Certificirana eHramba učinkovita, ugodna, varna in zakonsko

Certificirana
elektronska hramba:
eHramba.si
Storitev elektronske hrambe omogoča učinkovit,
cenovno ugoden, varen in zakonsko skladen način
hrambe celotne poslovne in druge dokumentacije v
elektronski obliki.
Naroči se
Programska oprema in storitev eHramba.si sta
certificirani s strani Arhiva RS. Avtentičnost in
celovitost hranjenega gradiva se zagotavlja z
digitalnimi potrdili in časovnim žigosanjem
dokumentov.
eHramba.si je napredna, varna in zakonsko skladna
elektronska hramba namenjena podjetjem in
organizacijam različnih velikosti. Zagotavlja
dolgoročno elektronsko hrambo vseh dokumentov
na enem mestu.
Storitev elektronske hrambe vključuje
najnaprednejše tehnološke rešitve za hrambo
poslovne dokumentacije in zagotavljanje celovitosti
in avtentičnosti skozi celoten rok hrambe.
Uporabnikom je na voljo prek bizBox spletnega
uporabniškega vmesnika ali preko spletnih storitev
za neposredno integracijo s poslovnimi
informacijskimi sistemi. V sistemu se lahko hranijo
tako dokumenti, ki so izvorno nastali v elektronski
obliki kot dokumenti, ki so nastali na papirju in so
bili kasneje digitalizirani.
Naroči se
Podjetniško trgovska zbornica, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
t 01 5898 312
f 01 5898 317
e [email protected]
w gzs.si/ptz
Certificirana elektronska
hramba: eHramba.si
Zajem
Življenjski cikel
Uporaba
Uničenje
Različni vmesniki za
zajem dokumentacije
•
Časovno žigosanje
•
Vnos dokumenta glede
na klasifikacijo
•
Dodeljevanje
metapodatkov
Avtentičnost in celovitost
gradiva ves čas hrambe
•
Revizijska sled za
zagotavljanje sledljivosti
aktivnosti uporabnikov
pri upravljanju z
gradivom
•
Uničenje po preteku
življenjske dobe
Enostavno iskanje in
vpogled skozi različne
vmesnike
•
Dodajanje novih
metapodatkov
•
Spremembe statusa
dokumenta
•
Dodajanje novih verzij
•
Povezovanje dokumentov
Priprava seznamov,
pregled in potrjevanje
dokumentov za uničenje
•
Nadzorovano komisijsko
uničenje
•
Možnost izvoza hranjenih
dokumentov z revizijskimi
sledmi
S storitvijo elektronske hrambe dokumentov imate popoln nadzor in pregled nad
vašim brezpapirnim poslovanjem. eHramba.si zagotavlja preverljivost in
nespremenljivost dokumentov v vsakem trenutku, 24/7!
Naroči se
Podjetniško trgovska zbornica
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
t
f
01 5898 312
01 5898 317
e [email protected]
w gzs.si/ptz