.),
hrasta gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.),
hrasta plutovca (Quercus suber L.) ali drugih
vrst hrastov.
5.1.2
želod, oluščen
Proizvod, pridobljen z luščenjem želoda.
surove
beljakovine
surove
vlaknine
5.2.1
mandelj
Cel ali zdrobljen sadež vrste Prunus dulcis, z
luščinami ali brez njih.
5.2.2
luščine mandlja
Luščine mandlja, pridobljene iz oluščenih surove
semen mandlja s fizičnim ločevanjem od jedrc vlaknine
in z mletjem.
5.2.3
pogača
iz Proizvod pridobivanja olja,
mandljevih jedrc stiskanjem mandljevih jedrc.
pridobljen
s surove
beljakovine
surove
vlaknine
Semena vrste Pimpinella anisum.
5.3.1
seme janeža
5.4.1
jabolčna
pulpa, Proizvod pridobivanja soka iz sadeža vrste surove
Malus domestica ali jabolčnika. Sestavljen je vlaknine
posušena;
[jabolčna mezga, predvsem iz notranje pulpe in zunanjih ovojev,
ki so posušeni. Lahko je depektiniziran.
posušena]
5.4.2
jabolčna
stisnjena;
[jabolčna
stisnjena]
5.4.3
melasa jabolka
pulpa, Vlažni proizvod pridobivanja jabolčnega soka surove
ali jabolčnika. Sestavljen je predvsem iz vlaknine
mezga, notranje pulpe in zunanjih ovojev, ki so
stisnjeni. Lahko je depektiniziran.
Proizvod, pridobljen po pridobivanju pektina iz surove
jabolčne pulpe. Lahko je depektiniziran.
beljakovine
surove
vlaknine
surovo olje in
maščobe, če
> 10 %
SL
5.5.1
seme
pese
5.6.1
ajda
5.6.2
ajdove
sladkorne Semena sladkorne pese.
Semena vrste Fagopyrum esculentum.
pleve
in Proizvod, pridobljen z mletjem zrn ajde.
46
surove
SL
SL
otrobi
vlaknine
5.6.3
ajdova
moka
krmna Proizvod pridobivanja moke, pridobljen iz surove
presejane ajde. Sestavljen je predvsem iz delcev vlaknine
endosperma, z majhnimi drobci zunanjih delov škrob
in nekaj različnih delov zrn. Ne sme vsebovati
več kot 10 % surovih vlaknin.
5.7.1
seme rdečega zelja Semena sorte Brassica oleracea var. capitata f.
Rubra.
5.8.1
seme
čužke
5.9.1
seme kumine
5.12.1
zdrobljen kostanj Proizvod pridobivanja moke iz kostanja, ki je surove
sestavljen predvsem iz delcev endosperma, z beljakovine
majhnimi drobci ovojev in nekaj ostanki surove
kostanja (Castanea spp.).
vlaknine
5.13.1
pulpa citrusov (1) Proizvod, pridobljen s stiskanjem citrusov vrst surove
Citrus (L.) spp. ali pri pridobivanju soka iz vlaknine
citrusov. Lahko je depektiniziran. Skupno lahko
vsebuje do 1 % metanola, etanola in propan-2ola na brezvodni osnovi.
5.13.2
pulpa
citrusov, Proizvod, pridobljen s stiskanjem citrusov ali surove
posušena (1)
pri pridobivanju soka iz citrusov, ki je nato vlaknine
posušen. Lahko je depektiniziran. Skupno lahko
vsebuje do 1 % metanola, etanola in propan-2ola na brezvodni osnovi.
5.14.1
seme črne detelje Semena vrste Trifolium pratense L.
5.14.2
seme bele detelje
Semena vrste Trifolium repens L.
5.15.1
kavne luščine
Proizvod,
kavovca.
5.16.1
seme
modrega Semena vrste Centaurea cyanus L.
glavinca
5.17.1
seme
kumare
5.18.1
seme ciprese
Semena vrst iz rodu Cupressus L.
5.19.1
datelj
Sadeži vrste Phoenix dactylifera L. Lahko so
posušeni.
5.19.2
seme dateljna
Cela semena vrste Phoenix dactylifera L.
5.20.1
semena komarčka Semena vrste Foeniculum vulgare Mill.
kanarske Semena vrste Phalaris canariensis.
Semena vrste Carum carvi L.
pridobljen
iz
oluščenih
semen surove
vlaknine
navadne Semena vrste Cucumis sativus L.
47
surove
vlaknine
SL
Sadeži vrste Ficus carica L. Lahko so posušeni.
5.21.1
figa
5.22.1
jedrca sadežev (2) Proizvod, ki je sestavljen iz notranjih, užitnih
semen oreška ali koščic sadežev.
5.22.2
sadna pulpa (2)
5.22.3
sadna
pulpa, Proizvod pridobivanja sadnega soka in sadne surove
posušena (2)
kaše, ki je nato posušen. Lahko je vlaknine
depektiniziran.
5.23.1
vrtna kreša
Semena vrste Lepidium sativum L.
5.24.1
travna semena
Semena trav iz družin Poaceae, Cyperaceae in
Juncaceae.
5.25.1
grozdne peške
Peške vrst iz rodu Vitis L., ločene od grozdne surove
pulpe, iz katerih olje ni bilo odstranjeno.
maščobe
Proizvod pridobivanja sadnega soka in sadne surove
kaše. Lahko je depektiniziran.
vlaknine
surove
vlaknine
surove
vlaknine
5.25.2
zdrob iz grozdnih Proizvod, pridobljen z ekstrakcijo olja iz surove
grozdnih pešk.
vlaknine
pešk
5.25.3
grozdna
pulpa; Grozdna pulpa, hitro posušena po ekstrakciji surove
[grozdne tropine] alkohola, iz katere je bilo odstranjenih čim več vlaknine
pecljev in pešk.
5.25.4
topni
ostanki Proizvod, pridobljen iz grozdnih pešk po surove
pridobivanju
grozdnega
soka.
Vsebuje vlaknine
grozdnih pešk
predvsem ogljikove hidrate. Lahko je
koncentriran.
5.26.1
lešnik
5.26.2
pogača iz lešnikov Proizvod pridobivanja olja,
stiskanjem lešnikovih jedrc.
Cel ali zdrobljen sadež vrst Corylus (L.) spp., z
luščinami ali brez njih.
pridobljen
s surove
beljakovine
surove
vlaknine
5.27.1
SL
pektin
Pektin se pridobi z vodno ekstrakcijo (naravnih
sevov) ustreznega rastlinskega materiala,
običajno citrusov ali jabolk. Za organsko
obarjanje se lahko uporabljajo le metanol,
etanol in propan-2-ol. Skupno lahko vsebuje do
1 % metanola, etanola in propan-2-ola na
brezvodni osnovi. Pektin je sestavljen predvsem
iz delnih metil estrov poligalakturonske kisline
ter njihovih amonijevih, natrijevih, kalijevih in
kalcijevih soli.
48
SL
5.28.1
seme perile
Semena vrste Perilla frutescens L. in njeni
zmleti proizvodi.
5.29.1
pinjola
Semena vrst Pinus (L.) spp.
5.30.1
pistacija
Sadež vrste Pistacia vera L.
5.31.1
seme trpotca
Semena vrst Plantago (L.) spp.
5.32.1
seme redkve
Semena vrste Raphanus sativus L.
5.33.1
seme špinače
Semena vrste Spinacia oleracea L.
5.34.1
seme
badlja
5.35.1
paradižnikova
pulpa;
[paradižnikova
mezga]
Proizvod, pridobljen s stiskanjem paradižnikov surove
vrste Solanum lycopersicum L. pri pridobivanju vlaknine
paradižnikovega soka. Sestavljen je predvsem iz
lupin in semen paradižnika.
5.36.1
seme rmana
Semena vrste Achillea millefolium L.
5.37.1
pogača
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s surove
mareličnih jedrc stiskanjem mareličnih jedrc (Prunus armeniaca beljakovine
L.). Vsebuje lahko cianovodikovo kislino.
surove
pegastega Semena vrste Carduus marianus L.
vlaknine
5.38.1
pogača
kumine
iz
črne Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s surove
stiskanjem semen črne kumine (Bunium beljakovine
persicum L.).
surove
vlaknine
5.39.1
pogača iz semen Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s surove
stiskanjem semen borage (Borago officinalis beljakovine
borage
L.).
surove
vlaknine
5.40.1
pogača iz svetlina Proizvod pridobivanja olja, pridobljen
stiskanjem semen svetlina (Oenothera L.).
s surove
beljakovine
surove
vlaknine
5.41.1
pogača
granatnega
jabolka
iz Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s surove
stiskanjem semen granatnega jabolka (Punica beljakovine
granatum L.).
surove
vlaknine
5.42.1
pogača iz orehovih Proizvod pridobivanja olja, pridobljen s surove
stiskanjem orehovih jedrc (Juglans regia L.).
beljakovine
jedrc
surove
vlaknine
SL
49
SL
(1)
(2)
SL
Imenu se doda beseda „depektiniziran“, kadar je to ustrezno.
Imenu se doda vrsta rastline.
50
SL
6.
Številka
Krmne rastline in voluminozna krma ter iz nje pridobljeni proizvodi
Ime
Opis
Obvezne
navedbe
6.1.1
listi blitve
Listi vrst Beta spp.
6.2.1
žitarice (1)
Cele žitarice ali njihovi deli. Lahko so
posušene, sveže ali silirane.
6.3.1
žitna slama (1)
Slama žit.
6.3.2
žitna slama, obdelana Proizvod, pridobljen z ustrezno obdelavo natrij, če
(1) (2)
slame žit.
obdelan
NaOH
6.4.1
deteljna moka
6.5.1
moka
iz
rastlin (3);
moka] (3);
moka] (3)
je
z
Proizvod, pridobljen s sušenjem in surove
mletjem detelje (Trifolium spp.). Vsebuje beljakovine
lahko do 20 % lucerne (Medicago sativa surove vlaknine
L. in Medicago var. Martyn) ali drugih
krmnih rastlin, ki je bila posušena in pepel, netopen
v
HCl,
če
zmleta hkrati z deteljo.
> 3,5 % v suhi
snovi
krmnih Proizvod, pridobljen s sušenjem in surove
[travna mletjem ter v nekaterih primerih beljakovine
[zelena stiskanjem krmnih rastlin.
surove vlaknine
pepel, netopen
v
HCl,
če
> 3,5 % v suhi
snovi
6.6.1
trava, posušena
polju; [seno]
na Katera koli vrsta trave, posušena na polju. pepel, netopen
v
HCl,
če
> 3,5 % v suhi
snovi
6.6.2
trava, posušena pri Proizvod, pridobljen iz trave (katere koli surove
sorte), ki je bil umetno dehidriran (v beljakovine
visoki temperaturi
kateri koli obliki).
vlaknine
pepel, netopen
v
HCl,
če
> 3,5 % v suhi
snovi
SL
6.6.3
trava;
metuljnice;
krma]
zelišča; Sveže, silirane ali posušene poljščine, pepel, netopen
HCl,
če
[zelena sestavljene iz trave, metuljnic ali zelišč, ki v
se običajno opisujejo kot silaža, senaža, > 3,5 % v suhi
seno ali zelena krma.
snovi
6.7.1
konopljina moka
Moka, zmleta iz posušenih listov vrste surove
51
SL
Cannabis sativa L.
beljakovine
6.7.2
konopljine vlaknine
Proizvod, pridobljen pri predelavi
konoplje, zelene barve, posušen, vlaknast.
6.8.1
bobova slama
Slama rastlin Vicia faba L. ssp. faba var.
equina Pers. in var. minuta (Alef.) Mansf.
6.9.1
lanena slama
Lanena slama (Linum usitatissimum L.).
6.10.1
lucerna; [alfalfa]
Rastline ali deli rastlin Medicago sativa pepel, netopen
L. in Medicago var. Martyn.
v
HCl,
če
> 3,5 % v suhi
snovi
6.10.2
na polju posušena Na polju posušena lucerna.
lucerna; [na polju
posušena alfalfa]
6.10.3
lucerna, posušena pri Umetno dehidrirana lucerna, v kateri koli surove
beljakovine
visoki
temperaturi; obliki.
[alfalfa, posušena pri
surove vlaknine
visoki temperaturi]
pepel, netopen
v
HCl,
če
> 3,5 % v suhi
snovi
6.10.4
lucerna, ekstrudirana; Peleti alfalfe, ki so bili ekstrudirani.
