Skupna študijska pravila Katedre za tržno komuniciranje in

Skupna študijska pravila Katedre za tržno komuniciranje in odnose z
javnostmi FDV
1. Prisotnost pri vseh oblikah pedagoškega dela je obvezna in jo vsi izvajalci sistematično
preverjajo. Vsak izmed izvajalcev način preverjanja določi sam. Za pridobitev s
predmetnikom predpisanih kreditnih točk je potrebna vsaj 80-odstotna udeležba na
predavanjih. Če ni s tedenskim načrtom določeno kako drugače, velja enako tudi za seminar
in vaje. Študent, ki je odsoten zaradi bolezni, mora to sporočiti učitelju.
2. Pri vseh oblikah pedagoškega dela (npr. predavanja, vaje) je prepovedana uporaba mobilnih
telefonov, razen kadar je ta potrebna za izvedbo aktivnosti v pedagoškem procesu, o čemer
študente/ke obvesti izvajalec.
3. Med izvedbo pedagoškega dela je tudi uporaba vseh drugih elekrtonskih naprav (npr.
prenosni računalniki) dovoljena zgolj za študijske namene oz. aktivnosti pri izvedbi
predmetov.
4. Od študentov/k se pričakuje, da na predavanja ne zamujajo.
5. Člani katedre se zavezujejo, da bodo študentom/kam na elektronska sporočila odgovarjali
najkasneje v treh delovnih dneh. Izjema so daljše odsotnosti izvajalcev, o katerih bodo
študenti/ke obveščeni prek fakultetne spletne strani. Po 17. uri in ob koncu tedna člani katedre
na elektronska sporočila študentov/k niso dolžni odgovarjati.
6. Elektronska pošta je načeloma namenjena le krajšim korespondencam; pri reševanju
kompleksnejših vprašanj se pričakuje, da se študenti/tke zglasijo pri profesorju na govorilnih
urah.