paketi analogne televizije, analogni dvojčki in analogni

POGOJI AKCIJE
»25% POPUST 24 MESECEV«
ZA OBMOČJE NOVA GORICA
S temi posebnimi pogoji akcijske ponudbe »25% popust 24 mesecev« na pakete družine GOLD OPTIKA na
izbranih območjih Nove Gorice (v nadaljevanju: Posebni pogoji) družba Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telemach) dopolnjuje Splošne pogoje uporabe storitev družb
skupine Telemach, ki so objavljeni na spletni strani http://www.telemach.si (SPU) in veljajo poleg teh Posebnih
pogojev ter ob uporabi Pojasnil k Prilogi Pogodbe o vzpostavitvi naročniškega razmerja in aneksom k tej
Pogodbi (“Pojasnila”).
1. Opis akcije
Hitrost prenosa podatkov prek brezžičnega omrežja (WiFi) je odvisna
Akcijska ponudba velja za nove naročnike paketov iz družine GOLD
od fizičnih ovir ter radijskih motenj med rezidenčnim prehodom (HGW)
OPTIKA na izbranih območjih občine Nova Gorica. V okviru akcijske
in brezžično napravo stranke. Brezžična sinhronizacija je odvisna tudi
ponudbe so novi naročniki upravičeni do:
od brezžičnega standarda, ki ga podpira brezžična naprava stranke.
a) 25% nižje mesečne naročnine na izbrani paket iz družine paketov
6. Menjava naročniških paketov v obdobju
vezave naročniškega razmerja
GOLD OPTIKA (SILVER OPTIKA, GOLD TROJKA OPTIKA, GOLD
TROJKA EKSTRA OPTIKA, GOLD TROJKA PREMIUM OPTIKA) za
prvi 2 leti,
b) subvencionirane priključnine ob aktivaciji že zgrajenega vendar
neaktivnega priključka. V kolikor je potrebna še izgradnja priključka,
se izgradnja priključka obračuna po ceniku.
2. Trajanje akcije
Akcijska ponudba velja od 01.04.2017 do vključno 31.05.2017.
Razlika med redno in akcijsko ceno paketa ter priključnine se všteva v
ugodnost ob vezavi. Če želi naročnik znotraj 24-mesečnega obdobja
vezave naročniškega razmerja zamenjati naročniški paket za cenovno
višji paket storitev Telemach, razume in se strinja, da se s tem ustrezno
poviša znesek prejete ugodnosti akcijskega paketa v obliki popusta na
mesečno naročnino. Če želi naročnik znotraj 24-mesečnega obdobja
vezave naročniškega razmerja zamenjati naročniški paket za cenovno
nižji paket storitev Telemach, se zavezuje poravnati prejeto ugodnost
3. Pogoji akcijske ponudbe in vezava
naročniškega razmerja
popusta k mesečni naročnini. Dopustna menjava paketa ne vpliva na
Akcija je namenjena izključno novim naročnikom pod pogojem vezave
8. Predčasna prekinitev naročniškega
razmerja
naročniškega razmerja za štiriindvajset (24) mesecev. Pojem »novi
naročniki« za potrebe teh Posebnih pogojev pomeni naročnike na
kabelskem priključku (odjemno mesto), ki še nikoli niso bili priključeni
na fiksne storitve Telemach, in naročnike, ki so na obstoječem priključku
naročniško pogodbo s Telemachom prekinili pred več kot tremi meseci.
Telemach pred sklenitvijo naročniškega razmerja na ustrezen način preveri
tehnične možnosti vzpostavitve koaksialnega priključka in storitev.
4.Cena paketa
obdobje vezave ali druge sestavine obstoječega naročniškega razmerja.
Naročnik razume in se strinja, da znesek (i) priključnine v skladu s
Cenikom skupaj z (ii) v času trajanja naročniškega razmerja pridobljeno
vsoto razlik med redno ceno mesečne naročnine in ceno, določeno s
to akcijo, predstavlja prejeto ugodnost uporabnika.
Če pred potekom obdobja vezave naročnik prekine naročniško razmerje
ali s kršitvijo naročniške pogodbe, pogojev akcije ali splošnih pogojev
povzroči prekinitev naročniškega razmerja, bo Telemach obračunal,
Redna cena paketa, ki se bo naročnikom začela zaračunavati petindvajseti
naročnik pa je dolžan plačati, sorazmerni znesek ugodnosti, ki se za
(25) mesec trajanja naročniške pogodbe, je za paket GOLD TROJKA
ugodnost, pridobljeno na podlagi točke (i) predhodnega odstavka
objavljena v veljavnem ceniku na spletni strani www.telemach.si.
obračuna po Modelu »pr«, za ugodnost, pridobljeno na podlagi točke
5. Lastnosti akcijskega paketa in omejitve
(ii) predhodnega odstavka pa po Modelu »r« 5. točke Pojasnil.
Pasovna širina in druge lastnosti akcijskih paketov so opisane in
Akcija prve 3 mesece 1 EUR in pogoji te akcije se med seboj izključujeta
navedene v ceniku in lastnostih paketov, objavljenih na spletni strani
ter se ne seštevata.
www.telemach.si. Višje hitrosti internetne povezave so možne na
lokacijah in za priključke, kjer za to obstajajo tehnične možnosti, ki
Ti posebni pogoji veljajo od 01. 04. 2017 do spremembe
jih Telemach preveri na lokaciji priključka oz. na drug ustrezen način.
v skladu s splošnimi pogoji uporabe (SPU).
Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, identifikacijska št. za DDV: SI 66863627, matična št.: 5692229000,
znesek osnovnega kapitala: 32.824.527,98 EUR, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.