Informacije o ukrepu - Agencija za trg vrednostnih papirjev

Informacije o kršitelju
DELO PRODAJA družba za razširjanje in
prodajo časopisov, d. d., Dunajska cesta 5,
1000 Ljubljana.
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev Subjekt nadzora je kršil določbe ZTFI v
ZTFI
zvezi z objavo revidiranega letnega poročila
za leto 2015.
Narava ugotovljenih kršitev
Subjekt nadzora je pri opravljanju storitev
kršil določbe ZTFI, ker družba ni dosledno
upoštevala
mednarodnih
standardov
računovodskega poročanja pri sestavi
letnega poročila družbe za leto 2015.
Izrek ugotovljenih kršitev
1. DELO PRODAJA družba za razširjanje in
prodajo časopisov, d. d., Dunajska cesta
5, 1000 Ljubljana je dolžna v 30 dneh od
vročitve te odredbe odpraviti kršitev
desetega odstavka 54. člena Zakona o
gospodarskih družbah v zvezi s prvim
odstavkom 109. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov, in sicer družba
pri sestavi letnega poročila za leto 2015
ni dosledno upoštevala mednarodnega
računovodskega standarda MRS 39.
2. Družbo DELO PRODAJA družba za
razširjanje in prodajo časopisov, d. d.,
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana je
dolžna v 30 dneh od vročitve te odredbe
odpraviti kršitev desetega odstavka 54.
člena Zakona o gospodarskih družbah v
zvezi s prvim odstavkom 109. člena
Zakona o trgu finančnih instrumentov, in
sicer družba pri sestavi letnega poročila
za leto 2015 ni dosledno upoštevala
mednarodnega
standarda
računovodskega poročanja MRSP 13.
3. DELO PRODAJA družba za razširjanje in
prodajo časopisov, d. d., Dunajska cesta
5, 1000 Ljubljana je dolžna v 30 dneh od
vročitve te odredbe Agenciji za trg
vrednostnih papirjev predložiti poročilo o
odpravi kršitev iz 1. in 2. točke izreka te
odredbe, v katerem opiše ukrepe za
odpravo ugotovljenih kršitev ter dokazila
iz katerih izhaja, da je bila navedena
kršitev odpravljena.
4. DELO PRODAJA družba za razširjanje in
prodajo časopisov, d. d., Dunajska cesta
5, 1000 Ljubljana je dolžna v roku 8 dni
po pravnomočnosti te odredbe poravnati
pavšalno nadomestilo stroškov postopka
izdaje odredbe v znesku 800 EUR na
račun Agencije za trg vrednostnih
papirjev št. 0100-6370164245, sklic na
št. 00 110 skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi v primeru zamude.
5. Ugovor zoper 1. točko, 2. točko in 3.
točko te odredbe ne zadrži izvršitve.
Informacija o tem, ali je zoper odredbo Ne.
začet postopek sodnega varstva