[alfalfa, ekstrudirana]
6.10.5
lucernina moka (4); Proizvod, pridobljen s sušenjem in surove
[alfalfina moka] (4)
mletjem lucerne. Vsebuje lahko do 20 % beljakovine
detelje ali drugih krmnih rastlin, ki je bila surove vlaknine
posušena in zmleta hkrati z lucerno.
pepel, netopen
v
HCl,
če
> 3,5 % v suhi
snovi
6.10.6
proizvod,
pridobljen
lucernina
mezga; Posušeni
stiskanjem soka iz lucerne.
[alfalfina mezga]
pepel, netopen
v
HCl,
če
> 3,5 % v suhi
snovi
s surove
beljakovine
surove vlaknine
SL
6.10.7
Proizvod, pridobljen z umetnim sušenjem surove
beljakovinski
koncentrat
lucerne; frakcij stisnjenega soka lucerne, ločenih s beljakovine
centrifugiranjem in toplotno obdelanih za karoten
[beljakovinski
obarjanje beljakovin.
koncentrat alfalfe]
6.10.8
topni ostanki lucerne Proizvod, pridobljen po ekstrakciji surove
beljakovin iz soka lucerne; lahko je beljakovine
posušen.
52
SL
6.11.1
koruzna silaža
Silirane rastline Zea mays L. ssp. mays ali
njihovi deli.
6.12.1
grahova slama
Slama rastlin vrst Pisum spp.
6.13.1
slama oljne ogrščice
Slama rastlin Brassica napus L. ssp.
oleifera (Metzg.) Sinsk., Brassica napus
L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz in
Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.).
(1)
(2)
(3)
(4)
SL
Imenu se doda vrsta rastline.
Imenu je treba dodati navedbo vrste izvedene obdelave.
Imenu se lahko doda vrsta krmne rastline.
Izraz „moka“ se lahko nadomesti z izrazom „peleti“. Imenu se lahko doda metoda sušenja.
53
SL
7.
Druge rastline, alge in iz njih pridobljeni proizvodi
Številka
7.1.1
Ime
alge (1)
Opis
Obvezne
navedbe
Alge, žive ali predelane, vključno s svežimi, surove
ohlajenimi
ali
zamrznjenimi
algami. beljakovine
Vsebujejo lahko do 0,1 % sredstev proti surove
penjenju.
maščobe
surovi pepel
7.1.2
posušene alge (1)
Proizvod, pridobljen s sušenjem alg. Ta surove
proizvod je lahko opran, da se zmanjša beljakovine
vsebnost joda, in alge so bile inaktivirane. surove
Vsebuje lahko do 0,1 % sredstev proti maščobe
penjenju.
surovi pepel
7.1.3
moka iz alg (1)
Proizvod pridobivanja olja iz alg, pridobljen surove
z ekstrakcijo alg. Alge so bile inaktivirane. beljakovine
Vsebuje lahko do 0,1 % sredstev proti surove
penjenju.
maščobe
surovi pepel
SL
7.1.4
olje iz alg (1)
7.1.5
ekstrakt alg (1); Vodni ali alkoholni ekstrakt alg, ki vsebuje
[frakcija alg] (1)
predvsem ogljikove hidrate. Vsebuje lahko
do 0,1 % sredstev proti penjenju.
7.1.6
moka iz morskih alg Proizvod, pridobljen s sušenjem in surovi pepel
drobljenjem makroalg, zlasti rjavih alg. Ta
proizvod je lahko opran, da se zmanjša
vsebnost joda. Vsebuje lahko do 0,1 %
sredstev proti penjenju.
7.3.1
lubje (1)
7.4.1
cvetovi (1), posušeni Vsi deli posušenih cvetov užitnih rastlin in surove
njihovi drobci.
vlaknine
7.5.1
brokoli, posušen
Proizvod, pridobljen s sušenjem rastline vrste
Brassica oleracea L. po čiščenju z vodo,
zmanjševanju velikosti (rezanju, kosmičenju
itd.) in odstranjevanju vode.
7.6.1
melasa
(sladkornega) trsa
Sirupast proizvod, pridobljen pri proizvodnji skupni
ali rafiniranju sladkorja iz vrste Saccharum sladkorji,
L. Vsebuje lahko do 0,5 % sredstev proti izraženi
Olje, pridobljeno z ekstrakcijo iz alg. vlaga,
Vsebuje lahko do 0,1 % sredstev proti > 1 %
penjenju.
če
Očiščeno in posušeno lubje dreves ali surove
grmovja.
vlaknine
54
kot
SL
penjenju, 0,5 % sredstev za mehčanje, 3,5 % saharoza
sulfata in 0,25 % sulfita.
vlaga,
> 30 %
7.6.2
Proizvod, pridobljen po nadaljnji ekstrakciji skupni
melasa
(sladkornega) trsa, saharoze iz melase sladkornega trsa z sladkorji,
izraženi
z
delno uporabo vode.
saharoza
odstranjenim
sladkorjem
vlaga,
> 28 %
SL
7.6.3
(trsni)
sladkor; Sladkor, ekstrahiran iz sladkornega trsa z
uporabo vode.
[saharoza]
7.6.4
odpadki
sladkornega trsa
Proizvod, pridobljen z ekstrakcijo sladkorja surove
iz sladkornega trsa z uporabo vode. vlaknine
Sestavljen je predvsem iz vlaknin.
7.7.1
listi, posušeni (1)
Posušeni listi užitnih rastlin in njihovi drobci. surove
vlaknine
7.8.1
lignoceluloza
Proizvod, pridobljen z mehansko predelavo surove
surovega naravno posušenega lesa, sestavljen vlaknine
predvsem iz lignoceluloze. Upošteva se
naravna vsebnost elementov v sledovih.
7.8.2
celuloza v prahu
Proizvod,
pridobljen
z
razgradnjo, surove
ločevanjem lignina in nadaljnjim čiščenjem vlaknine
kot
celuloza
iz
rastlinskih
vlaken
neobdelanega lesa, ki se spremeni le z
mehansko
obdelavo.
V
nevtralnem
detergentu netopne vlaknine: najmanj 87 %.
7.9.1
sladki koren
Koren vrst iz rodu Glycyrrhiza L.
7.10.1
meta
Proizvod, pridobljen s sušenjem nadzemnih
delov rastlin Mentha apicata, Mentha
piperita ali Mentha viridis (L.), ne glede na
obliko, v kateri so prisotni.
7.11.1
špinača, posušena
Proizvod, pridobljen s sušenjem rastline vrste
Spinacia oleracea L., ne glede na obliko, v
kateri je prisotna.
7.12.1
Yucca schidigera
V prah zmleta rastlina vrste Yucca schidigera surove
Roezl.
vlaknine
7.12.2
sok rastlin vrste Proizvod, pridobljen z rezanjem in
Yucca schidigera
stiskanjem stebel rastline vrste Yucca
Schidigera, ki vsebuje predvsem ogljikove
hidrate.
7.13.1
rastlinsko
oglje; Proizvod,
pridobljen
55
s
če
kot
če
karbonizacijo surove
SL
[oglje]
organskega rastlinskega materiala.
vlaknine
7.14.1
les (1)
Kemično neobdelan les ali lesna vlakna.
surove
vlaknine
7.15.1
moka iz rastlin Proizvod, pridobljen s sušenjem in mletjem surove
vlaknine
vrste
Solanum listov vrste Solanum glaucophyllum.
glaucophyllum
vitamin D3
(1)
SL
Imenu se doda vrsta rastline ali alge.
56
SL
8.
Mlečni proizvodi in iz njih pridobljeni proizvodi
Posamična krmila iz tega poglavja izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 in
Uredbe (EU) št. 142/2011 ter zanje lahko veljajo omejitve pri uporabi v skladu z Uredbo (ES)
št. 999/2001.
Številka
8.1.1
Ime
maslo in proizvodi iz masla
Opis
Obvezne
navedbe
Maslo in proizvodi, pridobljeni s surove
pridobivanjem ali predelavo masla beljakovine
(npr. masleni serum), razen če so surove
navedeni ločeno.
maščobe
laktoza
vlaga,
>6%
8.2.1
če
pinjenec/pinjenec v prahu (1) Proizvod, pridobljen s pinjenjem surove
masla iz smetane ali s podobnim beljakovine
postopkom.
surove
Uporabi se lahko koncentriranje maščobe
in/ali sušenje.
laktoza
Kadar se posebej pripravi kot vlaga,
posamično krmilo, lahko vsebuje: > 6 %
če
—do
0,5 %
fosfatov,
npr.
polifosfatov
(npr.
natrijev
heksametafosfat), difosfatov (npr.
tetranatrijevpirofosfat), ki
se
uporabljajo
za
zmanjšanje
viskoznosti
in
stabiliziranje
beljakovin med predelavo;
—do 0,3 % anorganskih kislin:
žveplove kisline, klorovodikove
kisline, fosforjeve kisline, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 0,5 % baz, npr. natrijevega,
kalijevega,
kalcijevega
in
magnezijevega hidroksida, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 2 % sredstev za sipkost, npr.
silicijevega
dioksida,
pentanatrijevega
trifosfata,
trikalcijevega fosfata, ki se
SL
57
SL
uporabljajo za izboljšanje sipkosti
prahu.
8.3.1
kazein
Proizvod, pridobljen iz posnetega surove
mleka ali pinjenca s sušenjem beljakovine
kazeina, oborjenega z uporabo kislin vlaga,
če
ali sirila.
> 10 %
8.4.1
kazeinat
Proizvod, ekstrahiran iz sirine ali surove
kazeina s snovmi za nevtralizacijo in beljakovine
sušenjem.
vlaga,
če
> 10 %
8.5.1
sir in proizvodi iz sira
Sir in proizvodi, pridobljeni iz sira surove
ter iz proizvodov na osnovi mleka. beljakovine
surove
maščobe
SL
8.6.1
kolostrum/kolostrum v prahu Tekoč izloček mlečnih žlez živali za surove
(1)
proizvodnjo mleka, ki nastaja do pet beljakovine
dni po skotitvi. Uporabi se lahko
koncentriranje in/ali sušenje.
8.7.1
mlečni stranski proizvodi
Proizvodi iz mlečne proizvodnje vlaga
(med drugim: nekdanja mlečna surove
živila,
blato
centrifug
ali beljakovine
separatorjev, bela voda, mlečni
surove
minerali).
maščobe
Kadar se posebej pripravi kot
posamično krmilo, lahko vsebuje: skupni
sladkorji,
—do
0,5 %
fosfatov,
npr. izraženi kot
polifosfatov
(npr.
natrijev saharoza
heksametafosfat), difosfatov (npr.
tetranatrijevpirofosfat), ki
se
uporabljajo
za
zmanjšanje
viskoznosti
in
stabiliziranje
beljakovin med predelavo;
—do 0,3 % anorganskih kislin:
žveplove kisline, klorovodikove
kisline, fosforjeve kisline, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 0,5 % baz, npr. natrijevega,
kalijevega,
kalcijevega
in
magnezijevega hidroksida, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
58
SL
—do 2 % sredstev za sipkost, npr.
silicijevega
dioksida,
pentanatrijevega
trifosfata,
trikalcijevega fosfata, ki se
uporabljajo za izboljšanje sipkosti
prahu.
8.8.1
fermentirani mlečni proizvodi Proizvodi, pridobljeni s fermentacijo surove
mleka (npr. jogurti itd.).
beljakovine
surove
maščobe
8.9.1
laktoza
Sladkor, ločen od mleka ali sirotke s vlaga,
prečiščevanjem in sušenjem.
>5%
8.10.1
mleko/mleko v prahu (1)
Običajni izloček mlečnih žlez, surove
pridobljen z eno ali več molžami. beljakovine
Uporabi se lahko koncentriranje surove
in/ali sušenje.
maščobe
vlaga,
>5%
8.11.1
če
posneto mleko/posneto mleko Mleko, katerega vsebnost maščob je surove
v prahu (1)
bila zmanjšana z ločevanjem.
beljakovine
Uporabi se lahko koncentriranje vlaga,
in/ali sušenje.
>5%
če
8.12.1
mlečna maščoba
Proizvod, pridobljen s posnemanjem surove
mleka.
maščobe
8.13.1
mlečne beljakovine v prahu
Proizvod, pridobljen s sušenjem surove
beljakovinskih spojin, ekstrahiranih beljakovine
iz mleka s kemično ali fizikalno vlaga,
če
obdelavo.
>8%
8.14.1
kondenzirano in evaporirano Kondenzirano in evaporirano mleko surove
proizvodi,
pridobljeni
s beljakovine
mleko ter njegovi proizvodi ter
proizvodnjo ali predelavo teh surove
proizvodov.
maščobe
vlaga,
>5%
8.15.1
SL
če
če
mlečni
permeat/mlečni Proizvod, pridobljen iz tekočega surovi pepel
permeat v prahu (1)
stanja s filtracijo (ultra, nano ali surove
mikro) mleka in iz katerega je lahko beljakovine
bila delno odstranjena laktoza.
laktoza
Lahko se uporabijo reverzna ozmoza
vlaga,
če
in koncentriranje ter/ali sušenje.
