sodelovanje pri krajevnem prazniku

Številka: 410-45/2017
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo
na območju krajevne skupnosti Brestanica za leto 2017
»PROGRAM SODELOVANJA PRI KRAJEVNEM PRAZNIKU«
1. OSNOVNI PODATKI
Naziv društva: ______________________________________________________________
Naslov društva: _____________________________________________________________
Kontaktna oseba:____________________________________________________________
Telefon kontaktne osebe: _____________________________________________________
E-naslov: __________________________________________________________________
Številka transakcijskega računa: ________________________, odprt pri: _______________
Davčna številka: ________________________
2. KRATEK OPIS OSNOVNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. PODROBEN OPIS ALI SCENARIJ PRIREDITVE, DOGODKA, DEJAVNOSTI
Naziv prireditve, dogodka, dejavnosti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Opis ali scenarij prireditve, dogodka, dejavnosti (kraj, čas):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. FINANČNA KONSTRUKCIJA
Zap. št.
Naziv stroška
Predvidena višina
stroška v EUR
Lastna sredstva
DA / NE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pričakovana višina sofinanciranja dejavnosti Krajevne skupnosti Brestanica je
_________________ €.
5. POROČILO
Poročilo o izvedbi bo dostavljeno na krajevno skupnost v roku 15 dni po izvedbi prireditve,
dogodka oz. dejavnosti.
6. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV
7. ŠTEVILO LET DELOVANJA
8. POROČILO O DELU V PRETEKLEM LETU (poročilo mora vključevati izvedene
dejavnosti, prireditve, projekte, humanitarne aktivnosti s kratkim opisom)
Kraj in datum:
Podpis odgovorne osebe
............................................
.....................................................
Žig: