Itron Intelis

Itron Intelis
Naše jedro merjenja porabe vode
Intelis združuje najnovejšo ultrazvočno tehnologijo merjenja porabe vode z visokozmogljivo in varno radijsko
komunikacijo. Brez gibljivih delov, Intelis omogoča zaščito pred nenačrtovanimi stroški vzdrževanja in zagotavlja
natančno merjenje skozi celotno življenjsko dobo števca. Integrirana AMR komunikacija pa ponuja koristne in
prilagojene funkcije mobilnega ali fiksnega radijskega zajemanja podatkov.
LASTNOSTI IN PREDNOSTI
Tehnologija
»» Visoka metrološka in ponovljiva natančnost
»» Visoko zmogljiva statična tehnologija za
natančno obračunsko merjenje porabe
vode
»» Nizek padec tlaka
»» Neobčutljivost na zrak v cevi
»» Neobčutljivost na pesek in ostale delce v
vodi
»» Zaščita IP68
»» Življenjska doba baterije 15 let, možnost
menjave
»» Integrirani AMR
»» Merjenje temperature vode
• Natančno merjenje porabe vode,
temperature vode , iztekanja, zraka v
cevi…
• Dolga življenjska doba z namenom
ublažitve nenačrtovanih stroškov
vzdrževanja
• Odpornost na napake v omrežju
»» Nadzor podatkov
• Odpornost na nedovoljen poseg
zahvaljujoč kompaktni konstrukciji &
neobčutljivosti na magnetne motnje
Komunikacija
»» Integrirana radijska tehnologija za mobilno
ali fiksno radijsko zajemanje podatkov
(AMR)
»» Komunikacija z induktivno tehnologijo za
metrološko preverjanje
»» Optični impulzni izhod za samodejno
testiranje
• Učinkovito upravljanje z vodo
Odobritve in standardi
• Profili pretokov, alarmi za povratni tok in
nedovoljen poseg, programabilne mejne
vrednosti, nadzor nenormalne porabe.
»» MID po direktivi 2004/22/EC
»» Vgradnja
• V vseh položajih
• IP 68 - stalna potopitev v vodo (po
EN60529)
»» Evropski standard EN14154:2007
»» Mednarodni standard ISO 4064:2005
»» OIML R49 2005
»» R&TTE (1995/5/EC)
»» ACS certifikat za pitno vodo
• Neposredna izpostavljenost sončni
svetlobi
VODA
knowledge to shape your future
EKOLOŠKA ZASNOVA
Itron je pristopil k ekološki zasnovi, ki zajema celoten vpliv izdelka na okolje skozi njegov celoten
življenjski cikel in v odnosu do različnih okoljskih vidikov, hkrati pa ohranja svojo funkcionalnost.
Pridobivanje
surovin
Reciklaža
Intelis je bil proizveden z namenom ponuditi stranki okolju bolj prijazen merilnik. V ta namen je
bila izvedena študija življenjskega cikla izdelka.
Proces recikliranja je bil dovršen z izdelavo merilnika, ki ga je možno razgraditi na ločene
komponente (baterija, PCB elektronika, medenina…)
Uporaba
Proizvodnja
Transport
MULTIFUNKCIJSKI PRIKAZI NA ZASLONU
»» Enostavno branje ekrana
»» Prikaz alarmov
»» Nastavljiv prikaz zaslona
2
3
4
5
6
7 (m3)
1
8 (m3/h)
Intelis LCD zaslon
1 Glavni prikaz 8/9 mest
- Volumen
- Pretok
- Datum & Čas
- Alarm
- ...
2 Zrak v cevi
6 6 Nivo baterije
3 3 Obratovalne motnje
Alarm indikator
4 4 Puščanje
7 7 Indikator za volumen
(Utripa ko je zaznan pretok)
8 Indikator pretoka
5 5 Test mode
Ponovno umerjanje
KOMUNIKACIJA
Radijske frekvenčne karakteristike
Protokol
Modulacija
Nosilna frekvenca
Oddajna moč
Prenos
RADIAN
FSK
433.82 MHz
≤ 10 mW
Simetrična dvosmerna
komunikacija
Razdalja odčitavanja v
> 1500m
vidnem polju
Intelis je opremljen z dokazano Cyble
tehnologijo. To mu omogoča širok razpon
uporabe naprednih in zanesljivih AMR
sistemov :
»» Walk-by radijski sistem zajemanja podatkov
»» Fiksni radijski sistem zajemanja podatkov
Ključne prednosti Cyble tehnologije
»» Standardni vmesniki Itron števcev
»» Ni potrebe po dodatni nadgradnji števca
»» Elektronski princip detekcije (ni obrab in
motenj)
»» Detekcija puščanja
»» Detekcija povratnega toka
»» Detekcija manipulacije
»» Neobčutljivost na magnetne motnje
»» Popolno usklajevanje s številčnico
Za ostale informacije, si oglejte posebne prospekte.