>8%
59
SL
8.16.1
mlečni
koncentrat/mlečni Proizvod, ki ga zadrži membrana, surove
koncentrat v prahu (1)
pridobljen pri filtraciji (ultra, nano beljakovine
ali mikro) mleka.
surovi pepel
Uporabi se lahko koncentriranje laktoza
in/ali sušenje.
vlaga,
>8%
8.17.1
sirotka/sirotka v prahu (1)
če
Proizvod postopka izdelave sira, surove
skute ali kazeina ali podobnih beljakovine
postopkov.
laktoza
Uporabi se lahko koncentriranje vlaga,
če
in/ali sušenje.
>8%
Kadar se posebej pripravi kot surovi pepel
posamično krmilo, lahko vsebuje:
—do
0,5 %
fosfatov,
npr.
polifosfatov
(npr.
natrijev
heksametafosfat), difosfatov (npr.
tetranatrijevpirofosfat), ki
se
uporabljajo
za
zmanjšanje
viskoznosti
in
stabiliziranje
beljakovin med predelavo;
—do 0,3 % anorganskih kislin:
žveplove kisline, klorovodikove
kisline, fosforjeve kisline, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 0,5 % baz, npr. natrijevega,
kalijevega,
kalcijevega
in
magnezijevega hidroksida, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 2 % sredstev za sipkost, npr.
silicijevega
dioksida,
pentanatrijevega
trifosfata,
trikalcijevega fosfata, ki se
uporabljajo za izboljšanje sipkosti
prahu.
8.18.1
sirotka
z
odstranjeno Sirotka, iz katere je bila delno surove
beljakovine
laktozo/sirotka z odstranjeno odstranjena laktoza.
laktozo v prahu (1)
Uporabi se lahko koncentriranje laktoza
in/ali sušenje.
vlaga,
če
Kadar se posebej pripravi kot > 8 %
posamično krmilo, lahko vsebuje: surovi pepel
SL
60
SL
—do
0,5 %
fosfatov,
npr.
polifosfatov
(npr.
natrijev
heksametafosfat), difosfatov (npr.
tetranatrijevpirofosfat), ki
se
uporabljajo
za
zmanjšanje
viskoznosti
in
stabiliziranje
beljakovin med predelavo;
—do 0,3 % anorganskih kislin:
žveplove kisline, klorovodikove
kisline, fosforjeve kisline, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 0,5 % baz, npr. natrijevega,
kalijevega,
kalcijevega
in
magnezijevega hidroksida, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 2 % sredstev za sipkost, npr.
silicijevega
dioksida,
pentanatrijevega
trifosfata,
trikalcijevega fosfata, ki se
uporabljajo za izboljšanje sipkosti
prahu.
8.19.1
beljakovine
iz Proizvod, pridobljen s sušenjem surove
sirotke/beljakovine iz sirotke beljakovinskih spojin, ekstrahiranih beljakovine
v prahu (1)
iz sirotke s kemično ali fizikalno vlaga,
če
obdelavo.
Uporabi
se
lahko > 8 %
koncentriranje in/ali sušenje.
Kadar se posebej pripravi kot
posamično krmilo, lahko vsebuje:
—do
0,5 %
fosfatov,
npr.
polifosfatov
(npr.
natrijev
heksametafosfat), difosfatov (npr.
tetranatrijevpirofosfat), ki
se
uporabljajo
za
zmanjšanje
viskoznosti
in
stabiliziranje
beljakovin med predelavo;
—do 0,3 % anorganskih kislin:
žveplove kisline, klorovodikove
kisline, fosforjeve kisline, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 0,5 % baz, npr. natrijevega,
SL
61
SL
kalijevega,
kalcijevega
in
magnezijevega hidroksida, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 2 % sredstev za sipkost, npr.
silicijevega
dioksida,
pentanatrijevega
trifosfata,
trikalcijevega fosfata, ki se
uporabljajo za izboljšanje sipkosti
prahu.
8.20.1
demineralizirana sirotka z Sirotka, iz katere so bili delno surove
odstranjeni laktoza in minerali.
beljakovine
odstranjeno
laktozo/demineralizirana
Uporabi se lahko koncentriranje laktoza
sirotka z odstranjeno laktozo, in/ali sušenje.
surovi pepel
v prahu (1)
Kadar se posebej pripravi kot vlaga,
če
posamično krmilo, lahko vsebuje: > 8 %
—do
0,5 %
fosfatov,
npr.
polifosfatov
(npr.
natrijev
heksametafosfat), difosfatov (npr.
tetranatrijevpirofosfat), ki
se
uporabljajo
za
zmanjšanje
viskoznosti
in
stabiliziranje
beljakovin med predelavo;
—do 0,3 % anorganskih kislin:
žveplove kisline, klorovodikove
kisline, fosforjeve kisline, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 0,5 % baz, npr. natrijevega,
kalijevega,
kalcijevega
in
magnezijevega hidroksida, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 2 % sredstev za sipkost, npr.
silicijevega
dioksida,
pentanatrijevega
trifosfata,
trikalcijevega fosfata, ki se
uporabljajo za izboljšanje sipkosti
prahu.
8.21.1
SL
permeat
sirotke/permeat Proizvod, pridobljen iz tekočega surovi pepel
sirotke v prahu (1)
stanja s filtracijo (ultra, nano ali surove
mikro) sirotke in iz katerega je lahko beljakovine
bila delno odstranjena laktoza.
62
SL
Lahko se uporabijo reverzna ozmoza laktoza
in koncentriranje ter/ali sušenje.
vlaga,
Kadar se posebej pripravi kot > 8 %
posamično krmilo, lahko vsebuje:
če
—do
0,5 %
fosfatov,
npr.
polifosfatov
(npr.
natrijev
heksametafosfat), difosfatov (npr.
tetranatrijevpirofosfat), ki
se
uporabljajo
za
zmanjšanje
viskoznosti
in
stabiliziranje
beljakovin med predelavo;
—do 0,3 % anorganskih kislin:
žveplove kisline, klorovodikove
kisline, fosforjeve kisline, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 0,5 % baz, npr. natrijevega,
kalijevega,
kalcijevega
in
magnezijevega hidroksida, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 2 % sredstev za sipkost, npr.
silicijevega
dioksida,
pentanatrijevega
trifosfata,
trikalcijevega fosfata, ki se
uporabljajo za izboljšanje sipkosti
prahu.
8.22.1
koncentrat sirotke/koncentrat Proizvod, ki ga zadrži membrana, surove
sirotke v prahu (1)
pridobljen s filtracijo (ultra, nano ali beljakovine
mikro) sirotke.
surovi pepel
Uporabi se lahko koncentriranje laktoza
in/ali sušenje.
vlaga,
Kadar se posebej pripravi kot > 8 %
posamično krmilo, lahko vsebuje:
če
—do
0,5 %
fosfatov,
npr.
polifosfatov
(npr.
natrijev
heksametafosfat), difosfatov (npr.
tetranatrijevpirofosfat), ki
se
uporabljajo
za
zmanjšanje
viskoznosti
in
stabiliziranje
beljakovin med predelavo;
—do 0,3 % anorganskih kislin:
žveplove kisline, klorovodikove
SL
63
SL
kisline, fosforjeve kisline, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 0,5 % baz, npr. natrijevega,
kalijevega,
kalcijevega
in
magnezijevega hidroksida, ki se
uporabljajo
za
uravnavanje
vrednosti pH v več fazah
proizvodnega postopka;
—do 2 % sredstev za sipkost, npr.
silicijevega
dioksida,
pentanatrijevega
trifosfata,
trikalcijevega fosfata, ki se
uporabljajo za izboljšanje sipkosti
prahu.
(1)
SL
Izraza nimata istega pomena in se razlikujeta predvsem glede vsebnosti vlage; treba ju je uporabiti, kakor je
ustrezno.
64
SL
9.
Proizvodi iz kopenskih živali in iz njih pridobljeni proizvodi
Posamična krmila iz tega poglavja izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 in
Uredbe (EU) št. 142/2011 ter zanje lahko veljajo omejitve pri uporabi v skladu z Uredbo (ES)
št. 999/2001.
Številka
9.1.1
Ime
Opis
Obvezne
navedbe
živalski stranski Cele toplokrvne kopenske živali ali njihovi deli, surove
proizvodi (1)
sveži, zamrznjeni, kuhani, obdelani s kislino ali beljakovine
posušeni.
surove
maščobe
vlaga,
>8%
9.2.1
živalska
maščoba (2)
Proizvod, pridobljen iz maščobe kopenskih živali, surove
vključno z nevretenčarji, razen vrst, patogenih za maščobe
ljudi ali živali, v vseh življenjskih obdobjih. Če je vlaga,
ekstrahiran s topili, lahko vsebuje do 0,1 % > 1 %
heksana.
če
če
9.3.1
stranski
proizvodi
čebelarstva
Med, čebelji vosek, matični mleček, propolis, skupni
pelod, predelani ali nepredelani.
sladkorji,
izraženi kot
saharoza
9.4.1
predelane
živalske
beljakovine (2)
Proizvod, pridobljen s segrevanjem, sušenjem in surove
mletjem celih kopenskih živali ali njihovih delov, beljakovine
vključno z nevretenčarji, razen vrst, patogenih za surove
ljudi ali živali, v vseh življenjskih obdobjih, iz maščobe
katerih je bila lahko delno ekstrahirana ali fizično
odstranjena maščoba. Če je ekstrahiran s topili, surovi pepel
lahko vsebuje do 0,1 % heksana.
vlaga,
če
>8%
9.5.1
Posušene živalske beljakovine, pridobljene s surove
beljakovine,
pridobljene
s proizvodnjo želatine iz surovin v skladu z Uredbo beljakovine
(ES) št. 853/2004.
postopkom
surove
želatinizacije (2)
maščobe
surovi pepel
vlaga,
>8%
9.6.1
SL
hidrolizirane
živalske
beljakovine (2)
če
Polipeptidi, peptidi in aminokisline ter njihove surove
mešanice, pridobljeni s hidrolizo živalskih beljakovine
stranskih proizvodov, ki se lahko koncentrirajo s vlaga,
če
sušenjem.
>8%
65
SL
9.7.1
krvna moka (2) Proizvod, pridobljen s toplotno obdelavo krvi surove
zaklanih toplokrvnih živali.
beljakovine
vlaga,
>8%
če
9.8.1
krvni proizvodi Proizvodi, pridobljeni iz krvi ali delcev krvi surove
(1)
zaklanih
toplokrvnih
živali;
zajemajo beljakovine
posušeno/zamrznjeno/tekočo plazmo, posušeno vlaga,
če
polno kri, posušene/zamrznjene/tekoče rdeče > 8 %
krvničke ali njihove delce in mešanice.
9.9.1
odpadki
gostinskih
dejavnosti
iz Vsa odpadna hrana, ki vsebuje snovi živalskega surove
izvora, vključno z rabljenim oljem za kuhanje, iz beljakovine
restavracij, gostinskih obratov in kuhinj, vključno surove
z javnimi kuhinjami in zasebnimi kuhinjami maščobe
gospodinjstev.
surovi pepel
vlaga,
>8%
9.10.1
kolagen (2)
Proizvod na osnovi beljakovin, pridobljen iz surove
živalskih kosti, kož in kit.
beljakovine
vlaga,
>8%
9.11.1
perna moka
če
če
Proizvod, pridobljen s sušenjem in mletjem perja surove
zaklanih živali; lahko je hidroliziran.
beljakovine
vlaga,
>8%
če
9.12.1
želatina (2)
Naravna, topna beljakovina, želirajoča ali surove
neželirajoča, pridobljena z delno hidrolizo beljakovine
kolagena, pridobljenega iz živalskih kosti, kož ter vlaga,
če
kit in tetiv.
>8%
9.13.1
ocvirki (2)
Proizvod, ki nastane pri pridobivanju loja, surove
svinjske masti in drugih ekstrahiranih ali fizično beljakovine
odstranjenih maščob živalskega izvora, svežih, surove
zamrznjenih ali posušenih.
maščobe
Če je ekstrahiran s topili, lahko vsebuje do 0,1 % surovi pepel
heksana.
vlaga,
če
>8%
9.14.1
proizvodi
živalskega
izvora (1)
Nekdanja živila, ki vsebujejo proizvode surove
živalskega izvora; z obdelavo ali brez nje, npr. beljakovine
sveži, zamrznjeni, posušeni.
surove
maščobe
vlaga,
SL
66
če
SL
>8%
9.15.1
jajca
Cela jajca perutnine vrste Gallus gallus L., z
lupinami ali brez njih.
