6570/1/17 REV 1 mga/--/dk 1 DRI 1. Komisija je 16. decembra 2015

Svet
Evropske unije
Bruselj, 2. marec 2017
(OR. fr)
6570/1/17
REV 1
Medinstitucionalna zadeva:
2015/0307 (COD)
CODEC 245
FRONT 91
VISA 75
SIRIS 35
COMIX 144
DOPIS O TOČKI POD „I/A“
Pošiljatelj:
generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:
Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva:
Osnutek uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe
(EU) 2016/399 v zvezi z okrepljenim preverjanjem v ustreznih zbirkah
podatkov na zunanjih mejah
– sprejetje zakonodajnega akta (ZA + I)
1.
Komisija je 16. decembra 2015 Svetu poslala predlog 1, ki temelji na členu 77(2)(b) PDEU 234.
2.
Evropski parlament je stališče v prvi obravnavi o predlogu Komisije sprejel
16. februarja 2017. Izid glasovanja Evropskega parlamenta odraža kompromisni dogovor,
dosežen med institucijami, in bi zato moral biti za Svet sprejemljiv 5.
1
2
3
4
5
Dok. 15397/15.
Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske ne sodeluje pri sprejetju
te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.
V skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejetju te
uredbe, ki zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja.
V skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES Irska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo
ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.
Dok. 6342/17.
6570/1/17 REV 1
mga/--/dk
DRI
1
SL
3.
Odbor stalnih predstavnikov naj zato potrdi svoje soglasje in Svetu predlaga, da:
–
odobri stališče Evropskega parlamenta iz dokumenta PE-CONS 55/16 kot točko pod
„A“ dnevnega reda ene od prihodnjih sej, pri čemer madžarska delegacija glasuje proti;
–
sklene, da se izjavi iz dodatka k temu dopisu vključita v zapisnik te seje.
Če Svet odobri stališče Evropskega parlamenta, je zakonodajni akt sprejet.
Ko zakonodajni akt podpišeta predsednik Evropskega parlamenta in predsednik Sveta, se
objavi v Uradnem listu Evropske unije.
6570/1/17 REV 1
mga/--/dk
DRI
2
SL