Obvestilo o seji nadzornega sveta družbe

rl.a
I
r
uMelamrn
Melamin kemidna tovarna d,d. Ko6evje
Tom5i6eva ulica 9, 1330 Ko6evje
V skladu
z
zakonom o trgu finandnih instrumentov uprava druZbe objavlja naslednje
Obvestilo o seji nadzornega sveta druibe
Nadzorni svet druZbe je na redni seji dne 24.2.2017:
-
za predsednika nadzornega sveta druZbe izvolil g. Sama Vidmarja in za
namestnika predsednika ga. Ksenijo Poljanec
sprejel porodilo o nerevidiranih poslovnih rezultatih druZbe za leto 2016
sprejel poslovni na6rt druZbe zaleto2OlT
imenoval revizijsko komisijo nadzornega sveta
Obvestilo bo od 27.2.2017 dalje in za obdobje najmanj pet let objavljeno tudi na
uradni spletni strani dru2be www. melamin.si.
Kodevje, 27.2.2017
Direktor druZbe
Sredko Stefanid, u niv.d
ipl.
kem.