9.15.2
beljak
Proizvod, pridobljen iz jajc po ločitvi lupin in surove
rumenjaka, pasteriziran in po možnosti beljakovine
denaturiran.
način
denaturacije,
če je primerno
9.15.3
jajčni proizvodi, Proizvodi, sestavljeni iz pasteriziranih posušenih surove
jajc brez lupin, ali mešanice različnih deležev beljakovine
posušeni
posušenega beljaka in posušenega jajčnega surove
rumenjaka.
maščobe
vlaga,
>5%
9.15.4
jajca v prahu, Posušena cela jajca ali njihovi deli.
sladkana
če
surove
beljakovine
surove
maščobe
vlaga,
>5%
če
skupni
sladkorji,
izraženi kot
saharoza
9.15.5
jajčne
lupine, Proizvod, pridobljen iz jajc perutnine, po surovi pepel
odstranitvi vsebine (rumenjaka in beljaka).
posušene
Lupine se posušijo.
9.16.1
kopenski
nevretenčarji,
živi (1)
Živi kopenski nevretenčarji, v vseh življenjskih
obdobjih, razen vrst, ki imajo škodljive učinke na
zdravje ljudi, živali in rastlin.
9.16.2
kopenski
nevretenčarji,
mrtvi (1)
Mrtvi kopenski nevretenčarji, razen vrst, ki imajo
škodljive učinke na zdravje ljudi, živali in rastlin,
v vseh življenjskih obdobjih, z obdelavo ali brez
nje, ki niso predelani v skladu z Uredbo (ES)
št. 1069/2009.
(1)
SL
surove
beljakovine
surove
maščobe
surovi pepel
Brez poseganja v obvezne zahteve glede komercialnih dokumentov in veterinarskih spričeval za živalske stranske
proizvode in pridobljene proizvode v skladu z, kot je določeno v Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011 (Priloga
VIII, poglavje III), ter če se katalog uporablja za namene označevanja, se ime
ustrezno nadomesti z:
–
živalsko vrsto in
–
delom proizvoda živalskega izvora (npr. jetra, meso (le skeletne mišice)) in/ali
–
življenjskim obdobjem (npr. ličinke) in/ali
–
poimenovanjem živalske vrste, ki ni uporabljena v skladu s prepovedjo recikliranja znotraj iste živalske
vrste (npr. brez perutnine),
67
SL
ali se imenu ustrezno doda naslednje:
–
živalska vrsta in/ali
–
delom proizvoda živalskega izvora (npr. jetra, meso (le skeletne mišice)) in/ali
–
življenjskim obdobjem (npr. ličinke) in/ali
–
poimenovanje živalske vrste, ki ni uporabljena v skladu s prepovedjo recikliranja znotraj iste živalske
vrste.
(2)
SL
Brez poseganja v obvezne zahteve glede komercialnih dokumentov in veterinarskih spričeval za živalske stranske
proizvode in pridobljene proizvode, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 142/2011 (Priloga VIII, poglavje III), ter če
se katalog uporablja za namene označevanja, se imenu ustrezno doda naslednje:
–
predelana živalska vrsta (npr. prašič, prežvekovalec, perutnina, žuželka) in/ali
–
življenjskim obdobjem (npr. ličinke) in/ali
–
predelana snov (npr. kosti) in/ali
–
uporabljeni postopek (npr. razmaščeno, rafinirano) in/ali
–
poimenovanje živalske vrste, ki ni uporabljena v skladu s prepovedjo recikliranja znotraj iste živalske
vrste (npr. brez perutnine).
68
SL
10.
Ribe, druge vodne živali in iz njih pridobljeni proizvodi
Posamična krmila iz tega poglavja izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 in
Uredbe (EU) št. 142/2011 ter zanje lahko veljajo omejitve pri uporabi v skladu z Uredbo (ES)
št. 999/2001.
Številka
Ime
Opis
Obvezne
navedbe
10.1.1
vodni nevretenčarji Celi morski ali sladkovodni nevretenčarji ali surove
(1)
njihovi deli, v vseh življenjskih obdobjih, beljakovine
razen vrst, patogenih za ljudi in živali; z surove
obdelavo ali brez nje, npr. sveži, zamrznjeni, maščobe
posušeni.
surovi pepel
10.2.1
stranski proizvodi iz Proizvodi iz obratov ali objektov, kjer surove
vodnih živali (1)
pripravljajo ali proizvajajo proizvode za beljakovine
prehrano ljudi; z obdelavo ali brez nje, npr. surove
sveži, zamrznjeni, posušeni.
maščobe
surovi pepel
10.3.1
moka iz rakov (2)
Proizvod,
pridobljen
s
segrevanjem, kalcij
stiskanjem in sušenjem celih rakov ali pepel,
njihovih delov, vključno z divjimi in netopen
v
gojenimi kozicami.
HCl, če > 5 %
10.4.1
ribe (2)
Cele ribe ali njihovi deli: sveži, zamrznjeni, surove
kuhani, obdelani s kislino ali posušeni.
beljakovine
vlaga,
>8%
10.4.2
ribja moka (2)
če
Proizvod,
pridobljen
s
segrevanjem, surove
stiskanjem in sušenjem celih rib ali njihovih beljakovine
delov, ki se jim pred sušenjem lahko ponovno surove
dodajo ribji topni ostanki.
maščobe
surovi pepel,
če > 20 %
vlaga,
>8%
10.4.3
ribji topni ostanki
če
Zgoščen proizvod pridobivanja ribje moke, ki surove
je bil ločen in stabiliziran z zakisanjem ali beljakovine
sušenjem.
surove
maščobe
vlaga,
>5%
SL
69
če
SL
10.4.4
ribje
beljakovine, Beljakovine, pridobljene s hidrolizo celih rib surove
ali njihovih delov, ki se lahko koncentrirajo s beljakovine
hidrolizirane
sušenjem.
surove
maščobe
surovi pepel,
če > 20 %
vlaga,
>8%
10.4.5
pridobljen
s
segrevanjem, surovi pepel
moka iz ribjih kosti Proizvod,
stiskanjem in sušenjem delov rib. Sestavljen
je predvsem iz ribjih kosti.
10.4.6
ribje olje
Olje, pridobljeno iz rib ali njihovih delov, surove
čemur sledi centrifugiranje za odstranitev maščobe
vode (lahko vključuje podrobnosti v zvezi z vlaga,
vrsto, npr. olje iz jeter polenovke).
>1%
10.4.7
ribje
hidrogenirano
olje, Olje, pridobljeno s hidrogeniranjem ribjega vlaga,
olja.
>1%
10.4.8
stearin iz ribjega Frakcija ribjega olja z visoko vsebnostjo surove
maščob,
pridobljena
med maščobe
olja;
[zazimljeno nasičenih
rafiniranjem surovega ribjega olja v vlaga,
ribje olje]
rafinirano ribje olje s postopkom zazimitve, v > 1 %
katerem se nasičene maščobe zamrznejo in
nato zberejo.
10.5.1
olje iz planktonskih Olje, pridobljeno iz kuhanih in stisnjenih vlaga,
morskih planktonskih rakcev, čemur sledi > 1 %
rakcev
centrifugiranje za odstranitev vode.
10.5.2
Proizvod, pridobljen z encimsko hidrolizo surove
beljakovinski
celih planktonskih rakcev ali njihovih delov, beljakovine
koncentrat
pogosto koncentriranih s sušenjem.
planktonskih
surove
rakcev, hidroliziran
maščobe
če
če
če
če
če
surovi pepel,
če > 20 %
vlaga,
>8%
10.6.1
moka iz morskih Proizvod, pridobljen s segrevanjem in surove
sušenjem celih morskih kolobarnikov ali maščobe
kolobarnikov
njihovih delov, vključno z vrsto Nereis virens pepel,
M. Sars.
>20 %
vlaga,
>8%
10.7.1
SL
moka iz morskega Proizvod,
pridobljen
70
s
če
če
če
segrevanjem, surove
SL
zooplanktona
stiskanjem
in
sušenjem
morskega beljakovine
zooplanktona, npr. planktonskih rakcev.
surove
maščobe
surovi pepel,
če > 20 %
vlaga,
>8%
če
10.7.2
olje iz morskega Olje, pridobljeno iz kuhanega in stisnjenega vlaga,
morskega zooplanktona, čemur sledi > 1 %
zooplanktona
centrifugiranje za odstranitev vode.
če
10.8.1
moka iz mehkužcev Proizvod, pridobljen s segrevanjem in surove
sušenjem celih mehkužcev ali njihovih delov, beljakovine
vključno z lignji in školjkami.
surove
maščobe
surovi pepel,
če > 20 %
vlaga,
>8%
10.9.1
moka iz lignjev
če
Proizvod,
pridobljen
s
segrevanjem, surove
stiskanjem in sušenjem celih lignjev ali beljakovine
njihovih delov.
surove
maščobe
surovi pepel,
če > 20 %
vlaga,
>8%
10.10.1
moka
zvezd
iz
če
pridobljen
s
segrevanjem, surove
morskih Proizvod,
stiskanjem in sušenjem celih organizmov iz beljakovine
razreda Asteroidea ali njihovih delov.
surove
maščobe
surovi pepel,
če > 20 %
vlaga,
>8%
(1)
(2)
SL
če
Imenu se doda vrsta.
Imenu se po potrebi doda vrsta, če gre za gojene ribe/rake.
71
SL
11.
Rudninske snovi in iz njih pridobljeni proizvodi
Posamična krmila iz tega poglavja, ki vsebujejo proizvode živalskega izvora, izpolnjujejo
zahteve iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 in Uredbe (EU) št. 142/2011 ter zanje lahko veljajo
omejitve pri uporabi v skladu z Uredbo (ES) št. 999/2001.
Številka
11.1.1
Ime
Opis
Obvezne
navedbe
kalcijev karbonat (1); Proizvod, pridobljen z mletjem virov kalcij
kalcijevega karbonata (CaCO3), kot je pepel,
[apnenec]
apnenec, ali z obarjanjem iz kisle netopen
raztopine.
HCl,
Vsebuje lahko do 0,25 % propilen glikola. > 5 %
Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov.
11.1.2
apnenčaste
lupine
morske Proizvod naravnega izvora, pridobljen iz kalcij
morskih lupin, zmletih ali granuliranih, pepel,
kot so lupine ostrig ali lupine morskih netopen
organizmov.
HCl,
>5%
11.1.3
11.1.4
kalcijev in magnezijev Naravna mešanica kalcijevega karbonata kalcij
(CaCO3) in magnezijevega karbonata magnezij
karbonat
(MgCO3). Vsebuje lahko do 0,1 %
pepel,
mlevnih aditivov.
netopen
HCl,
>5%
apnenčaste morske alge Proizvod naravnega izvora, pridobljen iz kalcij
apnenčastih morskih alg, zmlet ali pepel,
(maerl)
granuliran.
netopen
HCl,
>5%
11.1.5
litotam
Proizvod naravnega izvora, pridobljen iz kalcij
apnenčastih morskih alg (Phymatolithon pepel,
calcareum (Pall.)), zmlet ali granuliran. netopen
HCl,
>5%
11.1.6
11.1.7
kalcijev klorid
kalcijev hidroksid
Kalcijev klorid (CaCl2). Vsebuje lahko do kalcij
0,2 % barijevega sulfata.
pepel,
netopen
HCl,
>5%
Kalcijev hidroksid (Ca(OH)2).
v
če
v
če
v
če
v
če
v
če
v
če
kalcij
pepel,
SL
72
SL
Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov. netopen
HCl,
>5%
11.1.8
kalcijev
brezvodni
sulfat, Brezvodni kalcijev sulfat (CaSO4), kalcij
pridobljen z mletjem brezvodnega pepel,
kalcijevega sulfata ali dehidracijo netopen
kalcijevega sulfata dihidrata.
HCl,
>5%
11.1.9
kalcijev
hemihidrat
sulfat Kalcijev sulfat hemihidrat (CaSO4 × ½ kalcij
H2O), pridobljen z delno dehidracijo pepel,
kalcijevega sulfata dihidrata.
netopen
HCl,
>5%
11.1.10
kalcijev sulfat dihidrat Kalcijev sulfat dihidrat (CaSO4 × 2H2O), kalcij
pridobljen z mletjem kalcijevega sulfata pepel,
dihidrata ali hidracijo kalcijevega sulfata
netopen
hemihidrata.