Tehnične specifikacije
Nazivni premer DN
mm
cola
15
1/2”
Odobren razpon
Razmerje = Q3 / Q1
Nazivni pretok
Zagonski pretok
Minimalni pretok
Prekoračen pretok
Nazivni tlak
Maksimalna temperatura
Minimalna temperatura
Tlačna izguba
Q3
Q1
Q4
MAP
MAT
20
3/4”
160
200
250
160
200
250
315
400
1.6
2.5
m3/h
l/h
l/h
m3/h
bar
°C
°C
bar
160
200
250
315
400
2.5
160
200
250
315
400
500
630
4
3.125
5
0,25
0,63
1.5
6.4
2
3.125
16
70
1
0,4
0,25
TIPIČNA KRIVULJA POGREŠKOV Q3=2,5 M3/H
6
Razmerje R400
4
Pogrešek (%)
2
0
-2
-4
-6
1
10
100
1000
10000
Pretok (L/h)
PADEC TLAKA
2,
3
Q
2,
5
DN
Q
3
1,
6
100
H
F
Q
3
10
E
Padec tlaka (mbar)
15
DN
15
5/
4
DN
20
1000
1
10
100
1000
10000
A
Pretok (L/h)
DIMENZIJE
B
D
Nazivni premer
mm
15
20
A
mm
110 - 115 - 165 - 170
130 - 190
G
cola
G 3/4 B
G1B
B
mm
C
mm
93
D
mm
46.5
E
mm
17
F
mm
115
H
mm
E
C
H
F
93
132
A
G
IZBOLJŠANE FUNKCIONALNOSTI
Indeks pretoka
Skupna količina porabljene vode
Stopnja trenutnega pretoka
Trenutni pretok izmerjen v zadnji minuti
Zrak v cevi
Zaznavanje zraka v cevi, meritev se ustavi
Povratni tok
Celotno beleženje povratnega toka
Poškodovana cev
Pretok doseže nenormalne vrednosti v kratkem času
Porazdelitev pretoka
Beleženje pretoka glede na operativne segmente
Puščanje
Pretok ne gre nikoli pod minimalno vrednost
Beleži se zgodovina števila dni puščanja
Indikator baterije
Življenjska doba baterije je še 12 mesecev po pojavitvi alarma
Alarm maksimalnega pretoka
5 najvišjih vrednosti maksimalnega pretoka
Alarm minimalnega pretoka
5 najnižjih vrednosti minimalnega pretoka
Alarm maksimalnih
temperatur
5 najvišjih vrednosti maksimalnih temperatur
Temperatura nad/pod mejno Možnost nastavljanja mejnih vrednosti za maksimalno in
vrednostjo
minimalno temperaturo
Usklajevanje časa
Walk by / Drive by: Uskladitev se izvede ob vsakem branju
Fiksna mreža : Uskladitev se izvede dnevno
Pretok pod mejno vrednostjo
Skupna poraba pod spodnjo mejno vrednostjo
Pretok nad mejno vrednostjo
Skupna poraba nad zgornjo mejno vrednostjo
Čas porabe
Registri porabe znotraj določenega letnega intervala
Shranjevanje podatkov (datalogging)
Beleženje porabe urno/dnevno/tedensko/mesečno
Na voljo je 54, 108, 216 intervalov porabe
Detekcija obrnjenega
vodomera
Alarmira , če je bilo zaznanih > 100 zaporednih pretokov v
obratni smeri
Detekcija zaustavitve
vodomera
Alarmira, če ni zaznane porabe v določenem prednastavljenem
obdobju
Odkrivanje zlorab
V primeru, če nekdo poizkuša odpreti vodomer
Nastavljivo obračunsko
obdobje
Shranjujejo se indeksi porabe pri 4 prednastavljenih datumih
Prenastavljanje alarmov
Shranjene vrednosti alarmov se prenastavljajo preko radijske
povezave
Dnevnik dogodkov
Zadnji kritični alarmi so zabeleženi s časovnim žigom
Itron je svetovno tehnološko podjetje. Gradimo rešitve, ki pomagajo dobaviteljem meriti, spremljati in upravljati z energijo in vodo.
Naš širok portfelj izdelkov vključuje meritve elektrike, plina, vode in toplotne energije, nadzorne tehnologije, komunikacijske sisteme,
programsko opremo in strokovne storitve. S tisoči zaposlenih, ki vršijo podporo skoraj 8.000 javnim službam v več kot 100 državah,
Itron usposablja dobavitelje za odgovorno in učinkovito upravljanje z energijo in vodnimi viri.
Pridružite se nam pri ustvarjanju energetsko bolj učinkovitega sveta; s pričetkom tukaj: www.itron.com
Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika.
Itron WATER Metering
Poslovna cona Žeje pri Komendi
Pod javorji 4
SI-1218 Komenda
9, rue Ampère
71031 Mâcon cedex
France
Telefon: +386 (0)1 830 34 70 / Fax: +386 (0)1 830 34 99
Phone: +33 3 85 29 39 00
Fax: +33 3 85 29 38 58
E-mail: [email protected] / www.enerkon.si
M e d te m ko si p o d j e t j e I t ro n p r i z a d e v a z a n at a n č n o i n p r av o č a sn o z a g ot av lja nj e s v o j i h t r ž n i h g r a d i v, n e t rd i , o b lj u b lja , a l i g a r a nt i r a o to č n o s t i , p o p o l n o s t i , a l i
us treznos ti, in izrecno z avrača odgovornost z a napake in prezr tje v teh gradivih. Nob eno jams t vo k ak ršne koli vrs te, implicitno, izraženo, ali p o z akonu, vk ljučujoče
a m p a k n e o m ej e n o n a g a r a n c ijsko ja ms t vo o n e - k r ši t v i p r av i c , n a sl ovov, p ro d aj e in p r im e r n o s t i z a d o l o če n n a m e n , ni d a n o v z ve z i z v s e b in o te h t r ž nih g r a d i v.
© Copyright 2013, Itron. Vse pravice pridržane. WA-0102.0-SLO-08.13