HCl,
>5%
11.1.11
kalcijeve soli organskih Kalcijeve soli užitnih organskih kislin z kalcij
kislin (2)
najmanj štirimi ogljikovimi atomi.
organska
kislina
11.1.12
kalcijev oksid
Kalcijev oksid (CaO), pridobljen
kalcinacijo naravnega apnenca.
kalcijev glukonat
Kalcijeva sol glukonske kisline, običajno kalcij
izražena kot Ca(C6H11O7)2, in njene pepel,
hidrirane oblike.
netopen
HCl,
>5%
11.1.15
11.1.16
kalcijev sulfat/karbonat Proizvod
karbonata.
kalcijev pidolat
pridobivanja
pepel,
netopen
HCl,
>5%
Kalcijev
L-pidolat
(C10H12CaN2O6). kalcij
Vsebuje lahko do 5 % glutaminske pepel,
kisline.
netopen
73
v
če
v
če
v
če
v
če
natrijevega kalcij
HCl,
>5%
SL
v
če
s kalcij
pepel,
Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov. netopen
HCl,
>5%
11.1.13
v
če
v
če
v
če
SL
11.1.17
kalcijev karbonat
magnezijev oksid
11.2.1
magnezijev oksid
– Proizvod, pridobljen s segrevanjem snovi, kalcij
ki naravno vsebujejo kalcij in magnezij, magnezij
kot je dolomit. Vsebuje lahko do 0,1 %
mlevnih aditivov.
Kalciniran magnezijev oksid (MgO), ne magnezij
manj kot 70 % MgO.
pepel,
netopen
HCl,
> 15 %
v
če
vsebnost
železa
kot
Fe2O3,
če
>5%
11.2.2
magnezijev
heptahidrat
sulfat Magnezijev sulfat (MgSO4 × 7 H2O).
magnezij
žveplo
pepel,
netopen
HCl,
> 15 %
11.2.3
magnezijev
monohidrat
sulfat Magnezijev sulfat (MgSO4 × H2O).
magnezij
žveplo
pepel,
netopen
HCl,
> 15 %
11.2.4
magnezijev
brezvodni
sulfat, Brezvodni magnezijev sulfat (MgSO4).
žveplo
11.2.5
magnezijev propionat
Magnezijev propionat (C6H10MgO4).
11.2.6
magnezijev klorid
Magnezijev klorid (MgCl2) ali raztopina, magnezij
pridobljena z naravnim koncentriranjem klor
morske vode po usedlini natrijevega
pepel,
klorida.
netopen
HCl,
> 10 %
magnezijev karbonat
Naravni magnezijev karbonat (MgCO3).
74
v
če
magnezij
v
če
magnezij
pepel,
netopen
SL
v
če
magnezij
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
11.2.7
v
če
v
SL
HCl,
> 10 %
11.2.8
magnezijev hidroksid
Magnezijev hidroksid (Mg(OH)2).
magnezij
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
11.2.9
magnezijev
sulfat
11.2.10
magnezijeve
soli Magnezijeve soli užitnih organskih kislin magnezij
2
organskih kislin ( )
z najmanj štirimi ogljikovimi atomi.
organska
kislina
11.2.11
magnezijev glukonat
Magnezijeva sol glukonske kisline, magnezij
običajno izražena kot Mg(C6H11O7)2, in pepel,
njene hidrirane oblike.
netopen
HCl,
>5%
magnezijev pidolat
Magnezijev L-pidolat (C10H12MgN2O6). magnezij
Vsebuje lahko do 5 % glutaminske pepel,
kisline.
netopen
HCl,
če > 5 %
11.3.1
SL
v
če
v
če
v
dikalcijev fosfat (3) (4); Kalcijev monohidrogen fosfat, pridobljen kalcij
kosti
ali
anorganskih
virov skupni fosfor
[kalcijev
hidrogen iz
(CaHPO4 × nH2O, n = 0 ali 2).
ortofosfat]
P, netopen v
Ca/P > 1,2.
2-odstotni
Vsebuje lahko do 3 % klorida, izraženega citronski
kot NaCl.
kislini,
če
> 10 %
pepel,
netopen
HCl,
>5%
11.3.2
v
če
kalijev Magnezijev kalijev sulfat (K2Mg(SO4)2 x n magnezij
H2O, n = 4,6).
kalij
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
11.2.13
če
monodikalcijev fosfat
v
če
Proizvod, sestavljen iz dikalcijevega skupni fosfor
fosfata in monokalcijevega fosfata kalcij
(CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 ali
75
SL
1).
0,8 < Ca/P < 1,3.
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.3
bis-dihidrogenfosfat skupni fosfor
monokalcijev
fosfat; Kalcijev
[kalcijev tetrahidrogen (Ca(H2PO4)2 × nH2O, n=0 ali 1).
kalcij
diortofosfat]
Ca/P < 0,9.
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.4
trikalcijev fosfat (4); Trikalcijev fosfat iz kosti ali anorganskih kalcij
[trikalcijev ortofosfat] virov (Ca3(PO4)2 × H2O) ali hidroksilapatit skupni fosfor
(Ca5(PO4)3OH).
P, netopen v
Ca/P > 1,3.
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
pepel,
netopen
HCl,
če > 5 %
11.3.5
kalcijev
fosfat
magnezijev
magnezijev Kalcijev
(Ca3Mg3(PO4)4).
v
fosfat kalcij
magnezij
skupni fosfor
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.6
defluoriran fosfat
Proizvod, pridobljen iz anorganskih virov, skupni fosfor
kalciniran in nadalje toplotno obdelan.
kalcij
natrij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
pepel,
netopen
HCl,
SL
76
v
če
SL
>5%
11.3.7
dikalcijev
pirofosfat; Dikalcijev pirofosfat (Ca2P2O7).
[dikalcijev difosfat]
skupni fosfor
kalcij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.8
magnezijev fosfat
Proizvod, sestavljen iz monobazičnega skupni fosfor
in/ali dibazičnega in/ali tribazičnega magnezij
magnezijevega fosfata.
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
11.3.9
v
če
natrijev
kalcijev Proizvod, sestavljen iz natrijevega skupni fosfor
kalcijevega magnezijevega fosfata.
magnezijev fosfat
magnezij
kalcij
natrij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.10
11.3.11
SL
mononatrijev
fosfat; Mononatrijev fosfat
[natrijev
dihidrogen (NaH PO × nH O; n = 0, 1 ali 2).
2
4
2
ortofosfat]
dinatrijev
[dinatrijev
ortofosfat]
skupni fosfor
natrij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
fosfat; Dinatrijev fosfat (Na2HPO4 × nH2O; n = 0, skupni fosfor
hidrogen 2, 7 ali 12).
natrij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
77
SL
> 10 %
11.3.12
trinatrijev
fosfat; Trinatrijev fosfat (Na3PO4 × nH2O; n = 0, skupni fosfor
[trinatrijev ortofosfat] 1/2, 1, 6, 8 ali 12).
natrij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.13
natrijev
pirofosfat; Natrijev pirofosfat (Na4P2O7× nH2O; n = 0 skupni fosfor
[tetranatrijev difosfat] ali 10).
natrij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.14
11.3.15
11.3.16
monokalijev
fosfat; Monokalijev fosfat (KH2PO4).
[kalijev
dihidrogen
ortofosfat]
dikalijev
[dikalijev
ortofosfat]
skupni fosfor
kalij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
fosfat; Dikalijev fosfat (K2HPO4 × nH2O; n = 0, 3 skupni fosfor
hidrogen ali 6).
kalij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
kalcijev natrijev fosfat Kalcijev natrijev fosfat (CaNaPO4).
skupni fosfor
kalcij
natrij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.17
SL
monoamonijev fosfat; Monoamonijev fosfat (NH4H2PO4).
[amonijev dihidrogen
ortofosfat]
78
skupni dušik
skupni fosfor
P, netopen v
SL
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.18
11.3.19
diamonijev
[diamonijev
ortofosfat]
fosfat; Diamonijev fosfat ((NH4)2HPO4).
hidrogen
skupni dušik
skupni fosfor
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
natrijev
tripolifosfat; Natrijev tripolifosfat (Na5P3O10 × nH2O; n = skupni fosfor
[pentanatrijev trifosfat] 0 ali 6).
natrij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.20
natrijev
fosfat
magnezijev Natrijev magnezijev fosfat (MgNaPO4).
skupni fosfor
magnezij
natrij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.21
magnezijev hipofosfit
Magnezijev
(Mg(H2PO2)2 × 6H2O).
hipofosfit magnezij
skupni fosfor
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.22
deželatinizirana kostna Deželatinizirane, sterilizirane in zmlete skupni fosfor
kosti, iz katerih je odstranjena maščoba. kalcij
moka
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
11.3.23
SL
kostni pepel
v
če
Mineralni
ostanki
upepeljevanja, skupni fosfor
sežiganja ali uplinjanja živalskih stranskih kalcij
79
SL
proizvodov.
11.3.24
kalcijev polifosfat
11.3.25
kalcijev
difosfat
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
v
če
Heterogene mešanice kalcijevih soli skupni fosfor
kondenzatov polifosforjevih kislin splošne kalcij
formule H(n + 2)PnO(3n + 1), pri čemer „n“ ni
P, netopen v
manj kot 2.
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
dihidrogen Monokalcijev
(CaH2P2O7).
dihidrogen
pirofosfat skupni fosfor
kalcij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.26
magnezijev
pirofosfat
11.3.27
dinatrijev
difosfat
kisli Magnezijev kisli pirofosfat (MgH2P2O7). skupni fosfor
Pridobljen iz prečiščene fosforjeve kisline magnezij
in prečiščenega magnezijevega hidroksida
ali magnezijevega oksida z izhlapevanjem P, netopen v
vode in kondenziranjem ortofosfata v 2-odstotni
citronski
difosfat.
kislini,
če
> 10 %
dihidrogen Dinatrijev
(Na2H2P2O7).
dihidrogen
difosfat skupni fosfor
kalcij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
SL
11.3.28
trinatrijev difosfat
11.3.29
natrijev
[natrijev
Trinatrijev
monohidrogen
difosfat skupni fosfor
(brezvodni:
Na3HP2O7;
monohidrat: natrij
Na3HP2O7 × nH2O; n = 0, 1 ali 9).
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
polifosfat; Heterogene mešanice
nerazvejanih
80
natrijevih soli skupni fosfor
kondenziranih natrij
SL
11.3.30
heksametafosfat]
polifosforjevih kislin splošne formule P, netopen v
H(n + 2)PnO(3n + 1), pri čemer „n“ ni manj 2-odstotni
kot 2.
citronski
kislini,
če
> 10 %
trikalijev fosfat
Trikalijev monofosfat (K3PO4 × nH2O; n = skupni fosfor
0, 1, 3, 7 ali 9).
kalij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.31
tetrakalijev difosfat
Tetrakalijev pirofosfat (K4P2O7 × nH2O; n skupni fosfor
= 0, 1 ali 3).
kalij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.32
pentakalijev trifosfat
Pentakalijev tripolifosfat (K5P3O10).
skupni fosfor
kalij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
11.3.33
kalijev polifosfat
11.3.34
kalcijev
polifosfat
Heterogene mešanice kalijevih soli skupni fosfor
nerazvejanih
kondenziranih kalij
polifosforjevih kislin splošne formule
H(n + 2)PnO(3n + 1), pri čemer „n“ ni manj P, netopen v
2-odstotni
kot 2.
citronski
kislini,
če
> 10 %
natrijev Kalcijev natrijev polifosfat.
skupni fosfor
natrij
kalcij
P, netopen v
2-odstotni
citronski
kislini,
če
> 10 %
SL
81
SL
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4
natrijev klorid (1)
Natrijev klorid (NaCl) ali proizvod, natrij
pridobljen s hlapljivo kristalizacijo iz pepel,
slanice (nasičene ali osiromašene v netopen
drugem postopku) (vakuumska sol), z HCl,
izhlapevanjem morske vode (morska sol > 10 %
in sončna sol) ali mletjem kamene soli.
natrijev
bikarbonat; Natrijev bikarbonat (NaHCO3).
[natrijev
hidrogenkarbonat]
natrij
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
natrijev/amonijev
(bi)karbonat;
[natrijev/amonijev
(hidrogen)karbonat]
Proizvod, pridobljen med pridobivanjem natrij
natrijevega karbonata in natrijevega pepel,
bikarbonata, s sledovi amonijevega netopen
bikarbonata (amonijev bikarbonat največ HCl,
5 %).
> 10 %
natrijev karbonat
Natrijev karbonat (Na2CO3).
11.4.6
natrijev
seskvikarbonat;
[trinatrijev
hidrogendikarbonat]
Natrijev seskvikarbonat (Na3H(CO3)2).
natrijev sulfat
Natrijev sulfat (Na2SO4).
natrij
Vsebuje lahko do 0,3 % metionina.
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
natrijeve soli organskih Natrijeve soli užitnih organskih kislin z natrij
kislin (2)
najmanj štirimi ogljikovimi atomi.
organska
kislina
11.5.1
kalijev klorid
Kalijev klorid (KCl) ali proizvod, kalij
pridobljen z mletjem naravnih virov pepel,
kalijevega klorida.
netopen
HCl,
> 10 %
kalijev sulfat
Kalijev sulfat (K2SO4).
v
če
v
če
natrij
11.4.7
11.5.2
v
če
natrij
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
11.4.5
v
če
v
če
v
če
v
če
kalij
pepel,
SL
82
SL
netopen
HCl,
> 10 %
11.5.3
kalijev karbonat
Kalijev karbonat (K2CO3).
kalij
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
11.5.4
kalijev
bikarbonat; Kalijev bikarbonat (KHCO3).
[kalijev
hidrogenkarbonat]
v
če
v
če
kalij
pepel,
netopen
HCl,
> 10 %
11.5.5
kalijeve soli organskih Kalijeve soli užitnih organskih kislin z kalij
kislin (2)
najmanj štirimi ogljikovimi atomi.
organska
kislina
11.5.6
kalijev pidolat
Kalijev L-pidolat (C5H6KNO3). Vsebuje kalij
lahko do 5 % glutaminske kisline.
pepel,
netopen
HCl,
če > 5 %
11.6.1
žvepleni cvet
Prah iz naravnih nahajališč žvepla. žveplo
Pridobiva se tudi pri rafiniranju nafte s
postopki proizvajalcev žvepla.
11.7.1
atapulgit
Naravna magnezijeva, aluminijeva in magnezij
silicijeva rudninska snov.
11.7.2
kremen
Naravna rudninska snov, pridobljena z
mletjem virov kremena.
v
če
v
Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov.
11.7.3
kristobalit
Silicijev dioksid (SiO2), pridobljen z
rekristalizacijo kremena.
Vsebuje lahko do 0,1 % mlevnih aditivov.
11.8.1
amonijev sulfat
Amonijev sulfat ((NH4)2SO4), pridobljen s dušik, izražen
kemično sintezo. Predstavljen je lahko v kot
surove
obliki vodne raztopine.
beljakovine
žveplo
11.8.3
amonijeve
soli Amonijeve soli užitnih organskih kislin z dušik, izražen
organskih kislin (2)
najmanj štirimi ogljikovimi atomi.
kot
surove
beljakovine
organska
SL
83
SL
kislina
11.8.4
amonijev laktat
Amonijev laktat (CH3CHOHCOONH4). dušik, izražen
Vključuje amonijev laktat, pridobljen s kot
surove
fermentacijo z Lactobacillus delbrueckii beljakovine
ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., surovi pepel
Leuconostoc
mesenteroides,
če
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus kalij,
spp. ali Bifidobacterium spp., ki vsebuje > 1,5 %
najmanj 44 % dušika, izraženega kot magnezij, če
surove beljakovine.
> 1,5 %
Vsebuje lahko do 2 % fosforja, 2 % kalija, natrij,
če
0,7 % magnezija, 2 % natrija, 2 % > 1,5 %
sulfatov, 0,5 % kloridov, 5 % sladkorjev
in 0,1 % silikonskega sredstva proti
penjenju.
11.8.5
amonijev acetat
Amonijev acetat (CH3COONH4) v vodni dušik, izražen
raztopini, ki vsebuje najmanj 55 % kot
surove
amonijevega acetata.
beljakovine
11.9.1
kremenov
[želodček]
11.9.2
rdeča glina [želodček]
(1)
(2)
(3)
(4)
SL
pesek Proizvod, pridobljen z drobljenjem velikost
naravne rudninske snovi v obliki gramoza. delcev
Proizvod, pridobljen z drobljenjem in velikost
mletjem proizvodov, ki nastanejo pri delcev
žganju gline.
vlaga,
če > 2 %
V imenu se lahko dodatno navede vrsta vira ali pa se ime v celoti nadomesti z njo.
Ime se spremeni ali dopolni, da se navede organska kislina.
V imenu se lahko navede proizvodni postopek.
Imenu se po potrebi doda navedba „iz kosti“.
84
SL
12.
Proizvodi in stranski proizvodi, pridobljeni s fermentacijo z uporabo
inaktiviranih mikroorganizmov, ki posledično ne vsebujejo živih
mikroorganizmov
Posamična krmila iz tega poglavja, ki so gensko spremenjeni organizmi ali so iz njih
proizvedena ali ki nastanejo pri fermentacijskem postopku, ki vključuje gensko spremenjene
mikroorganizme, so v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in
krmi.
Številka
Opis
Obvezne
navedbe
12.1.1
proizvod
iz Proizvod fermentacije, pridobljen iz surove
kulture Methylophilus methylotrophus beljakovine
Methylophilus
methylotrophus, bogat z (NCIMB sev 10.515) na metanolu; surovi pepel
beljakovinami (1) (2)
surovih beljakovin je najmanj 68 % in
surove maščobe
odbojni indeks je najmanj 50.
propionska
kislina,
če
> 0,5 %
12.1.2
proizvod
iz Proizvod fermentacije, pridobljen iz surove
kultur
Methylococcus
capsulatus beljakovine
Methylococcus
(NCIMB
sev
11132), surovi pepel
capsulatus (Bath), Alca (Bath)
ligenes
acidovorans, Alcaligenes acidovorans (NCIMB sev
Bacillus
brevis
in 12387), Bacillus brevis (NCIMB sev surove maščobe
Bacillus firmus, bogat z 13288) in Bacillus firmus (NCIMB sev propionska
beljakovinami (1) (2)
13280) na zemeljskem plinu (pribl. kislina,
če
91 % metana, 5 % etana, 2 % propana, > 0,5 %
0,5 % izobutana, 0,5 % n-butana),
amoniaku in mineralnih soleh; surovih
beljakovin je najmanj 65 %.
12.1.3
proizvod iz Escherichia Stranski proizvod fermentacije pri surove
coli,
bogat
z pridobivanju aminokislin iz kulture beljakovine
(1) (2)
beljakovinami
Escherichia coli K12 na substratih propionska
rastlinskega ali kemičnega izvora, kislina,
amoniaku ali mineralnih soleh; lahko > 0,5 %
je hidroliziran.
12.1.4
12.1.5
SL
Ime
proizvod
iz Stranski proizvod fermentacije pri surove
pridobivanju aminokislin iz kulture beljakovine
Corynebacterium
glutamicum
na propionska
glutamicum, bogat z Corynebacterium
(1) (2)
beljakovinami
substratih rastlinskega ali kemičnega kislina,
izvora, amoniaku ali mineralnih soleh; > 0,5 %
lahko je hidroliziran.
kvasovke;
kvasovke]
[pivovarske Vse kvasovke, pridobljene iz (4) vlaga,
Saccharomyces
cerevisiae, < 75 %
Saccharomyces
carlsbergensis, > 97 %
Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces če je
(1) (2)
85
če
če
če
ali
vlaga
SL
fragilis, Torulaspora delbrueckii, < 75 %:
(3)
Cyberlindnera
jadinii
, surove
Saccharomyces
uvarum, beljakovine
Saccharomyces
ludwigii
ali propionska
Brettanomyces ssp. na substratih kislina,
predvsem rastlinskega izvora, kot so > 0,5 %
melasa, sladkorni sirup, alkohol,
destilacijski ostanki, žita in proizvodi,
ki vsebujejo škrob, sadni sok, sirotka,
mlečna kislina, sladkor, hidrolizirana
zelenjavna vlakna in fermentacijske
hranilne snovi, kot so amoniak ali
mineralne soli.
SL
če
12.1.6
siliran micelij, stranski Micelij (dušikove spojine), mokri dušik, izražen
proizvod
pridobivanja kot
surove
proizvod pridobivanja stranski
(1) (2)
penicilina
penicilina z uporabo Penicillium beljakovine
chrysogenum
(ATCC48271)
na surovi pepel
različnih virih ogljikovih hidratov in
njihovih hidrolizatov, toplotno obdelan propionska
če
in siliran z uporabo Lactobacillus kislina,
brevis, plantarum, sake, collinoides in > 0,5 %
Streptococcus lactis za inaktivacijo
penicilina; vsebnost dušika, izraženega
kot surova beljakovina, je najmanj
7 %.
12.1.7
če
kvasovke iz postopka Vse kvasovke in njihovi deli (6), vlaga,
(1) (2)
(4)
<
75
%
ali
biodizla
pridobljeni iz Yarrowia lipolytica na
rastlinskih
oljih
ter
frakcijah > 97 %
degumiranja in glicerola, ki nastanejo če je vlaga
< 75 %:
med pridobivanjem biogoriva.
surove
beljakovine
propionska
kislina,
če
> 0,5 %
12.1.8
proizvod
iz
vrste Proizvod fermentacije, pridobljen iz surove
Lactobacillus, bogat z kulture Lactobacillus na substratih beljakovine
beljakovinami(1) (2)
predvsem rastlinskega izvora, kot so surovi pepel
npr. melasa, sladkorni sirup, alkohol,
destilacijski ostanki, žita in proizvodi, propionska
če
ki vsebujejo škrob, sadni sok, sirotka, kislina,
>
0,5
%
mlečna kislina, sladkor, hidrolizirana
zelenjavna vlakna in hranilne snovi
fermentacije, kot so amoniak ali
mineralne soli. Proizvod je lahko
posušen.
12.1.9
proizvod iz Trichoderma Proizvod fermentacije, pridobljen iz surove
Trichoderma
viride
na
viride,
bogat
z kulture
86
SL
beljakovinami (1) (2)
SL
substratih
predvsem
rastlinskega beljakovine
izvora, kot so npr. melasa, sladkorni surovi pepel
sirup, alkohol, destilacijski ostanki,
žita in proizvodi, ki vsebujejo škrob, propionska
če
sadni sok, sirotka, mlečna kislina, kislina,
>
0,5
%
sladkor,
hidrolizirana
zelenjavna
vlakna in hranilne snovi fermentacije,
kot so amoniak ali mineralne
soli. Proizvod je lahko posušen.
12.1.10
proizvod iz Bacillus Proizvod fermentacije, pridobljen iz surove
subtilis,
bogat
z kulture Bacillus subtilis na substratih beljakovine
beljakovinami (1) (2)
predvsem rastlinskega izvora, kot so surovi pepel
npr. melasa, sladkorni sirup, alkohol,
destilacijski ostanki, žita in proizvodi, propionska
če
ki vsebujejo škrob, sadni sok, sirotka, kislina,
>
0,5
%
mlečna kislina, sladkor, hidrolizirana
zelenjavna vlakna in hranilne snovi
fermentacije, kot so amoniak ali
mineralne soli. Proizvod je lahko
posušen.
12.1.11
proizvod iz Aspergillus Proizvod fermentacije, pridobljen iz surove
Aspergillus
oryzae
na beljakovine
oryzae,
bogat
z kulture
(1) (2)
beljakovinami
substratih
predvsem
rastlinskega surovi pepel
izvora, kot so npr. melasa, sladkorni
sirup, alkohol, destilacijski ostanki, propionska
če
žita in proizvodi, ki vsebujejo škrob, kislina,
>
0,5
%
sadni sok, sirotka, mlečna kislina,
sladkor,
hidrolizirana
zelenjavna
vlakna in hranilne snovi fermentacije,
kot so amoniak ali mineralne
soli. Proizvod je lahko posušen.
12.1.12
proizvodi kvasovk (1) (2) Vsi deli kvasovk (6), pridobljeni iz (4) vlaga,
če
Saccharomyces
cerevisiae, < 75 %
ali
Saccharomyces
carlsbergensis, > 97 %
Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces če je vlaga
fragilis, Torulaspora delbrueckii, < 75 %:
(3)
Cyberlindnera
jadinii
,
Saccharomyces
uvarum, surove
Saccharomyces
ludwigii
ali beljakovine
Brettanomyces ssp. na substratih propionska
predvsem rastlinskega izvora, kot so kislina,
če
melasa, sladkorni sirup, alkohol, > 0,5 %
destilacijski ostanki, žita in proizvodi,
ki vsebujejo škrob, sadni sok, sirotka,
mlečna kislina, sladkor, hidrolizirana
zelenjavna vlakna in fermentacijske
hranilne snovi, kot so amoniak ali
87
SL
mineralne soli.
SL
12.2.1
proizvodi
industrijske surove
vinasa;
[zgoščene Stranski
melasne droži] (2) (5)
predelave
mošta/ječmenovke
iz beljakovine
mikrobnih fermentacijskih postopkov, substrat
in
npr. pridobivanja alkohola, organskih navedba
kislin ali kvasovk. Sestavljeni so iz proizvodnega
tekoče/pastozne frakcije, pridobljene postopka, kot je
po
ločitvi
fermentiranega primerno
mošta/ječmenovke. Lahko vsebujejo
tudi mrtve celice in/ali njihove dele (6)
iz
uporabljenih
fermentacijskih
mikroorganizmov.
Substrati
so
predvsem rastlinskega izvora, npr.
melasa, sladkorni sirup, alkohol,
destilacijski ostanki, žita in proizvodi,
ki vsebujejo škrob, sadni sok, sirotka,
mlečna kislina, sladkor, hidrolizirana
zelenjavna vlakna in hranilne snovi
fermentacije, kot so amoniak ali
mineralne soli.
12.2.2
stranski
proizvodi Stranski proizvodi pridobivanja L- surove
pridobivanja
L- glutaminske kisline s fermentacijo s beljakovine
(2) (5)
glutaminske kisline
Corynebacterium
melassecola
na
substratu, sestavljenem iz saharoze,
melase, proizvodov iz škroba in
njihovih hidrolizatov, amonijevih soli
in drugih dušikovih spojin.
12.2.3
stranski
proizvodi Stranski proizvodi pridobivanja L-lizin surove
pridobivanja
L-lizin monohidroklorida s fermentacijo z beljakovine
monohidroklorida
z Brevibacterium lactofermentum na
substratu, sestavljenem iz saharoze,
Brevibacterium
(2) (5)
lactofermentum
melase, proizvodov iz škroba in
njihovih hidrolizatov, amonijevih soli
in drugih dušikovih spojin.
12.2.4
proizvodi
pridobivanja surove
stranski
proizvodi Stranski
aminokislin
s
fermentacijo
s beljakovine
pridobivanja
glutamicum
na surovi pepel
aminokislin
s Corynebacterium
substratu rastlinskega ali kemičnega
Corynebacterium
glutamicum (2) (5)
izvora, amoniaka ali mineralnih soli.
12.2.5
proizvodi
pridobivanja surove
stranski
proizvodi Stranski
aminokislin
s
fermentacijo
z beljakovine
pridobivanja
aminokislin
z Escherichia coli K12 na substratu surovi pepel
Escherichia coli K12 (2) rastlinskega ali kemičnega izvora,
(5)
amoniaka ali mineralnih soli.
88
SL
12.2.6
stranski
proizvod Stranski proizvod fermentacije z surove
pridobivanja encimov z Aspergillus niger na pšenici in sladu za beljakovine
Aspergillus niger (2) (5)
pridobivanje encimov.
12.2.7
polihidroksibutirat
iz Proizvod, ki vsebuje 3-hidroksibutirat
fermentacije z Ralstonia in 3-hidroksivalerat, pridobljena s
eutropha (2)
fermentacijo z Ralstonia eutropha, in
neživo
bakterijsko
beljakovinsko
moko, ki ostane pri pridobivanju
bakterij in fermentiranega pripravka.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
SL
Proizvodi, pridobljeni iz biomase posebnih mikroorganizmov, ki so zrasli na določenih substratih. Vsebujejo
lahko do 0,3 % sredstev proti penjenju, 1,5 % sredstev za filtracijo/zbistritev in 2,9 % propionske kisline.
Mikroorganizmi, uporabljeni pri fermentaciji, so bili inaktivirani, tako da v posamičnih krmilih ni živih tovrstnih
mikroorganizmov.
Gojenje na n-alkanih je prepovedano (Uredba (EU) št. 568/2010).
Uporabljeno ime sevov kvasovk se lahko razlikuje od znanstvene taksonomije. Zato se lahko uporabijo tudi
sopomenke navedenih sevov kvasovk.
Drugi stranski proizvodi fermentacije. Vsebujejo lahko do 0,6 % sredstev proti penjenju, 0,5 % sredstev za
mehčanje in 0,2 % sulfitov.
Deli pomenijo vse topne in netopne frakcije kvasovk, tudi iz membrane ali notranjih delov celice.
89
SL
13.
Razno
Posamična krmila iz tega poglavja, ki vsebujejo proizvode živalskega izvora, izpolnjujejo
zahteve iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 in Uredbe (EU) št. 142/2011 ter zanje lahko veljajo
omejitve pri uporabi v skladu z Uredbo (ES) št. 999/2001.
Številka
13.1.1
Ime
proizvodi
pekarstva
testeninarstva
Opis
Obvezne
navedbe
Proizvodi, pridobljeni z in med izdelavo škrob
in kruha, piškotov, oblatov ali testenin. Lahko skupni
so posušeni.
sladkorji,
izraženi
saharoza
surove
maščobe,
>5%
13.1.2
Proizvodi, pridobljeni z in med izdelavo škrob
proizvodi
industrije peciva in peciva in kolačev. Lahko so posušeni.
skupni
kolačev
sladkorji,
izraženi
saharoza
surove
maščobe,
>5%
13.1.3
kot
če
kot
če
Snovi ali proizvodi, ki so namenjeni za surove
proizvodi
pridobivanja žitnih prehrano ljudi oziroma, kadar je to mogoče beljakovine, če
razumno pričakovati, jih ljudje lahko > 10 %
kosmičev
zaužijejo v njihovi predelani, delno predelani surove
ali nepredelani obliki. Lahko so posušeni.
vlaknine
surovo
olje/maščobe,
če > 10 %
škrob,
> 30 %
skupni
sladkorji,
izraženi
saharoza,
> 10 %
13.1.4
proizvodi
konditorske
industrije
Proizvodi, pridobljeni z in med izdelavo škrob
sladkarij, vključno s čokolado. Lahko so surove
posušeni.
maščobe,
>5%
SL
90
če
kot
če
če
SL
skupni
sladkorji,
izraženi
saharoza
13.1.5
proizvodi izdelave Proizvodi, pridobljeni pri izdelavi sladoleda. škrob
Lahko so posušeni.
sladoleda
skupni
sladkorji,
izraženi
saharoza
kot
kot
surove
maščobe
13.1.6
proizvodi
in Proizvodi, pridobljeni pri predelavi svežega škrob
stranski proizvodi sadja in zelenjave (vključno z olupki, celimi surove
sadja/zelenjave
in
njihovimi vlaknine
predelave svežega deli
sadja in zelenjave mešanicami). Lahko so posušeni ali
surove
(1)
zamrznjeni.
maščobe,
>5%
če
pepel, netopen
v HCl, če
> 3,5 %
13.1.7
Proizvodi, pridobljeni z zamrzovanjem ali surove
proizvodi
1
predelave rastlin ( ) sušenjem celih rastlin ali njihovih delov.
vlaknine
13.1.8
proizvodi
predelave
(1)
Proizvodi, pridobljeni z zamrzovanjem ali surove
beljakovine, če
začimb sušenjem začimb ali njihovih delov.
> 10 %
surove
vlaknine
surovo
olje/maščobe,
če > 10 %
škrob,
> 30 %
skupni
sladkorji,
izraženi
saharoza,
> 10 %
SL
13.1.9
Proizvodi, pridobljeni z drobljenjem, surove
proizvodi
predelave zelišč (1) mletjem, zamrzovanjem ali sušenjem zelišč vlaknine
ali njihovih delov.
13.1.10
proizvodi
predelave
če
kot
če
Proizvodi,
pridobljeni
pri
predelavi škrob
krompirja. Lahko so posušeni ali zamrznjeni.
91
SL
krompirja
surove
vlaknine
surove
maščobe,
>5%
če
pepel, netopen
v HCl, če
> 3,5 %
13.1.11
proizvodi
in Snovi iz izdelave omak, ki so namenjene za surove
stranski proizvodi prehrano ljudi oziroma, kadar je to mogoče maščobe
razumno pričakovati, jih ljudje lahko
izdelave omak
zaužijejo v njihovi predelani, delno predelani
ali nepredelani obliki. Lahko so posušene.
13.1.12
proizvodi
in Proizvodi in stranski proizvodi izdelave surove
stranski proizvodi slanih prigrizkov, pridobljeni z in med maščobe
izdelave
slanih izdelavo slanih prigrizkov – krompirjevega
čipsa, prigrizkov na osnovi krompirja in/ali
prigrizkov
žit (neposredno ekstrudirani in peletirani
prigrizki, prigrizki na osnovi testa) in
oreškov.
13.1.13
proizvodi izdelave Proizvodi, pridobljeni med izdelavo gotovih surove
živil. Lahko so posušene.
maščobe,
gotovih živil
>5%
13.1.14
rastlinski stranski Trdni proizvodi iz rastlin (vključno z surove
jagodami in semeni, kot je janež), pridobljeni beljakovine, če
proizvodi
po maceraciji teh rastlin v alkoholni raztopini > 10 %
pridobivanja
ali po izhlapevanju alkohola in/ali destilaciji surove
žganih pijač
ali po obeh postopkih, med izpopolnjevanjem vlaknine
arom za pridobivanje žganih pijač. Te
proizvode je treba destilirati, da se izločijo surovo
olje/maščobe,
alkoholni ostanki.
če > 10 %
13.1.15
krmno pivo
Proizvod postopka varjenja piva, ki ga ni vsebnost
mogoče prodajati kot pijačo za ljudi.
alkohola
vlaga,
75 %
13.1.16
sladka
aromatizirana
pijača
Proizvodi industrije brezalkoholnih pijač, skupni
pridobljeni
pri
proizvodnji
sladkih sladkorji,
aromatiziranih brezalkoholnih pijač ali iz izraženi
nepakiranih
sladkih
aromatiziranih saharoza
brezalkoholnih pijač, ki jih ni mogoče tržiti. vlaga,
Lahko so koncentrirani ali posušeni.
SL
če
92
če <
kot
če > 30 %
SL
13.1.17
sadni sirup
Proizvodi
industrije
sadnih
sirupov, skupni
pridobljeni pri proizvodnji sadnega sirupa za sladkorji,
prehrano ljudi.
izraženi
saharoza
kot
vlaga,
če > 30 %
13.1.18
Proizvodi industrije sladkih aromatiziranih skupni
sladki
aromatizirani sirup sirupov, pridobljeni pri proizvodnji sirupa ali sladkorji,
iz nepakiranega sirupa, ki ga ni mogoče tržiti. izraženi
saharoza
Lahko so koncentrirani ali posušeni.
kot
vlaga,
če > 30 %
karamelizirani
sladkor
Proizvod, pridobljen
segrevanjem sladkorja.
13.2.2
dekstroza
Dekstroza se pridobi po hidrolizi škroba in je
sestavljena iz prečiščene, kristalizirane
glukoze, s kristalno vodo ali brez nje.
13.2.3
fruktoza
Fruktoza kot prečiščen kristaliničen prah.
Pridobiva se iz glukoze v glukoznem sirupu z
uporabo glukoze izomeraze in iz inverzije
saharoze.
13.2.4
glukozni sirup
Glukozni sirup je prečiščena in koncentrirana vlaga,
vodna raztopina hranljivih saharidov, > 30 %
pridobljenih s hidrolizo iz škroba. Lahko je
posušen.
13.2.5
melasa glukoze
Proizvod, pridobljen med
rafiniranja glukoznih sirupov.
13.2.1
SL
z
nadzorovanim skupni
sladkorji,
izraženi
saharoza
postopkom skupni
sladkorji,
izraženi
saharoza
kot
če
kot
13.2.6
ksiloza
Sladkor, ekstrahiran iz lesa.
13.2.7
laktuloza
Polsintetični
disaharid
(4-O-Dgalaktopiranozil-D-fruktoza), pridobljen iz
laktoze z izomerizacijo glukoze v fruktozo.
Prisoten v toplotno obdelanem mleku in
mlečnih proizvodih.
13.2.8
glukozamin
(hitozamin) (6)
Aminosladkor (monosaharid), ki je sestavni natrij ali kalij,
del strukture polisaharidov hitosana in hitina. kot je primerno
Proizvede se s hidrolizo eksoskeletov rakov
in drugih členonožcev ali s fermentacijo žita,
na primer koruze ali pšenice.
13.2.9
ksilo-oligosaharid Verige molekul ksiloze, povezane z vezmi vlaga, če > 5 %
93
SL
β1–4, s stopnjo polimerizacije med 2 in 10,
pridobljene z encimsko hidrolizo različnih
surovin, bogatih s hemicelulozo.
SL
13.2.10
gluko-oligosaharid Proizvod, pridobljen s fermentacijo ali vlaga,
hidrolizo in/ali fizikalno toplotno obdelavo > 28 %
glukoznih polimerov, glukoze, saharoze in
maltoze.
13.3.1
škrob (2)
13.3.2
škrob
(2), Proizvod,
sestavljen
iz
škroba, škrob
predželatiniziran ekspandiranega s toplotno obdelavo.
13.3.3
mešanica škroba (2) Proizvod je sestavljen iz nativnega in/ali škrob
modificiranega
škroba
za
prehrano,
pridobljenega iz različnih botaničnih virov.
13.3.4
če
pogača
iz Proizvod filtracije tekočine hidrolize škroba, vlaga,
ali
hidrolizatov škroba ki je sestavljen iz: beljakovin, škroba, < 25 %
(2)
polisaharidov, maščob, olja in filtrirnega > 45 %
sredstva (npr. diatomejska zemlja, lesna če je vlaga
vlakna).
< 25 %:
—surove
maščobe
—surove
beljakovine
13.3.5
dekstrin
Dekstrin je delno kislinsko hidroliziran škrob.
13.3.6
maltodekstrin
Maltodekstrin je delno hidroliziran škrob.
13.4.1
polidekstroza
Naključno vezan osnovni polimer glukoze,
pridobljen s toplotno polimerizacijo Dglukoze.
13.5.1
polioli
Proizvod, pridobljen s hidrogeniranjem ali
fermentacijo ter sestavljen iz reduciranih
mono-,
diali
oligosaharidov
ali
polisaharidov.
13.5.2
izomalt
Sladkorni alkohol, pridobljen iz saharoze po
encimski pretvorbi in hidrogeniranju.
13.5.3
manitol
Proizvod, pridobljen s hidrogeniranjem ali
fermentacijo ter sestavljen iz reducirane
glukoze in/ali fruktoze.
13.5.4
ksilitol
Proizvod, pridobljen s hidrogeniranjem in
fermentacijo ksiloze.
13.5.5
sorbitol
Proizvod,
glukoze.
13.6.1
kislinska olja
kemičnega
Škrob.
če
škrob
pridobljen
s
hidrogeniranjem
iz Proizvod, pridobljen pri razkisanju olj in surove
maščob rastlinskega ali živalskega izvora z
94
SL
rafiniranja (3)
13.6.2
bazičnimi reagenti, čemur sledi zakisanje z maščobe
naknadnim ločevanjem vodne faze, ki vlaga, če > 1 %
vsebuje proste maščobne kisline, olja ali
maščobe ter naravne sestavine semen,
sadežev ali živalskih tkiv, kot so mono- in
digliceridi, surov lecitin in vlaknine.
pridobljeni
z
esterifikacijo vlaga, če > 1 %
maščobne kisline, Gliceridi,
esterificirane
z maščobnih kislin z glicerolom. Vsebujejo surove
glicerolom (4)
lahko do 50 ppm niklja iz hidrogeniranja.
maščobe
nikelj,
> 20 ppm
13.6.3
mono-,
diin Proizvod, sestavljen iz mešanice glicerolovih surove
mono-, di- in triestrov z maščobnimi maščobe
trigliceridi
4
maščobnih kislin ( ) kislinami.
nikelj,
Vsebuje lahko manjšo količino prostih > 20 ppm
maščobnih kislin in glicerola.
Vsebuje lahko
hidrogeniranja.
13.6.4
do
50 ppm
niklja
do
50 ppm
niklja
(po
iz Ca ali Na ali K
ali Mg (kjer je
ustrezno)
nikelj,
> 20 ppm
SL
če
iz
soli
maščobnih Proizvod, pridobljen z reakcijo maščobnih surova
kislin (4)
kislin z najmanj štirimi ogljikovimi atomi s maščoba
kalcijevimi, magnezijevimi, natrijevimi ali hidrolizi)
kalijevimi hidroksidi, oksidi ali solmi.
vlaga
Vsebuje lahko
hidrogeniranja.
če
če
13.6.5
destilati maščobnih Proizvod, pridobljen pri razkisanju olj in surove
kislin iz fizikalnega maščob rastlinskega ali živalskega izvora z maščobe
rafiniranja (3)
destilacijo, ki vsebuje proste maščobne vlaga, če > 1 %
kisline, olja ali maščobe ter naravne sestavine
semen, sadežev ali živalskih tkiv, kot so
mono- in digliceridi, steroli in tokoferoli.
13.6.6
surove maščobne Proizvod, pridobljen s cepitvijo olja/maščobe. surove
kisline iz cepitve (3) Glede na opredelitev je sestavljen iz surovih maščobe
maščobnih kislin C6-C24, ki so alifatske, vlaga, če > 1 %
nerazvejane, monikarboksilne, nasičene in
če
nenasičene. Vsebuje lahko do 50 ppm niklja nikelj,
> 20 ppm
iz hidrogeniranja.
13.6.7
čiste
destilirane Proizvod, pridobljen z destilacijo surovih surove
maščobne kisline iz maščobnih kislin iz cepitve olja/maščobe, maščobe
cepitve (3)
morda vključno s hidrogeniranjem. Glede na vlaga, če > 1 %
opredelitev je sestavljen iz čistih destiliranih
95
SL
maščobnih kislin C6-C24, ki so alifatske, nikelj,
nerazvejane, monikarboksilne, nasičene in > 20 ppm
nenasičene.
Vsebuje lahko
hidrogeniranja.
do
50 ppm
niklja
če
iz
13.6.8
milnice (3)
13.6.9
mono- in digliceridi Mono- in digliceridi maščobnih kislin z surove
štirimi
ogljikovimi
atomi, maščobe
maščobnih kislin, najmanj
esterificirani
z esterificirani z organiskimi kislinami.
organiskimi
kislinami (4) (5)
13.6.10
saharozni
estri Estri saharoze in maščobnih kislin.
maščobnih kislin (4)
Proizvod, pridobljen pri razkisanju rastlinskih vlaga,
če
olj in maščob z vodno raztopino kalcijevega, < 40 %
in
magnezijevega, natrijevega ali kalijevega > 50 %
hidroksida, ki vsebuje soli maščobnih kislin, Ca ali Na ali K
olja ali maščobe ter naravne sestavine semen, ali Mg (kjer je
sadežev ali živalskih tkiv, kot so mono- in ustrezno)
digliceridi, surovi lecitin in vlaknine.
skupni
sladkorji,
izraženi
saharoza
kot
surove
maščobe
13.6.11
sladkorni gliceridi Mešanica estrov saharoze ter mono- in skupni
maščobnih kislin (4) digliceridov maščobnih kislin.
sladkorji,
izraženi
saharoza
kot
surove
maščobe
13.6.12
palmitoil
glukozamin
13.6.13
sol
laktilatov Negliceridni ester maščobnih kislin. Proizvod surove
maščobnih kislin je lahko kalcijeva, magnezijeva, natrijeva ali maščobe
kalijeva sol maščobnih kislin, esterificirana z vlaga, če > 1 %
mlečno kilsino. Vsebuje lahko soli prostih
nikelj, če > 20
maščobnih kislin in mlečne kisline.
ppm
Lipidna organska spojina, prisotna v vlaga, če > 2 %
koreninah številnih rastlin in zlasti v večini surove
stročnic. Pridobljena z acilacijo D- maščobe
glukozamina s palmitinsko kislino. Vsebuje
lahko do 0,5 % acetona.
Ca ali Na ali K
ali Mg (kjer je
ustrezno)
13.8.1
SL
glicerin, surov;
Stranski proizvod iz:
96
glicerol
SL
[glicerol, surov]
—oleokemičnega
postopka
cepitve kalij,
olja/maščobe za pridobivanje maščobnih > 1,5 %
kislin in sladke vode, čemur sledi natrij,
koncentriranje sladke vode za pridobitev > 1,5 %
surovega glicerola ali transesterifikacija
(lahko vsebuje do 0,5 % metanola) nikelj,
naravnih olj/maščob za pridobitev metil > 20 ppm
estrov maščobnih kislin in sladke vode,
čemur sledi koncentriranje sladke vode za
pridobitev surovega glicerola;
če
če
če
—pridobivanja biodizla (metil ali etil estri
maščobnih
kislin),
pridobljen
s
transesterifikacijo
olj
in
maščob
nedoločenega rastlinskega in živalskega
izvora. V glicerinu lahko ostanejo minerali
in organske soli (do 7,5 %).
Vsebuje lahko do 0,5 % metanola in do 4 %
organskih snovi, ki niso gliceroli (MONG) in
ki vsebujejo metil estre maščobnih kislin, etil
estre maščobnih kislin, proste maščobne
kisline in gliceride;
—saponifikacije olj/maščob rastlinskega ali
živalskega
izvora,
običajno
z
alkalijskimi/zemljoalkalijskimi kovinami
za pridobitev mil.
Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz
hidrogeniranja.
13.8.2
glicerin;
[glicerol]
Proizvod iz:
glicerol,
če
<
99
%
v
suhi
—oleokemičnega postopka a) cepitve
olja/maščobe, čemur sledita koncentriranje snovi
sladke vode in rafiniranje z destilacijo (glej natrij,
če
del B, glosar postopkov, vnos št. 20) ali > 0,1 %
postopkom
ionske
izmenjave;
b)
če
transesterifikacije naravnih olj/maščob za kalij,
pridobitev metil estrov maščobnih kislin in > 0,1 %
surove sladke vode, čemur sledi nikelj,
če
koncentriranje sladke vode za pridobitev > 20 ppm
surovega glicerola in rafiniranje z
destilacijo
ali
postopkom
ionske
izmenjave;
—pridobivanja biodizla (metil ali etil estri
maščobnih kislin) s transesterifikacijo olj
in maščob nedoločenega rastlinskega in
živalskega
izvora
z
naknadnim
rafiniranjem glicerina. Najmanjša vsebnost
glicerola: 99 % v suhi snovi;
SL
97
SL
—saponifikacije olj/maščob rastlinskega ali
živalskega
izvora,
običajno
z
alkalijskimi/zemljoalkalijskimi kovinami
za pridobitev mil, čemur sledi rafiniranje
surovega glicerola in destilacija.
Vsebuje lahko do 50 ppm niklja iz
hidrogeniranja.
SL
13.9.1
metil
metan
spojina
((CH3)2SO2), žveplo
sulfonil Organožveplena
pridobljena s kemično sintezo, ki je enaka
naravnemu viru v rastlinah.
13.10.1
šota
Proizvod
naravnega
razkroja
rastlin surove
(predvsem šotni mah) v anaerobnem in vlaknine
oligotrofičnem okolju.
13.10.2
humusni premog
Proizvod, ki je naravni rudninski kompleks iz surove
fenolnih ogljikovodikov, znan tudi kot humat, vlaknine
in izvira iz razkrajanja organskih snovi skozi
več milijonov let.
13.11.1
propilen
glikol; Organska spojina (diol ali dvojni alkohol) s
[1,2-propandiol]; formulo C3H8O2. To je viskozna tekočina
[propan-1,2-diol] rahlo sladkobnega okusa, higroskopska, ki jo
je mogoče mešati z vodo, acetonom in
kloroformom. Vsebuje lahko do 0,3 %
dipropilen glikola.
13.11.2
monoestri propilen Monoestri propilen glikola in maščobnih propilen glikol
glikola
in kislin, sami ali v mešanici z diestri.
surove
maščobnih kislin (4)
maščobe
13.12.1
(polisaharid)
s natrij ali kalij,
hialuronska kislina Glukozaminglukan
ponavljajočo se enoto iz aminosladkorja (N- kot je primerno
acetil-D-glukozamin)
in
D-glukuronske
kisline, prisoten v koži, sinovijski tekočini in
popkovnici; pridobiva se na primer iz
živalskih tkiv ali z bakterijsko fermentacijo.
13.12.2
hondroitin sulfat
Proizvod, pridobljen z ekstrakcijo iz kit, kosti natrij
in drugega živalskega tkiva, ki vsebuje
hrustanec in mehko vezno tkivo.
13.12.3
glukonska kislina
Glukonska kislina (C6H12O7), vodotopna glukonska
organska kislina z vrednostjo pKa 3,7, svetle kislina
do rjave barve. Tekoča oblika ima najmanjšo
vsebnost glukonske kisline 50 %. Pridobljena
z mikrobno fermentacijo glukoznega sirupa
ali kot soproizvod pri proizvodnji glukonodelta-laktona, primernega za živila.
98
SL
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
SL
Imenu se doda vrsta sadja, zelenjave, rastlin, začimb in zelišč, kot je primerno.
Imenu se doda navedba botaničnega izvora.
Imenu se doda navedba botaničnega ali živalskega izvora.
Ime se spremeni ali dopolni, da se navedejo uporabljene maščobne kisline.
Ime se spremeni ali dopolni, da se navede organska kislina.
Imenu se po potrebi doda navedba „iz živalskega tkiva“ ali „iz fermentacije“.“
99
SL